Sergiusz Szuster (Verwaltungsrecht)Pobieranie 12.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.69 Kb.

Sergiusz Szuster (Verwaltungsrecht)


Jahrgang 1978, rechtswissenschaftliches Studium an der Jagiellonen-Universität Krakau, der Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg und an der Freien Universität Brüssel; seit 2003 Promotionsstudium an der Juristischen Fakultät der Jagiellonen Universität Krakau (Thema: „System der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Polen – alternative Lösungen“); seit 2003 Dozent und seit 2004 Geschäftsführer der Schule des Polnischen Rechts.

Beruflicher Werdegang


seit VI 2001 Wiss. Mitarbeiter am Deutsch-Polnischen Zentrum für Bankrecht der Jagiellonen-Universität Krakau

seit 2003 Dozent der Schule des Polnischen Rechts / Programm „Polnisches Wirtschaftsrecht“ an der Juristischen Fakultät der Jagiellonen Universität Krakau

seit III 2004 Geschäftsführer der Schule des Polnischen Rechts / Programm „Polnisches Wirtschaftsrecht“ an der Juristischen Fakultät der Jagiellonen Universität Krakau

Stipendien/Preise/Auszeichnungen


IX 2000 – I 2001 Stipendiat des Erasmus-Programms an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

I 2001 – VI 2001 Stipendiat der Robert Bosch Stiftung und des Rotarier Clubs in Isny (Allgäu)

IX 2002 – II 2003 Stipendiat der Nippon Stiftung, Tokyo (Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found)

XII 2003 Auszeichnung im Stefan Rittermann-Wettbewerb für die besten Magisterarbeiten an der Juristischen Fakultät der Jagiellonen Universität Krakau im akademischen Jahr 2002/2003IX 2004 – VI 2005 Stipendiat des Jerzy Stefan Langrod-Stipendiumsfonds an der Juristischen Fakultät der Jagiellonen Universität Krakau

Publikationen

   1. Bücher, Kommentare


  • Einführung in die polnische Rechtsordnung”, M. Liebscher, F. Zoll (Hrsg.), Verlag C. H. Beck, München, Mitverfasser (Kapitel: Polnisches Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahren- und Verwaltungsprozessrecht), in Vorbereitung

  • Komentarz do ustawy Prawo bankowe” (Kommentar zum Bankrechtgesetz), F. Zoll (Hrsg.), ABC Verlag, Warschau, Mitverfasser (Kommentar zu Art. 1-11), in Vorbereitung

  • Komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz. U. Nr 159, poz. 1537” (Kommentar zur Änderung des Gesetzes über die finanzielle Investitionsunterstützung und des Gesetzes über Zulässigkeitsbedingungen und Aufsicht über Erteilung von Beihilfen an Unternehmen), Lex, elektronische Version, Warschau 2004

  • Komentarz do rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, O. J. 1999, L 83, 27.03.1999, s. 1 – 9” (Kommentar zur Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Art. 93 des EG-Vertrages), Lex, elektronische Version, Warschau 2004

  • Podstawy prawa bankowego” (Grundlagen des Bankrechts), F. Zoll (Hrsg.), Verlag Wyższej Szkoły Ubezpieczeń, Kielce 2003, Mitverfasser (Kapitel: Gegenstand und Quellen des Bankrechts, Banksystem in Polen und seine Institute, Der Begriff der Bankentätigkeit im Bankrecht, Bankgeheimnis, Die Polnische Nationalbank, Garantiefond der Banken)

  • Komentarz do ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych” (Kommentar zum Gesetz über den Aufbau der Verwaltungsgerichte), Lex, elektronische Version, Warschau 2003

  • Komentarz do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” (Kommentar zum Einführungsgesetz zum Gesetz über den Aufbau der Verwaltungsgerichte und zum Gesetz über das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten), Lex, elektronische Version, Warschau 2003

  • Komentarz do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” (Kommentar zum Gesetz über das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten), Lex, elektronische Version, Warschau 2003

  • Komentarz do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.” (Kommentar zum Gesetz über den Zugang zu öffentlichen Informationen), Lex, elektronische Version, Warschau 2003, Mitverfasser

  • Komentarz do ustawy z dnia 13 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 80, poz. 718” (Kommentar zum Gesetz zur Änderung des Baugesetzbuches), Lex, elektronische Version, Warschau 2003, Mitverfasser

  • Komentarz do ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji” (Kommentar zum Gesetz über die finanzielle Investitionsunterstützung), Lex, elektronische Version, Warschau 2002
   1. Aufsätze


  • Zwyczaj jako źródło prawa administracyjnego” (Verwaltungsgebrauch als Quelle des Verwaltungsrechts), Zakamycze Verlag, Krakau, im Druck

  • Postępowanie notyfikacyjne przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako konstytutywny element postępowania w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pomocy publicznej przedsiębiorcy – charakter, wzajemna relacja i następstwa prawne“ (Notifizierungsverfahren vor dem Präsidenten des Amtes für Konkurrenten- und Verbraucherschutz als konstitutives Merkmal des Verfahrens über die Erteilung von Beihilfen an Unternehmer – Rechtscharakter, gegenseitiges Verhältnis und Rechtsfolgen), Transformacje Prawa Prywatnego 3/2002, Krakau

  • Nowy model sądownictwa administracyjnego – reforma niedoskonała” (Das neue Modell der Verwaltungsgerichtsbarkeit – eine ungelungene Reform), Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegów Odwoławczych Casus 23/2002, Krakau, Mitverfasser

  • Massenverfahren jako forma postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w Niemczech” (Massenverfahren als Form des Verwaltungsverfahrens und –prozesses in Deutschland“, Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegów Odwoławczych Casus 21/2001, Krakau
   1. Sonstige


  • Profesjonalny Serwis Prawa Bankowego“ (Bankrechtsservice), Warschau 2001-2004, Mitverfasser

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy