Strona główna

Seminarium dyplomowe


Data18.06.2016
Rozmiar30 Kb.
SYLABUS PRZEDMIOTU 2011/2012

Seminarium dyplomowe


Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu


Seminarium dyplomowe

Kod przedmiotu

0400-FS1-3-SEM

Nazwa kierunku

Filologia, specjalność : filologia francuska


Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Katedra Neofilologii

Język przedmiotu

język francuski

Charakterystyka przedmiotu

Seminarium dyplomowe prowadzone w języku francuskim; poświęcone jest analizie wybranych zjawisk z zakresu literatury, kultury i historii Francji oraz krajów francuskojęzycznych;

Rok studiów/ semestr


III rok, studia stacjonarne I stopnia, semestr 5 i 6

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz

forma prowadzenia zajęć60 godz.

Punkty ECTS
Prowadzący

dr Agnieszka Włoczewska

Założenia i cele przedmiotu

Efekty nauczania przedmiotu (KRK) • doskonalenie umiejętności pracy z tekstem literackim (analiza, synteza, wykorzystywanie fragmentów utworu do pracy własnej);

 • umiejętność gromadzenia bibliografii; opracowania bibliografii;

 • opracowanie planu pracy dyplomowej;

 • opanowanie technik pisania pracy akademickiej (tworzenie spisu rzeczy, odsyłaczy);

 • umiejętność pisania tekstów akademickich (odpowiednie przygotowanie tekstu, właściwa struktura i podział);

 • przygotowanie do obrony pracy

Wymagania wstępne


Przedmiotami wprowadzającymi są: Historia Literatury Francuskiej, Teoria literatury, stylistyka praktyczna, PNJF.

Student powinien wykazać się umiejętnością ogólnej analizy i syntezy tekstu literackiego, wiedzą z zakresu historii literatury oraz umiejętnością wykorzystywania wskazanego materiału w planowaniu zajęć dydaktycznych.Treści merytoryczne przedmiotu

Wśród zagadnień proponowanych na pracę dyplomową są:

 1. Mit Orfeusza w literaturze francuskiej od XVI do XX w.

 2. Forma i znaczenie. Poeci francuscy XVIII-XX w. w poszukiwaniu nowej estetyki.

 3. Gesta w literaturze francuskiej XIX i XX w. jako nawiązanie do twórczości średniowiecznej i renesansowej

 4. Poezja prozą. Analiza wybranych utworów Baudelaire’a, Rimbauda, Bretona i Bertranda.

 5. Przedmiot we współczesnym teatrze francuskim, na podstawie wybranych dzieł Becketta, Ioneski, Geneta i Koltèsa.

 6. Mit w teatrze francuskim XX w., na podstawie utworów Giraudoux (Elektra), Sartre’a (Muchy) i Anouilha (Antygona).

 7. Autofikcja jako nowy gatunek? Analiza utworów N. Sarraute (Enfance), G. Pereca (W ou le Souvenir d’enfance), Le Clézio (Onitsza).

 8. Alegoria w literaturze francuskiej okresu wojny, na podstawie powieści Camusa (Dżuma) i sztuki Sartre’a (Muchy).

 9. Środki stylistyczne w literaturze epoki renesansu, na podstawie Gargantui Rabelais’a oraz sonetów Ronsarda.

 10. Romantyzm w literaturze francuskiej, w oparciu o teksty Pani de Staël, manifest teatralny W. Hugo i wybraną sztukę Alexandra Dumas-ojca.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
Studenci uczęszczający w zajęciach poddani są ocenianiu bieżącemu, którego elementami są

 • obecność (do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze)

 • aktywny udział w zajęciach (wygłaszanie krótkich exposé na tematy wskazane przez prowadzącego)

 • pierwszy semestr: prezentowanie etapów pracy

 • drugi semestr: złożenie pracy dyplomowej


Uwaga: nieprzestrzeganie terminów składania poszczególnych części pracy skutkuje obniżeniem oceny za pracę.

Wykaz literatury podstawowej


Bibliografia selektywna:

 1. Jaroszyński Czesław, Jaroszyński Piotr, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej

 2. Głowiński Michał, Zarys teorii literatury

 3. Prokop Jan, Dzieje kultury francuskiej

 4. Prokop Jan, Jacek Kowalski, Zarys literatury francuskiej

 5. Adamski Jerzy, Historia literatury francuskiej

 6. Boy-Żeleński Tadeusz, Szkice z literatury francuskiej, tom I i II

 7. Kroker Wiesław, Piłaszewicz Agnieszka, Anthologie de la critique littéraire française.

 8. Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre (lub w wersji polskiej Słownik teatru)

 9. Lagarde, Michard, Moyen-Age – XX siècle

 10. Bordas, Histoire de la littérature française du XIX – XX siècle
Wykaz literatury podstawowej do poszczególnych tematów

Ad. 1. a) Joachim du Bellay, Que n’ay-je encor...

b) Arthur Rimbaud, Ma bohème (fantaisie)

c) Gérard de Nerval, El Desdichado

d) Jean Mambrino, Orphée innombrable

e) Paul Valéry, Orphée

f) Jean-Paul Sartre, Orphée noir (esej)

g) Jean Cocteau, Orphée (film)
Ad. 2


 1. Tristan Corbière, Le crapaud

 2. Charles Baudelaire, Correspondances

 3. Arthur Rimbaud, Voyelles

 4. Gérard de Nerval, Les chimères

 5. Guillaume Apollinaire, Nuit rhénane

 6. Claude Roy, Chien et loup

 7. René Char, Allégeance

 8. Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

Ad.3


 1. Victor Hugo, Le petit roi de Galice

 2. José Maria de Heredia, Les conquérants de l’or

 3. Edouard Glissant, La conquête

Ad.4


 1. Aloysius Bertrand, Un rêve

 2. Charles Baudelaire, La chevelure oraz Un hémisphère dans une chevelure

 3. André Breton, Cinq rêves

Ad.5


 1. Samuel Beckett, En attendant Godot

 2. Eugène Ionesco, Amadée ou Comment s’en débarrasser

 3. Jean Genet, Le Balcon

 4. Bernard-Marie Koltès, Quai ouest

Ad.6


 1. Jean Giraudoux, Electre

 2. Jean Anouilh, Antigone

 3. Jean-Paul Sartre, Les Mouches

Ad.7


 1. Nathalie Sarraute, Enfance

 2. Georges Perec, W ou le Souvenir d’enfance

 3. Le Clézio, Onitsza

Ad.8


 1. Albert Camus, La Peste

 1. Jean Anouilh, Antigone

 1. Jean-Paul Sartre, Les Mouches

Ad.9


 1. Rabelais, Gargantua

 2. Pierre de Ronsard, sonety

Ad.10


 1. Madame de Staël, De la littérature

 2. Victor Hugo, Préface de Cromwell

 3. Alexandre Dumas-père, Anthony


………………………………. podpis osoby składającej sylabus


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość