Strona główna

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie oznakowania ulic Olecka tablicami z nazwami ulic


Pobieranie 16.04 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.04 Kb.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

na wykonanie oznakowania ulic Olecka tablicami z nazwami ulic


 1. Zamawiający Burmistrz Olecka.

 2. Siedziba: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3,

tel. 087 520 2383, fax. 087 520 2558, e-mail:um.@um.olecko.pl

 1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie tablic z nazwami ulic, ich montaż na słupku i ustawienie na gruncie.

 2. Tablice wykonane mają być –oprócz pozycji 13A z wykazu- jako dwustronne o wysokości 20 cm i długości wynikającej z treści. Tablice wykonane z folii odblaskowej 3M na podkładzie z blachy ocynkowanej: tło niebieskie z folii pierwszej generacji, litery z folii drugiej generacji –wysokość dużych liter 12cm, z herbem Olecka o wysokości 15 cm umieszczonym przed nazwą ulicy. Krawędzie tablicy powinny być zabezpieczone ramką aluminiową. Tablice ze strzałkami w dwóch kierunkach należy umieścić centralnie względem słupka.

 3. Wykaz tablic z nazwami ulic. Każda pozycja oznacza słupek z umieszczonymi na nim tablicami.

 1. Plac Wolności X2, ul.Armii Krajowej, ul.Jeziorna

 2. Plac Wolności X2, ul.11Listopada, ul.Cicha

 3. Plac Wolności X2, ul.Grunwaldzka

3A.Plac Wolności X2, ul.1 Maja

 1. Plac Wolności X2, ul.Kolejowa

 2. ul.Nocznickiego

 3. ul.Wojska Polskiego, ul.Kolejowa

 4. ul.Wojska Polskiego, Aleja Zwycięstwa, ul.Tunelowa

 5. [ul.Wojska Polskiego, ul.11Listopada] X2

 6. [ul.Wojska Polskiego, ul.Armii Krajowej, ul.Gołdapska] X3

 7. Aleja Zwycięstwa, ul.Kościuszki

 8. Aleje Lipowe, ul.Nocznickiego, ul.Kościuszki

 9. Aleje Lipowe, ul.Grunwaldzka, ul.Młynowa

 10. ul.Ełcka, ul.Szosa do Świętajna

13A Aleja Zwycięstwa

 1. ul.Parkowa, obiekty sportowe

 2. ul.Gdańska, obiekty sportowe

 3. ul.Sembrzyckiego, obiekty sportowe

 • obiekty sportowe należy oznaczyć symbolami graficznymi: pływaka, żaglówki, kajaka, rakiety tenisowej

 1. Łączenie tablicy ze słupkiem ma zabezpieczyć przed obrotem oraz zerwaniem tablicy.

 2. Słupki wykonane z rury ocynkowanej o przekroju 6cm i wysokości zapewniającej umieszczenie najniższej tablicy na wysokości 2 m od terenu, wbudowane analogicznie jak słupki ze znakami drogowymi. Należy przyjąć wbudowanie 12 szt słupków w trawnikach, a 6szt. w chodnikach. Słupki winny być zaślepione w kolorze słupka. 1. Wykonawca udzieli na wykonane prace gwarancji na okres 36 miesięcy.

 2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych.

 3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. oferta na załączonym druku,

 2. oświadczenia złożone w trybie art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 1. Należność za usługę Zamawiający przekaże na wskazane konto Wykonawcy po dokonaniu odbioru robót w terminie 20 dni od daty dostarczenia faktury.

 2. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej „Przetarg –Oznakowanie ulic” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 do godz. 9.oo w dniu 10 czerwca 2003r.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 6 o godz.9.05 w dniu 10 czerwca 2003r.

 4. Osoba uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Sobolewski, tel. 087 520 23 83.

 5. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 1. Cena - 100%

 1. Zamawiający podpisze z wybranym oferentem umowę w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru oferty.


OFERTA
Do

Burmistrza Olecka
19-400 Olecko

Plac Wolności 3

Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2 czerwca 2003r. na wykonanie oznakowania ulic Olecka tablicami z nazwami ulic.

 1. oferujemy wykonanie usług objętych przetargiem za cenę brutto_____________ zł. w tym podatek VAT _____________ zł. słownie: _________________________________________________ zł.
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w ustawie o zamówieniach publicznych.
 1. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

Podpisano


(upełnomocniony przedstawiciel)

(adres)
data, _________________
 1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość