Strona główna

Specyfikacje techniczne wykonania


Pobieranie 45.17 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar45.17 Kb.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE


REMONT BIEŻĄCY POKRYCIA DACHU BYDYNKU
MIESZKALNEGO W KATOWICACH PRZY UL. Bednarskiej 15

Opracował: JANUSZ KOBYLIŃSKI


Katowice, marzec 2014r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA WYMIANY KRYCIA DACHU PAPĄ ZGRZEWALNĄ WRAZ

Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

w Katowicach ul. Bednarska 15
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi rynnami, przemurowaniem kominów na budynku w

Katowicach przy ul. Bednarska 15

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami, przemurowaniem kominów i ławami kominiarskimi.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z przedmiarem robót,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

1.6 Zakres robót budowlanych:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i akcesoriami zgodnie z przedmiarem

- częściowa wymiana deskowania dachu, (zgodnie z oceną inspektora)

- przemurowanie kominów

- wymiana rynien i rur spustowych zgodnie z przedmiarem

- montaż wyłazu dachowego i świetlika

- drobne naprawy murarskie i malarskie

- prace zabezpieczające teren budowy ( budynek w trakcie prowadzenia prac będzie użytkowany)


2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne".

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, podkładowa i wierzchniego krycia

grubość papy min. 5mm

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w pozycji stojącej, w jednej warstwie.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta

według odpowiednich norm wyrobu.

3. Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - drewno konstrukcyjne klasy mion. K 27. Podłoża z desek: deski powinny być zabezpieczone przed zgrzybieniem ( impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%. Podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać na „przylgę”. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2mmm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20mm.

4. Preparaty zabezpieczające drewno ( grzybobójcze i uodporniające na ogień) solone. Stosować zgodnie z instrukcją producenta.

5. Materiały murarskie ( cegła, zaprawy itp.) zgodne z normami i certyfikatami.

6. Blacha na obróbki zgodnie z PN-EN 998

9. Wyłaz dachowy systemowy ( montaż zgodnie z instrukcją producenta)

10. Akcesoria np. płotki śniegowe, uchwyty dla anten telewizyjnych, uchwyty ław kominiarskich itp.

Stosowanie materiałów zamiennych i odpowiadającym normom oraz certyfikatom wyłącznie po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych" ST.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem min. 15 m,

- mały palnik do obróbek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem min. 15 m,

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- nóż do cięcia papy,

- wałek dociskowy z silikonową rolką,

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

- inny sprzęt niezbędny dla danego rodzaju robótPodczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" ST.

4.2. Transport materiałów;

Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.

4.3 pozostałe materiały transportować zgodnie z zaleceniami producentów tak by nie uległy uszkodzeniu
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2m nie może być większy niż 5mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż

3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

5.2. Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju

podłoża

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, np. przemurowaniukominów,

- wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą

Wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania

obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów

technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego

całkowitym zakończeniu,

- po sprawdzeniu zgodności materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych.

- pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.

- na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a

przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu.

- przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i

zamocowane mechanicznie.

- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je

wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.

- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy

spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o szerokości arkusza,

- w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy

wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy.

- pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których

wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.

- papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej

niż18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby

uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu.

- krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy, — układanych na

podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

-przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać

technologii wykonania dla danego rodzaju pokryć, zaleceń producenta i w wypadkach wątpliwych

sposób prowadzenia prac uzgodnić z inspektorem nadzoru.

5.3. Obróbki blacharskie winne być wykonane zgodnie z technologią wykonania i montażu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji

6.3. Kontrola wykonania pokryć

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:

- dla robót - Krycie dachu papą - m pokrytej powierzchni dachu,

- dla robót - Obróbki blacharskie oraz - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.3 Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności obmiaru z przedmiarem, w przypadku różnic niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z przedmiarem i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podłoża

8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a) podłoża,

b) jakości zastosowanych materiałów,

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone przez inspektora nadzoru.

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) notatki z odbiorów częściowych z inspektorem nadzoru

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program

utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

— poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,

obniżyć cenę pokrycia,

— w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie

odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.4.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.

8.4.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.5 Odbiór kominów

8.5.1 Wykonawca dostarczy pozytywną opinie kominiarską

8.5.2 Stwierdzenie zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i przedmiarem przez

inspektora nadzoru

8.6. Zakończenie odbioru

8.6.1 Odbiór końcowy przeprowadzi komisja złożona z przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

8.6.2 Najpóźniej dzień przed datą odbioru wykonawca dostarczy

- karty gwarancyjne na wykonane roboty

- atesty i certyfikaty użytych materiałów

- obmiar wykonanych prac

- inne niezbędne dokumenty np. opinię kominiarską

8.6.3. Odbiór potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, akceptowanym przez zamawiającego

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.


9.. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.10. Rozliczenie robót

10.1 Rozliczenie za wykonane roboty zostanie przeprowadzone na podstawie kosztorysu

powykonawczego, zgodnie z umową

10.2 Podany koszt musi obejmować koszt wykonania prac opisanych w przedmiarze robót oraz koszt robót towarzyszących i tymczasowych

10.3 Zapłata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie protokołu odbioru, kosztorysu powykonawczego i faktury wystawionej przez wykonawcę w terminie określonym w umowie
11. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe

stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. PN-74/B-24622 Roztwór

asfaltowy do gruntowania.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SporządziłJanusz Kobyliński


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość