Strona główna

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu za 2012 rok


Pobieranie 16.23 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.23 Kb.
Tomaszów Lubelski, 2013-01-28
Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu za 2012 rok.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu pracuje w składzie:
1. Tadeusz Stanibuła - Przewodniczący Komisji

2. Magdalena Szczepańska - Wiceprzewodnicząca Komisji

3. Zbigniew Naklicki - Członek Komisji

4. Teresa Semczyszyn - Członek Komisji

5. Jan Wójtowicz - Członek Komisji
Komisja odbyła 8 posiedzeń.
W dniu 27 stycznia 2012 roku na posiedzeniu Komisja opracował i przyjęła sprawozdanie z działalności komisji za 2011 rok. Ponadto Komisji zgłosiła wniosek do Zarządu Powiatu, o ustalenie terminu i dokonanie wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli: Przewodniczącego Zespołu ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych przy Staroście Tomaszowskim ZDP w Tomaszowie Lubelskim, Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, przedstawicieli Gminy Susiec oraz Radnym Zbigniewem Naklickim w miejscowości Susiec w ramach zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Tomaszowskiej i Kolejowej. Przedmiotowe skrzyżowanie przy obecnym oznakowaniu stwarza zagrożenie dla poruszających się po nim pojazdom.

Pismem nr KD.7126.1.2012 Wydział Komunikacji i Drogownictwa w/m przekazał kserokopię notatki służbowej wraz z ustaleniami z dnia 02.02.2012 r. na okoliczność przeglądu skrzyżowania ul. Kolejowej z droga powiatową Tomaszów Lub – Hamernia w miejscowości Susiec.

Następne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 26 marca 2012 roku na którym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Leśnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W dniu 11 maja 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie, na którym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 25 czerwca 2012 roku, na którym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania


budżetu za 2011 rok,

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nedeżowie,

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Powiat Tomaszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Ponadto Komisja wystosowała wniosek do Zarządu Powiatu, o interwencję w sprawie odprowadzenia wód opadowych ze skrzyżowania drogi nr 850 i 852 w miejscowości Józefówka. Wskutek wadliwie wykonanych prac na jezdni tworzą się zastoiny wodne.

Pismem Nr R3-STt.4201/3/12 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie poinformował, iż tutejszy Rejon w ramach remontów cząstkowych zlikwiduje koleinę powodująca powstawanie w/w zastoiska wodnego w terminie do 28.09.2012.

Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2012 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Leśnej na rzecz KUL. Ponadto Jednocześnie Komisja wystosowała wnioski do Zarządu Powiatu.

Komisja wnioskuje, o remont drogi powiatowej Bełżec- Brzeziny.

Pismem Nr T.4052.45.2012.AW Zarząd Dróg Powiatowych poinformował, że remont cząstkowy drogi powiatowej Nr 3539 Bełżec-Brzeziny został ponownie wykonany w dniu 17.09.2012 r.

Kolejny wniosek dotyczył ustawienia fotoradaru w miejscowości Józefówka na skrzyżowaniu dróg Nr 850-852 Tomaszów Lub.- Hrubieszów.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Delegatura Wschodnia pismem Nr DEL.LUB.W.7300.6.2012 poinformowała, że zebrane przez GITD Delegaturę Wschodnią materiały, dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na wskazanym odcinku drogi w obecnej chwili nie potwierdzają celowości instalacji urządzenia rejestrującego. Wskazane miejsce jest miejscem dobrze oznakowanym o małej ilości zdarzeń drogowych. Niemniej jednak zebrane przez nas informacje zostaną przekazane do GITD w Warszawie oraz będą brane pod uwagę w chwili projektowania i wyznaczania nowych miejsc przeznaczonych pod lokalizację urządzeń rejestrujących.


W dniu 25 października 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie na którym Komisja zapoznała się informacją przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku. Ponadto Komisja przyjęła informację o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013 oraz informacją dotycząca wykonania zadań z zakresu inwestycji i remontów dróg w 2012 roku. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy


ulicy Lwowskiej,

- wyrażenia zgody na zbycie 200 udziałów w kapitale zakładowym spółki Agencja


Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.,

- wystąpienia ze Stowarzyszenia „Europejskie Centrum Integracji i Współpracy


Samorządowej – DOM EUROPY”,

Na tym posiedzeniu Komisja zgłosiła wniosek, by Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające do ukończenia budowy drogi Pawłówka-Podhorce w Gminie Rachanie.

W odpowiedzi na zgłoszony wniosek Wydział Komunikacji Drogownictwa w/m poinformował, że w dniu 29.10. 2012 na Sesji Rady Powiatu Starosta poinformował, że ze względu na skromne środki finansowe, na dzień dzisiejszy nie możemy sobie pozwolić na samodzielne sfinansowanie tak dużej inwestycji. Jedyni przy ewentualnej partycypacji Gminy będzie możliwe rozpatrzenie realizacji tego zadania.
Następne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 27 listopada 2012 roku na którym Komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji inwestycji drogowych w 2012 roku na terenie powiatu tomaszowskiego oraz planowane zadania inwestycyjne na 2013 rok.
Kolejne posiedzenie odbyła się 19 grudnia 2012 roku na którym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

- wieloletniej prognozy finansowej,

- uchwały budżetowej na rok 2013,

Komisja opracowała i przyjęła plan pracy Komisji na 2013 rok. Ponadto Komisji złożyła wnioski do Zarządu Powiatu.

Komisja wnioskuje, o podjecie działań wspólnie z Powiatem Zamojskim w zakresie modernizacji drogi Tomaszów Lubelski- Krasnobród.

W odpowiedzi na zgłoszony wniosek Wydział Komunikacji i Drogownictwa w/m pismem nr KD.7100.1.1a.2013 poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2013 roku przystąpi do opracowania dokumentacji na modernizację drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski-Krasnobród. Po zakończeniu tych prac Zarząd Powiatu wystąpi do Powiatu Zamojskiego oraz Gminy Tomaszów Lubelski z wnioskiem o wspólną realizację przedmiotowego zadania.


Kolejny wniosek dotyczył, zniszczenia stabilizacji na drodze powiatowej Majdan Sielec-Siemierz. Pozostawienie drogi w obecnym stanie przy braku odwodnienia doprowadzi do całkowitego jej zniszczenia.

W odpowiedzi na zgłoszony wniosek Wydział Komunikacji i Drogownictwa w/m pismem nr KD.7100.1.1b.2013 poinformował, że Zarząd Powiatowy w pełni docenia troskę Komisji w sprawie stanu technicznego stabilizacji na przedmiotowej drodze. Ponadto poinformowano, że Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim będzie czynić starania, mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych np.: z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, celem dokończenia modernizacji przedmiotowej inwestycji.

Komisja zgłosiła wniosek, by dokończyć budowę drogi Pawłówka –Pdhorce. Z uzyskanych informacji wynika, że Gmina Rachanie wniosła wkład a ponadto przed realizacją zostały wykonane przez nią roboty ziemne.

W odpowiedzi na zgłoszony wniosek Wydział Komunikacji i Drogownictwa poinformował, że przedmiotowy wniosek rozpatrywany będzie przez Zarząd Powiatu w pierwszym kwartale 2013 roku, przy podziale środków budżetowych przeznaczonych na roboty drogowe.


Kolejny wniosek, by Zarząd Powiatu wystąpił do Zarządu Województwa Lubelskiego, aby w jak najszybszym czasie przystąpić do realizacji modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 850 Tomaszów Lubelski –Alojzów na odcinku Tomaszów Lubelski -Werechanie na której jest opracowana dokumentacja. Z chwilą budowy przejścia w Zosinie i obwodnicy w Hrubieszowie dowóz materiałów odbywał się tą drogą w wyniku czego nastąpiło zniszczenie drogi na odcinku Werechanie- Tyszowce uniemożliwiając niekiedy korzystanie z niej. Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o ujęcie powyższych zadań do realizacji w 2013 roku.

W odpowiedzi na zgłoszony wniosek Wydział Komunikacji i Drogownictwa poinformował, że przedmiotowy wniosek został przesłany do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.Przewodniczący Komisji
Tadeusz Stanibuła©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość