Strona główna

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – częŚĆ II „Rozbudowa Instalacji Powietrza Procesowego dla procesu syntezy amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne police sa”


Pobieranie 210.93 Kb.
Strona1/6
Data19.06.2016
Rozmiar210.93 Kb.
  1   2   3   4   5   6SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II

„Rozbudowa Instalacji Powietrza Procesowego dla procesu syntezy amoniaku


w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne POLICE SA”

strona

/

CZĘŚĆ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Spis treści


Spis treści 2

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3

2. OPIS TECHNICZNY 6

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA 10

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 11

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY ELEMENTÓW I WYKONANIA INSTALACJI 16

1.OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.Informacje ogólne

1.1.1.Przedmiotem Zamówienia jest rozbudowa istniejącej Instalacji Powietrza Procesowego w formule „pod klucz” celem osiągnięcia wydajności produkcji amoniaku 950 Mg NH3/dobę dla każdej z dwóch linii.

1.1.2.Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

1.1.3.Przedmiotem niniejszej SIWZ jest określenie warunków technicznych Towarów (określenie granic oraz zakresu ich dostaw) i realizacji rozbudowy Instalacji.

1.1.4.Na etapie składania Ofert, Oferent przedstawi szczegółowy opis Instalacji w zakresie jej rozbudowy, wartości charakterystyczne i krótką charakterystykę urządzeń wraz z uproszczonym schematem PID (Process and Instrumentation Diagram).

1.1.5.Projekt realizowany będzie w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w Policach, przy ul. Kuźnickiej 1. Lokalizację Jednostki Biznesowej Nitro (działka nr 3016/68) oraz lokalizację czerpni powietrza przedstawiono poniżej.


RYSUNEK 1.
  1. Obiekt nr 557 – kompresorownia

  2. Obiekt „A” - budynek filtrów powietrza

  3. Obiekt nr 629 – budynek czerpni powietrza (południowy)

  4. Obiekt nr 679 – budynek czerpni powietrza (północny)

RYSUNEK 2.


2.OPIS TECHNICZNY

2.1.Stan obecny


Instalację zaprojektowano według licencji duńskiej firmy Haldor Topsøe i uruchomiono w 1984 roku. Stosowana w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. technologia produkcji amoniaku oparta jest na klasycznym dwustopniowym reformingu parowym gazu ziemnego ze stechiometryczną ilością powietrza procesowego, dwustopniowej konwersji tlenku węgla, usuwaniu CO2 w układzie Benfielda, metanizacji resztkowych ilości CO i CO2 oraz katalitycznej syntezie amoniaku z recyrkulacją gazu syntezowego. Wytwórnia składa się z dwóch ciągów produkcyjnych, każdy o projektowej zdolności produkcyjnej 750 Mg NH3/dobę. Dzięki wprowadzonym modernizacjom ich rzeczywista zdolność produkcyjna została podniesiona do 850 Mg NH3/dobę. Surowcem do syntezy amoniaku jest mieszanina wodoru i azotu o stosunku molowym 3:1. Źródłem wodoru jest gaz ziemny a źródłem azotu powietrze atmosferyczne. Sprężony do 16 MPa gaz syntezowy wprowadzany jest do reaktora wypełnionego katalizatorem żelazowym. W wyniku reakcji syntezy wodoru i azotu powstaje amoniak. Mieszanina poreakcyjna opuszcza reaktor, oddaje ciepło w szeregu wymienników i wykrapla się z niej amoniak. Odseparowany amoniak opuszcza instalację jako produkt, a mieszanina nieprzereagowanych gazów wraca do reaktora.

Do każdej linii produkcyjnej przyporządkowany jest turbokompresor powietrza procesowego. Powietrze na ssanie kompresorów podawane jest z jednej z dwóch czerpni: północnej lub południowej. Ujęcie powietrza przełącza się w Sterowni Centralnej zależnie od kierunku wiatru w stosunku do instalacji produkcyjnych. W czerpniach powietrza zamontowane są wentylatory nadmuchu o wydajności nominalnej 75000 Nm3/h napędzane silnikami elektrycznymi o mocy 315 kW (czerpnia południowa) i 250 kW (czerpnia północna) zasilanymi napięciem 6 kV. Wydajność wentylatorów regulowana jest żaluzjami umieszczonymi na ich ssaniu. Do budynku filtrów „A” powietrze z czerpni północnej podawane jest rurociągiem Ø 1200 o długości 850 m, natomiast z czerpni południowej rurociągiem Ø 1200 o długości 1200 m. W budynku filtrów znajduje się filtr wiskozynowy (tzw. mokry) oraz filtr workowy (tzw. suchy), których zadaniem jest usunięcie pyłów z powietrza. Oczyszczone powietrze podawane jest na ssanie kompresorów powietrza procesowego. Parametry kompresora powietrza procesowego gwarantowane przez dostawcę przedstawione zostały w tabeli 1 i tabeli 2.

TABELA 1. Parametry gwarantowane.


Kompresor

3M8-6

2M10-8

Sekcja

1

2

3

4

Ciśnienie ssania [kg/cm2] abs

1,01

3,02

7,61

16,6

Ciśnienie tłoczenia [kg/cm2] abs

3,16

7,82

16,88

34,03

Temperatura ssania [ oC]

27

35

35

35

Temperatura tłoczenia [ oC]

178,1

166,3

146,6

141,4

Przepływ w warunkach ssania [m3/h]

32 891

11 203

4 383

1 994

Przepływ masowy [kg/h]

36 860

36 860

36 860

36 860

Masa molowa

28,66

28,75

28,88

28,93

Współczynnik ściśliwości

0,999

0,999

0,998

0,995

Wykładnik izentropy

1,396

1,396

1,397

1,398

Gaz

mokre powietrze

Obroty [RPM]

7650

Moc na wale [ kW ± 4%]

5359

TABELA 2. Parametry maksymalne oczekiwane.
Kompresor

3M8-6

2M10-8

Sekcja

1

2

3

4

Ciśnienie ssania [kg/cm2] abs

1,01

2,95

7,43

16,34

Ciśnienie tłoczenia [kg/cm2] abs

3,09

7,64

16,62

34,03

Temperatura ssania [ oC]

27

35

35

35

Temperatura tłoczenia [ oC]

178,8

170,5

148,5

144,9

Przepływ w warunkach ssania [m3/h]

36 159

12 603

4 939

2 228

Przepływ masowy [kg/h]

40 545

40 545

40 545

40 545

Masa molowa

28,66

28,75

28,88

28,93

Współczynnik ściśliwości

0,999

0,999

0,998

0,995

Wykładnik izentropy

1,396

1,396

1,397

1,398

Gaz

mokre powietrze

Obroty [RPM]

7886

Moc na wale [ kW ± 4%]

6002

Kompresor powietrza procesowego napędzany jest turbiną parową. Parametry projektowe turbiny 7CL-5 przedstawiono w tabeli 3.


TABELA 3. Parametry projektowe turbiny 7CL-5.PARAMETRY PRACY

 

 

 

 

 

 

 

Komp. Nominal.

Komp. Znamionowe

Turb. Znamionowe

 

Moc

kW

5 359

6 002

6 602

 

Obroty

RPM

7 650

7 886

7 886

 

Wskaźnik zużycia pary

kg/kW h

4,88

4,84
 

Przepływ pary przez zawory regulacyjne

kg/h

26 150

29 050
 

Maksymalne robocze obroty

RPM

8 280 

Wytrzask od nadobrotów

RPM

9 108 

PARAMETRY PARY

 

 

 

 

 

 
Min.

Nor.

Max.

Mech. Max.

Ciśnienie wlotowe pary

kg/cm2 abs

36

37

38

42

Temperatura wlotowa pary

°C

375

385

420

425

Exhaust pressure

kg/cm2 abs
0,12
1,5  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość