Strona główna

Sieci komputerowe


Pobieranie 13.47 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.47 Kb.

Nazwa przedmiotu:

SIECI KOMPUTEROWE


Kod:

1100-SK0OII

Forma przedmiotu:

30 godzin wykładu + 30 godzin laboratorium

Ilość punktów ECTS:

6

Język wykładowy:


polski

Sposób zaliczenia:

wykład – egzamin pisemny; laboratorium – zaliczenie

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania sieci komputerowych. Przedstawienie funkcji i zadań, które odpowiadają za zapewnienie komunikacji w sieci. Studenci poznają również najczęściej używane protokoły aplikacyjne.

Umiejętności wstępne:
Treści przedmiotu:

 1. Modele funkcjonowania sieci. Model ISO OSI oraz model Amerykańskiego Departamentu Obrony.

 2. Realizacja zadań warstwy dostępu do sieci na przykładzie technologii Ethernet (adresowanie fizyczne, metody dostępu do medium, przełączanie w sieci).

 3. Warstwy międzysieciowa, transportowa i aplikacyjna na podstawie protokołów ze stosu TCP/IP.

 4. Adresowania logiczne. Podział sieci na podsieci.

 5. Rouitng statyczny i dynamiczny (algorytmy wektora odległości oraz stanu łącza).

 6. Protokóły UDP i TCP.

 7. Wybrane protokoły warstwy aplikacyjnej (DNS, TFTP, FTP, SMTP, POP3, HTTP).

 8. Wprowadzenie do zabezpieczenia komunikacji w sieci komputerowej (cechy ochrony, zagrożenia i mechanizmy przeciwdziałania im).

Literatura:

 1. D. Comer Sieci komputerowe i intersieci

 2. Richard Stevens: Biblia TCP/IP Tom 1. Protokoły.

 3. Dokumenty RFC

 4. Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestry 1-4.

Koordynator:

Prof. Dr hab. Stanisław Goldstein

Data aktualizacji:

15.02.2008Course name:

COMPUTER NETWORKS


Course contents:

 1. Network Reference Models: Model ISO OSI and model TCP/IP.

 2. 7 layers of OSI Model – functions and tasks.

 3. Network Access Layer – physical addressing, media access control.

 4. Stack TCP/IP.

 5. Logical addressing.

 6. Static and dynamic routing.

 7. Transport Layer – TCP and UDP protocols.

 8. Application Layer – DHCP, DNS, TFTP, FTP, HTTP, SMTP and POP3 protocols.

 9. Intruduction to network security.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość