Strona główna

Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adres


Pobieranie 15.15 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar15.15 Kb.


Kraków: Przeprowadzenie wykładu i dyskusji na spotkaniach seminaryjnych dla nauczycieli POWUZ
Numer ogłoszenia: 249135 - 2011; data zamieszczenia: 19.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 623-76-56, 623 76 46, faks 12 623 77 41 , strona internetowa www.mcdn.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie wykładu i dyskusji na spotkaniach seminaryjnych dla nauczycieli POWUZ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie dzieła określonego jako: przeprowadzenie wykładu i dyskusji na spotkaniach seminaryjnych dla nauczycieli POWUZ. 2. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem. 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie konieczne dla realizacji przedmiotu umowy. 4. W ramach wykonania niniejszej umowy i bez dodatkowego wynagrodzenia, wykonawca wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w związku z realizacją niniejszej umowy. 5. Celem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca winien zgłosić się do przedstawiciela Zamawiającego w miejscu określonym we wzorze umowy w §1 ust.2 na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem wykładu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.20.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURATryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1b) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, w październiku 2011 r. w ramach projektu DiAMEnT mają się odbyć Spotkania seminaryjne z autorami programów dla nauczycieli POWUZ (cyt. z Wniosku o dofinansowanie). Mowa o autorach innowacyjnych programów, które powstały w pierwszym etapie projektu i zostały opracowane w ramach umów o dzieło zawieranych przez WSB-NLU (partner). Spotkania będą realizowane w grupach przedmiotowych. Jedyną możliwą grupą wykonawców są osoby, które napisały wspomniane programy i na spotkaniach z nauczycielami realizującymi te programy mogą udzielić wskazówek metodycznych oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące koncepcji programu i sposobu jej realizacji. Programy opracowali: Matematyka: Szkoła Podstawowa - K. Chyclak, Gimnazjum - D. Karp, Szkoła Ponadgimnazjalna -A. Rybski Język angielski: Szkoła Podstawowa -M. Majka, L. Stasik, D. Bogacz; Gimnazjum - M. Majka, L. Stasik, D. Bogacz; Szkoła Ponadgimnazjalna - M. Majka, L. Stasik Przedsiębiorczość: Szkoła Podstawowa - M. Wojnarowska, Gimnazjum - I. Szypuła , Szkoła Ponadgimnazjalna -T. Strachanowski Technologia Informacyjno - Komunikacyjna: Szkoła Podstawowa - H. Król, A.Rappe, Gimnazjum- H. Król, A.Rappe, Szkoła Ponadgimnazjalna - H. Król, A.Rappe

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACzęść NR: 1   Nazwa: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła określonego jako: przeprowadzenie wykładu i dyskusji na spotkaniach seminaryjnych dla nauczycieli POWUZ z przedmiotu język angielski, dwie godziny dydaktyczne w zakresie szkoły podstawowej.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Daria Bogacz, ul. Mickiewicza 26b, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

Część NR: 2   Nazwa: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła określonego jako: przeprowadzenie wykładu i dyskusji na spotkaniach seminaryjnych dla nauczycieli POWUZ z przedmiotu matematyka, dwie godziny dydaktyczne w zakresie szkoły podstawowej oraz dwie godziny dydaktyczne w zakresie gimnazjum.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Katarzyna Chyclak, ul. 29 Listopada 16/34, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

Część NR: 3   Nazwa: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła określonego jako: przeprowadzenie wykładu i dyskusji na spotkaniach seminaryjnych dla nauczycieli POWUZ z przedmiotu technologie informacyjno-komunikacyjne, dwie godziny dydaktyczne w zakresie szkoły podstawowej oraz dwie godziny dydaktyczne w zakresie gimnazjum.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Anna Rappe, ul. Królewska 64/8, 30-045 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

Część NR: 4   Nazwa: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła określonego jako: przeprowadzenie wykładu i dyskusji na spotkaniach seminaryjnych dla nauczycieli POWUZ z przedmiotu matematyka, dwie godziny dydaktyczne w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Aleksander Rybski, ul. Św. Ducha 10, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

Część NR: 5   Nazwa: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła określonego jako: przeprowadzenie wykładu i dyskusji na spotkaniach seminaryjnych dla nauczycieli POWUZ z przedmiotu język angielski, dwie godziny dydaktyczne w zakresie gimnazjum oraz dwie godziny dydaktyczne w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Lucyna Stasik, Męcina 208, 34-654 Męcina, kraj/woj. małopolskie.

Część NR: 6   Nazwa: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła określonego jako: przeprowadzenie wykładu i dyskusji na spotkaniach seminaryjnych dla nauczycieli POWUZ z przedmiotu przedsiębiorczość, dwie godziny dydaktyczne w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Tomasz Strachanowski, ul. 1 Brygady 4/4, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

Część NR: 7   Nazwa: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła określonego jako: przeprowadzenie wykładu i dyskusji na spotkaniach seminaryjnych dla nauczycieli POWUZ z przedmiotu przedsiębiorczość, dwie godziny dydaktyczne w zakresie gimnazjum.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Iwona Szypuła, ul. Gorzkowska 2/70, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość