Strona główna

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wnioskodawcy za rok 2013 Nazwa wnioskodawcy


Pobieranie 101.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar101.45 Kb.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności wnioskodawcy za rok 2013
Nazwa wnioskodawcy

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej Kochani”


Siedziba i adres

Kraj: Polska, woj. Mazowieckie, powiat: Miasto Stołeczne Warszawa, gmina: Miasto Stołeczne Warszawa, miejscowość: Warszawa, ul. Conrada 13 01-922 WarszawaData wpisu do rejestru, nr w rejestrze

Data wpisu: 31.07.2001

Numer KRS: 0000032355

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: • propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,

 • upowszechnianie wiedzy o zespole Downa i o upośledzeniach umysłowych,

 • tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną,

 • pomoc rodzinom wychowującym dzieci z zespołem Downa w rozwiązywaniu ich problemów adaptacyjnych, medycznych, terapeutycznych,

 • podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia.

Swoje zadania Stowarzyszenie realizuje przez działalność nieodpłatną i odpłatną.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
 1. PKD 85. 14. D - prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologicznej dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

 2. PKD 85. 14. D - prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,

 3. PKD 85. 14. D - prowadzenie „Telefonu Zaufania” dla rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,

 4. PKD 72. 30. Z – tworzenie, uzupełnianie i udostępnianie baz danych placówek medycznych, opiekuńczych, ośrodków terapeutycznych, stowarzyszeń fundacji i innych instytucji związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

 5. PKD 85. 14. F - organizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

 6. PKD 85. 14. A - organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

 7. PKD 82. 32. C – organizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

 8. PKD 82. 32. C – prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych i ośrodków terapeutycznych

 9. PKD 85 32. B - organizowanie integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualni,

 10. PKD 91. 33. Z - współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną działalnością wychowawczą i oświatową w kraju i zagranicą,

 11. PKD 82. 32. C – prowadzenie praktyk zawodowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

 12. PKD 91. 33. Z - współpraca z wolontariuszami i specjalistami zajmującymi się rehabilitacją zdrowotną, oświatową i społeczną,

 13. PKD 91. 33. Z - inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom Stowarzyszenia.

 14. PKD 85. 32. C – gromadzenie środków, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów określonych w paragrafie 2 Statusu.

Działalność odpłatna pożytku publicznego: 1. PKD 22. 13. Z - redagowanie, wydawanie i dystrybucję czasopisma „Bardziej Kochani” – magazynu poświęconego problemom ludzi z zespołem Downa i ich rodzin (w wersji drukowanej i elektronicznej – internetowej),

 2. PKD 22. 11. Z - wydawanie książek i broszur dotyczących osób niepełnosprawnych intelektualnie,

 3. PKD 22.15. Z – wydawanie kalendarzy, plakatów i kart pocztowych upowszechniających wiedzę o osobach niepełnosprawnych

 4. PKD 52. 61. Z - prowadzenie specjalistycznej „Księgarni Wysyłkowej”,

 5. PKD 80. 42. B - organizowanie seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów służących przedstawianiu problemów ludzi niepełnosprawnych intelektualnie i sposobów ich rozwiązywania,

 6. PKD 85.14. A - organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

 7. PKD 85. 14. D - prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie,

 8. PKD 85.14. F - organizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

 9. PKD 85. 31. B - organizowanie kolonii i obozów dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

 10. PKD 85. 31. B - organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla rodziców z dziećmi, a także dla samych rodziców,

 11. PKD 80.10.A - tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych przedszkoli

 12. PKD 80.10.B – tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych szkół podstawowych

 13. PKD 80.21.A – tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych gimnazjów

 14. PKD 85.31.B – tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie


Prowadzenie działalności gospodarczej
Stowarzyszenie jest wpisane do Rejestru Przedsiębiorców, lecz nie prowadzi działalności gospodarczej.
Działalność prowadzona w roku 2013
Stowarzyszenie prowadzi działalność określoną w Statucie.
I Informacja, wsparcie, doradztwo, pośrednictwo

(programy dofinansowane przez: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Wojewodę Mazowieckiego, PFRON.


1. Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Downa.

Uruchomiony w 2005 roku dzięki dotacji m.st. Warszawy. W jego ramach prowadzimy następującą działalność:


- telefon zaufania – 22 663 43 90

Pod podanym numerem telefonu, przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 9.00 – 16.00, dyżury pełnią rodzice dzieci z zespołem Downa, odpowiednio przeszkoleni przez psychologa. Rozmowy (prowadzone z zachowaniem anonimowości) mają często charakter terapeutyczny. Udzielamy szeregu informacji, np. o profesjonalistach, organizacjach i placówkach pomocowych, przepisach prawnych, pomagamy w kontaktach ze specjalistami. Numer telefonu zaufania umieszczany jest we wszystkich wydawnictwach Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej. Pod nieobecność rozmówców działa automatyczna sekretarka TP.

Z telefonu zaufania skorzystały w okresie sprawozdawczym 602 osoby.
- strona internetowa – www.bardziejkochani.pl; email:info@bardziejkochani.pl

Na stronie internetowej znaleźć można wszystkie informacje o Stowarzyszeniu, jak również adresy i telefony kontaktowe. Strona jest dostępna także w języku angielskim. Za pośrednictwem Internetu nawiązuje i utrzymuje z nami kontakt wiele osób z terenu całego kraju, jak również z zagranicy. Drogą mailową rozsyłaliśmy newslettera z bieżącą informacją o naszych działaniach. Założyliśmy internetowe profile w serwisach: www.dialog.mazovia.pl (Samorządowe Forum Dialogu Społecznego); ngo.pl; warszawa.naszestrony.pl (regionalny Folder Informacyjny); www.facebook.com; www.prawapacjenta.eu; www.siepomaga.pl; bardziejkochani.jedenprocent.pl.


- konsultacje specjalistyczne:

- z edukatorem seksualnym - odbywały się dwa razy w miesiącu w godz. 15.00 -18.00,

- z psychologiem - odbywały się na prośbę rodziców, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
2. Konferencje, warsztaty, szkolenia
- szkolenie dla pracowników Stowarzyszenie i współpracujących ze towarzyszeniem wolontariuszy z zakresu tematyki social media – „Efektywne wykorzystanie Social Media”. Prowadzenie - Adam Kaliszewski, Agencja PR Solski Burson-Marsteller;

– warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Downa: Rozmawiajmy. ACC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – prowadzące: Ewelina Niewiadomska – pedagog specjalny i Karolina Wądołkowska – neurologopedia.


3. Projekt partnerski „Pomocna Dłoń” - „Weryfikacja systemu mentorskiego jako proces umożliwiający podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Uniwersytet Warszawski, partnerami Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” oraz Prywatny Dom Opieki „Grażyna”.

W ramach projektu w roku sprawozdawczym odbyły się następujące spotkania robocze i szkolenia:

- 18 stycznia – spotkanie partnerów projektu „Pomocna Dłoń”. Ustalenie harmonogramu prac na najbliższy kwartał;

- 31 stycznia - spotkanie partnerów projektu „Pomocna Dłoń”. Ustalenie terminów szkoleń i zasad naboru ich uczestników;

- 15 lutego - spotkanie uczestników projektu „Pomocna Dłoń” - rodziców dzieci z zespołem Downa biorących udział w projekcie (informacja o projekcie, prezentacja filmów dotyczących pracy osób z zespołem Downa;

- 16 lutego - spotkanie z osobami z zespołem Downa biorącymi udział w projekcie „Pomocna dłoń”. Rozmowy dotyczące ich wymarzonej pracy, zabawy integrujące prowadziła Hanna Manterys;

- 1 marca – spotkanie informacyjne dla uczestników projektu „Pomocna Dłoń” z udziałem wzięli wybranych terapeutów oraz wolontariuszy współpracujących i związanych ze Stowarzyszeniem „Bardziej Kochani”;

- 4 października – I szkolenie dla kadry terapeutyczno – pedagogicznej projektu „Pomocna Dłoń”. Prowadzenie - Andrzej Suchcicki, temat szkolenia: „Społeczeństwo obywatelskie, III sektor organizacje działające na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym”;

- 11 października – II szkolenie dla kadry terapeutyczno – pedagogicznej projektu „Pomocna Dłoń”. Prowadzenie - Mariusz Drozdowski, socjolog UW, temat szkolenia – „Polityka zarządzania różnorodnością”;

- 13 października – III szkolenie dla kadry terapeutyczno – pedagogicznej projektu „Pomocna Dłoń”. Prowadzenie Lidia Klaro – Celej, profesor oświaty, doradca m. st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego; temat szkolenia: „Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo poza szkołą”;

- 18 października - IV szkolenie dla kadry terapeutyczno – pedagogicznej projektu „Pomocna Dłoń”. Prowadzenie - Małgorzata Druś, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej w Warszawie, temat szkolenia: „Specyfika zinstytucjonalizowanej opieki nad osobami starszymi”;

- 19 - 20 października - VI szkolenie dla kadry terapeutyczno – pedagogicznej projektu „Pomocna Dłoń”. Prowadzenie - Hanna Manterys, temat szkolenia: „Komunikacja interpersonalna w relacji z osobami zależnymi”;

- 25 października - VII szkolenie dla kadry terapeutyczno – pedagogicznej projektu „Pomocna Dłoń”. Prowadzenie - Agnieszka Gnatowska, temat szkolenia: „Trener pracy – specyfika zawodu w Polsce”;

- 14 listopada – szkolenie dla osób z zespołem Downa w ramach projektu „Pomocna Dłoń”. Temat szkolenia: „Porozmawiajmy o starości”; prowadzenie: Izabela Fornalik - dr n. hum., pedagog specjalny, edukator seksualny;

- 15 listopada - I szkolenie dla trenerów pracy z projektu „Pomocna Dłoń”. Temat szkolenia: „Korzyści dla pracodawców z różnorodności”, poprowadzenie: Mariusz Drozdowski - wykładowca i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego;

- 22 listopada – II szkolenie dla trenerów pracy z projektu „Pomocna Dłoń”. Temat szkolenia: „Warsztatu Terapii Zajęciowej do aktywnego życia w społeczeństwie i rozwoju zawodowego”. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową na przykładzie działań podejmowanych przez WTZ KSN AW w Piasecznie; prowadzenie: Łukasz Owczarek - kierownik WTZ w Piasecznie.


4. Indywidualne spotkania młodych rodziców z rodzicami dzieci starszych

Spotkania umawiane były wcześniej i trwały przeważnie kilka godzin. Jest to jedna z form pomocy młodym (stażem) rodzicom niepełnosprawnych intelektualnie dzieci. O ich potrzebie i ważności świadczy fakt, że przyjeżdżają na nie rodzice z całej Polski. W okresie sprawozdawczym na spotkania przyjechało z 65. rodziców.


5. „Przedszkole prawie domowe”

W ramach programu organizowaliśmy dwa rodzaje grupowych zajęć wspomagających rozwój dzieci młodszych:- masażyki i wierszyki – zajęcia prowadzone przez pedagoga specjalnego oraz pedagoga specjalnego muzykoterapeutę. Odbywały się raz w tygodniu, w dwóch grupach (spotkanie każdej grupy trwało 60 min.). Celem zajęć jest stymulacja rozwoju dzieci poprzez wielozmysłowe doświadczenia w gronie rówieśników.

- dogoterapia – zajęcia kynoterapeutyczne z elementami logopedii dla dzieci w wieku przedszkolnym. Odbywały się raz w tygodniu, w trzech grupach (po 45 min. każda), prowadzone były przez logopedę i dogoterapeutę.
II Działalność wydawnicza i dystrybucyjna

(działalność dofinansowana przez: PFRON, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Zarząd Województwa Mazowieckiego).
  1. Nowe pozycje wydawnicze:


- Zespół Downa w XXI wieku - to subiektywny dobór najnowszych informacji na temat zespołu Downa, w obszarach pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, genetyki, seksuologii i innych dziedzin nauki. Stanowi również oryginalną i inspirującą narrację na temat bogactwa pracy z dzieckiem z zespołem Downa.
- Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością (numer specjalny Kwartalnika „Bardziej Kochani”)

W jaki sposób niepełnosprawny brat lub siostra wpływa na życie rodzeństwa? Jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności rodzeństwa? Czy włączać je w opiekę nad niepełnosprawnym bratem lub siostrą? Na te i podobne pytania odpowiada w książce Agnieszka Żyta (część I – merytoryczna) i dziennikarki: Magdy Kicińskiej, Magda Rozmarynowska, Justyna Pobiedzińska i Izabela Meyza (część II – reportaże)


- Kwartalnik Bardziej Kochani

To magazyn wydawany przez nasze Stowarzyszenie od 1997 roku. Pismo powstało, aby zintegrować ludzi, wymieniać doświadczenia, a lata jego istnienia wykazały, że jest niezwykle potrzebne. Przez redakcję przewinęło się kilka tysięcy prenumeratorów: rodziców i opiekunów, nauczycieli, terapeutów i innych, zainteresowanych problemami osób z zespołem Downa. W 2013 r. wydaliśmy cztery kolejne numery Kwartalnika, a także numer specjalny - książkę „Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością”.2. Dystrybucja bieżąca pozycji wydanych w latach ubiegłych:
- „Pytania, których się nie zadaje. 12 reporterów. 12 ważnych odpowiedzi” - zbiór reportaży, których tematem przewodnim jest zespół Downa. Autorami reportaży SA osoby znane i cenione w środowisku.
- Egzamin z miłości. Refleksje matek dzieci z zespołem Downa. Matki znane i mniej znane

Zapisy rozmów z kobietami, których wspólną cechą jest fakt, że są matkami dzieci z zespołem Downa. W książce tej poruszone zostały różne tematy związane z ich życiem i tym, jaki wpływ miał na nie fakt, że są matkami dziecka z zespołem Downa.


- Lista obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa

W książce zawarte są rozmowy ze znanymi postaciami polskiego życia politycznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego - ojcami dzieci z zespołem Downa. Rozmowa z nimi stała się swoistą okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących różnych sfer ich życia osobistego, osiągnięć i kariery zawodowej.


- Dieta - problem dużej wagi. Poradnik dla rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa

Pozycja zawiera szereg informacji o tym, co powinniśmy wiedzieć o prawidłowym odżywianiu osób z zespołem Downa. Są w niej także praktyczne przepisy kulinarne.


- Z myślą o Tobie (wydanie VI poprawione) – Informator dla rodziców małych dzieci (wysyłany nieodpłatnie).

- Jak pomóc. Dziecko z zespołem Downa - pierwsze dni informator dla rodziców małych dzieci (wysyłany nieodpłatnie).


- Po pierwsze, nie ranić. Zasady przekazywania niepomyślnych diagnoz – publikacja przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy i personelu medycznego (wysyłana nieodpłatnie).
- Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka: Izabeli Fornalik (wydanie II).
- Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów. Autorka: Izabela Fornalik.
- kwartalnik Bardziej Kochani - realizowaliśmy na bieżąco zamówienia na aktualne i archiwalne numery Kwartalnika.
3. Specjalistyczna księgarnia wysyłkowa

Prowadzimy księgarnię wysyłkową o specjalistycznym profilu. Korzystają z niej nie tylko rodzice niepełnosprawnych dzieci, ale także terapeuci, nauczyciele i pedagodzy, zwłaszcza ci mieszkający i pracujący w małych miejscowościach na terenie całej Polski. Dysponujemy szeroką gamą pozycji związanych tematycznie z zespołem Downa i upośledzeniem umysłowym – zarówno z zakresu literatury fachowej jak i beletrystyki. Mamy również szereg pomocy dydaktycznych. Na bieżąco monitorujemy rynek wydawniczy i stale aktualizujemy naszą ofertę.Katalog księgarni wysyłkowej jest dostępny w wersji elektronicznej. Zamówienia księgarni realizowane były na bieżąco.
III Kolonie i turnusy rehabilitacyjne, wypoczynek letni i zimowy, zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające, spotkania i wyjazdy integrujące

(sponsorzy: Zarząd Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, Biuro Edukacji m. st. Warszawy, Fundacja Polsat, WCPR, Kuratorium Mazowieckie, Reklama dzieciom TVP, AEGON, Fundacja Wspólna Droga, Dzielnica Żoliborz)


1. Wypoczynek letni i zimowy

W czasie wakacji letnich organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z zespołem Downa i ich rodzin oraz kolonie dla dzieci starszych i młodzieży. Korzystają z nich chętni z całej Polski. Staramy się organizować je w takich miejscach, aby oprócz zapewnienia dzieciom i młodzieży warunków wypoczynkowych i rehabilitacyjnych, możliwa była też integracja z rówieśnikami. Dla dzieci i młodzieży z Warszawy organizujemy „Lato w mieście” (półkolonie). W okresie ferii zimowych zapraszamy dzieci starsze i młodzież na zimowisko.


- turnusy rehabilitacyjne dla rodzin z dziećmi z zespołem Downa w Rowach. Na dwóch turnusach (czerwiec/lipiec) przebywało łącznie 78 rodzin (261 osób). W trakcie trwania turnusu dzieci młodsze  miały zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym i logopedą. Dla wszystkich dzieci organizowane były zajęcia integracyjne, rekreacyjno – sportowe, muzyczne, taneczne i plastyczne, art. terapia oraz imprezy okolicznościowe Rodzice mogli skorzystać z warsztatów i konsultacji indywidualnych ze specjalistami (edukatorem seksualnym i pedagogiem specjalnym oraz psychologiem klinicznym). Codziennie wieczorem organizowane były spotkania w ramach grupy wsparcia, na których omawiano różne tematy, istotne i ważne dla rodziców, a także odbywały się pokazy polskich i zagranicznych filmów o tematyce zespołu Downa. W ramach spotkań integrujących wszyscy uczestnicy spotykali się przy ogniskach z pieczeniem kiełbasek, brali udział w wycieczkach i dyskotekach. Na zakończenie turnusów rodzice zaprezentowali dzieciom wyreżyserowane i zagrane przez siebie przedstawienie. Wszyscy uczestnicy otrzymali płytkę ze zdjęciami z pobytu. W trakcie obu turnusów na bieżąco prowadzony był blog.
- kolonie rehabilitacyjne w Rowach. Na dwóch turnusach kolonijnych (lipiec/sierpień) przebywało łącznie 58. uczestników (dzieci i młodzieży) pod opieką 25. osób kadry i wolontariuszy. Wszyscy opiekunowie i wolontariusze uczestniczący w turnusie mieli ukończone kursy wychowawców kolonii.

Dla uczestników kolonii przygotowaliśmy liczne atrakcje: wycieczki, rejsy statkiem, gry i konkursy, zawody sportowe (olimpiada), dyskoteki tematyczne, ogniska, naukę copoeiry i zumby, prowadzoną przez instruktorów, pokazy prewencji straży pożarnej, straży miejskiej i komandosów. Na zakończenie turnusów każdy z uczestników otrzymał dyplom i statuetkę za osiągnięcia sportowe, taneczne, wokalne lub plastyczne – w zależności od dyscypliny, w której osiągnął najlepsze wyniki. Wszyscy otrzymali także płytkę ze zdjęciami z pobytu. W trakcie obu turnusów kolonijnych na bieżąco prowadzony był blog.

- półkolonie -„Miasto pełne przygód” - dla dzieci starszych i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z Warszawy. Pod opieką kadry i wolontariuszy młodzież w dwóch turnusach półkolonijnych spędziła czas na wycieczkach, zawodach, rekreacji i zabawie. W obu turnusach półkolonijnych udział wzięło ponad 40. uczestników w wieku od 10 do 25 lat, kadra i wolontariusze. Na zakończenie półkolonii każdy z uczestników otrzymał dyplom, upominek i płytkę ze zdjęciami. Półkolonie odbywały się w ZSS nr 100 przy ul. Czarnieckiego w Warszawie.

W trakcie trwania półkolonii prowadzony był blog;


- zimowisko w Śniadce Drugiej koło Bodzentyna – wyjazd dla młodzieży w okresie ferii zimowych, z którego skorzystały 22 osoby, przebywające pod opieką 8. osób kadry i wolontariuszy. Celem terapeutycznym wyjazdu było wzmocnienie poczucia samodzielności, decyzyjności i odpowiedzialności w sytuacjach kontrolowanych przez opiekunów. Młodzież zwiedziła: Kielce, Geopark i Rezerwat Kadzielnia, Jaskinię Raj, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (warsztaty animacyjnych i seans filmowy), brała udział w kuligu połączonym z pieczeniem kiełbasek, korzystała z zimowych sportów oraz bawiła się na tematycznych dyskotekach. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał dyplom, upominek i płytkę ze zdjęciami.

W trakcie zimowiska na bieżąco prowadzony był blog.2. Zajęcia rehabilitacyjno – usprawniające i zajęcia taneczne

W roku 2013 prowadziliśmy następujące zajęcia rehabilitacyjno–usprawniające dla dzieci starszych i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Warszawy i okolic:


- zajęcia rehabilitacyjno - sportowe - odbywały się w każdą sobotę, w godzinach 10.00–15.00 na terenie zespołu basenowego przy ul. Inflanckiej w Warszawie. Udział w nich stale brało około 30. osób. Były to zajęcia usamodzielniających, rekreacyjno - sportowe połączone z nauką pływania, a także nauką elementów copoeiry. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów przy współpracy wolontariuszy – studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wydziału Rehabilitacji AWF;
- zajęcia taneczne - odbywały się raz w tygodniu na terenie ZSS nr 100 ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie( dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie). Zajęcia prowadziły instruktorki tańca nowoczesnego.

- zajęcia taneczne grupy UP&Down Project – odbywały się raz w tygodniu pod kierunkiem instruktorek tańca nowoczesnego.


3. Spotkania i wyjazdy integrujące
- Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi” – to coroczna czerwcowa impreza integrująca. W 2013 roku zorganizowaliśmy już VIII Festyn. Na gości jak zwykle czekały atrakcje, m.in.: euro bungee, hopka, dmuchany zamek, plenerowe zajęcia z dogoterapii, warsztaty lalkarskie, malowanie twarzy. Na scenie talenty muzyczne, taneczne i aktorskie zaprezentowali podopieczni warszawskich szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz dwie grupy reprezentujące Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”: formacja taneczna Up & Down Project (w pokazie hip-hop) oraz uczestnicy zajęć rehabilitacyjno – sportowych w pokazie copoeiry. Na gości czekał poczęstunek w postaci hamburgerów, cheeseburgerów, ciastek, słodyczy i napojów. Przy stoiskach można było zapoznać się z ofertami placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Warszawy. Główną atrakcją imprezy był koncert zespołu disco polo Toledo. Spotkanie poprowadziła jak zawsze Laura Łącz. Festyn odwiedziło ok. 500 osób Relację fotograficzną z opisem imprezy zamieściliśmy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku.
- świąteczne spotkanie w warszawskim Teatrze Lalka - młodsze dzieci z zespołem Downa wraz z rodzeństwem, rodzicami i opiekunami zaprosiliśmy w grudniu na spektakl „Czerwony Kapturek”. Po spektaklu maluchy spotkały się z Mikołajem, który wręczył im świąteczne upominki. Rozdaliśmy 160 paczek. Relację fotograficzną z opisem imprezy zamieściliśmy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku.
- „Koncert Marzeń” w Teatrze Komedia - na coroczny koncert zaprosiliśmy upośledzoną umysłowo młodzież i dorosłych z warszawskich szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów pomocy wraz z rodzicami lub opiekunami. Ty razem młodzież bawiła się przy przebojach zespołu ENEJ. Każdy z niepełnosprawnych uczestników koncertu otrzymał drobny upominek świąteczny i płytę z przebojami zespołu (rozdaliśmy 302 paczki). Jak każdego roku dyplomami i drobnymi upominkami podziękowaliśmy za współpracę naszym wolontariuszom. Na imprezie bawiło się ok. 530 osób. Relację fotograficzną z opisem zwiedzanych miejsc zamieściliśmy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku.
- wycieczka ramach "Programu integrujących wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców. Lublin, Zamość i Roztocze zwiedzała młodzież z zespołem Downa w wieku szkolnym z województwa mazowieckiego wraz z rodzicami. Wycieczka dofinansowana była ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dystrybuowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Relację fotograficzną z opisem imprezy zamieściliśmy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku.


- wycieczki edukacyjne

- 24 do 28 kwietnia Ukrainę - a ściślej Huculszczyznę - zwiedzało 20 osób niepełnosprawnych i 24. osoby towarzyszące. Była to wycieczka integracyjno – krajoznawcza, zorganizowana w ramach cyklu wyjazdów edukacyjnych.


- wycieczki w ramach projektu „Mam tak samo jak Ty, miasto swoje... Edukacja varsavianistyczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”, dofinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Projekt obejmował cykl wycieczek tematycznych z przewodnikiem, których celem było bliższe poznanie wybranych miejsc Warszawy i ich historii. Były to następujące wycieczki:


 • Śladami warszawskich Żydów” - uczestnicy oglądali zabytkowe groby na Cmentarzu

Żydowskim przy ulicy Okopowej, zapoznali się z symboliką żydowskich nagrobków oraz zwyczajami pochówków, odwiedzili groby znanych osób, następnie zwiedzili Muzeum Historii Żydów i kopiec Anielewicza.

 • Od biblioteki Uniwersyteckiej do Mariensztatu” – uczestnicy zwiedzili gmach BUW,

poznali symbolikę tablic na fasadach, oglądali ogrody na dachu budynku, podziwiali panoramę Warszawy z mostków i tarasu widokowego; obejrzeli Mariensztat, ulice Karową i Bednarską oraz Kościół Św. Anny.

 • Od dzielnicy Czyste do dzielnicy Bródno”. Motywem przewodnim zwiedzania był wiersz

„Brudas” Jana Brzechwy. Kolorowym, piętrowym autokarem uczestnicy wycieczki przejechali od dzielnicy Czyste - starej gazowni, pomnika Ofiar Obozu KL Warschau przy Skwerze Alojzego Pawełka i kolejno obejrzeli m.in.: Dworzec Zachodni, Dworzec PKP Ochota, ulicę Kasprzaka, Al. Jerozolimskie, Krakowskie Przedmieście, Wybrzeże Gdyńskie, ulicę Starzyńskiego. Wycieczkę zakończył piknik w Parku Bródnowskim.

 • Spacer po Krakowskim Przedmieściu i Ogrodzie Saskim”. Trasa wycieczki obejmowała:

Uniwersytet Warszawski, Pałac Prezydencki, Pl. Piłsudzkiego, Ogród Saski. Zwiedzający obejrzeli pomniki Mikołaja Kopernika i Bolesława Prusa, pałace, kościoły, Grób Nieznanego Żołnierza i największy salon XIX wiecznej Warszawy - Ogród Saski. W południe przyglądali się zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 • "Spacer po Krakowskim Przedmieściu ( cd.) i Starym Mieście”. Uczestnicy wycieczki

obejrzeli zrekonstruowane wnętrze Zamku Królewskiego oraz prezentacje multimedialne odbudowy Zamku, zestawione ze zdjęciami dokumentalnymi niszczenia go przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. Zwiedzili również zabytki małego rynku przy ul. Canonia i Katedrę Św. Jana.

 • Stare Miast (cd.) i Nowe Miasto”. Zwiedzający obejrzeli najwyższy budynek Starego Miasta –

XVI-wieczny kościół Jezuitów Matki Bożej Łaskawej, robili pamiątkowe zdjęcia na Rynku Starego Miasta, a także na tarasie widokowym na Wisłę, wybudowanym na miejsce dawnego wysypiska śmieci. Wzdłuż Barbakanu przeszli przez Rynek Nowego Miasta do ulicy Kamienne Schodki i zakończyli spacer przy najkrótszej ulicy Warszawy – Samborskiej.

 • Spacer po Skarpie Warszawskiej od Muzeum Narodowego do Parku Ujazdowskiego”.

Spod Muzeum Narodowego uczestnicy wycieczki przeszli do Parku Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza i aleją parkową im. Mariana Brandysa doszli do pomnika jego żony - Haliny Mikołajskiej - aktorki i współzałożycielki KOR. Następnie obejrzeli ciekawostkę warszawskiego Śródmieścia - kolonię 27. domków fińskich Osiedla Jazdów i Park Ujazdowski. Spacer zakończył się dopingowaniem uczestników odbywającego się tego dnia biegu „Biegnij Warszawo”.

 • "Spacer po Powązkach Wojskowych". Celem jesiennego spaceru była Aleja Zasłużonych

zwana „Profesorską”. Uczestnicy zwiedzali miejsca spoczynku wielu polskich bohaterów, żołnierzy, ludzi nauki i kultury, polityków, wybitnych pisarzy, poetów, aktorów, sportowców i piosenkarzy. Zapalili symboliczne znicze znanym i lubianym osobom.

 • "Świetlna iluminacja przedświątecznej Warszawy". Z okien piętrowego autokaru, uczestnicy

podziwiali świetlną iluminację na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu, choinkę na placu Zamkowym, podświetlone przedwojenne kamienice przy ul. Próżnej oraz ulicę Ząbkowską.

Relacje fotograficzne ze wszystkich wycieczek z opisem zwiedzanych miejsc zamieszczaliśmy na stronie naszego Stowarzyszenia i na facebookuIV Akcje społeczne i działania promocyjne i informacyjne
1. Obchody Światowego Dnia Osób z Zespołu Downa przypadającego 21 marca
- 21 marca godz. 10.00 – w Kinie Muranów – dla warszawskiej młodzieży z zespołem Downa odbył się pokaz tańca hip- hop w wykonaniu grupy Up & Down Project oraz projekcja filmu „Podejrzani zakochani”. Następnie wszystkim uczestnikom wręczone zostały upominki.

Relacje z uroczystości oraz informacja o Światowym Dniu Zespołu Downa można było obejrzeć w Panoramie oraz TVP Info;


- 21 marca godz. 19.00 - spotkanie z bohaterami i autorami książki „Pytania, których się nie zadaje” w klubokawiarni „Wrzenie Świata”.
- na temat obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołu Downa w Polsce i na świecie oraz o życiu osób z zespołem Downa i ich rodzin w programach telewizyjnych i radiowych rozmawiali:

 • programie TV Polsat – „Wystarczy chcieć” – Elżbieta Bachańska oraz Natalia i

Andrzej Suchciccy.

 • w programie „Kawa czy herbata” TVP 1 – Andrzej i Natalia Suchciccy oraz Elżbieta

Zakrzewska-Manterys,

 • w programie Rozmowy w Radiu Plus – Monika Krajewska, Katarzyna Paszkowska,

Andrzej Suchcicki;

 • w Radiu Internetowym – Magdalena Kicińska i Andrzej Suchcicki.

 • w TV Bydgoszcz - Andrzej Suchcicki uczestniczył w dyskusji dotyczącej Światowego

Dnia Osób z zespołem Downa oraz problemów rodzin osób z zespołem Downa w Polsce.

Dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia w dniach 20-22 marca Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zmienił oświetlenie przęseł Mostu Śląsko - Dąbrowskiego na granatowo-czerwone barwy loga Światowego Dnia Zespołu Downa.  1. Wystawy:

 • „Listy do Syna” (kontynuacja) – zdjęcia matek z małymi dziećmi z zespołem Downa.

Wystawa zaprezentowana była po raz pierwszy w 2008 roku. To 10 zdjęć autorstwa Chrisa Niedenthala opatrzonych „komentarzem” w postaci autentycznych listów Wioletty Mikusek do synka z zespołem Downa, pisanych od chwili jego narodzin. Wystawa od momentu wernisażu cały czas cieszy się niezwykła popularnością i odwiedza kolejne miasta Polski. W roku sprawozdawczym wystawę prezentowały następujące ośrodki: Urząd Dzielnicy Warszawa – Ursynów, WTZ przy Parafii Św. Mikołaja – Ujście, Fundacja „Ja Też – Gdańsk, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Milicz, Miejska Biblioteka Publiczna – Kętrzyn, Miejska Biblioteka Publiczna – Reszel, Miejski Dom Kultury – Radomsko, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” – Radom.


Wszystkim ośrodkom, które prezentowały wystawę przekazaliśmy materiały informacyjne i promocyjne oraz kwartalniki „Bardziej Kochani”.

 • Ojcowie. Lista obecności” – wystawa zdjęć Macieja Hermana (kontynuacja). Zdjęcia

powstały jako ilustracje książki „Lista Obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa”. Jak mówi o nich autor: „zdecydowałem się na koncepcję portretu ukazującego ojca wraz z dzieckiem oraz ich, jak się okazało, nadzwyczajną relację”. W roku 2013 wystawa prezentowana była w ramach obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa w jeleniogórskiej Galerii Muflon. Organizatorem wystawy było Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa i Miejski Dom Kultury „Muflon”.

 • Rytm życia” (kontynuacja) – to wystawa malarstwa Weroniki Karwowskiej. Są to portrety 10.

osób z zespołem Downa, w różnym wieku. W roku 2013 wystawa prezentowana była w Koszalinie podczas 10. Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”.


  1. Konkurs literacki i fotograficzny „Down obok mnie” 2013

Celem, który chcieliśmy osiągnąć organizując kolejną edycję konkursu było m. in. zwiększenie zainteresowania uczniów i nauczycieli problemami osób niepełnosprawnych intelektualnie i poprawa wizerunku tych osób oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. W 2013 roku na konkurs wpłynęło 31 prac z 18. warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.. W uroczystym podsumowaniu konkursu, w Urzędzie m. st. Warszawy, wziął udział przedstawiciel Biura Edukacji m.st. Warszawy (sponsor projektu). Dla laureatów zostały zakupione nagrody: tablety, czytniki e-booków, dyski zewnętrzne, MP4, pendrivy i dyplomy. W czasie spotkania odbyła się projekcja filmu Up & Down Project, w celu przybliżenia uczestnikom inicjatywy sylwetek osób z zespołem Downa. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Mazowiecki Kurator Oświaty.
4. Konferencje prasowe, wystąpienia telewizyjne i radiowe

Konferencja prasowe:

 • 21 lutego - konferencja prasowa promująca nową pozycję wydawniczą naszego

Stowarzyszenie: „Pytania, których się nie zadaje. 12 reporterów. 12 ważnych odpowiedzi”. Konferencję zorganizowaliśmy przy pomocy firmy PR w warszawskiej klubo-kawiarni „Wrzenie Świata”. Uczestniczyło w niej 13. przedstawicieli mediów oraz autorka zdjęć Anna Bedyńska, laureatka Word Press Foto 2012.

Na temat książki ukazały się informacje:

- w TVP Panorama - reportaż dotyczący książki oraz tematyki zespołu Downa. Wypowiadali się: Andrzej Suchcicki, rodzina Państwa Malców, Zygmunt Marczewski oraz Paweł Piotr Reszka (autor jednego z reportaży zamieszczonych w książce);

- w „Na żywo” TVN 24 - wystąpili dr Izabela Fornalik oraz jeden z bohaterów książki - Gromosław Czempiński - ojciec 31 letniego mężczyzny z zespołem Downa

- w Programie 1 Polskiego Radia - reportaż dotyczący książki. Gośćmi Jana Gocela byli Magdalena Kicińska oraz Andrzej Suchcicki.

Informacje o książce ukazały się także m. in. na portalach: zdrowemiasto.pl; biomedical.pl; naszlubin.pl; wieszjak.pl; niepełnosprawni.pl, a także w „Dużym Formacie” Gazety Wyborczej; • 28 listopada - konferencja prasowa w klubokawiarni „Wrzenie Świata” dotycząca książki

Zespół Down w XXI wieku. Dyskusja z autorami: E. Zakrzewską-Manterys, Lidią Klaro-Celej, Barbarą Marcinkowską, Andrzejem Suchcicki, Wojciechem Wełnickim (autorem zdjęć). Zebranym dziennikarzom przekazano egzemplarze książki oraz materiały informacyjne naszego Stowarzyszenia. Konferencję organizowała Agencja PR Solski Burson-Marsteller.
Wystąpienia telewizyjne i radiowe

 • 15 lutego - program „Polska i Świat” TVN 24 - wystąpiła Małgorzata Gradkowska mama Jasia

5-letniego chłopca z zespołem Downa. Reportaż dotyczył sprawy kelnera z USA, który odmówił obsłużenia klientów naśmiewających się z dziecka z zespołem Downa.

 • 21 lutego - TVP1 - program „Sprawa dla reportera” z udziałem prof. Elżbiety

Zakrzewskiej-Manterys, Barbary Lityńskiej, Marty Dzido, Piotra Śliwowskiego oraz Piotra Swenda. Zebrani rozmawiali o postrzeganiu w społeczeństwie osób z zespołem Downa.

 • 5 kwietnia – udział w nagraniu radiowym – prezentacja działań Stowarzyszenia w ramach

kampanii informacyjnej promującej przekazywanie 1% organizacjom pożytku publicznego (A. Suchcicki);

 • 14 kwietnia – program Kontrkultura - Polskie Radio IV - audycja „Sztuka, twórczość teatralna,

poezja osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W audycji udział wzięli: Andrzej Suchcicki oraz Justyna Sobczyk z Teatru 21.

 • 27 października – program II TVP - „Kultura głupcze” na temat niepełnosprawnych oraz ich

funkcjonowanie w rzeczywistości rozmawiali m.in.: E. Zakrzewska-Manterys, Maciej Pieprzyca, Justyna Sobczyk, Jasiek Mela;
6. Prezentacja Stowarzyszenia, działania informacyjne i promocyjne

- występ grupy tanecznej ,,Up & Down Project w Studiu Koncertowym Polskiego Radia (sala Lutosławskiego) w czasie koncertu ,,Podaruj mi trochę słońca”. Grupa zaprezentowała dwa układy hip-hopowe;

- występ grupy tanecznej ,,Up & Down Project podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu na Najlepszą Warszawską  Inicjatywę Pozarządową 2012 roku S3KTOR. Książka „Pytania, których się nie zadaje” była nominowana w kategorii Edukacja. Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” było jedną z 43. organizacji, których inicjatywa była nominowanych do głównej nagrody;

- prezentacja Stowarzyszenia podczas - Pikniku Rodzinnego w Parku Praskim pod hasłem ”Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny”. Impreza zorganizowana przez Komisję Dialogu Społecznego ds. Edukacji miała na celu prezentację organizacji pozarządowych działających w sferze oświaty i wychowania, współpracujących z Biurem Edukacji m.st. Warszawy oraz warszawskimi placówkami oświatowymi.. Na stoisku Stowarzyszenia zaprezentowaliśmy nasze pozycje książkowe oraz kwartalniki BK, materiały promocyjne i gadżety. Dla dzieci przygotowaliśmy zabawy z psami. W ramach warsztatów tanecznych młodzież z formacji Up&Down Project oraz grupa uczestników sobotnich zajęć rehabilitacyjno-sportowych zapraszała publiczność do wspólnego tańczenia hip-hop i copoeiry;

- prezentacja Stowarzyszenia podczas dorocznej Letniej Gali Przedsiębiorców zorganizowanej przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone przez partnerów Gali do zaprezentowania swojej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na stoisku prezentowaliśmy pozycje książkowe, kwartalniki BK materiały promocyjne i gadżety;

- przedstawienie oferty pomocowej naszego Stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych, w trakcie Warszawskiego Korowodu Integracyjnego w Parku Sowińskiego na Woli. Na stoisku Stowarzyszenia prezentowaliśmy również materiały reklamowe, kwartalniki, nasze książki i broszury.
Na wszystkich powyższych imprezach prezentowaliśmy na stoiskach i rozdawaliśmy chętnym następujące pozycje wydawnicze naszego Stowarzyszenia: kwartalniki „Bardziej Kochani”, Informator „Z myślą o Tobie”, „Jak pomóc. Dziecko z zespołem Downa – pierwsze dni”, publikację dla lekarzy „Po pierwsze nie ranić; książki: „Lista obecności”, „Egzamin z miłości”, „Pytania, których się nie zadaje”, „Dieta - problem dużej wagi” oraz poradniki autorstwa Izabeli Fornalik: „Dojrzewanie, miłość, seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną” i „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów”.

- dla studentów I roku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (wydziałów: lekarskiego, farmacji, pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu) przekazaliśmy nieodpłatnie, jako tzw. „pierwszą lekturę” następujące książki:

„Pytania, których się nie zadaje” (500egz.),

„Lista obecności” (600egz.)

„Egzamin z miłości” (600egz.)

Pozycje te przekazaliśmy na prośbę pani Prorektor ds. Kształcenia Barbary Jodłowskiej-Jędrych, która wymyśliła tę akcję jako element zachęty studentów do bardziej interdyscyplinarnego i humanistycznego studiowania.

- dla studentek III roku Wydziału Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przekazaliśmy nasze Informatory dla rodziców, broszurę „Po pierwsze nie ranić”, kwartalniki „Bardziej Kochani” i ulotki o Stowarzyszeniu. Z wykładem dla studentek nt. przekazywania informacji o urodzeniu dziecka z zespołem Downa wystąpił Andrzej Suchcicki.

- przekazaliśmy 100 egz. książki „Pytania, których się nie zadaje” i materiały informacyjne na Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja w Koszalinie.

- wysłaliśmy Kwartalnika BK nr 1/2013 wraz z zaproszeniami do udziału w konkursie „Down obok mnie 2013” do wszystkich warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

- rozdaliśmy materiały promocyjne (ulotki, broszury), kwartalniki „bardziej Kochani”, oraz książki: „Egzamin z miłości”, „Lista obecności”, „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks”, „Pytania, których się nie zadaje”, „Dieta – problem dużej wagi” na: • konferencji „Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym” w Krasnymstawie,

 • I Pomorskiej Konferencji na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Ja też mam

przyszłość” w Sobieszowie,

 • konferencji „Innowacyjne formy aktywizacji społecznej i zawodowej osób

niepełnosprawnych – dobre praktyki”. Jako jeden z prelegentów na tej konferencji wystąpił Andrzej Suchcicki, z wykładem „Jak to się robi” ilustrowanym filmem „Up & Down Project”,

 • konferencji edukacyjnej „Każdy ma prawo - demokracja dla ludzkiej

seksualności” (pod patronatem Stowarzyszenia "Bardziej Kochani"). Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Ursynów oraz Instytut Psychologiczno-Psychoseksuologiczny Terapii i Szkoleń „Beata Vita” , Na XXII Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej p.t.: „Społeczny kontekst rozwoju – od dziecka do dorosłego” zorganizowaną przez Uniwersytet Gdańsk przekazaliśmy materiały informacyjne, ulotki, nasze Informatory, kwartalniki oraz książki.

Materiały informacyjne i ulotki oraz kwartalniki „Bardziej Kochani”, a także książki: Lista obecności, Egzamin z miłości, Pytania, których się nie zadaje, Dieta problem dużej wagi, oraz poradnikami autorstwa Izabeli Fornalik: Dojrzewanie, miłość, seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną; Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów. Przekazaliśmy w „pakiecie powitalnym” rodzicom – uczestnikom obu organizowanych przez nas turnusów rehabilitacyjnych.

3 grudnia – ukazanie się tekstu przeprosin za naruszenie dobrego imienia naszego Stowarzyszenia w TVP przed programem Kuriera Mazowieckiego oraz w Gazecie Stołecznej - dodatku lokalnym do Gazety Wyborczej (jednorazowo) oraz na stronie internetowej TVP w dniach 3-10.12.2013.

Tekst przeprosin Mariusza Sękowskiego ukazał się w nr 3/2013 kwartalnika Bardziej Kochani.

Oba teksty przeprosin, jak również ich miejsce opublikowania i parametry techniczne (np. wielkość i rodzaj czcionki, numer strony, wymiary ramki, tło itp.) zostały określone wyrokiem Sądu.

Kwartalnik nr 3/2013 oraz kserokopię teksu w Gazecie Wyborczej rozesłaliśmy do kadry, wolontariuszy i uczestników kolonii w Jastrzębiej Górze oraz wszystkich zainteresowanych.

Do przesyłki dołączyliśmy również książkę „Zespół Downa w XXI wieku”;

V Informacje dodatkowe
1. Udział w komisjach i spotkaniach instytucji państwowych i organizacji społecznych

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i osoby współpracujące brały udział w spotkaniach następujących podmiotów i organizacji:


Federacja Organizacji Służebnych Mazowia

Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna

Forum Edukacyjne przy Wojewodzie Mazowieckim

Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna przy Stowarzyszeniu BORIS

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej

Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Koalicja na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji

Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności,

Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania

Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany

Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Żoliborz

Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Olimpiady Specjalne Polska

Porozumienie 1 Czerwca

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Wojewódzkie Centrum Pomocy Rodzinie

2. Kontrole

W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeni prawidłowość realizacji określonych zadań kontrolowały:- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach– kontrola dotyczyła zimowiska dla młodzieży w Śniadce Drugiej;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku – kontrola dotyczyła turnusu kolonijnego w Rowach w terminie 10-23.08.2013;

- Kuratorium Oświaty – kontrola dotyczyła turnusu kolonijnego w Rowach w dniach 27 lipca – 9 sierpnia 2013 roku;

Dzielnica Żoliborz - kontrola z, dotyczyła wydatkowania wcześniej przyznanych dotacji (rok 2011: Festyn „Jacy możemy być szczęśliwi”, spotkanie mikołajkowe ,,Między nami aktorami”; rok 2012 - Festyn ,,Jacy możemy być szczęśliwi”);

- Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy – kontrola merytoryczna działań w ramach projektu „Żyjemy przyszłością. Specjalistyczny punkt informacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość