Strona główna

Specyfikacj a


Pobieranie 110.35 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar110.35 Kb.

sp. angiografia..10 WSM/DZP/381/15835/N/2009/2010


S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
na dostawę pakietów diagnostycznych do procedur endovaskularnych

dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

w postępowaniu o zamówienia publiczne

o wartości szacunkowej poniżej 193.000 euro,

ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiającym jest

Wielospecjalistyczny szpital Miejski im. Józefa Strusia

z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

ul. Szwajcarska 3, 61 – 285 PoznańDział Zamówień Publicznych pok 134 tel 061 8 739-008 fax 061 8 779-517

1. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV – 33111710-1

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów diagnostycznych do procedur endovaskularnych w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym, gdzie opisane są również podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę pakietów diagnostycznych do procedur endovaskularnych do Zamawiającego – do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko.

Zamawiający oczekuje pakietów diagnostycznych do procedur endovaskularnych wysokiej

jakości, spełniających wszystkie funkcje, zgodnie z ich przeznaczeniem, zapewniające

bezpieczeństwo pacjentom. Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków spowoduje

odrzucenie oferty.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części):


PAKIET I – PROWADNIKI DIAGNOSTYCZNE

PAKIET II – KOSZULKI

PAKIET III – CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO BADAŃ NACZYNIOWYCH

PAKIET IV – CEWNIKI

PAKIET V – CEWNIK BALONOWY

PAKIET VI – CEWNIK DO DRENAŻU DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

PAKIET VII – ALKOHOL POLIWINYLOWY

PAKIET VIII – PĘTLA DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH

PAKIET IX – ZESTAWY DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH

PAKIET X – STENTY SAMOROZPRĘŻALNE
1.1.1 Objaśnienia do opisu przedmiotu zamówienia:

- w opisie każdego asortymentu podane są rozmiary wyrażone w cm (centymetrach), mm (milimetrach) , ”(calach), atm. (atmosfer)

1.2. W każdym pakiecie zaznaczono wymagany rodzaj przyrządów, który musi być zgodny z opisem zawartym w formularzu ofertowym i tylko takie rodzaje są dopuszczalne; Zamawiający jako wiążący traktuje zapis jaki znajduje się przy każdym z pakietów.

   1. Przedmiot oferty powinien spełniać odpowiednie warunki wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania, określone w ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr.93 poz. 896) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, tj posiadać certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego, co należy odpowiednio udokumentować.

   2. Wymagane jest dołączenie do oferty dostępnych materiałów informacyjnych (katalogi, prospekty dla wszystkich oferowanych wyrobów). Na materiałach informacyjnych należy odręcznie zaznaczyć którego pakietu i pozycji w pakiecie dotyczą.


1.3 Oferty należy złożyć na oryginalnym (pobranym ze strony internetowej zamawiającego) formularzu ofertowym, załączonym do niniejszej specyfikacji. Formularz należy wypełnić dokładnie we wszystkich rubrykach. Jeśli formularz ofertowy nie będzie zawierał, wszystkich wymaganych informacji lub zostaną w nim stwierdzone błędy w wyliczeniu ceny, których nie można poprawić, zgodnie z zapisem w pkt 9.9 SIWZ, albo będzie zawierał omyłki, o których mowa w pkt 9.10, których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.10.2 lub Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, oferta zostanie odrzucona. Formularz może być wypełniony pismem ręcznym, trwałym, czytelnym, bez poprawek lub komputerowo. Nie dopuszcza się złożenia ofert na formularzach innych niż oryginalne, chyba że nieoryginalny formularz zawiera identyczne informacje, jak określone w oryginale

UWAGA: Na formularzu ofertowym w kolumnie wytwórca/producent należy wpisać nazwę wytwórcy pakietów diagnostycznych do procedur endovaskularnych w zrozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 24 powołanej wyżej ustawy o wyrobach medycznych, odpowiadającej nazwie wytwórcy/producenta wymienionego w dokumencie dopuszczenia oferowanych przyrządów do obrotu medycznego i używania, oraz nazwę własną wyrobu

1.4 Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszej specyfikacji

1.5 Oferta może być złożona na wybrany przez Wykonawcę pakiet lub pakiety, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym pakiecie

1.6 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej.

1.7 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w okolicznościach wskazanych w art.67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.8 Ze względu na szczególny charakter niniejszego zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody na jego

wykonanie przez podwykonawców.


2. Warunki wykonania zamówienia :

  1. Miejsce dostawy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia

z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ
Apteka Zakładowa

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznań
2.2 Wymaga się by Wykonawca zagwarantował dostawę transportem zorganizowanym we własnym zakresie (dostawa loco Zamawiający), na własny koszt i ryzyko .

2.3 Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy , w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę Zamawiającego, w terminie nie dłuższym jednak niż 3 dni od daty złożenia zamówienia w godz. od 8:00 do 14:00. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod nr wskazanym na formularzu ofertowym.

2.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany rodzaju przedmiotu zamówienia w ramach przedmiotu umowy, do wysokości wartości tej umowy.

2.5 Wymagany termin płatności faktury - 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

2.6 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za zrealizowane części umowy.

2.7 Szczegółowe warunki dostawy reguluje umowa, której wymagana treść stanowi załącznik do

niniejszej specyfikacji.


3. Termin wykonania zamówienia

Umowa z wykonawcą (lub wykonawcami), którego/ych oferta będzie wybrana zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 01.03.2011 r.


4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
4.1 Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

4.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

4.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia

4.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4.1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy)


  1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 Wykonawca winiendostarczyć następujące dokumenty:


   1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

   2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie spełnia/niespełna, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne

  1. Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania

   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (UWAGA Wykonawcy będący osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć zamiast tego dokumentu oświadczenie w zakresie art. 24 st. 1 pkt. 2 ustawy)

4.3.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.3.4 Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.3.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 4.1.2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów do ofert należy załączyć dokumenty wymienione powyżej w punktach 4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.3.6 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty na potwierdzenie tych warunków, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.2 (wykonawcy składający ofertę wspólną mogą łącznie spełnić warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia)

4.3.7 Zasady składania dokumentów wskazanych powyżej w punktach 4.3.2, 4.3.3. i 4.3.4 SIWZ przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej regulują przepisy § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817)
4.4 Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ

4.4.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie oferowanych pakietów diagnostycznych do procedur endovaskularnych do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaną w pkt. 1.2.2 ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 poz. 896), tj certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.

UWAGA! Na każdym dokumencie dopuszczającym pakiety diagnostyczne do procedur endovaskularnych do obrotu, należy odręcznie – wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu i pozycji w tym pakiecie dotyczy dany dokument. Jeśli oferowany wyrób wymieniony jest w załączniku do certyfikatu – należy go wyraźnie zaznaczyć w tym załączniku.

4.4.2 Dokumenty (materiały informacyjne) potwierdzające spełnienie wymaganych warunków szczegółowych zgodnie z pkt. 1.2 SIWZ, dla wszystkich oferowanych wyrobów z zastrzeżeniem jak wyżej


  1. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń

brakujących lub wadliwych w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się między Zamawiającym a uczestnikami postępowania:

5.1 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

5.2 Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski.

5.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefaxu, jednak zamawiający wymaga potwierdzenia dokumentu w formie pisemnej. Za dzień złożenia dokumentu uważana jest data jego przekazania e-malem lub faxem.

Dokumenty wysyłane do zamawiającego za pośrednictwem telefaxu mogą być przekazywane wyłącznie pod nr 061 87 79 517, a pocztą elektroniczną tylko na adres e mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

Zamawiający będzie przesyłał korespondencję do wykonawców w sposób podany powyżej - na numery faxu lub adresy e-mail podane na formularzu ofertowym.
5.4 Korespondencja doręczna bezpośrednio do zamawiającego składana jest tylko do Kancelarii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 i tylko w czasie pracy zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 14.30, niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta, poczta kurierska).

5.5 Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumenty sporządzane przez zamawiającego zamieszczane będą na jego stronie internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl - link zamówienia publiczne.

SIWZ, formularz ofertowy i wzór umowy zamieszczone zostały jako załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Kolejne powstające dokumenty zamieszczane będą sukcesywnie w toku postępowania, również jako załączniki. Data i godzina zamieszczenia dokumentu na stronie internetowej jest podana przy nazwie każdego załącznika.


6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Marzenna Dąbkiewicz - Dział Zamówień Publicznych

tel : (061) 8 739-008 w godz. 7:15 do 14:30

e mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

7. Wadium – w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.1 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na zasadach określonych w art. 85 ust. 2,3 i 4 powołanej ustawy.
9. Sposób przygotowania oferty:
9.1 Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, bez poprawek.

9.2 Kolejne strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować.

9.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej przesyłce, opatrzonej pieczątką Wykonawcy, z napisem:
Przetarg na dostawę pakietów diagnostycznych do procedur endowaskularnych”

na adres:Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia

z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ
Kancelaria Zakładu

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznań

9.4 Wymagane dokumenty składane są w formie czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przystępującego do postępowania. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości

Dokumenty sporządzone w językach obcych winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na potencjale których Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty
9.5 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym- pod rygorem jej nieważności.

Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale, natomiast dopuszczalne jest złożenie kserokopii pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie. Do pełnomocnictw atr. 26 ust 3 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio

Od pełnomocnictwa do występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniach o zamówienie publiczne nie wnosi się opłaty skarbowej (interpretacja Departamentu Prawnego UZP z dnia 30.01.2007r.).

9.6 Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy.

9.7 Oferta (formularz ofertowy) oraz dołączone do niej dokumenty powinny być ułożone w następującej kolejności:

9.7.1 zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 19 (jeśli jest złożone)

9.7.2 pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik

9.7.3 formularz ofertowy

9.7.4 oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

9.7.5 oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

9.7.6 pozostałe dokumenty i oświadczenia

9.8 Zamawiający poprawi w ofercie:

a/ oczywiste omyłki pisarskie,

b/ oczywiste omyłki rachunkowe – w zakresie określonym w pkt. 9.9,

c/ inne omyłki – określone w pkt. 9.10

a o dokonanych poprawkach niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9..9 9.9.1 Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna:

a/ błędny wynik wyliczenia ceny jednostkowej brutto jeżeli cena netto i stawka % VAT podane są prawidłowo

b/ błędny wynik wyliczenia wartości brutto zamówienia ( z VAT) jeżeli wartość zamówienia(bez VAT) i stawka % VAT podane są prawidłowo

c/ błąd podsumowania poszczególnych pozycji w pakiecie, przyjmując, że prawidłowo wyliczono wartość w poszczególnych pozycjach

d/ rozbieżność między wartościami podanymi liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje wartość liczbową.

9.9.2 Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkową błędu w podaniu ceny jednostkowej netto oraz

obliczeniu wartości zamówienia netto, a także błędnie podanej stawki podatku VAT oraz liczby

zamawianych jednostek

9.9.3 Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe

dokonanych omyłek.


9.10 9.10.1 Zamawiający poprawi inne omyłki w ofercie, polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści tej oferty.

9.10.2 Nie jest możliwe poprawienie omyłek w zakresie:

a/ opisu przedmiotu oferty, jeśli wystąpi niezgodność tego opisu z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu ofertowym, lub opis przedmiotu oferty nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji lub będzie odsyłał do załączników

b/ sposobu przygotowania oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.3 oraz 9 i 12 SIWZ,

c/ warunków wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 2.2, 2.3 i 2.4 SIWZ,

d/ na formularzu ofertowym pominięte zostaną wymagane „oświadczenia wykonawcy” dot. oferty, zamieszczone na ostatniej stronie formularza ofertowego, lub treść tych oświadczeń nie będzie odpowiadać wymaganiom SIWZ.

9.10.3 Nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 9.10.1 w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
10. Miejsce i termin składania ofert:

10.1 Oferty należy składać w Kancelarii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im Józefa Strusia

z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ, ul. Szwajcarska 3 , pok. 239, w terminie do:
23.02.2010r. – do godz. 900
Oferty mogą być doręczane wyłącznie w godzinach od 7.15 – 14.30 i tylko do Kancelarii Szpitala.

10.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.

10.3 Za dotrzymanie terminu uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty Zamawiającemu.

11. Otwarcie ofert:

11.1 Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im.

Józefa Strusia , ul. Szwajcarska 3, pok. 123 Dział Zamówień Publicznych w dniu:
23.02.2010r. o godz. 1100
11.2 Otwarcie ofert jest jawne.

11.3 Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, którzy przystąpili do postępowania, cenę ofert w każdym pakiecie odrębnie, podane w kolumnie 9 wartość zamówienia brutto (z VAT) oraz termin dostawy.

11.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia (w wartości ogółem z VAT) i w poszczególnych pakietach


12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
12.1 Wymagane jest by cena podana na formularzu oferty cenowej wyrażona była w złotych polskich i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki (także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty dostawy do Zamawiającego.

Cenę oferty należy obliczyć w sposób następujący:

- w kolumnie 5 Cena jednostkowa netto (bez VAT) – należy wpisać cenę jednostkową tj. cenę 1 szt.

bez podatku VAT

- w kolumnie 6 Cena jednostkowa brutto (z VAT) - należy podać cenę jednostkową z kolumny 5 powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

- w kolumnie 7 Wartość zamówienia netto (bez VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej

podanej w kol. 5 i liczby zamawianych jednostek z kolumny 4,

- w kolumnie 8 (% VAT) – należy podać wartość procentową podatku VAT zgodnie z przepisami

obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,

- w kolumnie 9 (Wartość zamówienia brutto (z VAT) – należy podać wartość zamówienia netto

z kol. 7 powiększoną o wartość procentowa podatku VAT z kolumny nr 8

- w poz. „Ogółem” należy podsumować wartości podane w kolumnach 7 i 9 w każdym pakiecie.

- w pozycji „słownie : wartość zamówienia brutto” – należy wpisać wartość z kol. 912.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty ( zaliczki).

Zapłata nastąpi po dostarczeniu każdej partii towaru .

12.3 Faktury wystawiane będą zgodnie z ofertą w złotych polskich i rozliczane w PLN.

12.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty i rozliczania się z Wykonawcą w walucieinnej niż PLN.
13. Kryteria jakimi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert:
13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium, któremu przypisano znaczenie:
a/ cena oferty 100 pkt. znaczenia w ocenie

Oceny dokona Komisja Przetargowa.13.2. Do oceny zostaną dopuszczone tylko te oferty, które spełniają wszystkie wymagane warunki w danym

pakiecie i pozycji, opisane w formularzu ofertowym, a jeśli pakiet zawiera więcej pozycji – wymagane

warunki winny pełniać wszystkie pozycje w tym pakiecie.

13.3 Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie. Wybrana zostanie ta oferta, która zaproponuje najniższą

cenę.

13.4 Punktacja w kryterium określonym w pkt. 13.1a/ (cena oferty) obliczona zostanie wg następującego

wzoru:


cena najniższa

cena badanej oferty x 100 pkt.
Do obliczeń przyjęta zostanie „Wartość zamówienia brutto (z VAT)”, podana na formularzu ofertowym w kolumnie 9 w pozycji „Ogółem”.

14. Zawarcie umowy:

14.1 Zawarcie umowy - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.2 Umowę przygotowuje Zamawiający.

14.3 Wymagana treść umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

14.4 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

14.5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

14.6 Po prawomocnym zakończeniu postępowania, zamawiający wyśle wykonawcom, których oferty zostały wybrane w poszczególnych pakietach, umowę podpisaną ze swojej strony, wyznaczając termin jej podpisania przez tego wykonawcę i zwrotu 1 egz. umowy do zamawiającego.

14.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:

   1. zamiany asortymentu w ramach przedmiotu umowy zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy,

   2. w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki

cen, zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego

zamówieniem po cenach odpowiednio obniżonych,

14.7.3 w przypadku zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów

ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy,

14.7.4 przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umową,

14.7.5 w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne

z punktu widzenia jego interesu społeczno-gospodarczego, lub wynikają z przyczyn

leżących po jego stronie których w chwili podpisywania umowy nie można było przewidzieć.


14.8 Zmiany, o których mowa w pkt. 14.7 wymagają zgody wykonawcy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

14.9 Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania  1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)odrzucenia oferty odwołującego.

  1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 5.3 SIWZ.

  4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności - na te czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 powołanej ustawy.

15.8 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja ta została przesłana w sposób określony w pkt. 5.3 SIWZ.

  1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

15.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 15.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem terminów określonych w art. 182 ust. 4 ustawy.

15.10 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

15.11 Szczegółowe zasady postępowania dot. odwołań i skargi określone zostały w Dziale VI „ Środki ochrony prawnej” powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych
16. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców wymienionych w art.

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych także wykonawców o których mowa w ust. 2,

jeżeli zaistnieją wskazane tamże okoliczności

Ofertę złożoną przez wykluczonego wykonawcę uznaje się za odrzuconą .


17. Oferta zostanie odrzucona (w całości lub poszczególnych pakietach) na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 9.10

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu ,

- zawiera błędy w obliczaniu ceny, których nie można zakwalifikować jako omyłkę rachunkową i poprawić zgodnie z pkt. 9.9.1 SIWZ

- wykonawca nie zgodził się na poprawienie tych omyłek, o których mowa w pkt. 9.10.1 SIWZ w terminie tamże wskazanym

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18. Zamawiający unieważni przetarg (w całości lub w poszczególnych pakietach) z przyczyn wskazanych w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli:

- w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy , zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, chyba że będzie możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą , uniemożliwiającą zawarcie

niepodlegającej unieważnieniu umowy.


19. Oferty (formularze ofertowe), opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania Wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokółu z tego postępowania; protokół wraz załącznikami jest jawny.

Wyjątek stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Zastrzeżenie należy złożyć na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zastrzeżone nie mogą być informacje dotyczące ceny i terminu dostawy i okresu udzielonej gwarancji zawarte w ofertach (w zakresie odczytywanym podczas otwarcia ofert).

Zamawiający udostępni niezastrzeżone dokumenty, stanowiące załączniki do protokółu, o których mowa powyżej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym że oferty (formularze ofertowe) są jawne od chwili ich otwarcia (art. 96 ust. 3)Udostępnienie wymienionych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego i w obecności wyznaczonego członka Komisji Przetargowej.

20 Wyjaśnienia dot. niniejszej specyfikacji udzielane będą na pisemne zapytania wykonawców zgodnie z

art. 38. ust. 1 ustawy P.z.p. Pytania należy składać wyłącznie do Działu Zamówień Publicznych.

Do zapytań pkt. 5.3, 5.4. i 5.5 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.


21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienia, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej specyfikacji.
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poznań, dnia ………………………

Sporządziła

: /-/ Marzenna Dąbkiewicz

……………………..……. Zatwierdził

Z-CA DYREKTORA

Ds. Ekonomiczno -Administracyjnych

/-/ Jan Sawicz

Jednostka merytoryczna

/-/ dr Paweł Skrzywanek

……………………………………©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość