Strona główna

Spis treści uwagi wstępne 3


Pobieranie 282.85 Kb.
Strona1/10
Data19.06.2016
Rozmiar282.85 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Pgrupa 1ostępowanie przetargowe nr 11/DE/Z/16OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa systemu akwizycji danych i sterownika sekwencyjnego wyzwalania zdarzeń wraz z oprogramowaniem dla laboratorium badawczego.

Warszawa, luty 2016


SPIS TREŚCI


1. Uwagi wstępne 3

2. Lista skrótów 4

3. Wprowadzenie 5

3.1 Laboratorium 5

3.2 System akwizycji danych i sterownik sekwencyjnego wyzwalania zdarzeń 7

4. Architektura systemu akwizycji danych 9

5. Szczegółowe wymagania dla systemu akwizycji danych
11

5.1 Układy pomiaru temperatury 11

5.2 Układy kondycjonowania dla naprężeń i wibracji 11

5.3 Urządzenia odpowiadające za akwizycję danych oparte na systemie czasu rzeczywistego (RTOS) 13

5.4 Koncentrator danych oparty na niedeterministycznym OS 18

5.5 Serwer czasu 19

5.6 Sterownik sekwencyjnego wyzwalania zdarzeń 20

5.7 Macierz dyskowa RAID 21

5.8 HMI 22

5.9 Infrastruktura teletechniczna 236. Szczegółowe wymagania dla oprogramowania 24

6.1 Uwagi ogólne 24

6.2 Poziomy dostępu do oprogramowania 24

6.3 Konfiguracja kanałów wejściowych 24

6.4 Konfiguracja kanałów wyjściowych 28

6.5 Konfiguracja Urządzeń 29

6.6 Synchronizacja czasowa systemu 31

6.7 Przepływ danych 32

6.8 Zapis danych do plików 32

6.9 Wizualizacja stanowiska testowego. 33

6.10 Sterownik sekwencyjnego wyzwalania zdarzeń. 34

6.11 Funkcjonowanie systemu akwizycji danych podczas testu 376.12 Raportowanie. 38

7. Wymagana dokumentacja 39

8. Gwarancja 39

9. Szkolenie kadry 39

10. Terminy realizacji zamówienia 39

11. Normy i przepisy 40

12. Rejestr potencjalnych zmian 40

13. Załączniki 401. Uwagi wstępne


  1. Opis nazw zamiennie stosowanych w niniejszym dokumencie:

  • Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa: ILOT, Zamawiający, Inwestor,

  • Zleceniobiorca, Dostawca, Wykonawca.

  1. Ze względu na uwarunkowania projektu podkreśla się, że prezentowane wymagania bazują na aktualnym stanie wiedzy Zamawiającego i zastrzega on sobie prawo do wprowadzania w nich nieznacznych zmian.

  2. ILOT deklaruje wolę współpracy z Wykonawcą wyłonionym w procesie przetargowym
    w czasie trwania całego procesu realizacji zamówienia, w szczególności na etapie tworzenia ostatecznej koncepcji realizacji funkcjonalności systemów będących przedmiotem zamówienia. W tym celu Zamawiający zastrzega sobie prawo do spotkania raz w tygodniu z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego lub w formie telekonferencji.

  3. Wiele spośród urządzeń opisanych w niniejszym dokumencie powinno mieć budowę modułową. Przez budowę modułową Zamawiający rozumie konstrukcję urządzenia w oparciu o kilka/kilkanaście podzespołów (modułów). Moduły te w razie potrzeby (uszkodzenia lub przeprowadzenia modernizacji) mogą zostać wymienione na swoje odpowiedniki. Możliwe jest również dodanie do już istniejącego urządzenia zestawu nowych modułów.

  4. Jeżeli w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane bezpośrednio lub pośrednio pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) elementów składowych urządzenia oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie elementów składowych równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze.

  5. Jeżeli w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm równoważnych dopuszczonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone we wskazanych normach.

2.Lista skrótów


Skrót

Rozwinięcie skrótu
w języku angielskim


Tłumaczenie na język polski
lub opis w języku polskim


AIC

Analog Input Current

Wejście analogowe prądowe

AIV

Analog Input Voltage

Wejście Analogowe napięciowe

DCP

Device Configuration Profile

Profil konfiguracji urządzeń

DI, DO

Digital Input, Digital Output

Wejście cyfrowe, wyjście cyfrowe

EC

Electrical Cabinet

Szafa elektryczna/energetyczna

FPGA

Field Programmable Gate Array

Bezpośrednio programowalna macierz bramek

HMI

Human-Machine Interface

Komputer z interfejsem użytkownika

I/O

Inputs/Outputs

Wejścia/wyjścia

MCS

Main Control System

Główny System Sterowania.

MP

Measurement Profile

Profil pomiarowy

OS

Operating System

System operacyjny

PTP

Precision Time Protocol

Protokół precyzyjnej synchronizacji

RAID

Redundant Array of Independent Disks

Nadmiarowa macierz niezależnych dysków

RTOS

Real Time

System operacyjny czasu rzeczywistego

SSD

Solid-state Drive

Pamięć masowa oparta o pamięć flash

TBD

To Be Defined

Do zdefiniowania


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość