Strona główna

Sprawozdanie z działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w 2005 r


Pobieranie 228.59 Kb.
Strona3/3
Data18.06.2016
Rozmiar228.59 Kb.
1   2   3

Zał. Nr 2


Uchwały


Rady Głównej i prezydium Rady Głównej

Szkolnictwa Wyższego • Nr 146/2005 RG z dn. 20.01.2005 r.

dotycząca projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie:

 • określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2005/2006,

 • określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2005/2006

(RG druk Nr 253),


 • Nr 147/2005 RG z dn. 20.01.2005 r.

w sprawie propozycji zasad przyznawania w 2005 r. środków budżetowych szkołom wyższym nadzorowanym przez MENIS w zakresie planu:

  • wynagrodzeń w działalności dydaktycznej,

  • dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną,

  • dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów

(RG druk Nr 254),


 • Nr 148/2005 RG z dn. 20.01.2005 r.

w sprawie powołania Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej

(RG druk Nr 255),
 • Nr 149/2005 RG z dn. 20.01.2005 r.

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie „dietetyka”

(RG druk Nr 256),
 • Nr 150/2005 RG z dn. 20.01.2005 r.

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

(RG druk Nr 257),
 • Nr 151/2005 RG z dn. 17.02.2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.

(RG druk Nr 260),


Nr 152/2005 RG z dn. 17.02.2005 r.

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

(RG druk Nr 266),


 • Nr153/2005 RG z dn. 17.02.2005 r.

w sprawie kryteriów podziału dotacji budżetowej na działalność uczelni artystycznych w 2005 r.

(RG druk Nr 267),
 • Nr 154/2005 RG z dn. 17.02.2005 r.

w sprawie projektu podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów w 2005 r. dla uczelni niepaństwowych i kościelnych szkół wyższych Kościoła Katolickiego

(RG druk Nr 268),
 • Nr 155/2005 RG z dn. 17.02.2005 r.

dotycząca projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie przekształceń w:

(RG druk Nr 269),


 • Nr 156/2005 RG z dn. 17.02.2005 r.

w sprawie zaopiniowania projektów standardów nauczania dla kierunku studiów „dietetyka”

(RG druk Nr 270),
 • Nr 157/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

(RG druk Nr 272),
 • Nr 158/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie powoływania i odwoływania członków Rady Nauki

(RG druk Nr 273),
 • Nr 159/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

(RG druk Nr 274),
 • Nr 160/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach organizacji
VI Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

(RG druk Nr 276),
 • Nr 161/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki

(RG druk Nr 277),

 • Nr 162/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

w sprawie projektu podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów w 2005 r. dla uczelni niepaństwowych i kościelnych szkół wyższych Kościoła Katolickiego

(RG druk Nr 278),
 • Nr 163/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

(RG druk Nr 279),
 • Nr 164/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

dotycząca projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych,

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

(RG druk Nr 281),


 • Nr 165/2005 PRG z dn. 16.03.2005 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

(RG druk Nr 282),
 • Nr 166/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia

(RG druk Nr 284),
 • Nr 167/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

dotycząca projektów rozporządzeń Rady Ministrów:

  • w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu,

  • w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

(RG druk Nr 285),
- Nr 168/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

w sprawie czasu trwania studiów, umiejscowienia i treści przedmiotów ogólnych w standardach kształcenia oraz zalecanego poziomu liczby godzin przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych na studiach pierwszego stopnia

(RG druk Nr 287),


 • Nr 169/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie utworzenia wspólnych okręgów wyborczych dla dokonania wyboru elektorów na ogólnopolskie zebrania wyborcze Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.

(RG druk Nr 293),

 • Nr 170/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

uzupełniająca uchwałę Nr 151/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.

(RG druk Nr 294),
 • Nr 171/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr 168/2005 RG z dna 17 marca 2005 r. w sprawie czasu trwania studiów, umiejscowienia i treści przedmiotów ogólnych w standardach kształcenia oraz zalecanego poziomu liczby godzin przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych na studia pierwszego stopnia

(RG druk Nr 295),
 • Nr 172/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

(RG druk Nr 296),
 • Nr 173/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

(RG druk Nr 297),
 • Nr 174/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań działalności wspomagającej

(RG druk Nr 298),
 • Nr 175/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie „gospodarka
i administracja publiczna” w Akademii Ekonomicznej w Krakowie

(RG druk Nr 299),
 • Nr 176/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie zlecenia przez MENiS Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie realizacji zadania dotyczącego zbadania stanu funkcjonowania liceów profilowanych

(RG druk Nr 300),
 • Nr 177/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie zaopiniowania projektów standardów nauczania dla kierunku studiów „inżynieria biomedyczna”

(RG druk Nr 301),

 • Nr 178/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie „inżynieria biomedyczna”

(RG druk Nr 302),
 • Nr 179/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na kadencję 2006-2008

(RG druk Nr 310),
 • Nr 180/2005 PRG z dn. 11.05.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę

(RG druk Nr 311),
 • Nr 181/2005 PRG z dn. 11.05.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne

(RG druk Nr 312),
 • Nr 182/2005 RG z dn. 16.06.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

(RG druk Nr 315),
 • Nr 183/2005 RG z dn. 16.06.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji

(RG druk Nr 316),
 • Nr 184/2005 RG z dn. 16.06.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich

(RG druk Nr 317),
 • Nr 185/2005 RG z dn. 16.06.2005 r.

w sprawie uzupełniającego podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów na rok 2005 w niepaństwowych uczelniach zawodowych

(RG druk Nr 318),
 • Nr 186/2005 RG z dn. 16.06.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

(RG druk Nr 319),
 • Nr 187/2005 RG z dn. 16.06.2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych

(RG druk Nr 320),
 • Nr 188/2005 RG z dn. 16.06.2005 r.

w sprawie połączenia Pomorskiej Akademii Medycznej z Akademią Rolniczą
w Szczecinie i utworzenie Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie

(RG druk Nr 321),
 • Nr 189/2005 RG z dn. 15.06.2005 r.

w sprawie powołania Zespołu RG do przygotowania projektu opinii o połączeniu Pomorskiej Akademii Medycznej z Akademią Rolniczą w Szczecinie i utworzenie Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie

(RG druk Nr 322),
 • Nr 190/2005 RG z dn. 16.06.2005 r.

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

(RG druk Nr 324),
 • Nr 191/2005 RG z dn. 16.06.2005 r.

w sprawie ustanowienia nowego kierunku studiów o nazwie „sport”

(RG druk Nr 325),
 • Nr 192/2005 RG z dn. 14.07.2005 r.

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

(RG druk Nr 326),
 • Nr 193/2005 RG z dn. 14.07.2005 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie

(RG druk Nr 327),
 • Nr 194/2005 RG z dn. 14.07.2005 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

(RG druk Nr 328),
 • Nr 195/2005 RG z dn. 13-14.07.2005 r.

w sprawie projektów standardów kształcenia

(RG druk Nr 333),
 • Nr 196/2005 RG z dn. 14.09.2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr 151/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.

(RG druk Nr 335),
 • Nr 197/2005 RG z dn. 14-15.09.2005 r.

w sprawie projektów standardów kształcenia

(RG druk Nr 337),

 • Nr 198/2005 RG z dn. 14.09.2005 r.

w sprawie propozycji uzupełnienia planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów na 2005 r. dla Wyższej Szkoły Informatyki i Nauk Społeczno-Prawnych w Bydgoszczy

(RG druk Nr 338),
 • Nr 199/2005 RG z dn. 14.09.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie

(RG druk Nr 339),
 • Nr 200/2005 RG z dn. 14.09.2005 r.

w sprawie zmian w składzie Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

(RG druk Nr 340),
 • Nr 201/2005 RG z dn. 29.09.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

(RG druk Nr 342),
 • Nr 202/2005 RG z dn. 29.09.2005 r.

w sprawie projektów standardów kształcenia

(RG druk Nr 343),
 • Nr 203/2005 RG z dn. 29.09.2005 r.

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

(RG druk Nr 346),
 • Nr 204/2005 RG z dn. 29.09.2005 r.

w sprawie zaopiniowania projektów uczelni dotyczących prowadzenia studiów wyższych zawodowych w ramach specjalizacji nauczycielskiej

(RG druk Nr 347),
 • Nr 205/2005 RG z dn. 13.10.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nazw kierunków studiów

(RG druk Nr 349),
 • Nr 206/2005 RG z dn. 13.10.2005 r.

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

(RG druk Nr 350),
 • Nr 207/2005 RG z dn. 13.10.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

(RG druk Nr 353), • Nr 208/2005 RG z dn. 13.10.2005 r.

w sprawie uzupełnienia planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów w 2005 roku

(RG druk Nr 354),
 • Nr 209/2005 RG z dn. 13.10.2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr 134/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na lata 2006-2008

(RG druk Nr 355),
 • Nr 210/2005 RG z dn. 13.10.2005 r.

w sprawie projektów standardów kształcenia

(RG druk Nr 356),
 • Nr 211/2005 RG z dn. 17.11.2005 r.

w sprawie przywrócenia matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na egzaminie maturalnym

(RG druk Nr 357),
 • Nr 212/2005 RG z dn. 17.11.2005 r.

dotycząca pisma DSW-2-JB-0412-1.15.3/05 Ministra Edukacji i Nauki w sprawie utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie

(RG druk Nr 358),
 • Nr 213/2005 RG z dn. 17.11.2005 r.

w sprawie projektu zasad podziału dotacji w roku 2006 i latach następnych na badania własne wraz z formułą algorytmu podziału tej dotacji dla szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

(RG druk Nr 359),
 • Nr 214/2005 RG z dn. 17.11.2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr 209/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13 października 2005 r. o zmianie uchwały Nr 134/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na lata 2006-2008

(RG druk Nr 361),
 • Nr 215/2005 RG z dn. 17.11.2005 r.

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

(RG druk Nr 363),
 • Nr 216/2005 RG z dn. 17.11.2005 r.

w sprawie zasad podziału środków dla uczelni morskich w 2006 roku

(RG druk Nr 364),
 • Nr 217/2005 RG z dn. 17.11.2005 r.

w sprawie projektu planu dotacji podmiotowej dla uczelni, które po raz pierwszy złożyły wniosek o dotację oraz propozycji uzupełnienia planu dotacji na pomoc materialną dla studentów w 2005 roku dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

(RG druk Nr 365),
 • Nr 218/2005 RG z dn. 17.11.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Nr 219/2009 RG z dn. 17.11.2005 r.

w sprawie projektów standardów kształcenia

(RG druk Nr 367)
NR 220/2205 RG z dnia. 17.11.2005 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na kadencję 2006-2008

(RG druk Nr 368),


 • Nr 221/2005 RG z dn. 17.11.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom

(RG druk Nr 369),
 • Nr 222/2005 PRG z dn. 8.12.2005 r.

w sprawie uzupełnienia planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów w 2005 roku

(RG druk Nr 371),
 • Nr 223/2005 PRG z dn. 8.12.2005 r.

w sprawie zasad kształcenia na kierunku innym niż określony na podstawie
art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

(RG druk Nr 373),
 • Nr 224/2005 PRG z dn. 8.12.2005 r.

w sprawie zasad kształcenia na podstawie standardów kształcenia innych niż określone na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

(RG druk Nr 374),
 • Nr 225/2005 PRG z dn. 8.12.2005 r.

w sprawie zasad opiniowania wniosków o prowadzenie studiów podyplomowych innych niż określone w art. 8 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

(RG druk Nr 375),
 • Nr 226/2005 PRG z dn. 8.12.2005 r.

w sprawie zasad opiniowania wniosków o utworzenie lub zmianę nazwy uczelni określonych w art. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

(RG druk Nr 376),
 • Nr 227/2005 RG z dn. 15.12.2005 r.

w sprawie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

(RG druk Nr 377),
 • Nr 228/2005 RG z dn. 15.12.2005 r.

w sprawie projektów standardów kształcenia

(RG druk Nr 378),
 • Nr 229/2005 RG z dn. 15.12.2005 r.

w sprawie zmiany zmianie uchwały Nr 205/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2005 r. dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nazw kierunków studiów

(RG druk Nr 379),
 • Nr 230/2005 RG z dn. 15.12.2005 r.

w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

(RG druk Nr 380),
 • Nr 231/2005 RG z dn. 15.12.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

(RG druk Nr 381),
 • Nr 232/2005 RG z dn. 15.12.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli

(RG druk Nr 382),
 • Nr 233/2005 RG z dn. 15.12.2005 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

(RG druk Nr 383),
 • Nr 234/2005 PRG z dn. 8.12.2005 r.

w sprawie projektów standardów kształcenia

(RG druk Nr 384).

Zał. Nr 3


Stanowiska i opinie

Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

i prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Stanowiska • Nr 57/2005 PRG z dn. 2.02.2005 r.

w sprawie projektu ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej

(RG druk Nr 265),
 • Nr 58/2005 PRG z dn. 16.03.2005 r.

(RG druk Nr 271),


 • Nr 59/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych w ramach Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich (RFSD) w województwie śląskim

(RG druk Nr 275),
 • Nr 60/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

(RG druk Nr 280),
 • Nr 61/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

w sprawie ustanowienia tytułu zawodowego „magister inżynier architekt krajobrazu” oraz „magister farmacji”

(RG druk Nr 283),
 • Nr 62/2005 RG z dn. 17.03.2005 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

(RG druk Nr 286),
 • Nr 63/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie „nowej matury”

(RG druk Nr 303),
 • Nr 64/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie zmodyfikowanego regulaminu stypendialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

(RG druk Nr 304),
 • Nr 65/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej

(RG druk Nr 305),
 • Nr 66/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wszechnicy Mazurskiej w Olecku

(RG druk Nr 306),
 • Nr 67/2005 RG z dn. 14.04.2005 r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego z dziedziny „inżynieria środowiska”

(RG druk Nr 309),
 • Nr 68/2005 PRG z dn. 11.05.2005 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów Wspólnotowego Centrum Badawczego

(RG druk Nr 313),
 • Nr 69/2005 RG z dn. 16.06.2005 r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów
i pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

(RG druk Nr 323),
 • Nr 70/2005 RG z dn. 14.07.2005 r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendium artystycznego studentom Uniwersytetu w Białymstoku

(RG druk Nr 330),
 • Nr 71/2005 RG z dn. 14.07.2005 r.

w sprawie regulaminu przyznawania studentom specjalnych stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej

(RG druk Nr 331),
 • Nr 72/2005 RG z dn. 14.07.2005 r.

w sprawie regulaminu zasad postępowania kwalifikacyjnego przyznawania stypendiów „Indeks dla najlepszych” Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

(RG druk Nr 332),
 • Nr 73/2005 RG z dn. 14.09.2005 r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich przez Fundację im. Heinricha Bölla – przedstawicielstwo w Polsce

(RG druk Nr 341),
 • Nr 74/2005 RG z dn. 29.09.2005 r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białymstoku

(RG druk Nr 344)
 • Nr 75/2005 RG z dn. 29.09.2005 r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

(RG druk Nr 345),
 • Nr 76/2005 RG z dn. 29.09.2005 r.

w sprawie regulaminu stypendialnego z własnego funduszu stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

(RG druk Nr 348),
 • Nr 77/2005 RG z dn. 13.10.2005 r.

w sprawie regulaminu funduszu stypendialnego „Józek Szkolny” dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

(RG druk Nr 352),
 • Nr 78/2005 RG z dn. 15.12.2005 r.

w sprawie projektu budżetu państwa na 2006 rok w zakresie szkolnictwa wyższego

(RG druk Nr 385).
Opinie • Nr 4/2005 RG z dn. 20.01.2005 r.

w sprawie wniosków o udzielenie promesy w formie listu intencyjnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycjom budowlanym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na inwestycje budowlane Olsztyńskiej Szkoły Wyższej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie

(RG druk Nr 258),
 • Nr 5/2005 RG z dn. 20.01.2005 r.

w sprawie wniosków: Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie o przyznanie dotacji z budżetu państwa na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr

(RG druk Nr 259),
 • Nr 6/2005 RG z dn. 30.08.2005 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

(RG druk Nr 334),
 • Nr 7/2005 RG z dn. 14.09.2005 r.

w sprawie odwołania z funkcji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu Prof. dr hab. inż. Antoniego Jarosza

(RG druk Nr 336),
 • Nr 8/2005 PRG z dn. 12.10.2005 r.

(RG druk Nr 351),


 • Nr 9/2005 RG z dn. 15.12.2005 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet Gdański – Kampus Bałtycki” oraz stanowiska Rządu wobec tego projektu

(RG druk Nr 386),1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość