Strona główna

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wojskowego stowarzyszenia społeczno-kuluralnego „swat” w roku 2009


Pobieranie 41.27 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar41.27 Kb.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI WOJSKOWEGO STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULURALNEGO „SWAT”
W ROKU 2009
 1. Nazwa stowarzyszenia i jej adres

Ad. 1.

Nazwa: WOJSKOWE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE „SWAT”

Adres siedziby:00 - 912 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 103

Data wpisu do KRS : 2000 r.

Numer w KRS 0000148716

REGON 016994293

NIP 522 – 25 – 95 – 261

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes – Ryszard Pietrzak

V-ce Prezes – Andrzej Wierzbicki

Skarbnik – Ewa Jarzymowska – Kaudowa

Sekretarz – Bożenna Szkiela

Członek zarządu – Krzysztof Osiak

Członek zarządu – Paweł Skrzeczkowski

2) Cele Statutowe Stowarzyszenia:

a) popieranie i propagowanie twórczości kulturalno-oświatowej i artystycznej w Wojsku Polskim oraz środowisku cywilnym,

b) pomoc osobom, które utraciły członka rodziny w katastrofach i innych nieszczęśliwych wypadkach podczas pełnienia obowiązków służbowych,

c) wspieranie działalności społeczno-wychowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju


i edukacji dzieci i młodzieży,

d) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa,

e) wspieranie ośrodków kultury (klubów garnizonowych i żołnierskich, orkiestr wojskowych, galerii, kin, muzeów itp.),

upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz wychowania w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości narodowych.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Ad 2


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, biennale oraz innych form rozwoju społeczno – kulturalnego,

 • organizowanie targów, konferencji, kongresów, pokazów lotniczych,

 • organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom poszkodowanym w katastrofach
  i wypadkach a także ich rodzinom,

 • koordynowanie wymiany twórczości artystycznej, kulturalnej oraz społecznej,

 • organizowanie różnorodnych kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i umiejętności,

 • organizowanie opieki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży – półkolonie, świetlice itp.,

 • organizowanie działalności wydawniczej i poligraficznej, obejmującej wydawanie książek, kalendarzy, plakatów i innych artykułów drukowanych,

 • organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, patriotycznych oraz okolicznościowych,

 • działalnością w zakresie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportów obronnych, współpraca z organizacjami sportowymi i turystycznymi,

 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami społeczno- kulturalnymi.

Główne działania Stowarzyszenia w 2009 r.:

Organizacja i przeprowadzenie koncertu w pierwszą rocznicę katastrofy lotniczej samolotu
CASA-295M

Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło koncert żałobny w pierwszą rocznicę katastrofy lotniczej w której zginęli czołowi dowódcy Wojska Polskiego. W obchodach rocznicowych wzięło udział około 700 osób. Po oficjalnych uroczystościach i złożeniu wieńców Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych dała koncert muzyki poważnej. Po koncercie nastąpiło refleksyjne spotkanie Dowódcy Sił Powietrznych z rodzinami ofiar katastrofy. Zorganizowano poczęstunek dla zaproszonych gości.

Wydatkowano kwotę 12 950.00 zł przyznaną z dotacji MON

XVI Finał Konkursu Literackiego „Ikarowe Strofy”.

W 2009 r. po raz szesnasty odbył się konkurs twórczości literackiej „ Ikarowe Strofy”. Od wielu lat cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem wśród literatów piszących na tematy lotnicze . Co roku dostajemy mnóstwo prac na ten właśnie konkurs. Otwartość przedsięwzięcia to jeden z zakładanych rezultatów realizacji zadania. Kolejne edycje konkursu literackiego „Ikarowe Strofy” przyciągają coraz większe grono twórców amatorów nie tylko ze środowiska wojskowego, lecz również cywilnego. W konkursowych zmaganiach biorą udział starsi i młodzi żołnierze służby zawodowej, podchorążowie, byli żołnierze zawodowi, a także pracownicy cywilni wojska. Coraz częściej wśród uczestników konkursu pojawiają się osoby spoza środowiska wojskowego, bądź jedynie współpracujący z wojskowymi ośrodkami kultury,dlatego też utrwalenie przekonania, że w wojsku, w wojskowym ośrodku kultury każdy może rozwijać swoje zainteresowania, w tym również tak specyficzne jak twórczość literacka, to kolejny z przewidywanych rezultatów.

Innym, nie mniej ważnym wynikiem realizacji zadania, jest inspirowanie początkujących literatów
do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu dorobku kultury literackiej i czytelniczej, związanej
z historią, tradycjami i dniem dzisiejszym Wojska Polskiego.

Jest to zatem promocja wojska i wojskowych ośrodków kultury, jako instytucji humanistycznych oraz kulturotwórczych. Wydawane w almanachach prace konkursowe wykorzystywane są w bezpośredniej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach wojskowych oraz cywilnych. Atmosfera finału konkursu była jak zwykle ciepła i serdeczna, przy kawie i słodkim poczęstunku wymieniano uwagi, doświadczenia, można było również posłuchać prac nagrodzonych w tegorocznym konkursie i obejrzeć program artystyczny w wykonaniu członków Stowarzyszenia. Wydany został Almanach z wybranymi pracami nadesłanymi na konkurs „Ikarowe Strofy”

Koszt finału to3 000.00zł z dotacji MON

Przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu form teatralnych Wojska Polskiego połączonego
z konferencją z okazji jubileuszu Studium Reżyserii Teatralnej

W przygotowanym przeglądzie wzięło udział 15 amatorskich zespołów teatralnych, estradowych


i kabaretowych działających w wojskowych ośrodkach kultury. Inicjatywa ta pozwoli oszacować
i opracować projekty przyszłych działań w tej dziedzinie kultury i stała się okazją do propagowania i wymiany doświadczeń przez artystów – amatorów.

Koszt przeglądu 35 500.00 zł z dotacji MONOrganizacja i przeprowadzenie obozu „ Chcemy służyć w wojsku Kaplin-2009”

Dla młodzieży klas licealnych o profilu wojskowym zorganizowaliśmy 10-cio dniowy obóz kondycyjno- sprawnościowy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rygorem wojskowym, sprzętem wojskowym, poznać techniki walki i biegu na orientację, brać udział w licznych konkursach i zawodach. Harmonogram zajęć był dostosowany do wieku i możliwości młodzieży oraz toku nauki. W obozie brała udział wyszkolona do takich zadań kadra. Młodzież bardzo chwaliła taki rodzaj wypoczynku.

Koszt obozu 48 970.00 zł z dotacji MON

Akcje charytatywne

Rozliczenie XIII Balu lotników połączonego z akcją charytatywną licytacji na rzecz poszkodowanego żołnierza. Zebrano kwotę 20 020.00 zł i przekazano obdarowanemu.Działalność wydawnicza

Wydanie książki pt. „ Cyrk Skalskiego”

W 2009 r. stowarzyszenie wzięło udział w druku książki pt. „ Cyrk Skalskiego” w nakładzie


600 egz.

Koszt wydania 14 932.00 zł z dotacji MONDruk monografii pt. „Lubelskie płatowce”

Stowarzyszenie wzięło udział w druku monografii pt. „Lubelskie płatowce” w nakładzie 900 egz.

Koszt wydania 23 076.00 zł z dotacji MON

Organizacja imprez z okazji świąt państwowych, patriotycznych oraz okolicznościowych

„ Święto Wojska Polskiego”

Jak co roku w dniu Wojska Polskiego stowarzyszenie brało udział w organizowaniu pikniku żołnierskiego w Łazienkach Królewskich W tym roku przypadło nam w udziale zorganizowanie telebimów dla przybyłych mieszkańców Warszawy, druk banerów, wystawienie stoisk promocyjnych sił powietrznych na których rozdawano różne gadżety związane z lotnictwem, pokazywano filmy promujące siły powietrzne, prezentowano wyposażenie pilotów i zabezpieczenie 5 000 porcji żołnierskiej grochówki.

Koszt pikniku to 137 000.00 zł pokryto z dotacji MON

„ Obchody 35. rocznicy powstania 3. Brygady Radiotechnicznej”

W trakcie obchodów przeprowadzono wraz z narracją uroczystej zbiórki kadry i pracowników


z jednostek Wojsk Radiotechnicznych, odczytano uroczysty rozkaz Dowódcy Sił Powietrznych. Obchody uświetnił program artystyczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz solistka Operetki Wrocławskiej. Uczestnicy i zaproszeni goście obejrzeli film o Wojskach Radiotechnicznych i wystawę prac fotograficznych związanych z wojskami radiotechnicznymi
i lotnictwem;

Wręczono drobne pamiątki (foldery, plakaty, książki, albumy fotograficzne, plakietki) uczestnikom spotkania żołnierskich pokoleń;

Koszt przedsięwzięcia 15 000.00zł z dotacji MON


Zorganizowanie i przeprowadzenie festynu integracyjnego z okazji 5. rocznicy powstania
1. Komendy Lotniska w Radomiu.

Na pikniku integracyjnym spotkali się miłośnicy wojska, mieszkańcy, zaproszeni goście. Można tam było zobaczyć sprzęt specjalistyczny, posłuchać zespołów wojskowych, zagrać w siatkówkę plażową i oczywiście zjeść wojskową grochówkę. Spotkanie zakończyła zabawa taneczna.

Koszt pikniku 16 800.00 zł z dotacji MON

Jubileusz 90. lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy jubileusz Centralnej Biblioteki Wojskowej w której udział wzięło około 300 osób. Po uroczystej mszy zaproszeni wysłuchali referatu na temat „ Z kart historii Centralnej Biblioteki Wojskowej”, następnie odsłonięto płaskorzeźbę J. Piłsudskiego i wręczono medale i nagrody wyróżnionym pracownikom. Goście mieli okazję obejrzeć wystawę ze zbiorów biblioteki. Przy jubileuszowym poczęstunku wymieniano doświadczenia.

Koszt jubileuszu 25 200.00 zł z dotacji MON

I przegląd sztuk wizualnych Wojska Polskiego „ Rzeszów 2009”

Przegląd obejmuje 3. cykliczne konkursy artystyczne: • XXII Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich WP

 • XXIV Konkurs Fotografii WP

 • XIX Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej WP

Z nadesłanych prac plastycznych, filmów i fotografii wykonano katalog z pracami laureatów oraz wystawę pokonkursową. Wydrukowano 200 szt. tego katalogu. Podczas spotkania finałowego przeglądu zaproszeni goście mieli okazję oglądać wystawę plastyczną i wziąć udział we wręczaniu nagród laureatom. Udział w spotkaniu finałowym udział wzięło 60 zaproszonych gości.

Koszt przeglądu 44 330.00 zł z dotacji MONVI przegląd Piosenki Wojska Polskiego

Przegląd Piosenki WP połączony został z warsztatami artystycznymi dla wykonawców.

Pod okiem Rady Artystycznej, 100 uczestników przeglądu doskonaliło swój warsztat muzyczno- wokalny, słuchało rad i sugestii. Przez 7 dni przeglądu uczestnicy dali wiele koncertów na których zawsze dopisywali słuchacze. Na zakończenie przeglądu uczestnicy dali Koncert Galowy w Teatrze na Wyspie Łazienek Królewskich.

Koszt przeglądu 41 700.00 zł z dotacji MON„AIR SHOW 2009”

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „ SWAT” było współorganizatorem Międzynarodowych Pokazów Lotniczych „ AIR SHOW 2009” w Radomiu. Jak raz na dwa lata pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na przybyłych czekało wiele atrakcji nie tylko pokazy lotnicze ale również wystawy sprzętu taktycznego, mnóstwo stoisk promocyjnych z gadżetami, stoisk handlowych i wystawowych, koncert orkiestry reprezentacyjnej rozpoczynającej pokazy lotnicze a w godzinach wieczornych Gali orkiestr na rynku miasta Radom i inne atrakcje rozrywkowe.

Koszt pokazów 55 000.00zł

3) Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

a) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze koniecznym i użytecznym dla realizacji celów Stowarzyszenia na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.


b) Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje:

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

- wynajem i dzierżawę (PKD 77),

- sprzedaż detaliczną wyrobów związanych z kulturą i rekreacją (PKD 47.6),

- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2),

- działalność twórczą związanej z kulturą i rozrywką (PKD 90.00)

- działalność związanej ze sportem (PKD 93.1),

- pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).4) Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia.

Odpisy uchwał załącznik nr 1.5) Informacje o Wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł

Bilans załącznik nr 2.


Wpływy Stowarzyszenia:

6) Informacje o poniesionych kosztach Stowarzyszenia

Koszty poniesione przez Stowarzyszenie

Bilans załącznik nr 2.

7) Dane o:


 • liczbie zatrudnionych w Stowarzyszeniu

NIE ZATRUDNIA

 • wysokości rocznego lub miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu

NIE WYPŁACA

 • wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

Bilans załącznik nr 2.

 • udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych

NIE UDZIELA

 • kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

 • wartości nabytych obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

 • nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokościach kwot wydatkowanych
  na ten zakup

 • nabytych pozostałych środkach trwałych

 • wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych

Bilans załącznik nr 2.

8) Dane o działalności zleconej stowarzyszenia przez podmioty państwowe
i samorządowe( usługi, państwowe zadania zleconej zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Bilans załącznik nr 2.9) informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych

Zeznanie podatkowe CIT 8 załącznik nr 3.10) informacja o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach

W roku 2009 nie przeprowadzono żadnych kontroli

Załącznik nr 1

Warszawa, 15.02.2010r.


Protokół z Walnego Zgromadzenia Zarządu

Wojskowego Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „SWAT”

z dnia 15 lutego 2010r.

W dniu 15 lutego 2010 r. w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Żwirki i Wigury 102 w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie Zarządu Wojskowego Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „SWAT”.

Na 6 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania uczestniczyło 5 osób zgodnie
z zamieszczoną listą obecności.
Obecni na zebraniu:
1) Ryszard Pietrzak

2) Andrzej Wierzbicki

3) Bożenna Szkiela

4) Krzysztof Osiak

5) Paweł Skrzeczkowski

Zebranie Otworzył Ryszard Pietrzak prezes zarządu Wojskowego Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „SWAT”, informując, że jak co roku zwołał walne zgromadzenie w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok poprzedni. Odbyło


się głosowanie nad porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie i bez zmian.

Głos zabrał prezes zarządu w celu przedstawienia informacji o działaniach i wynikach finansowych stowarzyszenia w roku poprzednim.

Prezes przedstawił zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności a także sprawozdanie finansowe za 2009 r.

Następnie odbyło się głosowanie o przyjęcie sprawozdań merytorycznego i finansowego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Warszawa, 15.02.2010r.

Uchwała nr 1/2010 Walnego Zebrania Zarządu Wojskowego Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „SWAT”

z dnia 15 lutego 2010r.

O zatwierdzeniu sprawozdań merytorycznego

i finansowego za rok 2009 ( 01.01. - 31.12.2009r.)

Walne Zebranie 5 głosami za i przy braku wstrzymujących się zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2009 i przeznaczeniu wyniku finansowego na rok 2010.

Walne Zebranie 5 głosami za i przy braku wstrzymujących się zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2009.

Uczestnicy Zebrania:

1) Ryszard Pietrzak

2) Andrzej Wierzbicki

3) Bożenna Szkiela

4) Krzysztof Osiak5) Paweł Skrzeczkowski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość