Strona główna

Siwz na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przyrządów badawczych w odniesieniu


Pobieranie 311.97 Kb.
Strona1/4
Data20.06.2016
Rozmiar311.97 Kb.
  1   2   3   4

SIWZ – na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przyrządów badawczych w odniesieniu do jednej i/lub dwóch i/lub trzech i/lub czterech części zamówienia w ramach projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WCh PŁ, przy ul. Żeromskiego 116 w Łodzi.

Nr sprawy: 1/W3/UJ/2009


Zamówienie jako Projekt pn.: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków

(Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics – JCET)

jest współfinansowane przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,

Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastrukturybadawczej jednostek naukowych
Łódź, dnia 30 czerwca 2009r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej w skrócie SIWZ


 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

1. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116; 90-924 Łódź;

2. Jednostka prowadząca sprawę:

  1. Wydział Chemiczny PŁ, ul. Żeromskiego 116; 90-924 Łódź;

  2. tel. +4842 631-31-00, fax +4842 631-31-03;

e-mail: www.p.lodz.pl ; kryczka@p.lodz.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

    1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ „PZP” (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

    2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

    3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 2. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics – JCET), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Chemicznego, Politechniki Łódzkiej, zlokalizowanego przy ul.  Żeromskiego 116 w Łodzi, w odniesieniu do jednej i/lub dwóch i/lub trzech i/lub czterech części zamówienia.

 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) część 1 – Chromatograf GC z systemem spektrometrii mas, b) część 2 – Chromatograf cieczowy HPLC c) część 3 –Spektrometr/spektrofluorymetr stopped-flow, d) część 4 – Spektrofluorymetr skanujący do pomiaru fluorescencji, chemoluminescencji i bioluminescencji.

 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38433000-0 spektrometry, 38432200-4 chromatografy, 30213300-8 komputer biurkowy, 30231300-0 monitory ekranowe, 30232110-8 drukarki laserowe, 48461000-7 analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania, 48624000-8 pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC).

 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia:


Część 1 – Zestaw GC/MS
Chromatograf gazowy GC wraz z system spektrometrii mas z analizatorem czasu przelotu (Time Of Flight) wyposażony w źródła jonizacji EI, CI, FI/FD


Lp.

Wyszczególnienie

Parametry graniczne

1

Wprowadzanie próbki

1.1 Port nastrzykowy S/SL (split/splitless) z modułem elektronicznej kontroli pneumatycznej od 0 do 150 psi,

1.2 Piec do kolumn pracujący w zakresie temperatur od

4 ºC powyżej temperatury otoczenia do 450 oC,

1.3. Maksymalna szybkość przyrostu temperatury nie mniejsza niż 120 ºC/min,

1.4. Możliwość programowania, co najmniej 5 narostów temperatury,

1.5. Autosampler z opcją Static HeadSpace i SPME (Solid Phase Micro Extraction),

1.6. Moduł łączący chromatograf gazowy ze źródłem jonów spektrometru mas musi składać się z linii transferowej ogrzewanej, co najmniej do temperatury 320 ºC oraz umożliwiać instalację kolumny chromatograficznej,

1.7. Parametry pracy chromatografu gazowego oraz autosamplera, jak również ustawianie wartości temperatury linii transferowej powinny być kontrolowane i zadawane z poziomu oprogramowania monitorującego i kontrolującego pracę spektrometru mas.2

Sonda do prób stałych

Programowo regulowana i kontrolowana temperatura, do co najmniej 650 ºC,

Moduł umożliwiający wprowadzanie sondy w obszar niskiego ciśnienia źródła jonów.3

Źródło jonów

3.1. Wymagane opcje jonizacji:

- EI - electron ionization (jonizacja wiązką elektronów),

- CI - chemical ionization (dodatnia PCI i ujemna NCI jonizacja chemiczna),

- FI - field ionization (jonizacja polem) z interfejsem umożliwiającym zastosowanie kolumny chromatograficznej GC dla tej opcji jonizacji.

- FD - field desorption (desorpcja polem).

3.2. Sonda stosowana w opcjach jonizacji FI i FD powinna być wyposażona w moduł umożliwiający wprowadzanie jej w obszar niskiego ciśnienia źródła jonów.

3.3. Możliwość kontroli podawanej ilości gazu reakcyjnego w opcji CI z poziomu oprogramowania.

3.4. Możliwość wprowadzania związku referencyjnego z podgrzewanego zbiornika o regulowanej temperaturze z poziomu oprogramowania.

3.5. Możliwość czyszczenia elementów źródła lub wymiany źródeł jonizacji EI i CI bez konieczności wentylowania układu wysokiej próżni analizatora.

3.6. Wszystkie wartości napięć w źródle powinny być komputerowo zadawane i kontrolowane.4

Analizator i detektor

4.1. Analizator czasu przelotu (Time of Flight) z opcją reflektronową.

4.2. Szybkość skanowania – do 20 pełnych widm na sekundę.

4.3. Dokładność oznaczenia masy:

dla analizy prowadzonej z masą referencyjną średni błąd kwadratowy RMS oznaczenia masy dla mas poniżej 200 Daltonów powinien być mniejszy niż 1 milidalton (mDa), a dla mas powyżej 200 Daltonów mniejszy niż 5 ppm,

4.4. Cyfrowy zakres dynamiczny detektora: do czterech rzędów wielkości.


5

Czułość systemu

5.1. Dla dodatniego trybu jonizacji FI (Field Ionization) wartość sygnał / szum (S/N) dla 100 pg (pikogramów) heksadekanu i masy m/z 226.2 powinna być większa niż S/N > 10:1,

5.2. Wartość szumu liczona w opcji Peak to Peak (noise = pk/pk) podczas zbierania danych w zakresie mas do 800 Daltonów.6

System wytwarzania próżni

6.1. Automatyczny system próżniowy.

6.2. Proces wytwarzania próżni (odczyt wartości) oraz wentylowania układu powinien być całkowicie komputerowo monitorowany i kontrolowany.7

Kontrola i diagnostyka systemu

7.1. Komputerowo (PC) kontrolowane parametry pracy, komunikacji i diagnostyki układów GC oraz spektrometru mas – jedna platforma programowa.

8

Akwizycja

i przetwarzania danych

8.1. Procesor nie gorszy niż 2,4 GHz, pamięć RAM minimum 2 GB z możliwością rozbudowy, dysk twardy minimum 200 GB, nagrywarka płyt CD/DVD, karta sieciowa, ciekłokrystaliczny monitor kolorowy minimum 20 cali, drukarka kolorowa laserowa.

8.2. Oprogramowanie Systemu powinno być oparte na platformie Systemu Operacyjnego Windows XP.

8.3. Oprogramowanie powinno umożliwiać zbieranie danych

w opcji continuum (profile) oraz centroid (stick). W opcji centroid musi być możliwa akwizycja danych z wyspecyfikowaną masą referencyjną (lock mass).

8.4. Aktualna biblioteka widm masowych.

8.5. Oprogramowanie narzędziowe:

a) oprogramowanie umożliwiające opracowywanie zebranych chromatogramów i danych spektrometrycznych w tym:

- automatyczną dekonwolucję złożonych chromatogramów,

- tworzenie listy unikalnych bądź wspólnych komponentów,

- dekonwolucję widm masowych,

- automatyczne przeszukiwanie komercyjnych bibliotek widm masowych,

- porównanie chromatogramów po procesie dekonwolucji,

- tworzenie semi-ilościowych raportów dla stężeń komponentów poddanych wcześniej procesowi dekonwolucji,

- analizę porównawczą danych,

- szybką detekcję i identyfikację komponentów w skomplikowanych matrycach chemicznych na podstawie analizy próba/próba kontrolna,

b) oprogramowanie umożliwiające opracowania ilościowe.

8.6. Bezpłatny dostęp do uaktualnień oprogramowania w okresie jednego roku od daty odbioru dostawy.


9

Oprzyrządowanie

9.1. Zestaw części zamiennych i akcesoriów w ilości wystarczającej do uruchomienia i wykonania testów.

9.2. System powinien posiadać wszystkie konieczne kable, kapilary łączące, złączki i uszczelki oraz klucze i narzędzia niezbędne do obsługi zestawu.

9.3. Po zainstalowaniu system powinien być gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów (z wyjątkiem zakupu rozpuszczalników i kolumn). Wykonana próbka testowa powinna wykazywać parametry nie gorsze niż oferowane przez producenta.


10

Szkolenie podstawowe (całkowity koszt szkolenia ponosi Wykonawca)

10.1. Miejsce przeprowadzenia: w miejscu instalacji

10.2. Liczba uczestników: minimum 3 osoby.

10.3. Termin: bezpośrednio po instalacji

10.4. Ilość dni: co najmniej 5 dni11

Szkolenie dodatkowe (całkowity koszt szkolenia ponosi Wykonawca)

11.1. Liczba uczestników: minimum 1, maksimum 3.

11.2. Liczba dni szkolenia: minimum 2, maksimum 7.

Wymogi zamawiającego i dodatkowe informacje:

  1. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment objęty daną częścią przedmiotu zamówienia.

  2. Wykonawca musi skalkulować w cenie urządzenia koszty dostarczenia i instalacji systemu, szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania,

  3. Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy.

Wymagania dotyczące gwarancji:

   1. Wymagana jest co najmniej 12 miesięczna gwarancja na dostarczone urządzenie (licząc od daty oddania urządzenia do eksploatacji – tj. od daty zainstalowania, uruchomienia i przetestowania przedmiotu zamówienia),

   2. Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby,

   3. Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz pracę i dojazd serwisu.

   4. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnia się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji,

   5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze technicznym przedmiotu umowy,

   6. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem dni wolnych od pracy,

   7. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem lub e-mailem),

   8. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy,

   9. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy,

   10. W przypadku gdy wykonawca nie zastosuje się do powyższych punktów zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy,

   11. Wykonawca gwarantuje 10-letni okres dostępności serwisu oraz części zamiennych, od momentu upływu terminu gwarancji.


Część 2 - Chromatograf cieczowy HPLC

Chromatograf cieczowy HPLC, preparatywny, z detektorem UV-VIS

Lp.

Wyszczególnienie

Parametry graniczne

1

Pompa gradientowa do celów preparatywnych  1. Gradient dwuskładnikowy, cztery rozpuszczalniki do wyboru.

  2. Co najmniej 10 profili gradientowych.

  3. Dokładność składu nie gorsza od 1%.

  4. Przepływ od 0,5 do co najmniej 150 ml/min, programowalny z krokiem nie większym niż 0,01 ml/min.

  5. Dokładność przepływu nie gorsza niż 1%.

  6. Ciśnienie maksymalne nie mniejsze niż 6000 psi.

  7. Autodiagnostyka szczelności.

2

Nastrzykiwacz preparatywny

2.1. Co najmniej dwie pętle o objętości nastrzyku nie mniejszej od 0,1 ml.

3

Kolumny

(wypełnienie 5m)

3.1. C8, 2,1 x 150 mm.

3.2. C18, 2,1 x 150 mm.

3.3. C8, 10 x 150 mm.

3.4. C18, 10 x 150 mm.

3.5. C8, 19 x 150 mm.

3.6. C18, 19 x 150 mm.

3.7. C8, 30 x 150 mm.

3.8. C18, 30 x 150 mm.4

Detektor UV-VIS

4.1. Zakres długości fali od 190 do co najmniej 700 nm.

4.2. Dokładność długości fali nie gorsza od 1nm.

4.3. Rejestracja chromatografów dla co najmniej dwóch długości fali jednocześnie z możliwością programowania w czasie.

4.4. Autokalibracja detektora.

4.5. Szum nie większy niż 1,5 × 10-5 jedn. absorbancji.

4.6. Dryft nie większy niż 1 × 10-4 jedn. absorbancji na godzinę.

4.7. Objętość celi pomiarowej nie większa od 10 l.

4.8. Długość drogi optycznej nie mniejsza niż 10 mm.

4.9. Możliwość wymiany lampy przez użytkownika.

4.10. Możliwość używania standardowej kuwety 10 mm dla makropróbek wprowadzanych zewnętrznie (poza całym układem analitycznym)

4.11. Dodatkowa cela preparatywna o długości drogi optycznej nie większej niż 3 mm

4.12. Możliwość rozbudowy systemu o detektor MS.5

Kolektor frakcji

5.1. Dwa tryby detekcji piku: z wartości sygnału i z nachylenia chromatogramu.

5.2. Kaseta na co najmniej 100 probówek.

5.3. Możliwość zastosowania dowolnych pojemników.

5.4. Możliwość chłodzenia frakcji do około 0 °C.

5.5. Cztery tryby zbierania frakcji: czasowy, licznik kropel, zadana objętość, sygnał zewnętrzny.

5.6. Zawór bocznikowy do odprowadzenia zbędnych frakcji do osobnego pojemnika.6

System akwizycji

i przetwarzania danych

6.1. Procesor minimum 2,4 GHz, pamięć RAM minimum 2 GB z możliwością rozbudowy, dysk twardy minimum 250 GB, nagrywarka płyt CD/DVD, karta sieciowa, komunikacja eternetowa, ciekłokrystaliczny monitor kolorowy minimum 21 cali, drukarka kolorowa laserowa.

6.2. Bezpłatny dostęp do uaktualnień oprogramowania w okresie jednego roku od daty odbioru dostawy.

6.3. Możliwość komunikacji sieciowej.

6.4. Możliwość akwizycji i przetwarzania danych z detektora MS.7

Szkolenie podstawowe (całkowity koszt szkolenia ponosi Wykonawca)

7.1. Miejsce przeprowadzenia: w miejscu instalacji

7.2. Liczba uczestników: minimum 3 osoby.

7.3. Termin: bezpośrednio po instalacji

7.4. Ilość dni: co najmniej 2 dni


  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość