Strona główna

Sprawozdanie z działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w 2005 r


Pobieranie 228.59 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar228.59 Kb.
  1   2   3


Sprawozdanie

 

z działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższegow 2005 r.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

Warszawa, maj 2006 r.

 

 


 

Spis treści

 

 I Wstęp                                                                                                                  str.  3

 

II Działalność Rady Głównej w liczbach                                                              str.  3 

III Nowe inicjatywy Rady Głównej                                                            str.  4

 

IV Opiniowanie projektów aktów prawnych                                                        str. 9 

V. Opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych               

szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania

stopni naukowych                                                                                            str. 15

 

VI Wybory do Rady Głównej IX kadencji oraz KomisjiDyscyplinarnej przy Radzie Głównej                                                              str. 19

 

VII Nowe kierunki studiów i standardy kształcenia                                             str. 23 

VIII Sprawy budżetowe                                                                                         str. 26

 

IX Kontakty zewnętrzne Rady Głównej                                                                str. 32 

X Obsługa administracyjna Rady Głównej                                                           str. 33

 

Załączniki

Zał. Nr 1 Informacja o działalności Rady Głównej

Szkolnictwa Wyższego w 2005 roku str. 35 - 38

Zał. Nr 2 Uchwały RG i prezydium RG str. 39 - 48

Zał. Nr 3 Stanowiska i opinie RG i prezydium RG str. 49 - 52

 


I Wstęp
            W dniu 27 lipca 2005 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).

            Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (RG) w dniu 17 listopada 2005 r. uchwalony został nowy Statut Rady Głównej.

            Stosownie do § 19 ust. 1 Statutu, Rada Główna przedstawia roczne sprawozdania ze swojej działalności i jej organów.

            Podstawę opracowania zbiorczej informacji o działalności RG stanowią źródłowe dokumenty RG i prezydium RG (PRG) oraz ustalenia zawarte w protokołach z posiedzeń plenarnych RG i prezydium RG.

            Wszystkie dokumenty RG i PRG dostępne są w Biurze Rady Głównej (BRG) oraz pod adresem internetowym: www.rgsw.edu.pl
II Działalność Rady Głównej w liczbach
           Rok 2005 był trzecim – kończącym VIII kadencję – rokiem działalności RG. W związku z art. 47 ust. 7 wygasł mandat członkowski w RG prof. Sławomira Kalembki (UMK w Toruniu), a także przewodniczącego Parlamentu Studentów RP Arkadiusza Doczyka, który na mocy art. 50 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym włączony został do składu prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

            W dniu 14 września 2005 r. dokonano zmian w składzie PRG, do którego na miejsce A. Doczyka powołano Pawła Matlakiewicza. Skład RG uzupełniono także o studenta Łukasza Piętkę (KUL), gdyż na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 studenci posiadają czteroosobową reprezentację w RG.

           W 2005 roku odbyło się 11 posiedzeń plenarnych RG (20.01.05 r.,
17.02.05 r., 17.03.05 r., 14.04.05 r., 16.06.05 r., 13-14.07.05 r., 14-15.09.05 r., 29.09.05 r., 13.10.05 r., 17.11.05 r., 15.12.05 r.); 12 posiedzeń prezydium RG (6-7.01.05 r., 19.01.05 r., 16.02.05 r., 16.03.05 r., 13.04.05 r., 11.05.05 r., 15.06.05 r., 8.09.05 r., 12.10.05 r., 16.11.05 r., 8.12.05 r., 14.12.05 r.) oraz 33 posiedzenia komisji RG.

           W roku sprawozdawczym RG i PRG uchwaliły 97 dokumentów, z tego 69 uchwał, 22 stanowiska i 6 opinii. Dokumenty te dotyczyły całej sfery szkolnictwa wyższego i nauki.

            Kontynuowany był zwyczaj zapraszania na posiedzenia plenarne RG ministrów nadzorujących szkoły wyższe, przewodniczących konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni, KRASP, PKA, CK ds. S i T, PAN, PAU, MON i innych osób oraz prasy. Na posiedzenia PRG natomiast stale zapraszani byli przewodniczący komisji RG oraz osoby reprezentujące uczelnie nadzorowane przez inne resorty.

 

III Nowe inicjatywy Rady Głównej

 

           W roku sprawozdawczym RG kontynuowała prace nad określeniem modelu kształcenia na poziomie wyższym, które – rozpoczęte w 2004 r. – zaowocowały podjęciem kompleksowej uchwały nr 120/2004 dnia 21 października 2004 r.W uchwale z dnia 17 marca 2005 r. RG zaproponowała następujące rozwiązania, które powinny być brane pod uwagę przez ekspertów opracowujących projekty standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów:

- łączny czas trwania studiów pierwszego i drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich nie może być krótszy niż 5 lat (10 semestrów),

- przedmioty ogólne: język obcy – w wymiarze minimalnym 120 godzin
(4 punkty ECTS), technologia informacyjna – w wymiarze minimalnym 30 godzin (2 punkty ECT) oraz wychowanie fizyczne – w wymiarze minimalnym 60 godzin, winny być realizowane na pierwszym stopniu kształcenia, to jest na studiach licencjackich lub inżynierskich,

- wobec zapisu w uchwale 120/2004, że łączna liczba godzin przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych nie powinna przekraczać 40% ogólnej liczby godzin (punktów ECTS), RG zaleciła aby liczba godzin tych przedmiotów nie przekraczała 50% ogólnej liczby godzin (punktów ECTS) na pierwszym stopniu kształcenia – to jest studiach licencjackich i inżynierskich.

W wyniku dalszych dyskusji w gronie RG oraz z kierownictwem Ministerstwa, Rada zmodyfikowała i uzupełniła zapisy zawarte w uchwale z dnia 17 marca 2005 r. podejmując nową uchwałę w dniu 14 kwietnia 2005 r. w sprawie czasu trwania studiów, umiejscowienia i treści przedmiotów ogólnych w standardach kształcenia oraz zalecanego poziomu liczby godzin przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych na studiach pierwszego stopnia.

W uchwale tej dodatkowo określono, że:

- minimalna liczba godzin kształcenia na studiach licencjackich nie może być mniejsza niż 1.800,

- minimalna liczba godzin kształcenia na studiach inżynierskich nie może być mniejsza niż 2.200,

- minimalna liczba godzin kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich nie może być mniejsza niż 800.

           Na jednolitych studiach magisterskich minimalna liczba godzin nie może być mniejsza niż 2.600. Minimalna liczba godzin dla kierunków medycznych i kierunku weterynaria wynika z innych przepisów.

          Absolwent studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) obowiązany jest do opanowania jednego języka obcego w mowie i piśmie. Znajomość języka winna być określona (na minimalnym poziomie B2) według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Standardy kształcenia mogą określać inne wymagania w zakresie biegłości języka, w szczególności związane ze specyfiką kierunku studiów.

          Absolwent studiów pierwszego stopnia obowiązany jest do opanowania obsługi i użytkowania komputera podłączonego do Internetu, nabycia umiejętności jego wykorzystania w życiu codziennym oraz w procesie kształcenia. Zakres materiału powinien stanowić odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych dla uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang. ECDL – European Computer Driving Licence), uwzględniający wiedzę ujętą w programach szkół średnich. Są to: (a) podstawy technik informatycznych, (b) użytkowanie komputerów, (c) przetwarzanie tekstów, (d) arkusze kalkulacyjne, (e) bazy danych, (f) grafika menedżerska i prezentacyjna, (g) usługi w sieciach informatycznych.

           Powyższe ustalenia upowszechnione zostały w witrynach internetowych Ministerstwa oraz RG, a także przekazane uczelniom i ekspertom. Stały się one kanwą do przygotowywania nowych wersji standardów kształcenia, których opiniowanie rozpoczęła RG w miesiącu lipcu 2005 r. Szczegółowa informacja w tej sprawie zawarta jest w pkt VII niniejszego sprawozdania.

*    *    *

           Od wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (wrzesień 2005 r.) trwały w RG prace nad opracowaniem zasad i kryteriów kształcenia oraz opiniowania wniosków uczelni odnośnie do:


 • kierunków innych niż określone na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy,

 • standardów kształcenia innych niż określone na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy,

 • prowadzenia studiów podyplomowych innych niż określone w art. 8 ust. 6 ustawy,

 • utworzenia lub zmiany nazwy uczelni określonych w art. 3 ustawy.

           Dnia 8 grudnia 2005 r. PRG uchwaliło 4 uchwały, w których określono:

1)     warunki uruchomienia przez uczelnię kształcenia na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1:

    posiadanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
w dziedzinie lub dyscyplinie odpowiadającej temu kierunkowi względnie dziedzinie lub dyscyplinie pokrewnej,

    dysponowanie minimum kadrowym zgodnie z art. 9 pkt 4 wspomnianej ustawy,

    przygotowanie i przedstawienie przez jednostkę:


 • uzasadnienia pokazującego, że: (a) kierunek ten jest wyodrębnionym obszarem kształcenia, posiadającym własną, wyrazistą tożsamość naukową lub artystyczną, (b) jego utworzenie zaspokoi jasno określoną potrzebę wynikającą z rozwoju badań naukowych albo wspomagania działań zachodzących w sferze społecznej, gospodarczej i na rynku pracy,

 • standardu kształcenia, w którym co najmniej 30% ramowych treści kształcenia różni się od ramowych treści kształcenia standardów istniejących kierunków studiów,

 • programu i planu studiów;

2)     warunki w sprawie kształcenia na podstawie standardów innych niż określone na podstawie art. 9 pkt 2:

    przedstawienie Radzie Głównej przez podstawową jednostkę organizacyjną, prowadzącą dany kierunek, projektu odrębnego standardu kształcenia, przygotowanego zgodnie z ogólnymi zasadami tworzenia standardów kształcenia: • standard ten powinien określać zmodyfikowaną sylwetkę absolwenta tych studiów i wynikające z niej zmiany w zakresie ramowych treści kształcenia, określenia czasu

trwania studiów, wymiaru i charakterystyki praktyk lub wymagań odnoszących się do poszczególnych form studiów;

    ze względu na to, że specyfika naukowa ośrodka nie jest wystarczającym argumentem na rzecz określenia odrębnego standardu kształcenia, podstawowa jednostka organizacyjna, występująca o kreślenie odrębnego standardu kształcenia, powinna przedstawić uzasadnienie:


 • potrzeby jego wprowadzenia ze względu na rozwój badań naukowych albo wspomaganie działań zachodzących w serze społecznej, gospodarczej i na rynku pracy,

 • niemożność zrealizowania planowanych celów edukacyjnych na bazie istniejących standardów;

    odrębny standard nie może zmieniać trybu i formy studiów na kierunku, dla którego jest określany;

3)     zasady opiniowania wniosków uczelni o uruchomienie studiów podyplomowych innych niż określone w art. 8 ust. 6, które powinny obejmować:

    program studiów podyplomowych określający czas ich trwania (wyrażony liczbą semestrów i godzin), ramowe treści kształcenia oraz informację na temat praktyk, a także umiejętności, kwalifikacje względnie uprawnienia zawodowe jakie uzyska osoba kończąca tę formę kształcenia. (Jeżeli przepisy dotyczące określonego zawodu nie stanowią inaczej, studia dające kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe nie powinny trwać krócej niż 300 godzin);

    obsadę kadrową przewidzianą do realizacji kształcenia podyplomowego;

    zaplecze dydaktyczno-laboratoryjno-biblioteczne uczelni;

    informację o adresatach studiów podyplomowych – do kogo są kierowane (absolwentów jakich kierunków i jakich stopni kształcenia);

    informację o finansowaniu studiów;

    charakterystykę uczelni oraz prowadzonych przez nią kierunków studiów (na poszczególnych stopniach kształcenia);

4) przy opiniowaniu wniosków o utworzenie lub zmianę nazwy uczelni poza warunkami określonymi w art. 3 ustawy RG będzie brała pod uwagę:

    posiadanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 4 – w przypadku przyjęcia nazwy uniwersytet lub uniwersytet techniczny, oraz 2 – w przypadku przyjęcia nazwy uniwersytet z przymiotnikiem lub przymiotnikami, względnie politechnika;

    opinie trzech senatów uczelni
*    *    *

          Dnia 17 marca 2005 r. RG, na wniosek Ministerstwa poparty licznymi wystąpieniami szkół wyższych i innych instytucji, RG zarekomendowała nowelizację rozporządzenia z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie poprzez wpisanie następujących tytułów zawodowych:

- „magister inżynier architekt krajobrazu” oraz odpowiednio „inżynier architekt krajobrazu”,

-„ magister farmacji”.


*    *    *

            W roku sprawozdawczym RG dwukrotnie wypowiadała się w sprawie „nowej matury”. W stanowisku z dnia 14 kwietnia 2005 r. wyraziła głębokie zaniepokojenie z powodu braku możliwości zdawania egzaminów maturalnych przez osoby dotknięte losowymi przypadkami w dodatkowym, nieodległym terminie kwietniowo-majowym. Przy obecnych przepisach osoby te pozbawione były możliwości udziału w procedurach rekrutacji do szkół wyższych w roku akademickim 2005/2006 z przyczyn od nich niezależnych.

            W uchwale z dnia 17 listopada 2005 r., nawiązując do wcześniejszych dokumentów – tj.: stanowiska Nr 47/2001 z 15 listopada 2001 r. i uchwały Nr 20/2003 z 17 kwietnia 2003 r. w sprawie przywrócenia matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na egzaminie maturalnym – RG z zadowoleniem przyjęła do wiadomości i poparła stanowisko Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego (z 5 września 2005 r.) oraz uchwałę Zgromadzenia plenarnego KRASP (z 14 listopada 2005 r.).

            Rada Główna ponownie uznała, że powinien zostać przywrócony obowiązek zdawania na egzaminie maturalnym matematyki na poziomie podstawowym.

 

*    *    *


Dnia 14 września 2005 r. RG pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministerstwa z dnia 1 września 2005 r. w sprawie odwołania z funkcji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu prof. dr hab. inż. Antoniego Jarosza, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień w tej sprawie (art. 38 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
*    *    *
            Dnia 16 marca 2005 r. PRG przedstawiło opinię w sprawie projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej. PRG odnosząc się pozytywnie do treści Umowy zasugerowało kilka propozycji poprawek i zmian w przedłożonym dokumencie. Należy podkreślić, że był to jedyny projekt Umowy bilateralnej przedłożony RG do zaopiniowania w roku sprawozdawczym.

*    *    *

 
            W dniu 12 października 2005 r. PRG, po zapoznaniu się z treścią dokumentu zatytułowanego „Deklaracja Meksykańska”, doceniając znaczenie współpracy naukowej i edukacyjnej z regionem Ameryki Południowej poleciło go Ministerstwu, jako podstawę do aktywnego uczestnictwa polskich środowisk akademickich w tym regionie.

            Zwrócono uwagę, iż zgodnie z duchem wyżej wymienionego dokumentu należy zapewnić tej współpracy wsparcie finansowe niezbędne do zainicjowania pełnoprawnego uczestniczenia Polski w tym programie.


IV Opiniowanie projektów aktów prawnych
            Stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym, w roku sprawozdawczym RG zaopiniowała 32 projekty aktów prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Były to poselskie projekty ustaw, projekty rozporządzeń ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, innych ministrów oraz dokumenty organów władzy i administracji publicznej. RG pozytywnie – bez uwag – zaopiniowała 15 projektów aktów prawnych, 6 projektów uzyskało opinię negatywną, 11 projektów zaopiniowano pozytywnie – z uwagami.
           W kolejności rozpatrywania były to niżej wyszczególnione projekty:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2005/2006.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2005/2006.

RG oba te projekty zaopiniowała negatywnie nie znajdując uzasadnienia dla zwiększenia opłaty związanej z przyjęciem na studia. RG wzięła pod uwagę sytuację społeczno-ekonomiczną społeczeństwa, a także fakt, że opłata za rekrutację i tak nie pokrywa całych kosztów z nią związanych.

 • Ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej. PRG pozytywnie zaopiniowało projekt uznając, że ustawa ta wychodzi naprzeciw działaniom środowisk akademickich i naukowych. Zgłoszono do projektu 4 uwagi szczegółowe o charakterze formalnym.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie przekształceń
  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. RG pozytywnie zaopiniowała propozycję nadania szkole imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie przekształceń
  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej. RG negatywnie zaopiniowała projekt uznając, że przy nadawaniu imienia Papieża Jana Pawła II należy zachować daleko idącą powściągliwość i ograniczyć takie przypadki do instytucji o najwyższej randze.

 • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

 • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.

RG oba ostatnie projekty zaopiniowała pozytywnie podkreślając jednak kolejny raz, że tworzenie nowych państwowych wyższych szkół zawodowych bez ewidentnego zwiększenia w budżecie państwa nakładów na szkolnictwo wyższe jest bardzo niebezpieczne, gdyż stwarza zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania istniejących szkół wyższych.

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie powoływania
  i odwoływania członków Rady Nauki. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. RG pozytywnie zaopiniowała oba projekty rozporządzeń proponując, aby miesięczne stawki wynagrodzeń dla poszczególnych grup stanowisk nie pokrywały się, jak ma to miejsce dotychczas.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. RG negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia, gdyż załączony do niego standard kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku „weterynaria” opracowany zostanie z godnie z wytycznymi wspólnie przyjętymi przez Ministerstwo i RG.

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. RG zaopiniowała pozytywnie z – 4 uwagami szczegółowymi – projekt rozporządzenia.

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę. PRG pozytywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia.

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne. PRG pozytywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. RG pozytywnie zaopiniowało merytoryczną treść projektu rozporządzenia, zgłaszając jednocześnie 14 uwag szczegółowych o charakterze formalnym.

 • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia z uwagą, że tworzenie kolejnych państwowych wyższych szkół zawodowych zuboża i tak już niskie nakłady niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania istniejących szkół wyższych.

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

 • Ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (projekt poselski). RG negatywnie zaopiniowała projekt ustawy, zasięgając opinii senatów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W uzasadnieniu negatywnej opinii RG zwróciła uwagę między innymi na następujące sprawy: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego posiada tylko 3 uprawnienia do nadawania stopni naukowych, w tym dwa do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach humanistycznych. Obecna struktura uczelni daleko odbiega od wzorców adekwatnych uniwersytetom, bowiem nie kształci studentów między innymi na kierunkach filozofia i prawo. Jeśli chodzi o ocenę jakości kształcenia, uczelnia uzyskała od Państwowej Komisji Akredytacyjnej warunkową ocenę kierunku pedagogika i filozofia, negatywną natomiast ocenę uzyskała filologia
  w zakresie specjalności filologia germańska z turystyką. RG uważa, że idea tworzenia uniwersytetów powinna integrować środowiska naukowe, dlatego
  w Kielcach powinien zostać utworzony uniwersytet poprzez połączenie Akademii Świętokrzyskiej z Politechniką Świętokrzyską.

 • Ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie (projekt poselski). Uniwersytet powstałby poprzez połączenie Akademii Rolniczej w Szczecinie i Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. RG pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy, zasięgając opinii senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. RG zdecydowanie opowiedziała się za ideą tworzenia silnych uczelni poprzez łączenie istniejących w danym środowisku szkół wyższych. Na wniosek Ministerstwa, RG uchwałą z dnia 17 listopada 2005 r. poparła swoją wcześniejszą opinię.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania i spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

 • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. RG pozytywnie opiniując projekt rozporządzenia kolejny raz zwróciła uwagę na fakt, że tworzenie nowych uczelni państwowych pozbawia środków uczelnie istniejące co uniemożliwia ich rozwój i utrudnia prawidłowe funkcjonowanie.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nazw kierunków studiów. RG dwukrotnie podejmowała uchwały w sprawie tego projektu dnia – 13 października 2005 r. oraz 15 grudnia 2005 r. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia proponując jednocześnie dokonanie następujących zmian i uzupełnień:

 • dodanie nowych kierunków studiów: dietetyka, bezpieczeństwo narodowe, logistyka, praca socjalna, bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa oraz mechatronika,

 • zmianę nazwy kierunków studiów: finanse i bankowość – na finanse, zaś zarządzanie i marketing – na zarządzanie,

 • rozszerzenie wykazu kierunków studiów, które prowadzone są wyłącznie jako jednolite studia magisterskie o kierunki: aktorstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia oraz analityka medyczna,

 • dodanie do wykazu kierunków studiów, na których kształcenie może być realizowane jako studia pierwszego i drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie – kierunku reżyseria,

 • wskazanie, że kierunki kosmetologia oraz praca socjalna winny być realizowane wyłącznie jako studia pierwszego stopnia. RG wielokrotnie wyrażała opinię, że to bardzo ważne dla uczelni rozporządzenie powinno mieć priorytetowe znaczenie i winno zostać szybko opublikowane.

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia proponując rozważenie kilku uwag formalnych, porządkujących sprawy organizacji specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu
  o nadanie tytułu profesora. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia
  z sugestią wprowadzenia uzupełnień dotyczących między innymi: sposobu finansowania recenzentów powoływanych przez Centralną Komisję w przewodach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora; określenia czasu, w którym Centralna Komisja powinna powołać recenzentów i poinformować o tym radę jednostki organizacyjnej; usunięcia z rozporządzenia zapisów dotyczących kwalifikacji I lub II stopnia.

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom. RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

 • Ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet Gdański – Kampus Bałtycki” (projekt poselski). RG negatywnie zaopiniowała projekt ustawy uznając jednakże poselską inicjatywę za zasadną, ale samo przedsięwzięcie inwestycyjne za nadmiernie rozbudowane. RG zwróciła uwagę, że rok 2006 będzie kolejnym rokiem o drastycznie niskich nakładach na inwestycje w szkolnictwie wyższym wobec tego nie należy obecnie rozpoczynać kolejnego dużego przedsięwzięcia pomimo obietnic o możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Na tego typu zadania inwestycyjne należałoby przeznaczyć środki z rezerw celowych, aby drastycznie nie ograniczać możliwości dostępu innych uczelni do funduszy z budżetu państwa na inwestycje mniej kapitałochłonne.

Konkludując tę sferę działalności RG należy zauważyć, że uwagi zgłaszane przez RG do projektów aktów prawnych w znacznym stopniu były wykorzystywane przez projektodawców.

 

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość