Strona główna

Si vis pacem, para bellum – dyplomacja czy siła?


Pobieranie 27.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.01 Kb.Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić na konferencję Si vis pacem, para bellum – dyplomacja czy siła?, która odbędzie się 2 września 2015 roku w ramach XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO na Targach Kielce.

Si vis pacem, para bellum. Ta stara łacińska sentencja wciąż pozostaje aktualna. Polska musi być gotowa do skutecznego działania, aby powstrzymać każdego potencjalnego agresora. Po czasie rozszerzenia zadań
i zaangażowania operacyjnego poza obszarem traktatowym wracamy do misji kolektywnej obrony co jest zgodne z interesami bezpieczeństwa Polski. Coraz częściej dostrzegana jest potrzeba zwielokrotnienia działań mających na celu zwiększenie obronnego potencjału militarnego. Konsekwentna ich realizacja czynić będzie państwo polskie znacznie bardziej odpornym na agresję. Potrzebna jest więc dyskusja, aby poznać opinie różnych środowisk, w tym zarówno naukowych jak i praktycznie zajmujący się rzeczoną problematyką, aby z jednej strony wyciągnąć pomysły, wnioski a z drugiej uspokoić społeczeństwo przed obawami kolejnej wojny.

Wydarzenia ostatnich lat potwierdzają wcześniejsze teoretyczne prognozy dotyczące możliwości wystąpienia konfliktów o charakterze zbrojnym, zarówno w wymiarze wewnętrznym, wewnętrznym umiędzynarodowionym jak również międzynarodowym. Zaangażowane są w nie państwa oraz, coraz częściej, podmioty pozapaństwowe takie jak: ruchy narodowowyzwoleńcze, organizacje terrorystyczne, ruchy religijne aż po ugrupowania polityczne w wymiarze wewnątrzpaństwowym. Biorąc pod uwagę jeden z podstawowych atrybutów państwa jakim jest prawo do własnej i suwerennej polityki bezpieczeństwa należy liczyć się z możliwością eskalacji zagrożeń. Mogą one przyjmować różnoraki charakter od politycznych, gospodarczych, społecznych poprzez formy mieszane aż po militarne, z użyciem sił zbrojnych łącznie. Jednym z najważniejszych wyzwań dla każdego państwa jest bieżące reagowanie na zmiany zachodzące w jego otoczeniu i systematyczne dostosowanie (doskonalenie) własnych możliwości militarnych. Powyższe realizowane jest zwykle na drodze rozbudowy potencjału wojskowego w oparciu o możliwości własne lub podmioty zewnętrzne. Konsekwencją tego typu zachowań jest naruszenie równowagi istniejącego stosunku sił, a zarazem wzrost poczucia zagrożenia podmiotów funkcjonujących w bliższym i dalszym otoczeniu ośrodka objętego kryzysem. Naturalnym zachowaniem obronnym jest skokowo zwiększające się zapotrzebowanie na nowoczesny sprzęt i uzbrojenie wojskowe, które zazwyczaj obejmuje znaczną część państw danego regionu.

Celem konferencji będzie dokonanie diagnozy i usystematyzowanie wiedzy w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, dostrzeżenie błędów prawnych i politycznych decyzji oraz zarysowanie możliwych kierunków rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Polski.

W ramach konferencji poruszane będą kwestie bezpieczeństwa narodowego zawarte w następujących obszarach tematycznych:

- wojna jako usługa,

- dyplomacja jako źródło rozwiązywania problemów,

- nowa historia XXI wieku, Europa dyktatur,

- Polska w stosunkach międzynarodowych,

- dylematy prawa i polityki,

- siły zbrojne jako środek polityki państwa,

- legislacyjno-prawne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.

Jesteśmy przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego, a rezultaty dyskusji będą mogły być wykorzystane w rozwiązywaniu wielu tak istotnych problemów. Publikacje z wnioskami po naszej konferencji zamierzamy przekazać instytucjom naukowym, jak również odpowiednim organom władz państwowych.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący z ramienia AON Wiceprzewodnicząca z ramienia UJKppłk dr Dariusz Nowak dr Anna Cyran

Komitet organizacyjny:

ppłk dr Dariusz Nowak (AON) - przewodniczący

dr Anna Cyran (UJK) - wiceprzewodnicząca

cyran.a@wp.pl

Tel. 602-336-251


Zakład Bezpieczeństwa UJK

Prof. dr hab. Paweł Soroka

dr Radosław Kubicki
województwo małopolskie

Instytutu Politologii UP im. KEN w Krakowie

dr Karol Bieniek, dr Robert Kłaczyński, dr Łukasz Kozera.
województwo lubelskie

dr Radosław Żmigrodzki

dr Katarzyna Dziubińska – Wójcik
województwo wielkopolskie
AON

płk dr hab. Ryszard Niedźwiecki

ppłk dr Sławomir Piotrowski

mjr dr Marek Żyła

dr Tadeusz Kubaczyk

Sekretarz:

dr Jolanta Puacz-Olszewska - AHE Wydział Zamiejscowy w Jaśle

mgr Sylwia Woźniak-Lis – WSH im. Bolesława Markowskiego (sylwia_lis77@wp.pl)

mjr mgr Julita Mirowska - AON

Rada Naukowa

płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski – Rektor - Komendant Akademii Obrony Narodowej

prof. dr hab. Wojciech Saletra – Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach

prof. dr hab. Paweł Soroka

doc. dr Tomasz Konopka - Dziekan Wydziału Administracyjno-Humanistycznego WSH w Kielcach

prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera - dyrektor Instytutu Politologii

dr hab. prof. UP Andrzej Madera kierownik Katedry Prawa i Nauk o Administracji IP

prof. Andrzej Żebrowski

prof. dr hab. Daniele Cellamare Uniwersystet a Roma Instytut Militariów

prof. phdr Jan Koper Phd Uniwersytet Mateja Bela Bańska Bystrzyca Słowacja

prof. phdr Peter Terem Phd Uniwersytet Mateja Bela Bańska Bystrzyca Słowacja

doc dr Marina Borisowna Uniwersytet Mateja Bela Bańska Bystrzyca Słowacja

prof. dr hab. Marek Starośka- Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

prof dr hab. Rudolf Dupkala- Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

prof. AHE Makary K. Stasiak- założyciel (właściciel) uczelni AHE w Łodzi

płk dr hab. Ryszard Niedźwiecki – Dyrektor Instytutu Strategii AON

dr hab. Krzysztof Orzeszyna

ppłk dr Dariusz Nowak – Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji AON

ppłk dr Sławomir Piotrowski

mjr dr Marek Żyła

dr Tadeusz Kubaczyk

dr Henryk Binkowski

dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska

dr Agnieszka Brzostek

dr Jolanta Puacz-Olszewska dziekan AHE Wydział Zamiejscowy w Jaśle

dr Ewa Gałązka-prorektor ds. kształcenia AHE Łódź

dr Leszek Kuras- prorektor ds. nauki i rozwoju AHE Łódź

dr Przemysław Baciak AHE Wydział Zamiejscowy w Jaśle

dr Radosław Kamiński

dr Radosław Kubicki

dr Anna Cyran
Języki

Językami roboczymi konferencji są polski, angielski, niemiecki, ukraiński i rosyjski. Wszystkie przyjęte referaty nadesłane w jednym z tych języków będą opublikowane po uprzednim uzyskaniu recenzji.Wskazówki dla autorów

Komitet Naukowy przed konferencją roześle wytyczne wydawnicze, według których Autorzy są zobowiązani przygotować artykuł do opublikowania. Nadesłane referaty będą przedstawione do oceny Radzie Naukowej.Ważne daty

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji – 30 lipca 2015 roku

Dostarczenie pełnego tekstu referatu – 30 września 2015 r.

Konferencja –2 września 2015 roku.

Miejsce: Targi Kielce

Adres do korespondencji:

cyran.a@wp.pl lub sylwia_lis77@wp.pl

Tel.: 602-336-251

Harmonogram Konferencji

1. Termin konferencji: 2 września 2015

2. Miejsce konferencji: Targi Kielce

3. Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać do 30 lipca 20115 r. na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Nauk Politycznych

ul. Świętokrzyska 21b pokój 17

z dopiskiem „konferencja 2015”

lub

drogą elektroniczną: cyran.a@wp.pl (sylwia_lis77@wp.pl)4. Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom najpóźniej do 15 sierpnia 2015

5. Opłata konferencyjna wynosi 280 złotych (uczestnictwo czynne)

Numer konta na który należy dokonywać opłat: PKO SA 68 1240 1372 1111 0010 6317 6774

Stowarzyszenie Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego z dopiskiem: konferencja „bezpieczeństwo”

6. Organizatorzy zapewniają: wyżywienie, publikację pokonferencyjną, bilet wstępu na targi.

7. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

8. Organizatorzy mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania (tylko do końca lipca).

9. Teksty nie spełniające wymogów edytorskich nie będą przyjmowane.
KARTA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

2 września 2015 rok KIELCE

Nazwisko i imię:

Tytuł/stopień naukowy………………….:

Miejsce pracy: …………………………………………………………….

Adres pocztowy: ……………………………………………………………

Telefon kontaktowy:…………………………. E-mail: …………………………………………….

Tytuł wystąpienia: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Główne tezy: ……………………………………………………………………………….

Forma uczestnictwa: wpisać T – tak N – nie

1) wygłoszenie referatu i złożenie tekstu do druku ……………………..(koszt 280 zł)

2) złożenie tekstu do druku bez wystąpienia ………………………………..(koszt 0 zł)

3) uczestnictwo bez wystąpienia i bez złożenia tekstu do druku………………_(koszt 150 zł)_

______________________________________

Opłata konferencyjna wynosi 280 złotych Numer konta PKO SA 68 1240 1372 1111 0010 6317 6774, na który należy dokonywać opłat: z dopiskiem: konferencja „bezpieczeństwo 2015”

Proszę o wystawienie faktury dla: …………………………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………………………………………………………………………….

________________________________________

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy odesłać do dnia 15 lipca 2015 roku na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Nauk Politycznych ul. Świętokrzyska 21b pokój 17 z dopiskiem „konferencja 2015” lub drogą elektroniczną: cyran.a@wp.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych w oparciu o art. 23, ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), podanych w związku z rekrutacją i uczestnictwem w szkoleniu.

…………………………………… ………………………………………./data/ /podpis/


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość