Strona główna

Sprawozdanie z działalności towarzystwa muzycznego im. Karola nicze


Pobieranie 23.48 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.48 Kb.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO im. KAROLA NICZE

W roku 2006

NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W DNIU 19 kwietnia 2007r.Szanowni Państwo


Towarzystwo Muzyczne im.Karola Nicze w Pabianicach powstało dzięki inicjatywie przyjaciół patrona – Karola Nicze, wybitnego pianisty, pabianiczanina, laureata VIII Międzynarodowego Konkursu im.F.Chopina w Warszawie w 1970 r.

Towarzystwo Muzyczne zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Łodzi 5 listopada 2000 r. a następnie 23 stycznia 2001 r. decyzją Sądu Rejestrowego w Łodzi zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. W grudniu 2004 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Pracami Towarzystwa kieruje 9 –cio osobowy zarząd w składzie:Prezes: Hieronim Ratajski

V-ce Prezesi: Celina Zamuszko, Urszula Jaros

Sekretarz: Bogumła Czyżewska

Skarbnik: Andrzej Banat

Członkowie: Marek Czyżewski, Marian Szukalski, Radosław Żurawski, Krzysztof Raczyński

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Janina Przygocka

Członkowie – Krystyna Kaleta, Bożenna Drobniewska

Towarzystwo nasze stale się rozrasta, dziś liczy 74 członków.

Oto niektóre cele statutowe Towarzystwa:


  1. Podejmowanie i inspirowanie działalności artystycznej celem upowszechniania kultury muzycznej w społeczeństwie

  2. Prowadzenie aktywnej działalności w dziedzinie szeroko pojętego wychowania muzycznego samodzielnie i we współpracy z innymi instytucjami kultury

  3. Pozyskiwania do współpracy sponsorów wśród instytucji i osób prywatnych dla zgromadzenia środków materialnych na działalność artystyczną i koncertową

  4. Współpracę i współdziałanie z organizacjami i instytucjami artystycznymi, naukowymi i kulturalnymi oraz wybitnymi osobistościami życia muzycznego w kraju i zagranicą

  5. Promowanie wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży poprzez organizowanie koncertów i wykorzystanie środków masowego przekazu i pomoc materialną

  6. Organizowanie w Pabianicach co najmniej raz w roku koncertu z udziałem wybitnych artystów

  7. Prowadzenie kształcenia muzycznego w różnych formach, wychodzących naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom

  8. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Zarząd Towarzystwa odbył w roku 2006 18 protokołowanych zebrań których zapis zebrany jest w księdze protokołów, prowadzonej przez sekretarza Towarzystwa – panią Bogumiłę Czyżewską.

Realizując cele statutowe Towarzystwo Muzyczne im . Karola Nicze współpracuje z wieloma osobistościami życia muzycznego nie tylko w Polsce. Są to między innymi : Magdalena Rezler – Niesiołowska, prof. Władysław Marchwiński, prof. Bronisław Kazimierz Przybylski, prof. Marian Borkowski, prof. Zdzisław Szostak. W/w są również członkami Towarzystwa Muzycznego.

W maju 2005 r. Towarzystwo wystąpiło do Rady Miejskiej w Pabianicach z wnioskiem o przyznanie prof. Marianowi Borkowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pabianic. Rada Miejska w Pabianicach w dniu 29 czerwca 2005 r. podjęła uchwałę o nadaniu prof. Marianowi Borkowskiemu tytułu „ Honorowy Obywatel Miasta Pabianic „ uznając jego zasługi dla kultury polskiej i podkreślając związki z miastem.

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze wypełnia swoje cele statutowe również poprzez prowadzenie Ośrodka Kształcenia muzycznego „Allegro”.

Celem ośrodka Allegro jest nauczanie śpiewu oraz gry na instrumentach muzycznych w następujących strukturach”:

A/ 3- letni cykl dziecięcy

B/3- letni cykl młodzieżowy

C/ indywidualne kształcenie przeznaczone głównie dla osób starszych

Słuchacz Ośrodka (jego rodzice lub prawni opiekunowie ) wybiera jeden z wymienionych wariantów oraz decyduje o ilości lekcji oraz jej długości; możliwe są następujące możliwości : lekcje 30 – minutowe lub 45- minutowe raz lub dwa razy w tygodniu. Oferta jest bardzo zróżnicowana i obejmuje oprócz śpiewu naukę gry na niemal wszystkich współczesnych instrumentach. Największym zainteresowaniem cieszą się : fortepian , skrzypce, gitara, w dalszej kolejności : flet, klarnet, saksofon; w porównaniu z poprzednimi latami zmalała znacznie ilość chętnych do nauki gry na keyboardzie.

Autorskie programy nauczania dostosowane są do możliwości uczących się. Dbają o to wysokiej klasy pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Pabianicach, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku. Spełniają oni wszystkie kryteria wymagane przez prawo oświatowe. W roku 2005 obejmującym II część roku szkolnego 2004/2005 i część 2005/2006 w Ośrodku uczyło 29 nauczycieli.

Z podpisanych umów wynika, że w okresie sprawozdawczym na liście słuchaczy było 66 osób : od dzieci w wieku wczesnoszkolnym, poprzez licealistów, studentów po osoby pracujące. Duża liczba nauczycieli w stosunku do liczby słuchaczy wynika ze strategii prowadzenia Ośrodka, którą można wyrazić w następujących punktach:

A/ dostosowanie terminu lekcji do oczekiwań słuchacza

B/ wykorzystania możliwości lokalowych Szkoły, w której zajęcia się odbywają

C/ różnorodność oferty edukacyjnej

Po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia słuchacz otrzymuje dyplom, a na koniec każdego roku szkolnego wydawane są świadectwa, które nie są świadectwami szkolnymi w rozumieniu przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej; w pozostałych przypadkach wystawiane są jedynie zaświadczenia. Dokumentację wydawanych dyplomów i świadectw prowadzi kierownik Ośrodka. W czerwcu 2006 roku wydano 35 świadectw ,5 dyplomów oraz 9 zaświadczeń.

Osiągnięcia muzyczne prezentowane są na koncertach. W roku 2006 odbyły się 3 koncerty: Wszystkie prezentowały znakomite przygotowanie, żywiołową chęć do grania, ogromną kulturę muzyczną oraz – co należy szczególnie podkreślić – wyjątkowo życzliwą i mobilizującą atmosferę panującą wśród publiczności. Wystąpiło na nich 52 uczniów.

Chciałbym gorąco podziękować kierownikowi Ośrodka Pani Małgorzacie Matyni – Szukalskiej , która nie szczędząc czasu i zaangażowania wzorowo prowadzi działalność. A warto zaznaczyć , że swoją pracę wykonuje nieodpłatnie.

Opisana wyżej działalność Ośrodka była i jest możliwa jedynie dzięki przychylności i wsparciu Dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. W Pabianicach, która użycza Ośrodkowi swoich pomieszczeń, instrumentów a nawet nut. Za tę przykładną współpracę w imieniu nas wszystkich serdecznie dziękuję.
Działalność koncertowa Towarzystwa

W ciągu 6 lat Towarzystwo zorganizowało 15 koncertów dla szerokiej publiczności. Dzięki staraniom Towarzystwa występowali w Pabianicach tak znakomici artyści jak : Magdalena Rezler- Niesiołowska, Piotr Paleczny, Kwartet „Wilanów”, Konstanty Andrzej Kulka, Tadeusz Chmielewski, Krzysztof Jakowicz.,Adam Makowicz.

W roku sprawozdawczym 2006 odbyły się 3 koncerty. Pierwszy promował uczennicę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pabianicach Patrycję Mynarską. Drugi to koncert, który współorganizowaliśmy z Panią Bożeną Kabza oraz Andrzejem Furmanem, którego celem było zgromadzenie funduszy na kupno nowego fortepianu.

Trzeci koncert to pierwszy na zakupionym nowym instrumencie Yamaha. Grał na nim światowej sławy pianista Adam Makowicz.

Był to koncert szczególny, gdyż zaprosiliśmy na niego wszystkich, którzy przyczynili się do zgromadzenia pieniędzy na zakup wymienionego fortepianu.
W latach szkolnych 2004/5 oraz 2005/6 oraz 2007 Towarzystwo

Muzyczne wypłaca co miesiąc stypendium utalentowanej uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pabianicach – skrzypaczce Patrycji Mynarskiej ufundowane przez jednego z donatorów Towarzystwa Pana Andrzeja Furmana z firmy „ Aflofarm „.

W związku z organizacją koncertów Zarząd Towarzystwa Muzycznego natrafiał niestety na liczne niedogodności i problemy. Do najważniejszych należał brak w Pabianicach fortepianu wysokiej klasy.

co w praktyce uniemożliwiało organizowanie koncertów pianistycznych.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakim był zakup nowego fortepianu , Zarząd Towarzystwa Muzycznego założył specjalne konto bankowe i rozpoczął tym samym w roku 2004 propagowanie akcji „ Fortepian „ , mającej na celu gromadzenie funduszy na kupno instrumentu , który służyłby całej społeczności. Zbieranie funduszy miało różne formy:

-Wpłaty od darczyńców ( firm i osób prywatnych )

-Zbiórki przeprowadzane przy okazji koncertów

-W roku szkolnym 2005 / 2006 – cykl koncertów zorganizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Pabianicach w pabianickich szkołach Wykonawcami tych koncertów były dzieci i młodzież, która jednocześnie uczy się w naszej szkole muzycznej.

Akcja spotkała się z pozytywnym przyjęciem środowiska oraz aprobatą ze strony uczniów jak i pedagogów szkół w Pabianicach.

Znaczącą kwotę około 25 tys.zł zgromadziliśmy w wyniku organizacji koncertu pt. „Co nam w sercu gra”, w którym prezentowała się grupa pabianickich Vip-ów z władzami Miasta i Powiatu na czele. Jednak decydujący moment gromadzenia funduszy to wystąpienie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zakupu fortepianu. Wniosek został zaakceptowany,. Zgromadzone środki własne i dotacja Ministerstwa dała nam możliwość zakupu fortepianu Yamaha za 99.8 tys.zł. Zakup przeprowadzono zgodnie z ustawą –Prawo zamówień publicznych. Rozliczenie całej akcji „Fortepian” znajduje się na naszej stronie internetowej i jest do wglądu w dokumentach księgowych Towarzystwa.Działalność finansowa Towarzystwa
Nie wchodząc w sprawozdaniu w szczegóły finansowe , które przedstawi przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Janina Przygocka należy stwierdzić , iż zakończyliśmy rok budżetowy nadwyżką środków na poziomie 2,8 tys.zł. Stało się to dzięki olbrzymiej operatywności całego Zarządu Towarzystwa na czele ze skarbnikiem Panem Andrzejem Banatem , z którym wspólnie zabiegaliśmy o hojnych sponsorów.

Chciałbym w tym miejscu wymienić najważniejszych :

Urząd Miejski w Pabianicach , MOK , Philips Lighting S.A. , Z.P.F. „Polfa” „Aflofarm”, Z.P.M. „Pamso” , Firma Jakuba Wendlera , Pa-co-bank, PKO B.P.,Firma ‘Skoda” Pana Bednarka ,PSM,F.N.”Pafana”, Firma „Emo”

ZdiZM, ZGM, ZEC,ZWiK.

Pomoc oazywali nam Oficyna Drukarska Państwa Kosmalskich,Państwo Sadzakowie,Koryccy, ale przede wszystkim Pan Norbert Hans projektant wszystkich plakatów i zaproszeń na nasze koncerty.

W roku sprawozdawczym 2006 oprócz zakupionego fortepianu Yamaha majatek Towarzystwa wzbogacił się o nowy instrument muzyczny , jakim jest flet tez firmy Yamaha. Ofiarodawcą był Pan Andrzej Furman z firmy „Aflofarm”.W tym miejscu godzi się wspomnieć o pięknym prezencie, który otrzymaliśmy od rodziny naszego patrona Pani Magdaleny Szadkowskiej – Nicze i Adama Nicze, którzy przekazali nam fortepian marki August Ferster,na którym grał Karol Nicze.

W miesiącu marcu 2007 r. fortepian przekazaliśmy Muzeum Miasta Pabianic i służyć on będzie całej społeczności miasta. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować darczyńcom.

Realizując statutowy obowiązek propagowania życia i osiągnięć naszego patrona Zarząd Towarzystwa objął patronat nad filmem o Karolu Nicze, którego twórcą jest pabianiczanin Pan Zbigniew Gajzler.Plany na najbliższą przyszłość:

A/ W miesiącu marcu 2007 r. zorganizowaliśmy koncert promocyjny absolwentek PSM I i II stopnia w Pabianicach aktualnie studentek Akademii Muzycznej w Łodzi Agaty Szukalskiej i Ewy Kaczmarek.

B/ prowadzimy rozmowy z laureatem konkursu im.H. Wieniawskiego Bartłomiejem Niziołem. Prawdopodobnie koncert odbędzie się we wrześniu.

C/ prowadzimy rozmowy z pianistą Waldemarem Malickim. Prawdopodobnie koncert noworoczny.D/ prowadzimy rozmowy z Panem Strzelczykiem muzykiem jazzowym.

Kończąc moja wypowiedz chciałbym podziękować członkom Towarzystwa, zaproszonym gościom za przybycie na dzisiejsze spotkanie a także mediom za propagowanie informacji o naszych koncertach oraz przychylne komentarze o naszym Towarzystwie. Chciałbym także podziękować moim przyjaciołom z Zarządu Towarzystwa , Komisji Rewizyjnej , Ośrodkowi Allegro , pani księgowej Agnieszce Janeckiej , kasjerce pani Annie Stusio oraz Krzysztofowi Mondzielewskiemu, bez których działalność Towarzystwa byłaby niemożliwa. Szczególnie chciałbym podziękować pani Dyrektor PSM w Pabianicach Celinie Zamuszko za udostępnienie nam pomieszczeń szkoły dla nasze działalności oraz posiedzeń Zarządu . Chciałbym także podziękować Pani Urszuli Jaros Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic za umożliwienie odbycia zebrania w tak pięknym obiekcie. Lista osób, którym należałoby podziękować jest znacznie dłuższa dlatego przepraszam tych, których pominąłem gdyż wynika to tylko z braku czasu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość