Strona główna

Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy


Pobieranie 58.64 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar58.64 Kb.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy


za okres 25.09. – 14.10.2008
25.09.

Wspólnie z Panami Przewodniczącymi Zygmuntem Mleczakiem i Wojciechem Dylem w towarzystwie Pana Kierownika Czesława Czubaja spotkaliśmy się z Sołtysami naszej gminy.

Wykorzystaliśmy tą okazje na podziękowanie naszym gościom za zorganizowanie i wydelegowanie przedstawicieli na Dożynki Powiatowe.

Omówiliśmy także wykonanie zadań budżetowych realizowanych na terenie sołectw w czasie bieżącego roku.

Przedstawiłem także podstawowe wskaźniki i założenia do przyszłorocznego budżetu, wysłuchując licznych potrzeb, które zgłaszali sołtysi.

Zgodnie z życzeniem z poprzedniego spotkania, zebranie odbyło się w budynku Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

Cieszy bardzo wysoka frekwencja pomimo może niezbyt dogodnego terminu zwłaszcza dla rolników.

27.09.

Dobiegły końca prace związane z urządzeniem i wyposażeniem pomieszczeń w tylnej części hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Bowlingu w Międzychodzie. Inwestorzy Państwo Zaborowscy z wielkim zaangażowaniem i rozmachem podeszli do realizacji tego wielkiego wyzwania sportowo – rekreacyjnego, a efekty myślę, że są imponujące.

Nasza delegacja w osobach Pana Przewodniczącego i mojego Zastępcy złożyła na okoliczność inauguracji działalności inwestorom gorące gratulacje i życzenia pełnego powodzenia w działalności Centrum Bowlingowego.

To przedsięwzięcie jest świetnym przykładem jak połączenie sił samorządu i inwestora prywatnego może przynieść dobre efekty z korzyścią dla obu stron, a przed wszystkim naszych mieszkańców.

Wiemy, że nowy obiekt cieszy się dużym powodzeniem pomimo, że opłaty nie należą do niskich lecz trzeba przyznać, iż są proporcjonalne do standardu usług.

30.09.

Jako reprezentanci naszej gminy w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka” wzięliśmy udział w Walnym Zebraniu Członków, które w porządku obrad zawierało wiele istotnych zagadnień dla przygotowania kolejnego projektu w ramach programu „Leader”. Pomimo kłopotów udało się zebrać niezbędne quorum i przyjąć najważniejsze dokumenty zaprezentowane przez prezesa Pana Jacka Kaczmarka przy wsparciu konsultantów.

W ten sposób przyjęto zmiany w Statucie dostosowując Stowarzyszenie do wymogów programu „Leader” oraz podstawowy dokument jakim jest Strategia na cały okres programowania.

Ustaliliśmy również kolejny termin Walnego Zgromadzenia, na którym m.in. zaplanowane jest dokonanie zmian w Zarządzie w związku z wyłączeniem się z prac niektórych członków.

Całość spotkania została przeprowadzona w obiektach Centrum w Mniszkach.

01.10.

Na nasze starania wsparte przez działaczy Platformy Obywatelskiej z Międzychodu odpowiedział Pan Wicemarszałek Leszek Wojtasiak zapraszając mnie do swojego gabinetu w Poznaniu.

Spotkanie wykorzystałem do przedstawienia najistotniejszych spraw z terenu naszej gminy w realizacji których, widzimy udział Urzędu Marszałkowskiego.

Zacząłem od projektów, które przedkładamy do realizacji w ramach RPO.

Omawiając oceniony już projekt „drogi zbiorczej” w związku z umieszczeniem naszej inwestycji na liście rezerwowej, wystąpiłem o wpisanie przebudowy skrzyżowania ulic Wały Jana Kazimierza i Piłsudskiego do planu inwestycji wojewódzkich.

Zarekomendowałem nasz projekt „Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1” przy czym Pan Marszałek Wojtasiak przypomniał o kryterium preferującym miasta poniżej 10 tys. co obniża w jego ocenie nasze szanse.

W czasie omawiania programu obejmującego odnowę Ośrodka Wypoczynkowego w Mierzynie i towarzyszącym im działaniom dowiedziałem się o zamiarze preferowania przez Zarząd większych projektów realizowanych najlepiej na terenie kilku powiatów.

Widząc sensowność naszych działań gospodarz zaproponował nam wsparcie dla włączenia naszych działań w program przygotowywany przez Starostwa: Pilskie, Chodzieskie i Czarnkowsko – Trzcianeckie. Jednocześnie Pan Marszałek obiecał osobiście się włączyć w koordynację tego projektu.

Drugim wiodącym tematem w rozmowie były nasze oczekiwania co do prac inwestycyjno – remontowych na drogach administrowanych przez Województwo.

Szczególnie zaakcentowałem dwa zadania:

- przebudowę drogi nr 160 wraz z wykonaniem chodnika na odcinku od Międzychodu do Gorzynia,

- kontynuację remontu drogi nr 160 pomiędzy Gorzeniem a Łowyniem.


Kolejnym zagadnieniem było omówienie naszych projektów, które zamierzamy zgłaszać do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przy czym Pan Marszałek omówił tylko ogólniki dotyczące tego programu, a na omówienie szczegółów umówił mnie z Dyrektorem Departamentu PROW Panem Pawłem Strzyżewskim.

W końcowej części spotkania udało mi się wyjaśnić zamieszanie z Patronatem Marszałka nas Świętem Podgrzybka w Mierzynie. Efektem tego było ustanowienie tego Patronatu niezależnie od wcześniejszej korespondencji odmawiającej mecenatu Marszałka.

Na koniec umówiliśmy się na robocze kontakty w zasygnalizowanych sprawach.

Zgodnie z sugestią w tym samym dniu odbyłem spotkanie z Dyr. Departamentu PROW Panem Pawłem Strzyżewskim.

W czasie rozmowy Pan Dyrektor omówił plany wdrażania poszczególnych działań PROW zaznaczając, że w roku bieżącym zostanie ogłoszony tylko nabór w ramach Programu Leader. Pozostałe działania zwłaszcza interesujące nas z zakresu „Podstawowych usług dla ludności” oraz „Odnowy wsi” zostaną ogłoszone prawdopodobnie w I kwartale przyszłego roku.

Korzystając z możliwości zarysowałem nasze projekty, które chcemy zgłaszać w ramach działania „Odnowa wsi” zaznaczając, ze będą zgłaszane przez gminę, jednostkę kultury, Stowarzyszenia OSP i Fundację. Pan Dyrektor potwierdził, że jeden podmiot może zgłosić tylko jeden projekt.

Natomiast optymistycznym jest zapowiedź mojego rozmówcy, że na „odnowę wsi” będzie jeszcze co najmniej jeden nabór.

02.10.

Uczestniczyłem wspólnie z Panem Przewodniczącym Zygmuntem Mleczakiem w kolejnej już trzeciej uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Ważną nowa okolicznością w działalności Międzychodzkiego Stowarzyszenia UTW jest uruchomienie Oddziału w Sierakowie cieszącego się dużym zainteresowaniem.

Na otwarcie seniorom – studentom życzyłem efektywnej i pełnej osobistej satysfakcji działalności oraz wnoszenia nowej jakości do życia miasta przez realizację nowych działań.

Uniwersytet można powiedzieć, że już wrósł w pejzaż miasta, a jego działalność przynosi wiele korzyści nam wszystkim. Stąd życzymy mu aby kontynuował dzieło ubogacające jego członków.

03.10.

Z Panią Kierownik Agnieszką Leśniewską uczestniczyliśmy w konferencji realizowanej w Sali konferencyjnej Targów poznańskich poświęconej PROW na lata 2007-2013.

Konferencja przebiegała pod hasłem „PROW 2007-2013 – Leader.” - Szanse i nadzieje Wielkopolski.

O znaczeniu, roli i przygotowaniach do wdrażania PROW wypowiedzieli się Marszałek Pan Marek Woźniak oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Mieczysław Paradowski.

Zadania Agencji Płatniczej PROW, która jest Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określiła jej V-ce Prezes Pani dr Zofia Szalczyk, znana z pracy w poznańskiej Agencji na stanowisku Dyrektora.

Wreszcie o doświadczeniach z realizacji Pilotażowego Programu Leader + mówił Z-ca Dyrektora FAPY Pan dr Andrzej Hałaśkiewicz. Mówił on także o ocenie tego programu i wnioskach płynących z dotychczasowych działań.

Na koniec prowadzący konferencję Pan Dyrektor Paweł Strzyżewski ogłosił, że od 15 grudnia będzie można składać wnioski do Programu Leader. Konkurs będzie trwał prawdopodobnie do 12 lutego przyszłego roku.

Do przydziału w ramach tego programu czeka co najmniej po 45 euro na mieszkańca. Przy czym Urząd Marszałkowski zakłada, ze dofinansowanie otrzymają wszystkie Lokalne Grupy Działania. Obecnie na terenie Wielkopolski zarejestrowanych jest 14 grup wśród których jest nasza LGD „Puszcza Notecka”. Kolejnych kilkanaście próbuje się zawiązać, a pomimo tego prawdopodobnie nie wszystkie gminy w Wielkopolsce będą uczestniczyć w tym programie.07.10.

Odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami wykonawcy robót realizowanych w ramach projektu „Orlik 2012” na terenie przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. Pewne zaniepokojenie wzbudził w nas sposób prowadzenia robót i ich tempo chociaż mieliśmy świadomość, ze nie ma specjalnych opóźnień w realizacji.

Przedstawiciele wykonawcy wyjaśnili przyczyny takiego stanu i zadeklarowali działania, które poprawiły realizację robót i rokują dobrze dla realizacji całego zadania.

Obecnie prace realizowane są zgodnie z aktualnym harmonogramem i należytą starannością.09.10.

Odwiedziła mnie Pani Prezes Chóru Lutnia Renata Czarnecka przedstawiając ciekawe kontakty naszych chórzystów ze swoimi kolegami i koleżankami z Czech. W ramach tegorocznych spotkań nasi chórzyści zapoznali się z przyszłorocznymi planami chórzystów z Czech organizujących międzynarodowe spotkania chóralne w Pradze. Na to przedsięwzięcie śpiewcze został zaproszony nas Chór stąd Pani Prezes zabiegała o wsparcie w przyszłorocznym budżecie.10.10.

Wspólnie z Kierownikiem Panem Czesławem Czubajem odbyliśmy spotkanie z Panami z Rady Sołeckiej w Głażewie. Wizyta miała związek z zapoczątkowanymi pracami przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości. Głównym przedmiotem rozmów był sposób realizacji prac przy wykonywaniu przyłączy. Troską Rady Sołeckiej jak i naszą jest aby budowa przyłączy była realizowana równocześnie z budowa sieci podstawowej. W rzeczowej roboczej rozmowie doszliśmy do ustaleń, które powinny przyczynić się do takiego sposobu realizacji robót.Z-ca Burmistrza Krzysztof Michalski
29.09.

Zastępca Burmistrza wziął udział w otwarciu X edycji zawodów sportowo – rekreacyjnych „Skok w gimnazjalny rok”. Impreza ta jest organizowana dla uczniów klas pierwszych gimnazjów z terenu gminy Międzychód i ma na celu integrację zarówno w ramach poszczególnych placówek jak i międzyszkolną. Zabawne konkurencje, piękna pogoda oraz przyjazna atmosfera spowodowały, że wszyscy mogli czuć się zwycięzcami. Choć odnotować należy, że w klasyfikacji punktowej I miejsce zajęło Gimnazjum nr 2.02.10.

Zastępca Burmistrza uczestniczył wspólnie z Panią Dyrektor Grażyną Marcinkowską w Konferencji Oświatowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Po raz kolejny przekonywano samorządowców do planowanych zmian organizacyjnych i programowych w edukacji przedszkolnej i szkolnej, tym razem posiłkując się wynikami badań socjologicznych.

Przedstawiono także inne sposoby organizacji opieki przedszkolnej oraz działalność Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Niestety, najważniejszy temat tzn. zasady finansowania oświaty w 2009r. został potraktowany ogólnikowo, a uczestnicy konferencji nie doczekali się informacji o wielkości subwencji oświatowej na rok 2009.

Tego samego dnia Zastępca Burmistrza uczestniczył również w otwarciu wystawy obrazów Pani Elżbiety Ponińskiej Pt. „Tajemnice … w obrazie i słowie” – interpretacje tajemnic Różańca Świętego. Wystawę zorganizowano na terenie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Pniewach przy pomocy Koła Związku Podhalan w Międzychodzie.

Komentarze do poszczególnych obrazów przygotował Ks. Krzysztof Stachowiak.

Podjęcie tematyki religijnej, a także duża precyzja i dokładność wymagająca ogromu pracy spotkały się z dużym uznaniem oglądających tą wystawę. Warto także zauważyć obecność lokalnych mediów z gminy Pniewy.08.10.

Zastępca Burmistrza odbył spotkanie z dr Kowalskim z przychodni „Panaceum” z Nowego Tomyśla, która wykazała zainteresowanie świadczeniem usług medycznych na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczył także prywatny inwestor, który budowany lokal użytkowy chce przeznaczyć na potrzeby przychodni.

Uzgodniono wspólne skorygowanie przygotowanego projektu budowlanego oraz umówiono się na następne spotkanie.

Tego samego dnia Zastępca Burmistrza uczestniczył wspólnie z Panem Przewodniczącym Zygmuntem Mleczakiem w spotkaniu poświęconemu uruchomieniu monitoringu na terenie powiatu międzychodzkiego. Brali w nim udział przedstawiciele samorządów wszystkich gmin naszego powiatu, wykazując zainteresowanie tym projektem, ale tylko w zakresie podstawowym.

Dlatego uzgodniono, że firma LKH Intermedia przedstawi nowy kosztorys uwzględniający oczekiwania i możliwości finansowe gmin.

Warto zaznaczyć, że proponowany pierwotnie koszt monitoringu dla naszej gminy w ilości 25 kamer i centrum zarządzania wyniosły ok.380 tys. zł. jednorazowo, oraz ok.. 40 tys. obsługi i konserwacji corocznie.10.10.

Zastępca Burmistrza wziął udział w otwarciu VII biegów przełajowych im. Powstańców Wielkopolskich, które zorganizowane zostały przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionnie.

Impreza ta o ponadregionalnym charakterze zgromadziła dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów ze szkół z: Kwilcza, Sierakowa, Chełmna, Łowynia, Międzychodu i Kamionny.

Biegi były rozgrywane w 10 kategoriach wiekowych od przedszkolaków do III klasy gimnazjum. Warto zaznaczyć, że wszyscy uczniowie szkoły w Kamionnie brali udział w biegach.14.10.

Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Seniora w Klubie „Wrzos”. Było ono okazją do złożenia serdecznych życzeń, a także wysłuchania problemów, które dotykają środowisko emerytów i rencistów naszego miasta. Sprawą szczególnie nurtująca naszych seniorów była służba zdrowia.


Najważniejsze działania Sekretarza Gminy od 25 września do 14 października 2008 r.
Zorganizowanie w dniu 2 października bezpłatnych badań spirometrycznych i prześwietlenia klatki piersiowej dla mieszkańców Gminy; badania sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k./Kalisza; z badań skorzystało ponad 170 osób.

W tym okresie Burmistrz Międzychodu wydał następujące zarządzenia:


57/08 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania zespołu doradczego ds. opiniowania ofert na realizację zadań

58/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie podziału dotacji na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w 2008 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.
59/08 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające uchwałę nr XIX/133/07 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Międzychód na 2008 rok.

60/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

61/08 z dnia 7 października 2008 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Międzychodu z okazji „Dnia Edukacji”.

62/08 z dnia 9 października 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/04 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta i Gminy w Międzychodzie Regulaminu Organizacyjnego.

63/08 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.

W y k a z
Czynności wykonane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
GP

  1. Dnia 06.10.2008 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział GPN dotyczące opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego dwóch farm wiatrowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli firmy „Wiatrowiec” i „Anemos” oraz projektant planu. Głównym celem spotkania było określenie lokalizacji wiatraków na styku projektowanych farm w związku z kolizją ich oddziaływania. Na spotkaniu omówiono także problemy dotyczące lokalizacji wiatraków z naniesioną w projektowanym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zabudową mieszkaniową.

Przedstawione problemy po ich przeanalizowaniu przez projektanta

Planu zagospodarowania zostaną przekazane projektantowi studium do

ewentualnego rozstrzygnięcia sporów.

GN
1. W dniu 03.10.2008 roku został podpisany akt notarialny z:

* Ludwik Nojmann – sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Międzychodzie przy ulicy 17 Stycznia 86 oraz współudziału w gruncie działki nr 377/2, cena 44.595,50 zł,

* Ledzińska Ewa – sprzedaż działki nr 674/4 oraz udziału w działce gruntu nr 674/6 położonych w obrębie Mierzyn – Drzewce, cena 5.283,00 zł,

* Irena i Jarosław Czekała – sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Międzychodzie przy ulicy Nadbrzeżna 8 oraz współudziału w gruncie działki nr 170, cena 43.916,00 zł,

* Justyna Jakuszak - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Międzychodzie przy ul. B. Chrobrego 4 oraz współudziału w gruncie działki nr 79, zakup na raty – pierwsza wpłata 3.181,71 zł


  1. W dniu 09.10.2008 roku został podpisany akt notarialny z:
  • Iwona i Jacek Krysiak - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Międzychodzie przy ulicy Iczka 7 oraz współudziału w użytkowaniu wieczystym działki nr 404/1, cena lokalu 27.171,00 zł, grunt - pierwsza opłata 233,02 zł

3. Dnia 06 października 2008 odbył się przetarg na nieruchomości położone w OW Mierzyn – zbyto wszystkie nieruchomości


- działka nr 699/1 , cena wywoławcza 7.650,00 zł,

- działka nr 708/1, cena wywoławcza 8.190,00 zł,

- działka 699/2, cena wywoławcza 6.480,00 zł

- działka nr 708/2, cena wywoławcza 6.165,00 zł

- działka nr 614/2, cena wywoławcza 14.670,00 zł

- działka nr 589/2, cena wywoławcza 5.840 zł240 zł,Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi


1. Zakończone zostały prace budowlane i dokonano odbioru robót budowlanych na zadaniu:

Przebudowa chodnika przy ul. Pocztowej w Międzychodzie,

2. Zakończone zostały prace budowlane i dokonano odbioru robót budowlanych na zadaniu:

Przebudowa chodnika przy ul. Langowicza w Międzychodzie.

3. Prowadzone są prace budowlane na zadaniu Budowa kompleksu boisk w ramach

programu Moje Boisko-Orlik 2012 w Międzychodzie ul. Gorzycka - I Etap,

4. W dniu 23.09.2008 r. wybrany Wykonawca rozpoczął prace budowlane związane z

Budową kanalizacji sanitarnej Łowyń-Głażewo-Gorzyń,

Etap II – Budowa kanalizacji tłocznej Głażewo –Łowyń, oraz kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Głażewo.

5. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego oraz po dokonaniu oceny złożonych

ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z Rozbudową sieci wodociągowej w

miejscowości Łowyń, w dniu 25.09.2008 r. do realizacji tego zadania wybrana została

oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SANITEX” Jan i Elżbieta

Zdrzałka, ul. Okólna 29a, 66-400 Gorzów Wlkp. na kwotę brutto 106.377,68 zł i w dniu

08.10.2008 r. podpisana została umowa z w/w Wykonawcą na wykonanie tego zadania z

terminem realizacji do dnia 20.11.2008 r.

6. W dniu 30.09.2008 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót

budowlanych związanych z wykonaniem zadania: Budowa kompleksu boisk w ramach

programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Międzychodzie ul. Gorzycka - Etap II.

Budowa zaplecza socjalnego wraz z przyłączem wodociągowym.

Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 21.10.2008 r, godz. 12:00, a termin

wykonania zadania do dnia 30.11.2008 r.

7. W dniu 10.10.2008 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót

budowlanych związanych z Przebudową i modernizacją pomieszczeń socjalno-biurowych

oraz szatni w sali sportowej przy ul. Langowicza.

Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 31.10.2008 r. godz. 12:00, a termin

wykonania zadania do dnia 22.12.2008 r.

8. Ustalony został termin jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie

Gminy Międzychód:

- teren wiejski : w okresie od 20.10.2008 r. do 25.10.2008 r. – szczegółowa informacja

przekazana do poszczególnych Sołectw.

- teren miasta : w okresie od 03.11.2008 r. do 08.11.2008 r. – informacja na słupach

ogłoszeniowych i u zarządców budynków.

9. Prowadzone są prace projektowe oraz uzgodnienia dotyczące opracowania dokumentacji

projektowo kosztorysowej na zadanie, Budowa dróg na Oś. Słowiańskim w m. Bielsko.

10. Prowadzone są prace projektowe oraz uzgodnienia związane z opracowaniem

dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie Budowa obwodnicy

Międzychodu I etap.

11. Prowadzone są prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo

kosztorysowej na zadanie: Przebudowa ul. Dolnej w m. Kamionna.

12. Prowadzone są prace projektowe związane z Budową kanalizacji sanitarnej Łowyń-

Głażewo Gorzyń , Etap III – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łowyń.


Czynności wykonane przez Referat Promocji i Rozwoju

1. W sobotę, 4 października odbyło się VII Święto Podgrzybka. Głównym organizatorem Święta w tym roku była Gmina Międzychód, a współorganizatorami Gmina Skwierzyna oraz Nadleśnictwa Międzychód, Karwin i Skwierzyna. Najważniejszym elementem imprezy była wspaniała pogoda, która zapewniła nam tłumy na placu w Mierzynie.


W tym roku gwiazdą imprezy był zespół IWANA KOMARENKI, który zgromadził ponad 3 tysiące publiczności. Festyn ubarwiły także prezentacje Studia Piosenki MDK, Zespół COUNTRY oraz Biesiada Sarmacka. Stałymi elementami Święta Podgrzybka są: Giminazjada Ekologiczna, konkurs pilarzy oraz wybór Najsilniejszego Człowieka Puszczy
i Puszczański Rajd rowerowy.

Warto w tym roku zwrócić uwagę na Puszczański Rajd Rowerowy – a to z tego względu, że po raz pierwszy odbył się pod nowym przywództwem – Pani Julii Fredrich – Podinspektor ds. ochrony środowiska w naszym Urzędzie. Pani Julia opracowała trasę rajdu i była liderem peletonu. Bardzo dziękujemy i liczymy na więcej ;)

Na Święcie Podgrzybka nie zabrakło prezentacji szkółek leśnych, pokazu rzeźbienia w drzewie, wystaw twórców rękodzieła artystycznego i gospodarstw Agroturystycznych. Dodatkową atrakcją była pyszna „zupa grzybowa”.

Jak co roku integralną częścią świętą jest Gimnazjada Ekologiczna pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Jej celem jest poznanie walorów krajoznawczych oraz fauny i flory Puszczy Noteckiej, integracja środowiska gimnazjalistów oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. W tegorocznej Gimnazjadzie wzięło udział 9 gimnazjów, I miejsce zajęło Gimnazjum w Lipkach Wielkich, II miejsce – Gimnazjum w Bledzewie i III miejsce –  Gimnazjum w Kwilczu

”ŚWIĘTO PODGRZYBKA” jest imprezą o szerokim zasięgu, łączącą dwie Gminy oraz dwa województwa, dlatego jej organizacja jest niezwykle ważna dla promocji Naszego Regionu.

2. Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Zielony Zakątek”. Celem konkursu jest zachęcanie do upiększania swojego najbliższego otoczenia. Podczas obchodów Święta Podgrzybka” zostały wręczone nagrody 21 uczestnikom konkursu.
Na szczególne wyróżnienie zasłużył ks. Marian Szymański, który zgłosił Kościół Parafialny na Lipowcu do naszego konkursu. Ostatni raz konkurs został przeprowadzony w tej formie. W przyszłym roku do konkursu każdy mieszkaniec Gminy Międzychód zgłosić będzie mógł dowolny balkon, który mu się spodoba. Nagrodę otrzyma zarówno zwycięzca konkursu, jak i osoba zgłaszająca. Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji dziękujemy, gratulujemy i już dziś zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji.

3. 30 września br. odbyło się Walne Zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”. Stowarzyszenie dziana na zasadzie Lokalnej Grupy Działania w ramach programu Leader
i łączy ze sobą 6 gmin. Podczas spotkania omawiano sprawy związane ze zbliżającym się
(15 grudnia br) ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie zadań w ramach PROW Osi IV Leader, gdzie do pozyskania na jednego mieszkańca jest kwota 45 euro.
4. Zakończyło się przyjmowane kuponów konkursowych na konkurs p.n. „Przedsiębiorczy Międzychodzianin, ogłoszony z inicjatywy Rady Przedsiębiorców, pod patronatem Burmistrza Międzychodu. Główną nagrodą jest Statuetka im. Oskara Tietza. Konkurs ma promować najlepszych przedsiębiorców, a jednocześnie wyróżniać tych, którzy są szczególnie aktywni w lokalnym środowisku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Przedsiębiorców w dniu 8 listopada 2008r.


  1. Trwają prace związane z realizacją akcji pn. „Zielony Zakątek - działania integracyjne studentów UTW i przedszkolaków na rzecz upiększania miasta”.

Za pozyskane, z konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji", środki zakupione zostały już cebulki roślin jednorocznych, które w najbliższym czasie wysadzone zostaną w różnych częściach miasta (m.in. w zieleńcu przy internacie LO, przy Placu Kościuszki). Cebulki te sadzone będą przez pracowników Klubu Integracji Społecznej. Natomiast 23 października w CERiP-ie odbędą się warsztaty dla studentów UTW, podczas których studenci sadzić będą cebulki kwiatowe na terenie Folwarku w Mniszkach oraz do specjalnych pojemników, które wysadzane będą na terenie miasta.

Podczas warsztatów obecne będą również panie nauczycielki przedszkoli – koordynatorki części akcji „Zielony Zakątek” dotyczącej spotkań seniorów w Przedszkolach.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość