Strona główna

Spis treści wstęP 2


Pobieranie 9.33 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.33 Kb.
SPIS TREŚCI


WSTĘP 2

WSTĘP

Tematem przedstawionej pracy jest analiza instrumentów promocyjnych zastosowanych w kampanii prezydenckiej przez Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 roku. Narzędzia marketingu politycznego zostały w niej wykorzystane w sposób bardziej intensywny niż w kampanii z 1990 roku.

Temat pracy podjęłam ze względu na zainteresowania związane z tematyką wyborów, marketingiem politycznym, wyborczym, a także promocją i kreacją wizerunku polityka jako „produktu na sprzedaż”. Narzędzia marketingu politycznego i sama teoria tegoż marketingu, jest interesującym tematem do dyskusji. Ponadto marketing polityczny jak i same narzędzia, które on proponuje nie są do końca zbadane, wyjaśnione przez badaczy, naukowców, mimo że są elementami wykorzystywanymi przez licznych polityków, kandydatów, podczas różnego rodzaju wyborów, zarówno samorządowych, parlamentarnych jak i prezydenckich.

Podstawą źródłową pracy są wyniki badań przeprowadzone i opublikowane przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej (OBOP), a także Centum Badań Opinii Społecznej (CBOS).

Została tu wykorzystana przede wszystkim praca – Marka Mazura Marketing polityczny, oraz opracowanie noszące tytuł Marketing polityczny w teorii i praktyce - Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka. Pomocną literaturą okazała się również książka Roberta Wiszniowskiego – Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Jerzego Muszyńskiego – Marketing polityczny, a także praca nosząca tytuł Trudna szkoła polityki. Szanse. Ryzyko. Błąd- pod redakcją Tadeusza Klementowicza. W pracy została wykorzystana także pozycja nosząca tytuł Partie polityczne a wybory prezydenckie 1995 roku w Polsce – Barbary Dziemidok oraz materiały pochodzące z Internetu (www.winter.pl, www.gazetawyborcza.pl, www.wsb.edu.pl, www.kobylka.pl, www.reporter.pl, a także www.marketingwpolityce.pl )

Głównym problemem badawczym w pracy jest diagnoza wpływu technik marketingu politycznego na wyniki wyborów i zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego, a także to czy owe techniki zostały w maksymalny sposób zastosowane i wykorzystane. Cel ten autorka starała się zrealizować poprzez obserwację i analizę zarówno zachowań i działań Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i zachowań sztabu, wyborców i jego głównego konkurenta Lecha Wałęsy.

Praca powstała w oparciu o metody: historyczną, ilościowo-statystyczną, socjologiczną, a także komparatystyczną. Model zastosowany w pracy to model komunikacyjny.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi teoretyczny fundament pracy. Zostały w nim omówione przyczyny powstania i rozwoju marketingu politycznego. Ponadto przedstawiono tu definicje produktu politycznego, marketingu politycznego i wyborczego. Wyjaśniony i opisany został mechanizm zwany komunikacją polityczną. W pierwszym rozdziale omówiono również cele i rodzaje reklamy wyborczej a także zdefiniowano, czym właściwie jest reklama wyborcza.

Rozdział drugi poświęcony jest opisowi kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego z 1995 roku. Przedstawiono w nim działania, jakie zostały podjęte w kampanii z zakresu badań rynku politycznego, segmentacji, pozycjonowania, technik promocji. Zaprezentowano jak Aleksander Kwaśniewski odbierany był przez społeczeństwo, jak kandydata oceniano, postrzegano. Przedstawiono w nim również zarys programu wyborczego A. Kwaśniewskiego. Postać kandydata SLD została „zderzona” z Lechem Wałęsą, porównano ich techniki promocji, podejścia do społeczeństwa, itp.

W rozdziale trzecim dokonano oceny kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego pod kątem wykorzystania narzędzi promocyjnych. Swoją ocenę autorka oparła na wynikach badań i ich analizie. W rozdziale przedstawiono także takie narzędzia, które podczas kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego powinny być zastosowane, bądź wykorzystanie ich powinno mieć charakter bardziej intensywny.Praca zawiera trzynaście załączników, które powstały w wyniku zebrania materiałów i przetworzenia ich. Bibliografia pracy zawiera: literaturę podstawową, literaturę uzupełniającą, artykuły prasowe, a także adresy stron internetowych, z których korzystano podczas pisania pracy. Spis tabel i załączników to ostatni element pracy.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość