Strona główna

Spis treści jasna Góra na przełomie XIX i XX wieku


Pobieranie 35.05 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar35.05 Kb.
STUDIA CLAROMONTANA TOM 18

1998

SPIS TREŚCI
Jasna Góra na przełomie XIX i XX wieku

Antoni Jackowski Kraków, Ludwik Kaszowski ZP Kraków, Izabela Sołjan Kraków: Jasna Góra a przestrzenna struktura kultu maryjnego na terytorium Polski przed II wojną światową ........................................................................................................................................... 5 (26)

Antoni Jackowski Kraków, Ludwik Kaszowski ZP Kraków, Izabela Sołjan Kraków: Jasna Góra and the spatial structure of the Marian cult in the territory of Poland before the second world war .…………………..…………………………………….………………….…..5 (26)
Janusz Zbudniewek, ZP Warszawa: Konwent paulinów jasnogórskich ........................ 27 (38)

Janusz Zbudniewek, ZP Warszawa: The monastery of Jasna Góra (trans. Fr. M. Załęcki ZP) ........................................................………………………..............................................27 (38)


Henryk Dominiczak, Częstochowa: Wpływ klasztoru jasnogórskiego na patriotyczne postawy Polaków ............................................................................................................ 39 (46)

Henryk Dominiczak, Częstochowa: Einfluss von Jasna Góra auf Nationale Haltung der Polen (übersetzt P. M. Legawiec ZP).........................................................................................39 (46)


Jan Walczak, Częstochowa: Jasna Góra w życiu narodowym i politycznym w Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1939 .......................................................................................... 47 (82)

Jan Walczak, Częstochowa: Jasna Góra in der Zweiten Republik Polens 1919-1939 (übersetzt P. M. Legawiec, ZP)........................................................................................................47 ( 82)


Ks. Wojciech Pazera, Częstochowa: Kaznodziejstwo jasnogórskie w okresie międzywojennym............................................................................................................. 83 (92)

Ks. Wojciech Pazera, Częstochowa: The Preaching at Jasna Góra between I and II world war …………………………………………………………………...................…………...83 (92)


Ks. Jan Związek, Częstochowa: Jasna Góra w polonijnym nauczaniu biskupa Teodora Kubiny ...........................................................................................................................93 (112)

1. Rola sanktuarium Matki Bożej w dziejach narodu polskiego

2. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej wśród wychodźców polskich

3. Sanktuarium jasnogórskie w diecezji częstochowskiej

4. Jasna Góra wyrazem więzi polskich wychodźców z Ojczyzną

5. Zakończenie

Ks. Jan Związek, Częstochowa: Jasna Góra in der Verkündigung von Bischof Teodor Kubina für exilpolen in Ausland (übersetzt P. M. Legawiec ZP) ..............................................93 (112)
Eustachy Rakoczy ZP, Jasna Góra: Jasnogórski ryngraf znakiem opieki Bogarodzicy w zmaganiach o niepodległość ....................................................................................... 113 (122)

Eustachy Rakoczy ZP, Jasna Góra: Der Ringragen von Jasna Góra als Zeichen der Obhut Gottesmutter Maria im Freichheitstringen des Volkes (übersetzt P. G. M. Pyzik ZP) ......................................................................................................................................113 (122)


Halina Dudała, Katowice: Jasna Góra w świadomości historycznej Górnoślązaków na przełomie XIX i XX wieku ........................................................................................ 123 (142)

Edukacja i przekaz historyczny

Religijny zasób pieśniowy

Prasa i kalendarze

Oświata ludowa (literatura ludowa i biblioteki ludowe). Teatr amatorski

Aneksy


Halina Dudała, Katowice: Jasna Góra im Geschichtsbewusstsein der Oberschlesier in der wende des 19/20. Jh. (übersetzt P. M. Legawiec ZP)...................................................123 (142)
Andrzej J. Zakrzewski, Częstochowa: Jasna Góra w kulturze narodowej w końcowym okresie rozbiorów Polski (1880-1918) ..............................……………………...................... 143 (158)

1. Rola Jasnej Góry w kulturze polskiej na progu odrodzenia myśli narodowo-niepodległościowej

2. Klasztor jasnogórski w kulturze Młodej Polski

Podsumowanie

Andrzej J. Zakrzewski, Częstochowa: Jasna Góra (Bright Hill) in the national culture by the final Poland’s partition period (trans. A. Bielicki ZP) ......……………………......... 143 (158)
Aleksander Jaśkiewicz, Częstochowa: Motywy religijne i świeckie w przedstawieniach wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w końcu XIX i na początku XX wieku ..................................................................................................................................... 159 (166)

Aleksander Jaśkiewicz, Częstochowa: Religiöse und Weltliche Motive in den Darstellungen der Mutter Gottes von Tschenstochau am ende des 19. und zu beginn des 20 Jhs. (übersetzt P. M. Legawiec ZP)..........................................................................................................159 (166)


Franciszek Sobalski, Częstochowa: Rozwój wytwórczości związany z ruchem pielgrzymkowym na Jasną Górę w Częstochowie na przełomie XIX i XX wieku ..................................................................................................................................... 167 (196)

I. Sytuacja gospodarcza Częstochowy

II. Ruch pielgrzymkowy

III. Kierunki rozwoju drobnej wytwórczości związanej z ruchem pielgrzymkowym

1. Malarstwo

2. Drukarstwo

3. Introligatorstwo

4. Złotnictwo

5. Wyroby ceramiczne i metalowe

IV. Galanteria i zabawkarstwo

V. Handel kramarski

VI. Próba założenia Towarzystwa Dewocyjnego

Franciszek Sobalski, Częstochowa: The growth of the religious goods market to meet the needs of the pilgrims of the Jasna Góra shrine at the turn of the 19th and 20th century (trans. Fr. M. Załęcki ZP).......................................... .....................…………………............167 (196)

Z dawnej przeszłości Jasnej Góry i paulinów

Ks. Michał Jagosz, Rzym: Bazylika Santa Maria Maggiore a Polska ....................... 197 (234)

Święci polscy a bazylika Santa Maria Maggiore

Polskie kościoły agregowane do bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie

Aneksy

Ks. Michał Jagosz, Rzym: Legami tra la basilica di Santa Maria Maggiore e la Polonia (mons. M. Jagosz) ....................................................................................................... 197 (234)


Akta rządu carskiego dotyczące Jasnej Góry z lat 1868-1914. Dokumenty zebrała i tłumaczyła Julia Godlewska, wstępem i komentarzem zaopatrzył Janusz Zbudniewek ZP................................................................................................................................. 235 (382)

1. Uwagi ogólne

2. Problematyka kultu

3. Kłopoty z pielgrzymami

4. Kradzież sukienek i koron

5. Sprawy personalne

6. Sprawy finansowe

7. Uwagi o edycji źródeł i regestów

Najczęściej stosowana literatura i skróty

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Petersburgu

Indeks osób

I documenti dei paolini nel’archivio a Sankt Petersburg (trad. P. S. Trzemielewski ZP) .……............................................................................................................................ 235 (382)


Violetta Przerębska, Katowice: Kilka uwag o XVIII wiecznych Magnifikatach w zbiorach kapeli jasnogórskiej .................................................................................................... 383 (394)

Violetta Przerębska, Katowice: Quelques remarques sur les Magnificat du XVIIIe siècle dans la collection heritée de la chapelle de Jasna Góra (trad. V. Przerembska) ………..... 383 (394)


Ks. Adam Solak, Tarnów: Apologetyczno-duszpasterski wymiar Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej na przykładzie parafii Mielec ......................................................... 395 (436)

Wstęp


I. Rys historyczny peregrynacji Matki Bożej w jasnogórskiej ikonie

1. Maryjne nawiedzenie Polski w jasnogórskim wizerunku

2. Kardynał Stefan Wyszyński jako inicjator peregrynacji

3. Peregrynacja diecezjalno-parafialna

4. Peregrynacja w katedrach biskupich

5. Przygotowania z okazji nawiedzenia obrazu

6. Przygotowanie duchowe

7. Przygotowanie organizacyjne

8. Organizacja kultu w czasie peregrynacji

II. Teologiczno-egzystencjalny wymiar peregrynacji

1. Znaczenie pojęć „obraz” i „peregrynacja”

a) Obraz jako archetyp obecności osobowej

b) Chrystus obrazem Boga

c) „Pełna łaski” obrazem obecności Boga

2. „Peregrynacja” rozpiętość znaczeniowa

a) Sens historiozbawczy peregrynacji

b) Sens eklezjotwórczy peregrynacji

c) Eucharystia centrum peregrynacji

3. Peregrynacja Maryi w tajemnicy Bożego Objawienia

a) Aspekt Trynitarny w nawiedzeniu

b) Aspekt chrystologiczny w nawiedzeniu

c) Aspekt antropologiczny w nawiedzeniu

4. Peregrynacja Maryi w tajemnicy Kościoła pielgrzymującego

a) Peregrynacja w rzeczywistości Kościoa „w drodze”

b) Peregrynacja ku wspólnotowości Kościoła

c) Peregrynacja jako „credo” eschatyczne

III. Apologetyczno-duszpasterskie aspekty nawiedzenia

1. Peregrynacja jako współczesny środek ewangelizacji

2. Nawiedzenie drogą do świadomej i mocnej wiary

3. Nawiedzenie drogą do nawrócenia

4. Nawiedzenie prowadzi do modlitwy

5. Nawiedzenie drogą kształcenia chrześcijańskiej tożsamości

a) Chrześcijańska świadomość rodziny

b) Obrona ludzkiego życia

c) Wychowanie chrześcijańskie

d) Rodzina domowym kościołem

6. Chrześcijańska tożsamość pracy

a) Określenie pracy

b) Humanizacja pracy

Zakończenie

Ks. Adam Solak, Tarnów: Apologetica et pastoralis dimensio visitationis imaginis Dei Virginis Claromontanae in exemplo parochiae Mielec (A. Piecuch ZP vertit)............395 (436)
Grzegorz Gyöngyösi ZP Przewodnik dla braci paulinów urzędników - Directorius Singulorum Fratrum Officialium Ordinis S. Pauli Primi Heremite, B. M. I R. Tłumaczyli z łaciny Kazimierz S. Szafraniec ZP i Bazyli Degórski ZP, wstępem poprzedził i komentarzem zaopatrzył J.Z. ............................................................................................................. 437 (502)

Nota wydawcy

Przewodnik braci urzędników zakonu św. Pawła I Pustelnika żyjących pod regułą św. Augustyna biskupa

Dedykacja

Powód kompilacji

I. Normy dla przeora generalnego

1. Jakim ma być generał?

2. Generał a kapituła generalna

3. Troska o domy prowincji

4. Stosunek generała do braci

5. Stosunek do ludzi wybitniejszych i w ogóle do obcych

6. Stosunek do otoczenia w podróży

7. Officium Divinum

8. Co do pożywienia

II. Normy socjusza ojca generała

III. Normy posługującego ojcu generałowi

IV. Normy dla wikariusza generalnego

V. Normy dla wikariuszów i przeorów

VI. Przepisy dotyczące podprzeorów czyli zastępców

VII. Przepisy dotyczące magistrów

VIII. Przepsiy dotyczące nowicjuszów, kapłanów i kleryków

1. Odnośnie do chóru

2. Odnośnie do refektarza

3. Odnośnie do sposobu zachowania i ubioru

4. Odnośnie do pobożności

5. Odnośnie do spowiedzi

IX. Przepisy dotyczące nowicjuszów konwersów

X. Przepisy dotyczące kierownika chóru

XI. Przepisy dotyczące kaznodziejów

XII. Przepisy dotyczące spowiedników

1. Co się tyczy pytań

2. Co się tyczy uprzejmości

3. Co do rozgrzeszenia

4. Co do nakładanych pokut

5. Co do tajemnicy spowiedzi

XIII. Przepisy dotyczące hebdomadarza

XIV. Przepisy dotyczące zakrystianów

1. Co się tyczy estetyki i piękna

2. Co się tyczy dzwonienia

3. Co się tyczy oświetlenia

XV. Przepisy dotyczące lektorów w refektarzu i w chórze

XVI. W jaki sposób należy wychowywać synów królewskich i książęcych

Co się tyczy ciała

Co się tyczy ruchów

Co się tyczy ćwiczeń

Co się tyczy pokarmów

Co do napojów

Co do uczt

Co do ubiorów

Co do zbawiennych nauk

Co do sposobu zachowania się

Co do obrony

Co do nauki wymowy

Co do nauki filozofii

XVII. Przepisy dotyczące szewców, krawców i rzemieślników

XVIII. Przepisy dotyczące kluczników

Grzegorz Gyöngyösi ZP: Directorius Singulorum Fratrum Officialium Ordinis S. Pauli Heremite. Führer für die Brüder des Paulinerordens von Gregor Gyöngyösi (übersetzt P. M. Legawiec ZP)................................................................................................................437 (502)

Recenzje i sprawozdania

Józef Kaźmierczak, ofmconv, Poznań: Czy św. Maksymilian był teologiem. Artykuł polemiczny ............………………………………………………………………..... 503 (520)

Metoda naukowa

Maryjne pośrednictwo łask

Chrystocentryzm, jako serce franciszkanizmu

Wnioski polemiczne

Otwarty problem systemu teologicznego

Józef Kaźmierczak, ofmconv, Poznań: Was St. Maximilian M. Kolbe a theologian? A polemic article (trans. Fr. M. Załęcki ZP) ...................................................................503 (520)


Ruski Lew w herbie miasta Częstochowy i księcia Władysława Opolczyka (Grzegorz Prus ZP) ...............................................................................................................................521 (522)
Andrzej J. Zakrzewski: W kręgu Kultu Maryjnego. Jasna Góra w kulturze staropolskiej. Częstochowa 1995 (Wojciech Kęder) ........................................................................ 522 (527)
O świętej Jadwidze królowej Polski mówią... Zebrał i opracował ks. Michał Jagosz. Kraków 1997 (Wiesława Maksymiuk) ..................................................................................... 527 (529)
Henryk Czerwień: Drukarnia paulinów w Częstochowie w latach 1730-1863. Bytom 1998 (Jozafat Mozga) .......................................................................................................... 529 (531)
Pavlinski Zbornik 1644. Zagreb 1991 (Marko Korneliusz Glogović ZP) ..................532 (533)
Ryszard Henryk Bochenek: Twierdza Jasna Góra. Warszawa 1997 (Wojciech Kęder) ..................................................................................................................................... 533 (542)
Enciclopedia Guadalupana. Mexico 1995 (Ks. Andrzej F. Dziuba) .......................... 543 (549)
Rola Jasnej Góry w kulturze religijno-politycznej na przełomie XIX i XX wieku. Sprawozdanie z Sesji Jasnogórskiej (Agata Mirek, Barbara Skowron) ..................... 549 (551)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość