Strona główna

Spirytus salicylowy


Pobieranie 205.9 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar205.9 Kb.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;SPIRYTUS SALICYLOWY

Data wydania: 14.05.2015

Data aktualizacji:

Strona/stron: /
SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1.

Identyfikator produktu
Nazwa produktu: SPIRYTUS SALICYLOWY

1.2.

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie: przemysłowa działalność produkcyjna. Półprodukty, farmaceutyki, kosmetyki, środki higieny osobistej. Produkty do ochrony powietrza, środki polerujące i mieszanki woskowe, środki myjące i czyszczące.

1.3.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
AFLOFARM

Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-500 Pabianice

tel.: 42 22 53 100

mzajac@aflofarm.pl1.4.

Numer telefonu alarmowego
Numer alarmowy: 112SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny


Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.


Flam. Liq. 2
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Eye Irrit. 2
H319 Działa drażniąco na oczy.2.2.

Elementy oznakowania


Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP)
Hasło ostrzegawcze

NIEBEZPIECZEŃSTWO
PiktogramZwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319 Działa drażniąco na oczy.


Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P243

Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Reagowanie
P305+P351+P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P303 + P361 + P353

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P308 +P313

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie
P403 + P235

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Usuwanie
P501

Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.


2.3.

Inne zagrożenia
Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1.

Substancje – nie dotyczy

3.2.

MieszaninyCharakter chemiczny: kwas salicylowy 2%

Nazwa substancji

Identyfikator

Klasyfikacja

1272/2008

% wag
etanol

[alkohol etylowy]Indeks 603-002-00-5 Nr CAS 64-17-5

Nr WE 200-578-6Flam. Liq. 2

H225

68,0

Nr rejestracyjny REACH 01-2119457610-43
Kwas salicylowy

Indeks 603-002-00-5

Nr CAS 69-72-7

Nr WE 200-712-3


Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

H302

H318


2,0

Nr rejestracyjny REACH 01-2119486984-17


Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w punkcie 16SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1.

Opis środków pierwszej pomocy
Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.


Następstwa wdychania:
 • Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji leżącej.

 • W przypadku wystąpienia takiej potrzeby - wykonać sztuczne oddychanie i zapewnić pomoc lekarską.
Następstwa połknięcia:
 • Przepłukać usta. Podać 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub wykonać płukanie żołądka.

 • Zapewnić spokój, leżenie i ciepło. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.
Kontakt z oczami:
 • Wyjąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach

 • W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty.
Kontakt ze skórą:
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.

 • Zasięgnąć porady dermatologa gdy wystąpi podrażnienie skóry.

4.2.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Może wystąpić działanie narkotyczne.

4.3.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające natychmiastową pomoc przedlekarską.

Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1.

Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, piana gaśnicza odporna na alkohol, rozproszona woda.Niewłaściwe środki gaśnicze:

Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącej się mieszaniny.

Powoduje to jej rozrzucanie się, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pożaru.


5.2.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Produkty spalania:

Podczas spalania tworzy się ditlenek węgla i woda.Mieszaniny wybuchowe:

W sprzyjających warunkach termicznych, pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może pęknąć, co stwarza ryzyko eksplozji. Opary/gaz są cięższe od powietrza i rozprzestrzeniają się blisko podłoża. Pary mogą się zbierać w nisko położonych lub zamkniętych miejscach, przemieszczać się na znaczną odległość w kierunku źródła ognia i powodować powrót płomienia.

Uwaga na gromadzenie się produktu w dołach, jamach i przestrzeniach zamkniętych.5.3.

Informacje dla straży pożarnej
Gaszenie pożaru

Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych.

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z zagrożonego obszaru.

Opary produktu strącać rozproszonymi strumieniami wody.Sprzęt ochronny strażaków:

Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur.

Niezależne aparaty izolujące drogi oddechowe.

Stosować eksplozymetr.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1.

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnychOsoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną z materiału naturalnego, rękawice ochronne z tworzywa nitrylowego, szczelne okulary ochronne oraz w razie potrzeby, ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby.W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym..

6.2.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.

W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.


6.3.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Usunąć wszelkie potencjalne źródła zapłonu. Nie palić

Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.

Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów.

Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać obwałowania.

Rozlaną ciecz zbierać przez odpompowanie oraz za pomocą niepalnych materiałów sorbujących (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Zebraną ze środowiska masę umieścić w opakowaniu zastępczym i przekazać do unieszkodliwienia.

Należy unikać kontaktu materiału z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.


6.4.

Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zalecenia podczas wykonywania czynności z mieszaniną:

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru,

Zapobiegać tworzeniu się aerozoli.

Zapobiegać wyciekom.

Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji

Stosować przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienić.

Dokładnie umyć wodą ręce po użyciu.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.


7.2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane, (możliwość wytwarzania się mieszanin wybuchowych z powietrzem).

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych pojemnikach.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Przechowywać z dala od materiałów zapalnych i utleniających.

Temperatura przechowywania 5 - 25oC.

Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Chronić przed wilgocią.

Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.

Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

Zapoznać się z treścią karty charakterystyki.

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa7.3.

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak danychSEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1.

Parametry dotyczące kontroli
Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.SUBSTANCJA

IDENTYFIKATOR

NDS

(mg/m3)NDSCh (mg/m3)

NDSP

(mg/m3)


etanol

[alkohol etylowy]Indeks 603-002-00-5

CAS 64-17-5

WE 200-578-6


1900

---

---8.2.

Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli
Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszą być wydajnie wentylowane, aby utrzymać stężenie par w powietrzu poniżej ich wartości dopuszczalnych.

Urządzenia elektryczne w wydaniu przeciwwybuchowym.


Indywidualne środki ochrony,
Ochrona oczu lub twarzy
W razie potrzeby stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą PN-EN:166:2005.
Ochrona skóry


Ochrona rąk

Rękawice ochronne z tworzywa nitrylowego.

Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.

Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j oznak ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).

Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała.

Ochrona ciała

Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy.


Ochrona dróg oddechowych
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrożenia w atmosferze z oparami mieszaniny stosować niezależne ochrony dróg oddechowych z filtrem gazowym A i filtrem cząsteczkowym P2 zgodnie PN-EN 149:2001.


Kontrola narażenia środowiska
Etanol w środowisku ulega całkowitej biodegradacji
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej.SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd:

Produkt jest cieczą.
Barwa:

Przezroczysta.
Zapach:

Charakterystyczny
Próg zapachu:

Brak danych
pH:

6,5 do 7,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia:

<90oC
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

78,4°C
Temperatura zapłonu:

Tygla otwartego: 17°C

Tygla zamkniętego: 12,85°C


Temperatura samozapłonu:

398,85°C
Szybkość parowania:

Brak danych
Palność (ciała stałego, gazu);

Brak danych
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości:

Górny: 19%

Dolny: 3,3%


Prężność par:

5,9 kPa [20°C]
Gęstość par:

Powietrze 1,65
Gęstość względna:

0,79 g/cm3 (20oC)
Rozpuszczalność:

Rozpuszcza się w wodzie

Rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych


Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:

Brak danych.
Temperatura samozapłonu:

>380oC
Temperatura rozkładu:

Nie dotyczy.
Lepkość:

Dynamiczna: 1,2 mPa·s
Właściwości wybuchowe:

W sprzyjających warunkach termicznych, pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Właściwości utleniające:

Nie dotyczy.

9.2.

Inne informacjeBrak danychSEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1.

Reaktywność
Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących

reaktywności.10.2.

Stabilność chemiczna
W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny i trwały.

10.3.

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.

10.4.

Warunki, których należy unikać
Unikać wszelkich, możliwych źródeł ognia (iskier lub płomieni). Nie poddawać pojemników działaniu ciśnienia, nie ciąć, nie spawać, nie lutować, nie wiercić, nie szlifować, chronić przed ciepłem oraz źródłami zapłonu. Unikać silnych utleniaczy. Nie zezwalać, aby opary kumulowały się w niskich lub zamkniętych pomieszczeniach.

10.5.

Materiały niezgodne
Materiały utleniające.

10.6.

Niebezpieczne produkty rozkładu
W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny

rozkład produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Mieszaniny
Toksyczność ostra dla etanolu WE 200-578-6
Doustna dawka śmiertelna alkoholu etylowego w przeliczeniu na 100 %:

DL100 dla dorosłej osoby wynosi przeciętnie 7-8 g/kg masy ciała.

LDLO (doustnie człowiek) 6000 mg/ kg masy ciała

LDLO (doustnie szczur) 7060 mg / kg masy ciała

LC50 (ryby) > 10000 mg/l.

LC50 Wdychanie (szczur 124700 mg/m3) / 4h

LC50 Para (szczur 7 g/kg) / 4h

Toksyczność chroniczna / etanol

doustnie: szczur LD50: 6.2 – 15g/kg mc.


inhalacja: szczur LC50 (4hr) > 50mg/l
przez skórę: brak danych.
Działanie żrące/drażniące na skórę / etanol
Dostępne dane sugerują, ze kryteria klasyfikacyjne nie są spełnione.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy / etanol
Działa drażniące na oczy.

Badanie wykonane zgodnie z wytycznymi OECD 405 generalnie pokazują średnie działanie drażniące na oczy.


Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Dostępne dane sugerują, ze kryteria klasyfikacyjne nie są spełnione.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Dostępne dane sugerują, ze kryteria klasyfikacyjne nie są spełnione.
Rakotwórczość
Dostępne dane sugerują, ze kryteria klasyfikacyjne nie są spełnione.
Szkodliwe działanie na rozrodczość
Dostępne dane sugerują, ze kryteria klasyfikacyjne nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe / etanol
Nie stwierdzono przy pojedynczym narażeniu.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane / etanol
Nie stwierdzono przy wielokrotnym narażeniu.
Prawdopodobne drogi narażenia

Inhalacja jest najbardziej prawdopodobną droga narażenia w przypadku standardowych zastosowań.

Absorpcja przez skórę może wystąpić tylko w dłuższej ekspozycji w zamkniętych warunkach. Szybko wchłaniana po spożyciu.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1.

Toksyczność
Toksyczność ostra:

Nazwa składnika

Wynik

Gatunki

Narażenie

Etanol

Toksyczność ostra EC50 2000 ug/L

Słodka woda

Toksyczność ostra LC50 25500 ug/L

Woda morska

Toksyczność ostra LC50 42000 ug/L
Przewlekłe NOEC <6,3 g/L Słodka

Woda


Rozwielitka - Daphnia magna

Skorupiaki – Artemia

franchiscana - LARVAE

Ryba - Oncorhynchus mykiss

Rozwielitka - Daphnia magna


48 h
48 h

4 h
48 h


12.2.

Trwałość i zdolność do rozkładu
Produkt z łatwością ulega biodegradacji.

Poddaje się łatwej biodegradacji w instalacjach oczyszczania ścieków.12.3.

Zdolność do bioakumulacji
Niska tendencja do bioakumulacji.

logKow<4.5

Toksyczność: chroniczna, organizmy wodne (LC50 i EC50) >0.1mg/l.


12.4.

Mobilność w glebie
Po uwolnieniu do powietrza bądź wody produkt ulegnie szybkiej dyspersji. Po uwolnieniu do gruntu ulegnie szybkiemu odparowaniu. Produkt jest lotny i rozpuszczalny w wodzie.

Po uwolnieniu do środowiska ulegnie rozkładowi pomiędzy powietrze I wodę. Słabo wchłaniany przez glebę.12.5.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak danych.

12.6.

Inne szkodliwe skutki działaniaBrak
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadów
Produkt i opakowania zużyte podczas zastosowań profesjonalnych, usuwać jako odpad; dostarczać do uprawnionego przedsiębiorstwa.
Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 poz.1923).
Kod odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności od branży miejsca użytkowania.SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu


ADR/RID

IMGD

IATA

14.1.

Numer UN (numer ONZ)

1170

1170

1170

14.2.

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY) lub ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY) W ROZTWORZE

14.3.

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

3

3

3
Nalepka ostrzegawcza nr 314.4.

Grupa pakowania

II

II

II

14.5.

Zagrożenia dla środowiska

nie

nie

nie

14.6.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy

14.7.

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy


SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1.

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Karta charakterystyki została opracowana na podstawie:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

 • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3, ATP4)

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 • Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.06.2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 2014,poz. 817).

 • Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 poz.1923).

 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dla składników została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego.SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotów zagrożenia R i H z sekcji: 3

H225

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

Porady szkoleniowe

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

Nr CAS (Chemical Abstracts Service)

Nr WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej:

(EINECS) - numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym,

(ELINCS). numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych,

(NLP) - numer w wykazie substancji chemicznych "No-longer polymers" .NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,

IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych

IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Inne źródła informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości.

Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.


Karta charakterystyki została wykonana w Przedsiębiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 205/209,

tel: 58 305 37 46, e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.plna podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiającego i materiałów z własnej bazy danych.

Wersja 1 CLP


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość