Strona główna

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Pobieranie 17.39 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.39 Kb.

UCHWAŁA

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


nr 37/2009

z dnia 14 grudnia 2009 roku


w sprawie

utworzenia w ramach uczelnianego funduszu stypendialnego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

funduszu Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego

i wprowadzenia jego regulaminu

Działając na podstawie §44 ust.2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz §2 ust.4 Regulaminu uczelnianego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego


w Krakowie
, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie nr 36/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku, a także nawiązując do szczytnych, dobroczynnych dokonań Księcia Aleksandra Lubomirskiego, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1


 1. W ramach uczelnianego funduszu stypendialnego tworzy się fundusz Stypendium
  im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego
  .

 2. Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego, zwane dalej stypendium, przeznaczone jest na wsparcie materialne osób niezamożnych, studiujących w Uczelni na studiach wyższych stacjonarnych lub rozpoczynających takie studia w Uczelni,
  w tym w szczególności sierot oraz mieszkańców dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej.

 3. Spośród osób spełniających kryteria, o których mowa w ust.2, stypendium otrzymują
  te osoby, które wykazują się co najmniej dobrymi wynikami w nauce (tj. osiągają średnią ocen powyżej 4,0), a w odniesieniu do osób rozpoczynających studia – te, które uzyskały najlepsze wyniki w procesie rekrutacji na studia.

 4. Stypendium przyznawane jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
  w uzgodnieniu z organem wykonawczym samorządu studenckiego.

§ 2


 1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego, zwana dalej Kapitułą, powoływana przez Rektora na okres kadencji władz Uczelni.

 2. W skład Kapituły wchodzą:

 1. prorektor właściwy ds. studenckich – jako przewodniczący,

 2. po jednym przedstawicielu każdego wydziału, wskazanym przez dziekana,

 3. przedstawiciel rodziny Lubomirskich,

 4. po jednym przedstawicielu organizacji społecznych współpracujących z Uczelnią
  w zakresie udzielania pomocy materialnej dla studentów,

 5. przedstawiciel samorządu studenckiego Uczelni, wskazany przez organ wykonawczy samorządu studenckiego.

 1. Kapituła pracuje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.

 2. Kapituła określa kwotę oraz liczbę przyznawanych każdorazowo stypendiów, biorąc pod uwagę szacowane koszty utrzymania studenta w okresie studiów oraz przeznaczony
  na ten cel budżet.

§ 3


 1. Student starający się o stypendium składa w sekretariacie prorektora właściwego
  ds. studenckich, w terminie do końca października danego roku, wniosek, w którym zawiera informacje o swojej sytuacji materialnej oraz o dotychczasowych wynikach osiąganych w trakcie studiów w Uczelni lub – w przypadku osób rozpoczynających studia – o wynikach osiągniętych w trakcie rekrutacji.

 2. Zawarte we wniosku informacje, o których mowa w ust.1, muszą być potwierdzone przez właściwe jednostki Uczelni, tj.:

  1. w zakresie sytuacji materialnej studenta:

   1. w przypadku obywateli polskich – przez jednostkę Uczelni właściwą do spraw pomocy materialnej dla studentów, w oparciu o dokumenty zgodne
    z obowiązującym w Uczelni w tym zakresie regulaminem,

   2. w przypadku cudzoziemców – przez współpracujące z Uczelnią organizacje społeczne i instytucje, mające możliwość zweryfikowania sytuacji materialnej wnioskodawcy,

  2. w zakresie osiąganych wyników w nauce – przez właściwy dziekanat,

  3. w zakresie wyników rekrutacji – przez jednostkę Uczelni właściwą do spraw rekrutacji na studia wyższe.

 3. Informacja, o której mowa w ust.2 pkt.2, oznacza wskazanie średniej ocen osiągniętej
  w poszczególnych semestrach oraz terminowości zaliczania poszczególnych semestrów (w zgodzie z obowiązującym regulaminem studiów oraz zarządzeniami Rektora
  w zakresie organizacji roku akademickiego).

§ 4


 1. Wypłaty stypendium realizuje jednostka Uczelni właściwa do spraw pomocy materialnej dla studentów.

 2. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy w roku, na wskazany przez studenta rachunek, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 3. Raz przyznane stypendium wypłacane jest w kolejnych semestrach po przedłożeniu przez studenta w jednostce, o której mowa w ust.1, potwierdzonej przez właściwy dziekanat informacji o terminowym zaliczeniu semestru, zgodnym z regulaminem studiów i zarządzeniem Rektora w zakresie organizacji roku akademickiego, dostarczonej w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zakończenia semestru, a także
  po dokonaniu raz w roku, z początkiem roku akademickiego, weryfikacji aktualnej sytuacji materialnej studenta, w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust.4.

 4. W celu dokonania weryfikacji w zakresie sytuacji materialnej student zobowiązany jest do dostarczenia do jednostki, o której mowa w ust.1:

  1. dokumentów określonych w obowiązującym w Uczelni regulaminie pomocy materialnej dla studentów, w określonym w tym regulaminie terminie – w przypadku obywateli polskich,

  2. oświadczenia, że w stosunku do momentu przyznania stypendium sytuacja materialna studenta nie uległa poprawie lub, jeśli sytuacja uległa poprawie, określenia stopnia poprawy, w terminie jak w pkt.1 – w przypadku cudzoziemców.

 1. W semestrze, w którym nie są spełnione w terminie wszystkie warunki określone
  w niniejszym regulaminie, stypendium zostaje wstrzymane (tj. nie przysługuje).

 2. W przypadku gdy sytuacja materialna studenta ulegnie znaczącej poprawie, decyzją Kapituły, po uzyskaniu stosownej informacji od jednostki, o której mowa w ust.1, stypendium może zostać wstrzymane.

 3. Wstrzymane wypłaty stypendium zostaną wznowione w semestrze, w którym spełnione będą wszystkie warunki określone niniejszym regulaminem.

 4. Kapituła może odebrać studentowi prawo do dalszego pobierania stypendium
  w następujących przypadkach:

 1. gdy student więcej niż raz nie spełni warunków terminowego, regulaminowego zaliczenia semestru,

 2. gdy sytuacja materialna studenta ulegnie trwałej poprawie,

 3. gdy student swoim zachowaniem narusza w sposób rażący postanowienia ślubowania studenckiego.

§ 5


 1. W przypadku braku wystarczających środków w ramach funduszu Stypendium im. Aleksandra Lubomirskiego, kwoty stypendiów mogą zostać obniżone lub wypłaty stypendiów mogą zostać wstrzymane.

 2. W sytuacji, o której mowa w ust.1, wstrzymane będzie przyznawanie nowych stypendiów.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

REKTOR


Prof. dr hab. Roman Niestrój


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość