Strona główna

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej black lion narodowego funduszu inwestycyjnego spóŁka akcyjna w roku obrotowym 2009 I skład rady nadzorczej w 2009 R


Pobieranie 12.71 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.71 Kb.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

BLACK LION NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

W ROKU OBROTOWYM 2009

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2009 R.

Rada Nadzorcza Black Lion NFI S. A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2009 w następującym składzie:



 • Maciej Wandzel - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Maciej Zientara - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • Rafał Bauer

 • Dominika Słomińska

 • Paweł Potocki

 • Jerzy Kotkowski

W dniu 18 maja 2009 r. Pan Rafał Bauer oraz Pan Jerzy Kotkowski złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Funduszu.

W dniu 26 maja 2009 r. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do składu Rady Nadzorczej powołani zostali Pan Andrzej Rzońca oraz Pan Maciej Pietras.

W dniu 30 listopada 2009 r. rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Pan Paweł Potocki.

Skład Rady Nadzorczej na koniec 2009 r. przedstawiał się następująco:



 • Maciej Wandzel - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Maciej Zientara - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • Dominika Słomińska

 • Andrzej Rzońca,

 • Maciej Pietras

II DZIAŁALNOŚC RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza działała zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, Ustawą o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Umową o zarządzanie majątkiem Funduszu oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.

Praca Rady Nadzorczej w roku 2009 przebiegała sprawnie przy współudziale wszystkich Członków. Posiedzenia Rady Nadzorczej Black Lion NFI S. A. odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu Rady Nadzorczej.

W roku 2009 Rada Nadzorcza wykonywała ciążące obowiązki w zakresie kontroli i nadzoru działalności Black Lion NFI S.A. Współpraca z Zarządem Black Lion NFI S.A. układała się prawidłowo, z poszanowaniu uprawnień obu organów Black Lion NFI S.A. Zarząd Black Lion NFI S. A. na bieżąco składał Radzie Nadzorczej niezbędne informacje, opracowania lub wyjaśnienia, szczególnie dotyczące bieżącej działalności i sytuacji finansowej.

W roku 2009 Rada Nadzorcza Black Lion NFI S. A. spotkała się na posiedzeniach 7 razy, podjęła 27 uchwał, w tym 11 uchwał obiegowych.

W dniu 11 grudnia 2009 r. w ramach Rady Nadzorczej ustanowiono, Komitet Audytu, o którym mowa w art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, oraz powołano do składu Komitetu Audytu Pana Andrzeja Rzońcę, Pana Maciej Wandzel oraz Pana Macieja Zientarę. W związku z art. 86 ust. 4 ww. Ustawy, Pana Andrzej Rzońca został wskazany jako członek Komitetu Audytu, spełniający warunki niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub/i rewizji finansowej.



Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Maciej Wandzel .......................................................

Maciej Zientara ....................................................

Bogusław Leśnodorski ....................................................

Michał Kobus .......................................................

Piotr Surmacki ........................................................






©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość