Strona główna

Sprawozdanie z działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w 2005 r


Pobieranie 228.59 Kb.
Strona2/3
Data18.06.2016
Rozmiar228.59 Kb.
1   2   3

V. Opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

 

            Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki RG


w 2005 r. – na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – wydała 45 opinii pozytywnych co do przyznania uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki organizacyjne szkół wyższych. W kolejności rozpatrywania były to wnioski o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

 • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia” – Wydziałowi Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach;

 • doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie „biologia medyczna” – Wydziałowi Farmaceutycznemu Akademii Medycznej w Białymstoku;

 • doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie „geografia” – Wydziałowi Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

 • doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie „biologia” – Instytutowi Biologii Uniwersytetu Gdańskiego;

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie „mechanika” – Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Radomskiej;

 • doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie „malarstwo” – Wydziałowi Pedagogicznemu Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn” – Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Opolskiej;

 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „psychologia” – Wydziałowi Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie;

 • doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie „malarstwo” – Wydziałowi Artystycznemu Akademii Jana Długosza w Częstochowie;

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna” – Wydziałowi Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej;

 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo” – Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej;

 • doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie „inżynieria rolnicza” – Wydziałowi Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;

 • doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie „oceanologia” – Instytutowi Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;

 • doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie „dyrygentura” – Wydziałowi Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie;

 • doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie „kompozycja i teoria muzyki” – Wydziałowi Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie;

 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „telekomunikacja” – Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie;

 • doktora nauk matematycznych w dyscyplinie „matematyka” – Instytutowi Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego;

 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo” – Wydziałowi Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku;

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie „mechanika” – Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Białostockiej;

 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „bibliologia” – Wydziałowi Historycznemu Uniwersytetu Warszawskiego;

 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „telekomunikacja” – Wydziałowi Elektroniki Politechniki Wrocławskiej;

 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „socjologia” – Collegium Civitas
  w Warszawie;

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria środowiska” – Wydziałowi Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej;

 • doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie „dyrygentura” – Wydziałowi Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu;

 • doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie „dyrygentura” – Instytutowi Edukacji Muzycznej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego;

 • doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie „dyrygentura” – Wydziałowi Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy;

 • doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo” – Wydziałowi Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;

 • doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo” – Wydziałowi Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;

 • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia” – Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie;

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie „elektronika” – Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Śląskiej w Gliwicach;

 • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Wydziałowi Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej;

 • doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie „biochemia” – Instytutowi Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego;

 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika” – Wydziałowi Pedagogicznemu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu;

 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „archeologia” – Wydziałowi Socjologiczno-Historycznemu Uniwersytetu Rzeszowskiego;

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie „automatyka i robotyka – Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej;

 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka” – Wydziałowi Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej;

 • doktora habilitowanego sztuk teatralnych – Wydziałowi Aktorskiemu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi;

 • doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie „wokalistyka” – Wydziałowi Wokalno-Instrumentalnemu Akademii Muzycznej w Katowicach;

 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika” – Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

 • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;

 • doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie „prawo” – Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;

 • doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie „instrumentalistyka” – Wydziałowi Instrumentalno-Pedagogicznemu Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie – Filia w Białymstoku;

 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo” – Instytutowi Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego;

 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo” – Instytutowi Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego;

 • doktora nauk prawnych w dyscyplinie „prawo” – Wydziałowi Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

 • doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie „kompozycja i teoria muzyki” – Wydziałowi Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie;

 • doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie „dyrygentura” – Wydziałowi Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

RG negatywnie zaopiniowała 18 wniosków, z tego 14 w zakresie uprawnień do doktoryzowania oraz 4 – do habilitowania. Sprawy te były omawiane na 10 posiedzeniach plenarnych RG.

RG wzorem lat ubiegłych stosowała ustalone procedury, iż każdy wniosek


o uprawnienie do nadawania stopnia doktora kierowany był do jednego recenzenta, a wniosek o uprawnienia do habilitowania – do dwóch recenzentów. Następnie wnioski opiniowane były przez Komisję Uprawnień Akademickich RG, oraz prezydium RG i RG.

RG z satysfakcją podkreśla dobrze układającą się współpracę z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów i wysoką zbieżność podejmowanych przez Komisję decyzji z opiniami Rady Głównej.

  

VI Wybory do Rady Głównej IX kadencji oraz Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej

 

            W dniu 20 stycznia 2005 r. RG powołała Centralną Komisję Wyborczą Rady Głównej, której zadaniem było przygotowanie całokształtu spraw związanych


z przeprowadzeniem wyborów członków RG IX kadencji. Przewodniczącym Komisji wybrano prof. J. Osiowskiego, a członkami zostały następujące osoby: prof. Pol. Śl. A. Błach, prof. A. Dubas, prof. B. Fechner, prof. B. Ginter, prof. A. Hałas, dr inż. A. Jankowska, prof. H. Kuźniak, prof. Cz. Lipecka, prof. A. Morawiecki, prof. B. Szczygieł oraz dr inż. K. Wańkowicz.

            Uchwałą z dnia 17 lutego 2005 r. RG określiła szczegółowe zasady i tryb wyboru elektorów i członków RGSzW na IX kadencję rozpoczynającą się


1 stycznia 2006 r. Regulamin wyborczy opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385, z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że w przypadku wejścia w życie, w 2005 roku, nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zostanie on stosownie uzupełniony i zmodyfikowany. Dnia 14 września 2005 r. RG podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 17 lutego 2005 r. wprowadzając następujące uzupełnienia i zmiany do regulaminu wyborczego, zgodnie z art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym:

- IX kadencja Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego rozpoczynająca się 1 stycznia 2006 r. trwa cztery lata,

- w skład Rady Głównej IX kadencj wchodzi czterech przedstawicieli studentów wybranych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie określonym w jego regulaminie na czas wskazany w tym regulaminie,

- w skład Rady Głównej IX kadencji wchodzi dwóch przedstawicieli doktorantów, uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach. Ich kadencja


w Radzie Głównej trwa dwa lata.

Dla uczelni, które nie mogą samodzielnie dokonać wyboru elektorów


w którejkolwiek z grup wyborczych, utworzone zostały wspólne okręgi wyborcze (29 dla kurii profesorów i doktorów habilitowanych oraz doktorów, 6 dla kurii doktorantów), którym przyporządkowane zostały poszczególne uczelnie. W uczelniach wybierających samodzielnie oraz we wspólnych okręgach wyborczych wybrano łącznie 411 elektorów w kurii profesorów i doktorów habilitowanych (średnio 19,6 elektorów na 1 mandat), 352 elektorów w kurii doktorów (średnio 58,5 elektorów na 1 mandat) oraz 251 elektorów z grupy doktorantów (średnio 125,5 elektorów na 1 mandat). Należy podkreślić bardzo niską frekwencję na niemal wszystkich zebraniach wyborczych elektorów, co świadczy o słabym zainteresowaniu środowiska akademickiego wyborami do RG.

Inaczej – znacznie lepiej – przedstawiała się sprawa frekwencji na ogólnopolskich zebraniach wyborczych. Średnia frekwencja w kurii profesorów i doktorów habilitowanych oraz doktorów przekroczyła 84%, w grupie doktorantów natomiast 95%.

W wyniku wyborów przeprowadzonych na ogólnopolskich zebraniach wyborczych w dniu 24 listopada 2005 r. członkami Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję, w latach 2006-2009, zostali:

–        Kuria profesorów i doktorów habilitowanych:

1)   prof. Jerzy Błażejowski – Uniwersytet Gdański

2)   prof. Leszek Dobrzański – Politechnika Śląska w Gliwicach

3)   prof. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna w Katowicach

4)   prof. Bożenna Gutkowska – Akademia Medyczna w Warszawie

5)   prof. Wojciech Iwańczak – Akademia Świętokrzyska w Kielcach

6)   prof. Piotr Kaczanowski – Uniwersytet Jagielloński

7)   prof. Piotr Konderla – Politechnika Wrocławska

8)   prof. Paweł Lampe – Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

9)   prof. Jerzy Lis – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10)  prof. Józef Lubacz – Politechnika Warszawska

11)  prof. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski

12)  prof. Wojciech Mitkowski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

13)  prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu

14)  prof. Bogdan Ney – Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

15)  prof. Sławomir Podlaski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

16)  prof. UŚl. Dariusz Rott – Uniwersytet Śląski w Katowicach

17)  prof. Janusz Sztumski – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

18)  prof. Marian Strużycki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

19)  prof. Zbigniew Ślipek – Akademia Rolnicza w Krakowie

20)  prof. Barbara Tuchańska – Uniwersytet Łódzki

21)  prof. Zbigniew Witkowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

–        Kuria doktorów:1)   dr inż. Andrzej Bartczak – Politechnika Łódzka

2)   dr med. Jacek Kosiewicz – Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

3)   dr inż. Wiesław Olek – Akademia Rolnicza w Poznaniu

4)   dr Anna Potocka – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

5)   dr Marek Stefaniuk – Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

6)    dr inż. Piotr Wroczyński – Politechnika Gdańska.

 

W wyniku wyborów przeprowadzonych na ogólnopolskim zebraniu wyborczym elektorów – doktorantów w dniu 8 grudnia 2005 r. członkami Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego IX kadencji na lata 2006-2007 zostali doktoranci:1) mgr Katarzyna Martowska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2) mgr inż. Mateusz Molasy – Politechnika Wrocławska.

            Centralna Komisja Wyborcza uznając prawomocność wyborów zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzania ogólnopolskich zebrań wyborczych we wszystkich kuriach – tego samego dnia i o tej samej godzinie. Zwróciła także uwagę na potrzebę zmiany zapisu odnośnie do liczby uzyskanych głosów tzn. kandydat wybrany winien uzyskać więcej, niż połowę ważnie oddanych głosów podczas wyborów (a nie więcej niż połowę oddanych głosów). Podkreślono także potrzebę zmiany zapisu w regulaminie wyborczym odnośnie do sposobu powoływania komisji skrutacyjnej.

            Przewodniczący CKW RG prof. J. Osiowski, na posiedzeniu plenarnym RG dnia 15 grudnia 2005 r., przedstawił w imieniu Komisji sprawozdanie końcowe


z prac i wyniki wyborów. Rada Główna jednomyślnie przyjęła wyniki wyborów do akceptującej wiadomości.

*   *    *

            Dnia 18 listopada 2004 r. RG podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu powoływania Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej. W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zaszła potrzeba nowelizacji tej uchwały, co miało miejsce w dniu 13 października oraz 17 listopada 2005 r.

            W dniu 14 kwietnia 2005 r., na posiedzeniu plenarnym, RG wybrała następujące osoby – spośród zgłoszonych przez senaty uniwersytetów posiadających wydziały prawa oraz innych, wyłonionych w drodze losowania uczelni – 25 osobowy skład Komisji Dyscyplinarnej na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.


i trwającą 3 lata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym:

 1. prof. Wincentego Bednarka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 2. dr hab. Andrzeja Bałabana – Uniwersytet Szczeciński

 3. prof. Stanisława Cebulę – Akademia Rolnicza w Krakowie

 4. prof. Janinę Ciechanowicz-McLean – Uniwersytet Gdański

 5. dr Renatę Dylkiewicz – Politechnika Koszalińska

 6. dr Włodzimierza Dymarskiego –Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 7. prof. Antoniego Felusia – Uniwersytet Śląski w Katowicach

 8. prof. Bogusławę Gnelę – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

 9. dr hab. Bogusława Janiszewskiego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 10. prof. Stefana Jaworskiego – Akademia Medyczna w Białymstoku

 11. dr n. farm. Aleksandrę Józefczyk – Akademia Medyczna w Lublinie

 12. prof. Violettę Konarską-Wrzosek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 13. dr hab. Piotra Kordasa – Uniwersytet Jagielloński

 14. prof. Cezarego Kosikowskiego – Uniwersytet w Białymstoku

 15. dr hab. Franciszka Lonchamps de Berier – Uniwersytet Warszawski

 16. dr hab. Ireneusza Nowikowskiego – Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 17. dr hab. Jadwigę Pazdan – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 18. dr Zygmunta Potęgę – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 19. dr hab. Edwarda Saulicza – Akademia Wychowania Fizycznego Katowicach

 20. prof. Wojciecha Skowrońskiego – Politechnika Opolska

 21. prof. Zofię Świdę – Uniwersytet Wrocławski

 22. prof. Elżbietę Urę – Uniwersytet Rzeszowski

 23. prof. Edwarda Wiśniewskiego – Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

 24. prof. Iwonę Wojciechowską – Akademia Muzyczna w Łodzi

 25. prof. Barbarę Wójcicką – Uniwersytet Łódzki

W dniu 17 lipca 2005 r. RG, na posiedzeniu plenarnym, dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji:

1. prof. dr hab. Zofię Świdę z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – na przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej,

2. dr hab. Bogusława Janiszewskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – na wiceprzewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej,

3. prof. dr hab. Violettę Konarską-Wrzosek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – na wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej.

 

*    *    *


            Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w 2005 roku wydała orzeczenia wobec 8 rozpatrywanych spraw dyscyplinarnych.

            W przypadku czterech spraw Komisja postanowiła utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenia, od których wniesiono odwołania, trzy pozostałe przekazała do ponownego rozpoznania przez Komisje I instancji z uwagi na błędy proceduralne i merytoryczne. Jedną ze spraw Komisja umorzyła z powodu przedawnienia.


VII Nowe kierunki studiów i standardy kształcenia

 

            W roku sprawozdawczym, stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia


27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dawniej art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym), RG zaopiniowała 3 wnioski
o ustanowienie nowych kierunków studiów:

- pozytywnie – o utworzenie kierunków „dietetyka” oraz „inżynieria biomedyczna”,

- negatywnie – o utworzenie kierunku „sport”. RG uznała, że kierunek ten w istocie niewiele różni się co do treści kształcenia realizowanych na istniejących kierunkach studiów, a przedłożony projekt standardów kształcenia nie odpowiada kryteriom ustalonym wspólnie przez Ministerstwo i RG.

*    *    *

Na wniosek Ministerstwa, RG w uchwałach z dnia 14 kwietnia 2005 r. i 15 grudnia 2005 r. przedstawiła pozytywne opinie o uruchomienie, w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dawny art. 4a ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym), kierunków studiów innych niż określone na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w następujących uczelniach:


 • Akademii Ekonomicznej w Krakowie kierunku o nazwie: „gospodarka i administracja publiczna”,

 • Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunku o nazwie: „archiwistyka i zarządzanie administracją”,

 • Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu kierunku o nazwie: „sztuka rejestracji obrazu”.

*    *    *

            Stosownie do podjętych przez Ministerstwo i RG ustaleń w październiku 2004 r. zawieszeniu uległy prace nad standardami kształcenia. W I połowie 2005 r. Ministerstwo powołało ekspertów, dla przygotowania nowych projektów standardów dla poszczególnych kierunków studiów. Ministerstwo wspólnie z RG opracowało zasady, które łącznie z założeniami Deklaracji Bolońskiej stanowiły podstawę opracowania standardów.

            RG rozpoczęła prace opiniodawcze – stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – w miesiącu lipcu 2005 r. Do końca 2005 r. RG przedstawiła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 42 pozytywnie zaopiniowane standardy kształcenia oraz 16 – pozytywnie z uwagami.

Negatywną opinię RG uzyskało ponad 30 projektów. RG wnioskowała, aby eksperci ponownie opracowali te standardy.

           Pozytywną opinię uzyskały standardy kształcenia dla kierunków:

- archeologia,

- automatyka i robotyka,

- biotechnologia,

- chemia,

- dietetyka,

- edukacja techniczno-informatyczna,


- elektrotechnika,

- europeistyka,

- farmacja,

- filozofia,

- geodezja i kartografia,

- geografia,

- geologia,

- gospodarka przestrzenna,

- górnictwo i geologia,

- historia,

- informatyka,

- instrumentalistyka,

- inżynieria biomedyczna,

- kierunek lekarsko-dentystyczny,

- kulturoznawstwo,

- leśnictwo,

- lotnictwo i kosmonautyka,

- matematyka,

- mechanika i budowa maszyn,

- metalurgia,

- nawigacja,

- oceanografia,

- oceanotechnika,

- ochrona środowiska,

- papiernictwo i poligrafia,

- pielęgniarstwo,

- położnictwo,

- psychologia,

- technika rolnicza i leśna,

- technologia drewna,

- technologia żywności i żywienia człowieka,

- towaroznawstwo,

- weterynaria,
- zarządzanie i inżynieria produkcji,

- zdrowie publiczne,

- zootechnika.

          Pozytywną opinię – z uwagami – uzyskały standardy kształcenia dla kierunków:

- architektura wnętrz,

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

- energetyka,

- filologia,

- fizjoterapia,

- historia sztuki,

- informatyka i ekonometria,

- mechatronika,

- ogrodnictwo,

- pedagogika specjalna,

- rolnictwo,

- technologia chemiczna,

- transport,

- włókiennictwo,

- wychowanie fizyczne.


VIII Sprawy budżetowe
            Dnia 20 stycznia 2005 r. RG pozytywnie zaopiniowała propozycje zasad przyznawania w 2005 r. środków budżetowych szkołom wyższym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie planu:

- wynagrodzeń w działalności dydaktycznej,

- dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną,

- dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów.


*    *    *
            Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2005 Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Kultury wystąpiły do RG o zaopiniowanie kryteriów podziału dotacji budżetowej na działalność uczelni morskich oraz uczelni artystycznych. Stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dawniej art. 35 ust. 2 pkt 4 ustawy o szkolnictwie wyższym) RG, dnia 17 lutego 2005 r., pozytywnie zaopiniowała przedłożone kryteria podziału dotacji dla uczelni artystycznych na rok 2005. W dniu 17 listopada 2005 r. RG pozytywnie zaopiniowała kryteria podziału środków dla uczelni morskich na rok 2006.

*    *    *

            Dnia 17 listopada 2005 r. RG pozytywnie zaopiniowała projekt zasad podziału dotacji w roku 2006 i w latach następnych na badania własne wraz z formułą algorytmu podziału tej dotacji dla szkół wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

*    *    *

            Stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dnia 15 grudnia 2005 r. RG negatywnie zaopiniowała przedłożoną przez Ministerstwo „Informację o projekcie budżetu państwa na 2006 rok w zakresie szkolnictwa wyższego”.

            Z przedłożonego projektu budżetu wynikało, iż zaplanowane wydatki


na szkolnictwo wyższe wzrastają w ujęciu nominalnym, w porównaniu do roku 2005, zaledwie o 0,8%, co w ujęciu realnym oznacza ich obniżenie o 0,6%.
Ten nominalny wzrost wynikał z planowanej w 2006 r. waloryzacji wynagrodzeń
o 1,5%.

            Rada Główna z głębokim niepokojem odnotowała fakt istotnego zmniejszenia wydatków na cele inwestycyjne. Zaplanowana na rok 2006 kwota oznacza, że wydatki te stanowić będą 83,1% nakładów roku 2005, z czego ponad 57% to wydatki przeznaczone na wyodrębnione zadania wieloletnich programów inwestycyjnych.

            Projekt budżetu na rok 2006 to kolejny wyraz, pomimo deklaracji rządu
i polityków o ważności tego sektora, zmniejszenia potencjału rozwojowego szkolnictwa wyższego. Nowe wyzwania związane z wdrażaniem Deklaracji Bolońskiej, wzrastająca konkurencyjność usług edukacyjnych w Europie i zarazem potrzeba otwartości uczelni na edukację studentów zagranicznych wymagają wzmocnienia finansowego szkolnictwa wyższego. Szczególnie niepokojący jest fakt kolejnego obniżenia wydatków na inwestycje, które z konieczności skutkować będą deprecjacją jakości usług edukacyjnych. Rada Główna z ogromnym niepokojem i dezaprobatą odniosła się do przedłożonych propozycji budżetu
w zakresie szkolnictwa wyższego na rok 2006.

 

*    *    * 

            W roku 2005 RG siedmiokrotnie zajmowała się sprawami podziału dotacji podmiotowej oraz opiniowała przedstawione przez Ministerstwo kwoty tej dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych oraz kościelnych szkół wyższych Kościoła Katolickiego. Podział tej dotacji dokonywany był na podstawie zasad przedstawionych przez Ministerstwo i zaopiniowanych przez RG. Przyznawanie środków na pomoc materialną dla studentów uczelni publicznych odbywa się według formuły algorytmu.


*    *    *
            Stosownie do art. 32 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym RG trzykrotnie opiniowała projekty zadań zlecanych przez Ministerstwo do realizacji uczelniom, na które przekazywane były dodatkowe środki finansowe. Dnia 17 marca 2005 r. RG pozytywnie zaopiniowała powierzenie Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach organizacji VI Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Dnia 14 kwietnia 2005 r. natomiast Rada opiniowała zadanie dotyczące zlecenia Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dotyczące zbadania stanu funkcjonowania liceów profilowanych.

            W lipcu 2005 r. Ministerstwo przekazało RG do zaopiniowania 117 projektów, pochodzących z 30 uczelni, o uruchomienie studiów wyższych zawodowych


w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej). RG pozytywnie zaopiniowała 63 projekty, 11 projektów zaopiniowanych zostało pozytywnie z uwagami o charakterze formalnym, w odniesieniu do 43 projektów wyraziła opinię negatywną.

            Przedmiotem oceny była zgodność z wymogami standardów kształcenia nauczycieli oraz przewidzianym ustawowo minimalnym wymiarem godzin dla studiów zawodowych. Rada wysoko oceniła wprowadzony przez Ministerstwo obowiązek wypełnienia jednolitego arkusza zgodności projektowanych studiów ze standardami kształcenia nauczycieli, proponując jego uzupełnienie o informacje dotyczące łącznej liczby godzin programów studiów.

            W trakcie analizy projektów zwrócono uwagę na mylnie wprowadzane nazwy kierunków studiów niezgodne z obowiązującym wykazem; zbyt małą ogólną liczbą godzin w stosunku do obowiązujących 2200; brak informacji o minimum kadrowym dla prowadzenia przedmiotu głównego lub dodatkowego. Zwrócono także uwagę na występujące niepożądane zjawisko łączenia specjalności głównej i dodatkowej obejmującej zbyt odległe od siebie dziedziny. W takich przypadkach przewidywano zbyt małą liczbą godzin specjalności dodatkowej. Wszystkie uwagi ogólne i szczegółowe przekazane zostały do Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.

*    *    *

            Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotację z budżetu państwa, RG – w 2005 r. – zaopiniowała wnioski następujących szkół wyższych o przyznanie dotacji z budżetu państwa na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań naukowych niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr:


 • Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Wniosek zaopiniowany został pozytywnie. RG zwróciła uwagę, że jest to Uczelnia o małej liczbie studentów, zaś wnioskowana kwota dotacji jest niska i będzie służyła bezpośrednio celom dydaktycznym;

 • Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. RG nie poparła tego wniosku. Uczelnia ta jest silna, prężnie rozwijająca się, o dobrej kondycji finansowej. Wnioskowana kwota dotacji nie miałaby istotnego znaczenia dla sytuacji finansowej Uczelni – co przy niedoborze środków na działalność dydaktyczną publicznych szkół wyższych nie skłania do popierania finansowania budżetowego sektora niepublicznego;

 • Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. RG wniosek zaopiniowała negatywnie uznając, że zgłoszone projekty winny być zasadniczo realizowane ze środków własnych Szkoły przy ewentualnym wsparciu podmiotów zewnętrznych. Brak jest wystarczającego uzasadnienia wysokiego kosztorysu projektów (np. niektóre z systemów komercyjnych mają odpowiedniki nieodpłatne). W projekcie nie wykazano ewentualnych wpływów na rzecz Uczelni ze szkoleń oferowanych instytucjom zewnętrznym.

*    *    *

 

            Dnia 20 stycznia 2005 r. RG wyraziła opinię w sprawie wniosków


o udzielenie promesy w formie listu intencyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycjom budowlanym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na inwestycje budowlane Olsztyńskiej Szkoły Wyższej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie.

RG negatywnie zaopiniowała wnioski:

1)    o udzielenie promesy w formie listu intencyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycjom budowlanym:


 • Olsztyńskiej Szkoły Wyższej pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem”,

 • Wszechnicy Mazurskiej w Olecku pn. „Rozbudowa i doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej Wszechnicy Mazurskiej w Olecku”,

 • Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pn. „Centrum dydaktyki turystycznej i zdrowotnej w Kielnarowej”,

 • Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach pn. „Wyposażenie obiektów dydaktycznych WSEiA w Kielcach”,

2) przyznanie dotacji z budżetu państwa na inwestycje budowlane:

  • Olsztyńskiej Szkoły Wyższej pn. „Budowa domu akademickiego z biblioteką i basenem pływackim przy OSW w Olsztynie”,

  • Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie pn. „Adaptacja budynku produkcyjno-magazynowego nr 19A przy ul. Wolskiej 45 w Warszawie”.

 

            RG – dostrzegając wagę inwestycji wskazanych we wnioskach dla dalszego rozwoju poszczególnych uczelni oraz starania o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów – nie mogła ich zaopiniować pozytywnie. Wnioski nie spełniały bowiem formalnych wymogów określonych w rozporządzeniu MENiS z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa.

           

RG kolejny raz wyraziła ubolewanie, że w budżecie szkolnictwa wyższego na 2005 r. przeznaczono bardzo mało środków na inwestycje. Nie znając pełnego zapotrzebowania na środki inwestycyjne z całego obszaru szkolnictwa wyższego oraz mając świadomość, że w pierwszej kolejności winny być zagwarantowane środki na zadania kontynuowane, opinie RG musiały być niekorzystne dla uczelni wnioskujących o dotacje.


*    *    *
            W 2005 r. do RG wpłynęło 17 regulaminów przyznawania stypendiów naukowych zwolnionych, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z podatku. RG zaopiniowała pozytywnie 10 regulaminów rekomendując je do zatwierdzenia Ministrowi. Cztery regulaminy uzyskały rekomendację Rady pod warunkiem dokonania poprawek wskazanych w uchwale RG. Trzy regulaminy zostały zaopiniowane negatywnie.

            W kolejności rozpatrywania były to następujące wnioski uczelni i instytucji: • w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

 • w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych w ramach Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich (RFSD) w województwie śląskim,

 • w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,

 • w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wszechnicy Mazurskiej w Olecku,

 • w sprawie zmodyfikowanego regulaminu stypendialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu,

 • w sprawie regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej,

 • w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego z dziedziny „inżynieria środowiskowa”,

 • w sprawie zasad przyznawania stypendiów Wspólnotowego Centrum Badawczego,

 • w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów
  i pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,

 • w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego przyznawania stypendiów „Indeks dla najlepszych” Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie,

 • w sprawie regulaminu przyznawania stypendium artystycznego studentom Uniwersytetu w Białymstoku,

 • w sprawie regulaminu przyznawania studentom specjalnych stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej,

 • w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich przez Fundację im. Heinricha Bolla – przedstawicielstwo w Polsce,

 • w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,

 • w sprawie regulaminu stypendialnego z własnego funduszu stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

 • w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu
  w Białymstoku,

 • w sprawie regulaminu funduszu stypendialnego „Józek Szkolny” dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Europejskiej im Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.


IX Kontakty zewnętrzne Rady Głównej
            Rada Główna – wybieralny organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego –współdziała z:

 • ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki,

 • innymi ministrami sprawującymi nadzór nad szkołami wyższymi, na zasadach określonych w odpowiednich ustawach, w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego,

 • Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów w sprawach dotyczących rozwoju kadr naukowych – wynikających z ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

 • Radą Nauki w sprawach dotyczących badań naukowych i nauki,

 • Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności oraz Radą Główną Jednostek Badawczo-Rozwojowych w sprawach badań naukowych oraz kształcenia na poziomie wyższym,

 • Państwową Komisją Akredytacyjną w zakresie oceny jakości kształcenia,

 • konferencjami rektorów, o których mowa w art. 54 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki
  i kultury,

 • Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP oraz Komisją Nauki, Edukacji
  i Sportu Senatu RP w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki,

 • przedstawicielami związków zawodowych działających w obszarze szkolnictwa wyższego.

Przedstawiciele tych instytucji zapraszani byli na posiedzenia plenarne RG.

Współpraca RG ze wszystkimi partnerami odbywała się na zasadzie wzajemności. RG zapraszana była przez wszystkie wymienione gremia i instytucje. Członkowie RG w 2005 r. uczestniczyli w ponad 70 różnych posiedzeniach, na których dyskutowane były sprawy obejmujące szkolnictwo wyższe.

Informacje o pracach RG zamieszczane były w notatkach przewodniczącego Rady Głównej. W 2005 r. ukazało się 11 notatek na łamach „Forum Akademickiego”. Wszystkie dokumenty RG – uchwały, stanowiska, opinie, protokoły z posiedzeń plenarnych RG i prezydium RG, a także wspomniane notatki – zamieszczane były w witrynie internetowej RG: www.rgsw.edu.pl
X Obsługa administracyjna Rady Głównej
            Wzorem lat ubiegłych obsługę administracyjną RG w 2005 r. prowadziło Biuro Rady Głównej, w którym zatrudnione były 3 osoby: radca ministra – kierująca Biurem, referendarz i podreferendarz.

            Zgodnie ze Statutem Rady Głównej oraz Regulaminem Organizacyjnym Ministerstwa do zakresu działania Biura RG należały zagadnienia i sprawy:

a)   organizacja i protokołowanie posiedzeń plenarnych i prezydium RG,

b)   realizacja postanowień plenum i prezydium RG, przygotowywanie projektów dokumentów, rocznych sprawozdań i informacji;

c)   przygotowywanie spraw przekazanych do zaopiniowania przez RG,

d)   przygotowywanie spraw związanych z opiniowaniem przez RG wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień akademickich,

e)    prowadzenie spraw finansowych oraz monitorowanie wydatków związanych z działalnością Rady Głównej i Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej,

f)    archiwizowanie dokumentacji,

g)    prowadzenie sekretariatu Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej,
w tym:

- organizacja i protokołowanie posiedzeń i rozpraw Komisji,

- realizacja postanowień Komisji,

- współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie objętym działaniem Komisji.

Środki na działalność RG zagwarantowane były w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – dział 38 „szkolnictwo wyższe”. W roku 2005 zaplanowane zostały środki w wysokości 631 000 zł. Kwota ta wyższa niż w latach poprzednich wynikała z konieczności przeprowadzenia wyborów do Rady Głównej IX kadencji.

            Bardzo ważną i pomocną rolę organizacyjną i informacyjną spełniali sekretarze komisji RG, wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

            W imieniu własnym i Rady Głównej pragnę serdecznie podziękować Państwu Sekretarzom za zaangażowanie i efektywną pracę na rzecz środowiska akademickiego oraz pomoc w prowadzeniu komisji RG.

                                                                                                    Przewodniczący

    Rady Głównej

 


Jerzy Błażejowski

Zał. Nr 1
Informacja

o działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

w 2005 roku

27 lipca 2005 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, po około 1,5 rocznym okresie prac nad tym dokumentem – najpierw w Zespole Prezydenckim a później Parlamencie. Rada Główna kilkakrotnie opiniowała projekt ustawy. Na posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackiej obecni byli zawsze przedstawiciele Rady Głównej. Wiele przepisów – szczególnie dotyczących zasad kształcenia oraz spraw pracowniczych, studenckich i doktoranckich – pojawiło się w ustawie z inicjatywy Rady Głównej.

W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym znaleźć można delegacje do ponad 30 rozporządzeń ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Zgodnie z przepisami ustawy, Rada przedkłada ministrowi propozycje rozwiązań i formuły dwóch rozporządzeń – dotyczących nazw kierunków studiów oraz standardów kształcenia. 13 października 2005 roku Rada podjęła uchwałę 205/2005, w której opiniując projekt rozporządzenia Ministra E i N przedłożyła jednocześnie swoje propozycje w tym zakresie. Zgodnie z tą uchwałą, na liście obejmującej 115 kierunków studiów, 100 winno być realizowanych w trybie dwustopniowym, 10 – w trybie jednolitych studiów magisterskich, 1 – w trybie bądź to dwustopniowym, bądź jednolitych studiów magisterskich oraz 4 – jako studia pierwszego stopnia. Rada bardzo aktywnie włączyła się w opracowanie standardów kształcenia. Prace w tym zakresie rozpoczęły się jeszcze w momencie intensywnych dyskusji parlamentarnych nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Przy znaczącym zaangażowaniu Rady zostali powołani przez Ministra EN i S eksperci do opracowania standardów. Dwukrotnie – 18 marca i 15 kwietnia – odbyły się spotkania z ekspertami, zorganizowane przez Departament Szkolnictwa Wyższego, w których aktywnie zaangażowani byli członkowie Rady. Z Rady pochodziły wzorcowe standardy, które zostały przygotowane stosownie do wcześniejszej uchwały w tej sprawie oraz licznych konsultacji środowiskowych – w tym z Zespołem Ministra Edukacji i Nauki do spraw Procesu Bolońskiego. Rada zaproponowała też rozwiązania i zapisy jakie winny znaleźć się w części ogólnej standardów. Przygotowane przez ekspertów standardy były analizowane i opiniowane na kilku posiedzeniach Rady – we wrześniu odbyły się dwa dwudniowe posiedzenia w tej sprawie poświęcone wyłącznie standardom. Stan aktualny jest następujący: 42 standardy zostały zaopiniowane pozytywnie, 16 standardów - warunkowo pozytywnie (z uwagami) oraz ponad 30 standardów negatywnie. Opiniując standardy, Rada kierowała się głównie kryteriami merytorycznymi. Standardy wymagają ujednolicenia w zakresie formy i winno to nastąpić – z udziałem osób z Departamentu Szkolnictwa Wyższego – w nieodległej przyszłości. Postęp w kwestii standardów to jedno z ważniejszych osiągnięć Rady nie tylko w mijającym roku, ale również w mijającej VIII kadencji.

Projekty rozporządzeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym były przez Radę wnikliwie analizowane, a opinie przedstawiane Ministrowi Edukacji i Nauki. Członkowie Rady uczestniczyli wielokrotnie w konsultacjach na etapie przygotowywania rozporządzeń przez Departament Szkolnictwa Wyższego.

Rada Główna sukcesywnie opiniowała wnioski jednostek organizacyjnych uczelni o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Wniosków takich wpłynęło ponad 100, z tego 45 zostało zaopiniowanych pozytywnie, a 18 – negatywnie. Wiele wniosków było związanych z reorganizacją podstawowych jednostek uczelni.

Rada zaopiniowała 3 projekty ustaw o utworzenie Uniwersytetów – Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Świętokrzyskiego w Kielcach i Medyczno-Przyrodniczego w Szczecinie – zasięgając opinii renomowanych uniwersytetów polskich. Po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i regulacji dotyczących nazw uczelni, Rada zmodyfikowała kryteria opiniowania wniosków o utworzenie lub zmianę nazwy uczelni.

Rada sukcesywnie opiniowała projekty:


 • budżetu państwa w zakresie szkolnictwa wyższego,

 • zasad podziału dotacji budżetowej dla szkół wyższych,

 • zasad podziału dotacji na badania własne (Rada śledziła przygotowanie nowego algorytmu podziału tej dotacji)

 • zasad podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów.

Rada zaopiniowała wiele regulaminów stypendiów naukowych, które wpłynęły z uczelni lub innych instytucji.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym niezbędna okazała się nowelizacja statutu Rady Głównej. Statut przygotowany został w nowej formule z uwzględnieniem zapisów ustawowych oraz dotychczasowych zasad funkcjonowania Rady – w zgodzie z kanonami techniki legislacyjnej. Statut został uchwalony na posiedzeniu plenarnym dnia 17 listopada 2005 roku i zgodnie z nim będzie konstytuowała się Rada Główna IX kadencji.

Wybory członków Rady Głównej IX kadencji odbyły się z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w dniu 24 listopada – w grupie nauczycieli akademickich – oraz 8 grudnia – doktorantów. Członkowie Rady z grona studentów zostali wybrani przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory członków Rady Głównej z grona nauczycieli akademickich i doktorantów poprzedziło wyłonienie elektorów, w różnych terminach począwszy od kwietnia do listopada 2005 roku. Na 27 osób reprezentujących nauczycieli akademickich, 10 – to członkowie Rady VIII kadencji. W 30% zatem pozostaną obecni członkowie, a w 70 % będą to osoby nowe (niekiedy uczestniczące w pracach Rady wcześniejszych kadencji).

Rada dokonała wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, a następnie przewodniczącej i wiceprzewodniczących Komisji. Również w tej instytucji nastąpiła znacząca wymiana osób (z poprzedniej Komisji pozostały 2 osoby, w 25 osobowym składzie).

Ważnym obszarem działalności Rady były kontakty ze środowiskiem akademickim i naukowym. Przedstawiciele Rady Głównej uczestniczyli w posiedzeniach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz innych konferencji rektorów. Brali udział w spotkaniach różnych gremiów funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedstawiciele Rady byli obecni na posiedzeniach Polskiej Akademii Nauk, Rady Nauki oraz Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych.

Za ważne w minionym roku należy uznać kontakty z Państwową Komisją Akredytacyjną i Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów. Współpraca z Państwową Komisją Akredytacyjną stwarza perspektywę wypracowania racjonalnych mechanizmów podnoszenia jakości kształcenia. Współpraca z Centralną Komisją rysuje natomiast możliwości zharmonizowania relacji między dziedzinami, względnie dyscyplinami naukowymi w których są nadawane stopnie naukowe z jednej strony, a kierunkami kształcenia z drugiej.

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, wybieralny organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, pełni rolę partnera społecznego względem instytucji publicznych. W mijającym roku Rada wielokrotnie typowała przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich do komitetów sterujących i monitorujących programów unijnych.

Rada uczestniczyła również w opiniowaniu licznych dokumentów unijnych, raportów OECD i innych dotyczących obszaru szkolnictwa wyższego i nauki.

Rada kontynuowała dyskusję nad ważnymi problemami dotyczącymi środowiska akademickiego – między innymi modelem kariery akademickiej, modelem studiów doktoranckich, kwestiami pomocy materialnej dla studentów.

Wiele zamierzeń zostało zrealizowanych. Rada Główna na bieżąco wywiązywała się z obowiązku opiniowania dokumentów wpływających od organów władzy publicznej – głównie Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu). Uczestniczyła w życiu środowiska akademickiego, przenosząc opinie tam zasłyszane oraz pojawiające się problemy najpierw na forum Rady a później Ministerstwa. Dalej idące zamierzenia były względem standardów kształcenia. Kontynuacja tego ważnego –niedokończonego – dzieła pozostaje Radzie Głównej IX kadencji.Jerzy Błażejowski

Warszawa, 15 grudnia 2005 r.1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość