Strona główna

Sprawozdanie z przebiegu wizyty studyjnej sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w Andaluzji


Pobieranie 40.11 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.11 Kb.
Sprawozdanie z przebiegu wizyty studyjnej sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w Andaluzji

21 – 25 września 2010

Wizyta studyjna Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej, która odbyła się


z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w dniach 21-25 września 2010 r. miała na celu umożliwienie zapoznania Sygnatariuszy z praktyką działalności Andaluzyjskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej, jego strukturą organizacyjną, zasadami funkcjonowania
i realizowanymi zadaniami oraz działalnością andaluzyjskich firm społecznych i infrastrukturą ich wsparcia.

Stroną przyjmującą ze strony hiszpańskiej była TOPA S.L., która odpowiadała za organizację spotkań


i transport.

W wizycie wzięli udział przdstawiciele najaktywniejszych Sygnatariuszy: Danuta Binek (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), Waldemar Jakubas (Grodzki Urząd Pracy w Krakowie), Małgorzata Chrapek (Gmina Wieprz), Agata Machnik-Pado (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej), Dorota Pawluś (Instytut Socjologii UJ), Joanna Matysiak-Miszczuk (Spółdzielnia Socjalna Etcetera), Teresa Misina (Laboratorium Cogito Sp. z o.o), Danuta Szymońska (Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń), Danuta Węgrzyn (Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy), Jacek Kwiatkowski (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji), Joanna Czarnik (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych), Wioletta Wilimska (Dyrektor ROPS w Krakowie), Rafał Barański, Joanna Sutuła (ROPS w Krakowie). W wizycie uczestniczył też tłumacz w osobie p. Ewy Palki.


Poniżej przedstawiony został plan spotkań, w których wzięli udział uczestnicy wizyty wraz z krótkim opisem instytucji goszczących oraz tematem spotkania i wnioskami z dyskusji.

21.09.2010
9.20 – 13.30

Przelot do Malagi


14.00 – 16.30

Przejazd do Kordoby


19.30 – 21.30

Spotkanie z TOPA S.L.

przekazanie dokumentacji, uzgodnienie szczegółów organizacyjnych spotkań22.09.2010
10.30 – 12.00

Grupa 1. Sesja w Parlamencie w Sewilli. Spotkanie z przedstawicielami parlamentu. Komisja ds. Równości i Dobrostanu Społecznego

Parlament Andaluzji jest jednym z trzech organów tworzących Autonomiczny Rząd Andaluzji. Komisja ds. Równości i Dobrostanu Społecznego jest odpowiedzialna za monitorowanie i prawidłowe korygowanie sytuacji dyskryminacji.

Uczestnicy wizyty wzięli udział w posiedzeniu Komisji ds. Równości i Dobrostanu Społecznego oraz spotkaniu z Dyrektor Andaluzyjskiego Instytutu ds. Kobiet. Tematem spotkania była ekonomia społeczna jako narzędzie aktywizacji zawodowej kobiet (głównie w obszarze świadczenia usług opiekuńczych).

W Andaluzji istotną rolę w zakresie realizacji usług społecznych pełnią gminy (kontraktują je i finansują wykonanie). Usługi społeczne np. opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi mogą być sprawowane przez spółdzielnie zakładane przez kobiety po 45 roku życia, które zrzeszają się by otrzymać zlecenie. Tym samym kobiety te przestają być bezrobotnymi (dotychczas gros z nich miało taki status np. ze względu na pełnienie ról opiekuńczych w obrębie swych rodzin, co uniemożliwiało im funkcjonowanie na otwartym rynku pracy).

Spółdzielnie konkurują o zlecenia wraz z podmiotami komercyjnymi przy czym administracja, chcąc preferować firmy społeczne, może powołać się na zapisy statutu regionu autonomicznego, który daje podstawę prawną do tego, aby w przetargu publicznym wybrać podmiot realizujący cele społeczne. Tym niemniej, nie można wybrać oferty złej jakościowo tylko dlatego, że została złożona przez firmę społeczną. W procesie selekcji ofert odrzuca się te, które nie spełniają sformułowanych w przetargu kryteriów jakościowych. Cena nie stanowi kryterium oceny gdyż znana jest na etapie ogłaszania przetargu przez sektor publiczny wszystkim potencjalnym oferentom).

Zlecenia dla spółdzielni nie są jedyną możliwością realizacji usług społecznych, gdyż usługi te mogą być świadczone przez pracowników etatowych gminy (pracownicy socjalni). System organizacji świadczenia usług społecznych jest elastyczny. Gmina może animować na swoim terenie spółdzielnie, ale nie staje się jej członkiem założycielem. Obecnie w Andaluzji nie ma potrzeby aby gminy


w istotny sposób angażowały się w kreowanie nowych spółdzielni, bo te powstają oddolnie w sposób bardzo dynamiczny, zwłaszcza od czasu wejścia w życie ustawy o osobach niesamodzielnych.
W sumie w Andaluzji jest kilkaset spółdzielni (około 500).

10.30 – 12.00Grupa 2. Wizyta w Andaluzyjskim Instytucie ds. Kobiet w Sewilli

Spotkanie z kierownictwem Andaluzyjskiego Instytutu ds. Kobiet, doświadczenia w zakresie wdrażania modelu andaluzyjskiego.


Andaluzyjski Instytut ds. Kobiet jest organem Zarządu Andaluzji działającym na rzecz równości praw
i szans kobiet i mężczyzn w dążeniu ku modelowi społeczeństwa promującemu nowe formy koegzystencji, bardziej demokratyczne i egalitarne.

Instytut jest organem doradczym Rządu Regionalnego Andaluzji, jego rola polega również


na inicjowaniu i koordynowaniu działań poszczególnych Departamentów w zakresie realizacji
i wykonywania Planów Równych Szans dla Kobiet, będących instrumentem polityki Rządu Regionalnego Andaluzji, mającym przyczynić się do poprawy sytuacji kobiet.
Główna siedziba instytutu mieści się w Sewilli, oprócz niej funkcjonuje 8 delegatur (jedna w każdej prowincji regionu) oraz ich jednostki pomocnicze w gminach – 169 centrów informacji dla kobiet. Działalność instytutu wspiera też centrum szkoleniowe oraz centrum dokumentacji.

Podczas spotkania uczestnicy wizyty mieli okazję poznać zakres działania instytutu, jego strukturę, realizowane programy (m.in. projekty szkoleniowe dla kobiet, dotacje dla firm zatrudniających kobiety, praktyki zawodowe dla absolwentek, wspieranie w tworzeniu przedszkoli przyzakładowych, doradztwo jak założyć własną firmę). W ostatnich latach większość nowych miejsc pracy dla kobiet powstała w sektorze opiekuńczym, dzięki wdrożeniu ustawy o osobach niesamodzielnych. Władze Andaluzji promują zatrudnienie kobiet poprzez wprowadzenie zasady 60/40 w zatrudnieniu


w administracji publicznej, miejscach w parlamencie, listach wyborczych, itp. (60% kobiet i 40% mężczyzn lub 60%meżczyzn i 40% kobiet).
Wnioski:

Bezrobocie kobiet jest ważnym problemem w Małopolsce. Rozwiązania andaluzyjskie związane


z wprowadzeniem ustawy o osobach niesamodzielnych z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej mogą być przenoszone na grunt polski.
12.30 – 14.00

Spotkanie z przedstawicielami Konfederacji Podmiotów na rzecz Ekonomii Społecznej (CEPES)
w Sewilli

Andaluzyjska Konfederacja Podmiotów na Rzecz Ekonomii Społecznej utworzona w 1999 roku jest międzysektorową organizacją pracodawców zrzeszającą organizacje (federacje, stowarzyszenia) przedsiębiorstw z sektora ekonomii społecznej oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Regionie Samorządowym Andaluzji.

Główną rolą CEPES Andaluzja jest obrona interesów zrzeszonych przedsiębiorców oraz reprezentowanie tego środowiska, jak również promowanie wspomnianych modeli działalności gospodarczej jako sposobu generowania miejsc pracy oraz drogi ku sprawiedliwszemu społeczeństwu i lepszemu podziałowi dóbr.

CEPES Andaluzja realizuje projekty szkoleniowe, informacyjne, wspiera zrzeszone federacje


w sprawach administracyjnych, prowadzi też program wymiany doświadczeń, w ramach którego osoby chcące założyć spółdzielnię lub pracujące w firmie społecznej mogą odbyć 6-miesięczny staż
w firmie z sektora ES w innym kraju.
Było to jedno z najważniejszych spotkań podczas wizyty, gdyż CEPES jest w pewnym stopniu odpowiednikiem MPNRES. Uczestnicy spotkania mogli porównać strukturę, zasady działania, zarządzania, kompetencje paktu andaluzyjskiego i małopolskiego. Porównywano też wielkość sektora ES w obu regionach. W Andaluzji sektor ES wypracowuje 13% rocznego PKB, tworząc 8 mln miejsc pracy (2 na 10 miejsc pracy), zrzesza 400 tys. udziałowców.

Poruszono też temat definicji ekonomii społecznej, która w Andaluzji jest rozumiana inaczej niż


w Polsce. Sektor es w Hiszpanii to przede wszystkim sektor spółdzielczy. Wyznacznikiem przynależności do niego nie jest działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
ale współdziałanie.
Wnioski:

 • Polska definicja ES jest bardzo szeroka, uwzględnia mnogość podmiotów
  z których część nie prowadzi działalności gospodarczej.

 • Regionalne pakty na rzecz ES dają ogromne możliwości we wspieraniu przedsiębiorstw społecznych.

 • Przedyskutowania wymaga obecna struktura MPNRES oraz sposób wzmocnienia jego znaczenie w regionie w kontekście struktury i zadań CEPES w Andaluzji

18.00 – 20.00Konferencja „Modele polityki społecznej i równości w Europie” w Urzędzie Prowincji Kordoby (Diputación de Córdoba), z udziałem Prezydenta Urzędu Prowincji, Szefowej Rady ds. Równości
i Dobrobytu Zarządu Andaluzji i Dyrektor ROPS w Krakowie
.

DIPUTACIÓN jest organem władzy na szczeblu prowincji, którego rolą jest dbanie o sprawy prowincji


i zarządzanie nimi, jak również zapewnianie pełnego pakietu odpowiedniej jakości świadczonych przez gminy usług publicznych dla całego terytorium prowincji.

Omówione zostały modele i doświadczenia w zastosowaniu modeli polityki społecznej w prowincji,


ze szczególnym uwzględnieniem działań Zespołu ds. Rozwoju Społecznego i Równości, powołanego
w Diputación de Córdoba, którego misją jest zarządzanie, promowanie i wdrażanie usług z zakresu dobrostanu społecznego leżących w kompetencjach władz samorządowych prowincji.


23.09.2010
9.45 – 12.00

Seminarium „ Współpraca biznesowa: odpowiedź w czasach kryzysu” w Urzędzie Prowincji Kordoby organizowane przez Prowincjonalne Konsorcjum ds. Rozwoju Gospodarczego oraz Urząd Prowincji Kordoba we współpracy z ICEX i EXTENDA

Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego (ICEX) wspiera firmy hiszpańskie ułatwiając ich ekspansję na rynkach zagranicznych. EXTENDA jest instrumentem Andaluzyjskiego Rządu, mającym za zadanie wdrażanie jego polityki internacjonalizacji – polegającej na skoordynowanej pracy pomiędzy wszystkimi instytucjami powiązanymi z promocją za granicą. Podczas seminarium został omówiony program wsparcia, z którego mogą korzystać również firmy społeczne.


Wnioski:

Ekspansja małopolskich przedsiębiorców społecznych na rynku zagranicznym jest w chwili obecnej mało realna, ale przykład andaluzyjski wspierania wszystkich eksporterów (bez względu czy przynależą do sektora ES czy nie) można rozpatrywać w szerszej perspektywie wsparcia sektora ES. Podobne podejście znalazło się w nowej strategii Województwa Małopolskiego gdzie sektor ES wpisano do obszaru przedsiębiorczości.


12.30- 14.00

Wizyta w centrum Usług Społecznych na rzecz Wspólnoty „Moreras”

Główną rolą centrum usług społecznych jest doradztwo i współpraca ze społecznością we wszelkich mogących wystąpić sytuacjach problemowych. W swojej działalności ośrodki te kierują się zasadami solidarności, integracji, szacunku dla odmienności i wielokulturowości oraz wspierania rozwoju człowieka. Posiadają szereg zróżnicowanych instrumentów, którymi wspomagają społeczność.

Usługi świadczone przez ośrodki tego rodzaju kierowane są do osób, rodzin i grup, które takiego wsparcia potrzebują, i obejmują dokonanie diagnozy i znalezienie dla każdej z osób instrumentu najbardziej adekwatnego do jej potrzeb.

Przedmiotem spotkania były doświadczenia z zakresu aktualnie funkcjonujących modeli lokalnych


w dziedzinie polityki społecznej. Najwięcej czasu poświęcono wdrażaniu ustawy o osobach niesamodzielnych omawiając jej realizację na najniższym poziomie - dzielnicy

Wnioski:

 • Służby publiczne działające na szczeblu lokalnym, których przedmiot działania obejmuje pracę z osobami zmarginalizowanymi mają istotną rolę do odegrania w aspekcie ich zawodowej aktywizacji z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej. Centra Usług Społecznych diagnozują niezatrudnione kobiety zamieszkujące środowisko lokalne w zakresie ich potencjału do zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych. Diagnozując ich ewentualne deficyty, Centra są jednocześnie w stanie zapewnić kobietom odpowiednie wsparcie merytoryczne w formie np. szkoleń i doradztwa, które przygotuje je do podjęcia działalności zawodowej w spółdzielni socjalnej.

14.00 -15.30Wizyta w siedzibie CEPES w Kordobie

Celem spotkania było poznanie działalności lokalnego oddziału Andaluzyjskiej Konfederacji Podmiotów na Rzecz Ekonomii Społecznej (CEPES) w Kordobie.

CEPES Andaluzja posiada swoje oddziały w każdej prowincji. Jednym z nich jest oddział w Kordobie, który oprócz wsparcia merytorycznego zapewnia swoim członkom lokale oraz przestrzeń konferencyjno-szkoleniową, w której mogą być podejmowane różnorodne inicjatywy członków konfederacji. Uczestnicy wizyty zwiedzili budynek CEPES Kordoba, mieli również możliwość przedyskutowania roli i rozwiązań formalnych konstytuujących CEPES. Po raz kolejny dyskusja koncentrowała się na definiowaniu sektora ekonomii społecznej i konieczności jasnego jego zdefiniowania.

Wnioski:

Mimo różnic w rozumieniu ES w Andaluzji i Małopolsce hiszpańskie rozwiązania związane


z infrastrukturą jej wsparcia mogą stanowić dla nas dobry przykład (m. in. porozumienia zawierane na każdym poziomie: regionu i prowincji; wielopoziomowe zrzeszanie się przedsiębiorców społecznych (federacje zrzeszone w konfederację); zapewnienie przestrzeni biurowo-konferencyjnej dla członków konfederacji.
18.30 – 20.00

Prezentacja GRADEAR(ONG) i spotkanie z przedsiębiorcami powiązanymi z polityką społeczną

Celem spotkania w GRADEAR(ONG) –„klubie” przedsiębiorców było umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów z andaluzyjskimi przedsiębiorcami, poznanie ich doświadczeń w prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych.24.09.2010
10.00 – 12. 30

Wizyta w firmie ALMAZARAS DE LA SUBBETICA, gmina Carcabuey

13.00 – 15.00Doświadczenia lokalne w gminie Puente Genil. Spotkanie ze Stowarzyszeniem FROMCORDOBA
W trakcie wizyty w gminach Carcabuey i Puente Genil zaprezentowane zostały modele andaluzyjskich przedsiębiorstw społecznie i gospodarczo zaangażowanych, kierujących się zasadą zrównoważonego rozwoju i działania na rzecz rozwoju lokalnego.

Są to firmy stosujące pewien system wartości, a jednocześnie referencyjne w swoim sektorze, świetnie funkcjonujące we współczesnej rzeczywistości. Ucieleśniają samoutrzymującą się ekonomię społeczną, będącą ekonomią integracyjną, dającą szanse grupom słabszym, inteligentniejszą. Generują miejsca pracy o wysokiej jakości, stabilne i, co oczywiste, szanujące otoczenie oraz środowisko naturalne.

Uczestnicy zwiedzili dwie spółdzielnie: pierwszą produkującą oliwki, oliwę, mleko i pigwy oraz ich przetwory; w drugiej spółdzielcy uprawiają winorośl, z której powstaje wino.

Zwiedzanie zakończyło spotkanie z członkami Stowarzyszenia FROMCORDOBA, które powstało


w wyniku dotychczasowej współpracy pomiędzy Małopolską a Andaluzją. Stowarzyszenie to efekt misji gospodarczej andaluzyjskich przedsiębiorców do Krakowa. Jego celem jest wsparcie andaluzyjskich przedsiębiorców, promocja wytwarzanych przez nich produktów.
Wnioski:

Sukces ekonomii społecznej w dużej mierze zależy od oddolnego działania społeczności lokalnych


20.00 – 23.00

Wizyta w gminie Moriles – „Święto wina”

Wizyta miała na celu przedstawienie konkretnych doświadczeń wdrażania modeli andaluzyjskich


na szczeblu lokalnym (gminnym), w odniesieniu do polityki społecznej.

25.09.2010
Powrót do Krakowa

Podsumowując:


 1. Pozyskane zostały informacje na temat struktury organizacyjnej andaluzyjskiego paktu na rzecz ekonomii społecznej, zasad jego funkcjonowania oraz na bieżąco realizowanych zadań.

 2. Nawiązane zostały kontakty z andaluzyjskimi podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami otoczenia sektora ekonomii społecznej, które mogą być użyteczne dla instytucji zrzeszonych w Małopolskim Pakcie Na Rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw
  i projektów. Możliwości tej współpracy będą przedstawione przez uczestniczących w wizycie studyjnej Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej na najbliższym spotkaniu plenarnym paktu.

 3. Dyskutowane w trakcie poszczególnych spotkań rozwiązania wspierania sektora ekonomii społecznej zostaną wykorzystane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz pozostałych Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w ramach konsultacji projektu ustawy o przedsiębiorstwach społecznych, jaki jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych koordynowanych przez Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, powołany mocą zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 15 grudnia 2008 r.

 4. Kontakty nawiązane z andaluzyjskimi firmami i instytucjami, zwłaszcza z Urzędem Prowincji Kordoby oraz Konfederacją Podmiotów na rzecz Ekonomii Społecznej (CEPES) mogą być wykorzystane w ramach projektu systemowego Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej, który - zgodnie z wymogami dla projektów systemowych - od 2011 roku będzie zawierał komponent ponadnarodowy. W ramach tego komponentu możliwą będzie współpraca polegająca
  na transponowaniu do Małopolski, lub / i wspólnym wypracowywaniu, użytecznych rozwiązań służących wsparciu sektora ekonomii społecznej przez sektor publiczny.

 5. Szczególnie cenne były rozmowy i dyskusje z przedstawicielami Komisji ds. Równości i Dobrobytu Społecznego, Instytutu ds. Kobiet i centrum Usług Społecznych na rzecz Wspólnoty Moreras dotyczące wdrażanej w Andaluzji ustawy o osobach niesamodzielnych. Ustawa ta zawiera nowatorskie rozwiązania systemowe dotyczące zasad opieki nad osobami niesamodzielnymi
  z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej i w tym zakresie stanowi punkt odniesienia dla dyskutowanych obecnie w Polsce założeń normatywnych analogicznej regulacji prawnej.

 6. Wyjazd przyczynił się do integracji i wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej na temat dalszych zasad funkcjonowania tego porozumienia.Rekomendacje:

Kluczowe z punktu widzenia samorządu województwa małopolskiego efekty wizyty studyjnej Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w Andaluzji polegają


na nawiązaniu bliskich, roboczych kontaktów z samorządem prowincji Kordoba oraz Konfederacją Podmiotów na rzecz Ekonomii Społecznej (CEPES), którzy zadeklarowali gotowość negocjacji warunków stałej, bieżącej współpracy z Małopolską. Współpraca ta mogłaby koncentrować się wokół zagadnień związanych z ekonomią społeczną i być realizowana przez ROPS w ramach projektu systemowego Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej, który począwszy od roku 2011 powinien zawierać komponent ponadnarodowy służący transponowaniu do Małopolski użytecznych wzorców rozwoju sektora ekonomii społecznej. Kolejnym etapem służącym nawiązaniu współpracy powinno być wskazanie małopolskiego przedstawiciela ds. kontaktów roboczych ze stroną hiszpańską
a następnie wprowadzenie zmian do projektu ARES sankcjonujących współpracę z Andaluzją oraz definiujących jej zakres przedmiotowy, harmonogram i budżet.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość