Strona główna

Spis treści strona Spis tabel Spis zdjęć Spis wykresów Wstęp


Pobieranie 11.56 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.56 Kb.
Spis treści

strona


Spis tabel…………………………………………………………………………………....................79


Spis zdjęć……………………………………………………………………………………………....80
Spis wykresów…………………………………………………………………………………………81

Wstęp
Na rynku produktów dla dzieci kluczową kwestią przy ustalaniu działań reklamowych jest wiek dziecka. W przypadku produktów skierowanych do dzieci do lat trzech, grupą docelową, do której trafiają wszelkie działania reklamowe są młodzi rodzice. Produkty najczęściej reklamowane są jako artykuły o starannie dobranych, wyselekcjonowanych składnikach, które podlegają ciągłym i dokładnym kontrolom we wszystkich etapach produkcji. Dzięki kontrolowanej zawartości oraz odpowiedniej kontroli wartości, daje się gwarancję rodzicom, że ich dzieci będą rosły zdrowo, bezpiecznie i prawidłowo1.

Tymczasem pod tą racjonalną warstwą komunikatu skierowaną do młodego rodzica kryje się najczęściej niezauważalna warstwa emocjonalna, odwołująca się do uczuć i wartości ważnych dla potencjalnego konsumenta. Nie ulega wątpliwości, że najwyższą wartością, wzbudzającą najbardziej pozytywne uczucie u młodego rodzica jest dziecko.Głównym tematem pracy jest zatem wykorzystanie schematu dziecięcości w reklamie prasowej produktów dla dzieci. Autorka postawiła sobie za cel pokazanie możliwości wykorzystania owego schematu w reklamie. Analiza została ograniczona do reklamy prasowej ze względu na jej wizualność i możliwość dokładnej charakterystyki schematu dziecięcości. Poza tym to właśnie w czasopismach dla młodych rodziców – można przypuszczać – pojawia się najwięcej tego typu przypadków. Autorka do analizy wykorzystała metodę analizy treści, która pozwoliła jej wygenerować firmę oraz jej produkt, reklamowany z wykorzystaniem schematu dziecięcości, ale którego reklamę prasową warto by było zmodyfikować. Ostatecznie do realizacji swojego projektu autorka wybrała produkt Nestle Nan. Głównym efektem pracy stało się zatem stworzenie projektu prasowej reklamy dla analizowanego przypadku. W celu realizacji swego zamierzenia autorka wykorzystała zarówno wiedzę teoretyczną, własne badania, jak i doświadczenia firmy Nestle.

***


Autorka dokonała podziału pracy – obok wstępu i zakończenia – na trzy rozdziały.

Rozdział pierwszy stanowi prezentację teoretycznych podstaw analizowanego tematu. Autorka rozpoczyna rozdział od zdefiniowania pojęcia „reklama”, które wiąże się z wieloma podejściami. Następnie - z uwagi na główny wątek pracy – autorka charakteryzuje prasę jako nośnik reklamy i analizuje podstawowe sposoby i techniki oddziaływania reklamy prasowej. Z uwagi na to, że wykorzystanie w reklamie prasowej schematu dziecięcości wiąże się z oddziaływaniem na emocje pozytywne, autorka omawia ich rolę w procesie przetwarzania informacji, aby na koniec omówić działanie schematu dziecięcości.

Rozdział drugi podporządkowany został analizie wykorzystania schematu dziecięcości w reklamie prasowej. Autorka rozpoczyna rozdział od charakterystyki rynku czasopism w Polsce, ze szczególnym nastawieniem na czasopisma dla młodych rodziców. Pokrótce analizuje każde czasopismo i czytelnictwo. Następnie autorka przechodzi do omówienia uwarunkowań prawnych i etycznych dotyczących wykorzystania schematu dziecięcości. Autorka chciałaby zwrócić uwagę na fakt, że problematyka wykorzystania schematu dziecięcości nie ma odzwierciedlenia w polskim prawie. Ostatecznie autorka przechodzi do omówienia własnych badań analizy treści, które – jak już była mowa – pozwoliły jej na opracowanie rozdziału trzeciego. Autorka w swojej analizie wzięła pod uwagę pięć czasopism skierowanych do młodych rodziców ze stycznia 2004 roku. Ta część pracy ma głównie charakter ilościowy.

Rozdział trzeci podporządkowany został stworzeniu projektu prasowej reklamy dla produktu Nestle Nan. W tym celu, aby stworzyć analizę SWOT, autorka charakteryzuje firmę Nestle na tle rynku produktów spożywczych, dokonuje wyboru grupy docelowej dla analizowanego produktu i ostatecznie przechodzi do określenia podstawowych celów i założeń projektowanej reklamy. Najważniejszą częścią pracy jest projekt reklamy prasowej, który został dokładnie omówiony ze względu na zastosowane mechanizmy perswazyjne, budowę komunikatu i jego strukturę. Autorka wykorzystała tutaj wiedzę teoretyczną zawartą w rozdziale pierwszym, wiedzę zdobytą w wyniku własnych badań analizy treści oraz doświadczeń firmy Nestle, w efekcie czego dokonała analizy jakościowej wykorzystania schematu dziecięcości i jego powiązania z innymi elementami reklamy.

Praca ma zatem charakter opisowo – analityczny, zaś w rozdziale trzecim nabiera cech pracy o charakterze kreatywnym. Autorka ma nadzieję, że w ten sposób pokaże możliwości wykorzystania schematu dziecięcości w reklamie produktów dla dzieci, ukazujących się w czasopismach dla młodych rodziców, uwzględniające wszelkie prawidła budowania skutecznego komunikatu prasowego.

Praca poparta została licznymi przykładami komunikatów reklamowych w rozdziale trzecim będącymi egzemplifikacją wykorzystanych w projekcie technik budowania komunikatu reklamowego, opartego na schemacie dziecięcości.

***
Autorka pragnie poświęcić swoją pracę Pamięci Moniki Paćko-Majewskiej.1 Raport rynku artykułów spożywczych dla dzieci, „Poradnik Handlowca” 2004, nr 3, s. 23-25.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość