Strona główna

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile za rok 2010


Pobieranie 27.39 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.39 Kb.
Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile

za rok 2010
1. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile z siedzibą przy ul. 11 Listopada 38 64-920 Piła.

Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpis do KRS 24.05.2006 pod numerem 0000257777 REGON 300351380

Zarząd SCW:

Prezes Andrzej Sadkowski Piła al. Niepodległości 34/5

Wiceprezes Mieczysław Augustyn Piła al. Powstańców Wlkp.76A/7

Skarbnik Dariusz Rajek Piła ul. Gryfitów 16

Sekretarz Grażyna Dobosz Piła ul. Tucholska 26/17

Członek Grażyna Rojek Piła ul. Żeleńskiego 38/2

Celem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile jest niżej wymieniona działalność społecznie użyteczna;


 • Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy

 • Zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej

 • Wsparcie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ( a w szczególności niepełnosprawnych bezrobotnych, bezdomnych, samotne matki, dzieci i młodzież ze środowisk dysfunkcyjnych poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.

 • Prowadzenie działań i wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii, sportu i rekreacji, kultury, edukacji oraz z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Liczba członków Stowarzyszenia to 20 członków zwyczajnych
2. OPIS DZIAŁALNOŚCI: :

Misja Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile:

Jesteśmy grupą ludzi otwartych, kierujących się chęcią bezpłatnej pomocy, uczciwością i solidarnością. Przekazujemy swoje umiejętności, wiedzę i stwarzamy możliwość działania innym. Naszym celem jest rozwój i propagowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym. Wspieramy młodzież w poszukiwaniu i realizacji ich pasji i zainteresowań. Aktywizujemy

i integrujemy seniorów oraz osoby niepełnosprawne.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działań: • Promocja idei Wolontariatu.

 • Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy - gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz instytucjach

i osobach pragnących korzystać z ich pomocy.

 • Wspieranie nieformalnych grup młodzieżowych, młodzieżowych projektów lokalnych, umożliwiając młodym ludziom na aktywne włączenie się w życie społeczne oraz wszechstronny rozwój osobisty.

 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy.

 • Organizowanie spotkań i uroczystości dla wolontariuszy i środowiska lokalnego, promujących ideę wolontariatu.

 • Prowadzenie Młodzieżowego Wolontariatu - angażującego ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezpłatnej pomocy innym, a zarazem miejsca spotkań wszystkich wolontariuszy.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile realizując w 2010 r. działalność statutową wykonano następujące zadania:

a) realizacja działań akcyjnych • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 180 wolontariuszy x 10 godzin

 • Balik Karnawałowy dla dzieci z Zespołem Downa 9 wolontariuszy (5 godzin)

 • Wiosenna Zbiórka Żywności dla Pilskiego Banku Żywności- 300 wolontariuszy (3dni)x 8 godzin

 • Zbiórka żywności dla powodzian 28-30 V 250 wolontariuszy 8 h x 3 dni

 • Pilanie żyją nad rzeką – zbiórka środków czystości dla powodzian 39 wolontariuszy x 6 h

 • Współorganizacja imprezy „Marie zapraszają” z Pilskim Domem Kultury-oraz Uniwersytetem III wieku 25 wolontariuszy x 5 h

 • Wspólna z Pilskim Bankiem Żywności akcja „DANONE Podziel się posiłkiem” - 200 wolontariuszy(2 dni) x 8 godz.

 • Organizacja „Dni Walki z Ubóstwem”15 osób x6 h

 • Świąteczna Zbiórka Żywności dla Pilskiego Banku Żywności –300 wolontariuszy ( 3 dni) x 8 godzin

 • Obsługa cyklu imprez organizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną pt.:” Książka jest O,K. oraz „Rodzinne popołudnia z Misiem” 9 wolontariuszy -110godzin

 • Organizacja Dnia Akceptacji -impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych (głównie dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej(270osó)młodzieży pilskich szkół ponadpodstawowych. (750osób) i 30 wolontariuszy x 10 godzin

 • Obsługa Wigilii dla Amazonek 2 wolontariuszy x 5 godzin

 • Organizacja Lokalnej Edycji Konkursu Barwy Wolontariatu wolontariuszy 60godzin

 • Współpraca z Pilskim Domem Kultury pomoc w realizacji: Festiwalu Zdrowego Trybu Życia, X Jubileuszowego Festiwalu Teatrów Rodzinnych, Koncertu Noworocznego i szeregu innych imprez ( 50 wolontariuszy x 4 godziny x 16 dni)

 • Organizacja w Szkolnych Klubach Wolontariusza zbiórki maskotek i słodyczy dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

b) Dzięki działalności biura i zgłoszeniu się 219 wolontariuszy do wolontariatu stałego, można było skierować ich do pomocy w następujących instytucjach i organizacjach;

 • Domy Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy 6102 godzin,

 • świetlice socjoterapeutycznych (pomoc w nauce i rozwijaniu indywidualnych zdolności dzieci; prowadzenie zajęć organizacji czasu wolnego) 4015 godzin,

 • Rehabilitacja dzieci, niepełnosprawnych pomoc niezaradnym życiowo 29 138 godzin

 • pomoc wolontariuszy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wsparcie w rozmowie osoby starszej lub niepełnosprawnej 30731godzin

 • Sekretarz Zarządu Grażyna Dobosz pracuje od dwóch lat jako kurator społeczny na prośbę Urzędu Miasta 50 godz. w roku

 • Dyżury, prace biurowe, inne 16 wolontariuszy 3300 godzin

 • Koordynator SCW odbył w ramach dotacji z UM 38 spotkań promujących wolontariat, w których uczestniczyło 880 osób oraz przeprowadził 17 szkoleń, w których brało 309 wolontariuszy.

Stowarzyszenie uczestniczyło w projekcie „Wielkopolska GRA!-Generator Rozwoju Aktywności exe”

Praca biura jest potrzebna w środowisku miasta i regionu, tym bardziej, że chętnych do pracy w charakterze wolontariuszy jest coraz mniej. Podobnie jak w całym kraju jest coraz mniej chętnych do podejmowania tego typu działań, a realizacja projektów napotyka na coraz większe trudności i wymaga zaangażowania większych sił społecznych wolontariuszy oraz organizatorów.

c) Stowarzyszenie złożyło wniosek do oraz było partnerem wniosku o dofinansowanie projektu Program operacyjny kapitał Ludzki oraz na program” Bank Aktywnej Młodzieży” do Fundacji Banku Zachodniego WBK.

d) realizowane projekty:Aktywizacja społeczna młodzieży poprzez propagowanie i rozwój wolontariatu

Przystępując do realizacji niniejszego projektu założyliśmy zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży w działania wolontarystyczne poprzez utworzenie Klubów Wolontariusza w swoich lokalnych środowiskach takich jak np. szkoła.

W ramach projektu:

organizowane były spotkania dla młodzieży, zachęcanie młodzieży do wzięcia udziału w spotkaniach i włączeniu się w wolontariat, promocja przygotowywanych spotkań i warsztatów w szkołach (plakaty i ulotki w szkołach, informacje przy wsparciu nauczycieli i pedagogów- opiekunów wolontariatu), realizacja w ramach dotacji UM 30 lekcji wychowawczych, realizacja 10 szkoleń, warsztatów dla wolontariuszy pt. „Dlaczego warto być wolontariuszem” przygotowanie materiałów szkoleniowych, przygotowanie młodych ludzi do odpowiedzialnego i świadomego świadczenia pomocy wolontarystycznej.

Przygotowana i zorganizowana została 6 grudnia 2010r. w Pilskim Domu Kultury XII Gala Wolontariatu – spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników i realizatorów projektu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i samorządu lokalnego, w programie uroczystości znalazły się; wręczenie 49„Łapek” (odznaki z logo wolontariatu w Polsce) wolontariuszom, którzy w wolontariacie stałym przepracowali pełen rok ”. W trakcie gali nastąpiło rozwiązanie Lokalnej Edycji Konkursu ”Barwy wolontariatu”.
Na konkurs Barwy Wolontariatu napłynęło 16 prac. Kapituła wybrała 10 laureatów

Teresa Szulc Amazonka

Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu

Wolontariusze MOS Krajenka

Magdalena Lewandowska Aleksandra Pawlak

Alicja Saworska

Szkolny Klub Ikar

Agnieszka Bonikowska , Magda Krasińska, Kamil Kulesza, Michał Żelazowski

Teresa Rutecka, Izabela Walkowiak

Marcin Bandurski Daniel Brzózka


Dagmara Grzelak, Magdalena Braksator, Marta Stawska:

W Gali uczestniczyło około 100 osób.Wolontariusze z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence -laureaci zeszłorocznej edycji konkursu, jako 10 najlepszych z najlepszych -gościli 31 maja w Belwederze na Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu.

W związku z tym, że na ogólnopolską Galę Wolontariatu zaproszono tylko laureatów 10 najlepszych z najlepszych, jako nagrodę dla 47 aktywnych wolontariuszy zorganizowaliśmy 3 dniową wycieczkę do Warszawy w dniach 3 – 6 września, autokar dofinansował UM.


Wydrukowane zostały ulotki, plakaty, pakiety szkoleniowe dla wolontariuszy, materiały informacyjne i szkoleniowe, które przekazane były nieodpłatnie zainteresowanym osobom.
2. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH:……

a) Umowa z Gminą Piła o dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczna młodzieży poprzez propagowanie i rozwój wolontariatu „Przyznana dotacja w wysokości 9300,00 zł została wydatkowana zgodnie z umową i rozliczona w całości, SCW dofinansowało składkę ZUS kosztów płatnika dla osób realizujących projekt (zgodnie ze statutem nie są to członkowie Zarządu ani Komisji Rewizyjnej) oraz telefon dla koordynatora-głównie z darowizn sponsorów.b) Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe dofinansowało posiłek dla niepełnosprawnych i wolontariuszy w „Dniu Akceptacji”-3000,00
Prezes - Andrzej Sadkowski .............................................................
Wiceprezes - Mieczysław Augustyn ................................................
Skarbnik - Dariusz Rajek ………………………………………………..
Sekretarz- Grażyna Dobosz-..................................................................
Członek-Grażyna Rojek ......................................................................
Piła……data


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość