Strona główna

Socjologia religii


Pobieranie 101.47 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar101.47 Kb.

KARTA KURSU


Kierunek: Antropologia historyczna

Studia stacjonarne I stopnia (licencjat) semestr 2

Nazwa

Socjologia religii

Nazwa w j. ang.

Sociology of Religion
Kod
Punktacja ECTS*

2
Koordynator

Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP

Instytut Filozofii i Socjologii

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy o socjologii religii jako dyscyplinie naukowej, będącej jednocześnie jedną z „socjologii szczegółowych” i poddyscypliną religioznawczą. O jej historii, miejscu wśród innych nauk o religii, założeniach metodologicznych, nurtach badawczych. O przedmiocie jej zainteresowań – religii, ujmowanym w aspekcie społecznym, jako element szerszego kontekstu kulturowego – także w ujęciu historycznym - poddawanego analizie przy zastosowaniu socjologicznego instrumentarium.

Warunki wstępne
Wiedza

Elementarne wiadomości dotyczące dziejów ludzkości i mechanizmów życia społecznego.

Umiejętności

Podstawowa umiejętność lektury tekstów naukowych z zakresu socjologii i filozofii.


Kursy

Wprowadzenie do socjologii


Efekty kształcenia


Po ukończeniu kursu student:

Numer efektu

WIEDZA

Odniesienie
do efektów kierunkowych

W01

Zna miejsce socjologii religii wśród nauk humanistycznych i społecznych, rozumie jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną.


K_W14, 15


W02

Ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia zjawiska „religii” i możliwych sposobów jego rozumienia, zna przeszłe i obecne stanowiska badawcze w tym zakresie, rozumie stosowaną przez nie terminologię i związek z ogólniejszą refleksją filozoficzną na temat człowieka i społeczeństwa.


K_W03, 20

W03

Rozumie genezę i znaczenie zróżnicowania religijnego, jest świadom konsekwencji i wyzwań, jakie stawia to przed współczesnymi społeczeństwami świata.

K_W07

W04

Posiada wiedzę o mechanizmach rozwoju społecznego, stratyfikacji społecznej i roli, jaką odgrywa religia w tych procesach


K_W06, 07, 18


Numer efektu

UMIEJĘTNOŚCI

Odniesienie
do efektów kierunkowych

U01

Rozpoznaje zależności między kształtowaniem się idei religijnych a procesami społecznymi i kulturowymi. Krytycznie analizuje kulturowo uwarunkowane stereotypy, uprzedzenia, schematy myślenia i wartościowania.

K_U05, 07, 11


U02

Jest świadom znaczenia i charakteru problemów związanych z kwestiami religijnymi we współczesnym świecie (konflikty międzykulturowe i międzyreligijne, bioetyka, zagadnienia obyczajowe, stosunek do środowiska naturalnego i in.).

K_U13, 14, 21

U03

Posiada umiejętność samodzielnej, krytycznej interpretacji tekstów z zakresu socjologii religii, jest w stanie ocenić poziom argumentacji. Opanował aparat pojęciowy i zna zasady metodologii umożliwiające mu opracowanie w sposób poprawny tekstu z omawianej problematyki.

K_U05, 09, 20

Numer efektu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Odniesienie
do efektów kierunkowych

K01

Cechuje go odpowiedzialność i odwaga w wyrażaniu opinii. Potrafi się sprzeciwić instrumentalizacji historii przez grupy religijne.

K_K03, 10

K02

Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, dąży do rozwoju osobistego i zawodowego

K_K05, 08

K03

Wykazuje odpowiedzialność za siebie i współpracowników i podopiecznych, kreuje wzorce rzetelnej współpracy.

K_K01, 09, 12Organizacja

Forma zajęć

Wykład

(W)


Ćwiczenia w grupach

A
K
L
S
P
E
Liczba godzin

15

15
Opis metod prowadzenia zajęć
Zajęcia w części mającej postać wykładu polegają na tradycyjnej formie przekazu ustnego, wzbogaconego odpowiednim materiałem ilustracyjnym w postaci filmów dokumentalnych z zakresu socjologii, antropologii, etnologii.

Część ćwiczeniowa polega na analizie odpowiednich tekstów z literatury naukowej i dyskusji, częściowo także wzbogaconej audio-wizualnym materiałem ilustracyjnym.Formy sprawdzania efektów kształceniaE – learning

Gry dydaktyczne

Ćwiczenia w szkole

Zajęcia terenowe

Praca laboratoryjna

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Udział w dyskusji

Referat

Praca pisemna (esej)

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Inne

W01


X
W02


X
W03X
W04


X
U01


X
U02


X
U03


X
K01


X
K02

X

K03X
XKryteria oceny

Dostateczny – student opanował w zadawalającym zakładane dla kursu efekty kształcenia.
Dobry – student wypełnił kryteria oceny dostatecznej, a poza tym wykazuje się poszerzoną orientacją w treściach związanych z tematyka zajęć, wybiega poza podstawową znajomość faktów i wydarzeń związanych z tematem zajęć, formułuje własne opinie.
Bardzo dobry – student wypełnił kryteria oceny dobry, a poza tym osiągną dużą biegłość w operowaniu treściami z zakresu socjologii religii, potrafi samodzielnie przeprowadzić krytykę źródeł, formułować i uzasadniać swoje poglądy.Uwagi

Zaliczenie z oceną
Sposób oceny:

1) obecność na zajęciach (10% oceny)

2) aktywność na zajęciach/udział w dyskusji (40% oceny)

5) odpowiedź podczas zaliczenia (50% oceny)Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1/ Socjologia religii wśród innych nauk o religii i społeczeństwie

2-3/ Zagadnienie definicji religii w ujęciu socjologicznym

4-6/ Struktura religii (doktryna, kult, organizacja)

7/ Typologia autorytetów religijnych

8/ Klasyfikacja religii w ujęciu socjologicznym

9-11/ Religia a społeczeństwo:

- religia a rozwarstwienie społeczne

- religia a polityka

- religia a gospodarka

12/ Integracyjna i dezintegracyjna rola religii

13/ Religia jako legitymizacja porządku społecznego

14/ Nowe formy duchowości w ujęciu socjologicznym

15/ Zagadnienia podsumowujące

Wykaz literatury podstawowej
 1. Kehrer Günter, Wprowadzenie do socjologii religii, tłum. J. Piegza, Kraków 2006.

 2. Wach Joachim, Socjologia religii, tłum. Z. Poniatowski, B. Wolniewicz, Warszawa 1961.

 3. Windegren Geo, Fenomenologia religii, tłum. J. Białek, Kraków 2008.

 4. Leeuw Gerardus van der, Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1997.

 5. Leszczyńska Katarzyna, Pasek Zbigniew, Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Kraków 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej
 1. Socjologia religii. Antologia tekstów, red. Władysław Piwowarski, Kraków 2007.

 2. Weber Max, Szkice z socjologii religii, tłum. Jerzy Prokopiuk, Henryk Wandowski, Warszawa 1983.

 3. Lanczkowski Günter, Wprowadzenie do religioznawstwa, tłum. Andrzej Bronk, Warszawa 1986.

 4. Szyjewski Andrzej, Etnologia religii, Kraków 2001.

 5. Berger Peter, Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Kraków 1997.

 6. Luckmann Thomas, Niewidzialna religia, Kraków 1996.

 7. Hervieu-Legere Daniele, Religia jako pamięć, Kraków 1999.

 8. Stark Rodney, Bainbridge William, Teoria religii, Kraków 2000.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Ilość godzin w kontakcie z prowadzącymi

Wykład

15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

10
Uczestnictwo w egzaminie/zaliczeniu

1

Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

0

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

0

Przygotowanie do egzaminu/kolokwium

9

Ogółem bilans czasu pracy

60

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

2

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość