Strona główna

Seminarium licencjackie


Pobieranie 17.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.53 Kb.
SEMINARIUM LICENCJACKIEKULTUROWE ASPEKTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

(WYBRANE ASPEKTY)
studia licencjackie, III rok

Prowadzący: dr Łucja Kapralska

Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej WH AGH

ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

e-mail: lkapral@agh.edu.pl

tel. 012 617 43 93, pokój nr 133
Opis zajęć

W ramach seminarium proponuję zastanowienie się nad niektórymi kierunkami zmian w życiu społecznym jakie przyniósł Internet. Z racji moich zainteresowań badawczych jak i możliwości seminarium ten ogromny obszar pragnę podzielić na cztery zagadnienia główne:


1. „Kultura promocji” we współczesnym świecie – rola Public Relations i reklamy, oraz marketingu; świat celebrytów, kreowanie wirtualnych wizerunków w mediach społecznościowych itp.

2. „On-off- line” - zagadnienia związane ze stykiem świata wirtualnego ( zjawiska i procesy społeczne, które bez Internetu nie byłyby możliwie do zaistnienia, zbiorowości sieciowe i ich kultura, media społecznościowe jako nowa jakość życia zbiorowego),

3. Pamięć historyczna w Internecie – o cyfrowym podejściu do upamiętniania przeszłości i współczesności tak w wymiarze zbiorowym jak i indywidualnym ( prywatne strony domowe, pamięć grup mniejszościowym, historia lokalna w Sieci, regiony w Sieci )

4. Starość społeczeństwie informacyjnych - style życia seniorów, medialne wizerunki osób starszych, obecność seniorów w Internecie i Internetu w życiu seniorów.


Cele naukowe i dydaktyczne

 • Celem seminarium jest pomoc studentowi w napisaniu pracy licencjackiej. W związku z tym w trakcie zajęć będziemy się zajmować tak problemami związanymi z głównym tematem seminarium jak i metodyką pisania pracy naukowej. Zatem seminarium powinno pogłębić wiedzę studentów o różnych aspektach społeczeństwa informacyjnego czemu będzie służyć analiza lektur.

 • Zajęcia mają nauczyć szukania źródeł przydatnych w pisaniu pracy, korzystania z tekstów naukowych, dbałości o przypisy i formalną stronę pracy. Studenci poznają podstawowe zasady pisania prac dyplomowych m.in. dotyczące struktury pracy, roli wstępu i zakończenia. Podczas prac na seminarium odwoływać się będziemy do wiedzy studentów z zakresu metodologii badań społecznych.
 • Student powinien posiąść umiejętność przeprowadzenia jasnego wywodu logicznego (stawianie pytań badawczych, argumentacja, wnioskowanie), a także wykazać umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim i jego naukową odmianą.
 • W trakcie zajęć poruszone zostaną etyczne aspekty pisania pracy w dobie powszechnej dostępności materiałów w Internecie, w tym problem plagiatów.

Wymagania

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusji nad lekturami, przedstawienie referatu na temat jednej z podanych lektur, terminowe oddawanie kolejnych części pracy.Warunki zaliczenia

By uzyskać zaliczenie należy spełnić przedstawione powyżej wymogi oraz oddać do końca pierwszego semestru konspekt, wstęp i pierwszy rozdział pracy oraz pozostałe części w terminach wyznaczanych przez promotora.


Lektury do analizy:


 • W. Godzic, Znani z tego, że są znani, Celebryci w kulturze tabloidów, wyd. WAIP Warszawa 2007

 • D. Meerman Scott. Nowe zasady marketingu i PR. Warszawa 2009, wyd. Oficyna

 • Toscani O. Reklama uśmiechnięte ścierwo, Warszawa 2009, Wyd. Delta

 • Marta Futa Czuchnowska,, Państwo na sprzedaż. Państwa odnoszą międzynarodowe sukcesy, gdy są dobrze rozpoznawalną marką, WPROST , Numer: 50/2007 (1303)

 • Golka, Marian. Pamięć społeczna i jej implanty . Warszawa: . 2009 WydaWNICTwo Scholar

 • Halicka M. Satysfakcja życiowa starszych ludzi. Białystok 2004.
 • Magdalena Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Galeria miejska Arsenał, Poznań 2011

 • Hofmokl Justyna, Internet jako dobro wspólne, WAiP Warszawa 2008

 • Mucha J. (red.) Nie tylko Internet. Wyd. Nomos 2010, Kraków

 • Łucja Kapralska, Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych

 • ( praca zbiorowa), PAmięc przestrzeń, tożsamość, WYd Scholar, Warszawa 2010

 • Portal Historia i Media

 • Marcin Wiatrów, Ja" na ekranie monitora. Prywatne strony domowe jako przedmiot zainteresowania nauk społecznych.Lektury pomocne przy pisaniu pracy

 • Grzegorz Babiński, Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Kraków 1980, rozdz. Etapy procesu badawczego, s. 19 – 35

 • Gajda S., Styl naukowy [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001
 • Andrzej Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Warszawa 2006


 • Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1986, s. 25 – 60.

 • Dariusz Jemielak, Badania jakościowe. Podejścia i teorie. T.1-2. Warszawa 2012, PWN

 • Robert Kozinetz, Etnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa 2012, PWN

Opracowała Dr Łucja Kapralska,źródło obrazka: http://www.csus.edu/registrar/graduation/


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość