Strona główna

Sprawy formalne. Sprawy merytoryczne


Pobieranie 89.83 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar89.83 Kb.SPRAWOZDANIE

z działalności Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół Opola

za okres od 23 maja 2009 r. do 24 kwietnia 2010 r..

Niniejsze sprawozdanie zawiera:

 1. Sprawy formalne.

 2. Sprawy merytoryczne.

 3. Propozycję pracy na kolejny okres sprawozdawczy.

 4. Sprawy finansowe.


 1. Sprawy formalne:
 1. Zarząd Towarzystwa w okresie sprawozdawczym działał w składzie:
 1. Żyła Halina – Prezes Zarządu Towarzystwa,

 2. Prokop Jan – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,

 3. Hasiak Łucja – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,

 4. Lenart – Juszczewska Krystyna – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa,

 5. Kaliszan Elżbieta – Sekretarz Zarządu Towarzystwa,

 6. Sadowska Emilia – Skarbnik Zarządu Towarzystwa,

 7. Kozak Małgorzata – Członek Zarządu Towarzystwa,

 8. Koziarz Zbigniew – Członek Zarządu Towarzystwa,

 9. Kubicki Janusz – Członek Zarządu Towarzystwa,

 10. Leszczyńska Barbara – Członek Zarządu Towarzystwa,

 11. Linder Stanisław – Członek Zarządu Towarzystwa,

 12. Namysło Andrzej – Członek Zarządu Towarzystwa,

 13. Pokuszyński Zbigniew – Członek Zarządu Towarzystwa,

 14. Popielarczyk Zygmunt – Członek Zarządu Towarzystwa,

 15. Przebindowska Maria – Członek Zarządu Towarzystwa.
 1. Komisja Rewizyjna:
 1. Krowicki Bogusław – Przewodniczący Komisji,

 2. Czerwiński Ryszard – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

 3. Jurowicz Grażyna – Sekretarz Komisji,

 4. Rogoża Tadeusz Jacek – Członek Komisji,

 5. Kołodziejska Jolanta – Członek Komisji.
 1. Sąd Koleżeński:
 1. Rozmarynowska Teresa – Przewodnicząca Sądu,

 2. Kłoda Teresa – Członek Sądu,

 3. Pilarski Jan – Członek Sądu.
 1. Siedzibą TPO jest lokal przy ul. Krawieckiej 13 w Opolu, zgodnie
  z umową, zawartą z Wielobranżową Spółdzielnią „Społem” w Opolu.

 2. Stan członków na dzień 24 kwietnia 2010 roku:
  • 168 członków zwyczajnych zał. nr 1

  • 2 członków wspierających zał. nr 1


W ciągu ostatniego roku (okresu sprawozdawczego):


 • skreślono 6 członków zwyczajnych zał. nr 2

(w tym: 2 osoby zmarły)

 • przyjęto 20 członków zwyczajnych zał. nr 3
 1. Ilość posiedzeń Prezydium 2

 2. Ilość posiedzeń Zarządu 4

 3. Ilość podjętych uchwał Zarządu

i Prezydium Zarządu TPO 16 zał. nr 4


 1. Sprawy merytoryczne
  1. Realizacja wniosków z ostatniego Walnego Zebrania Członków – Sprawozdawczego:


Wniosek nr 1

Spowodować ożywienie placówek kulturalno – rozrywkowych na opolskim Rynku, bowiem wokół Ratusza są prawie same banki.

Problem prezentowany na bieżąco, podczas prac komisji tematycznych Rady Miasta Opola, a także na forum Rady Miasta, podczas sesji.

Zdanie członków TPO systematycznie prezentują radni, będący jednocześnie członkami Towarzystwa, tj. Andrzej Namysło – członek Zarządu, a także Halina Żyła – Prezes TPO.
Wniosek nr 2

Nawiązać ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem „Poznaj swój kraj” (Koło Opole), w celu wspólnych działań na rzecz mieszkańców Opola.

Wniosek realizowany z sukcesem na przestrzenie całego roku.
Wniosek nr 3

Kontynuować współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w Opolu, które zwracają się do TPO o takową współpracę.

Realizacja na bieżąco.
Wniosek nr 4

Zobowiązuje się Zarząd TPO do podjęcia działań, zmierzających do zwiększenia liczebności członków TPO, poprzez różne formy oddziaływania.

Realizacja na bieżąco (przyjęto 20 członków).
Wniosek nr 5

Zadbać o zabezpieczenie ochrony prawnej budynków w Opolu (okna, drzwi), renowację zabytków wzdłuż ulic – podjąć temat w Radzie Miasta Opola.

Realizacja na bieżąco – w miarę możliwości TPO.

W 2009 roku – realizacja projektu pn.: „Remont murowanej kapliczki – dzwonnicy (z 1756 roku) wraz z konserwacją drewnianej rzeźby polichromowanej św. Jana Nepomucena, na posesji, przy ul. Partyzanckiej 60B w Opolu”zadanie realizowane przy współudziale Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w wyniku konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego (ogłoszonego
w roku 2009, przez Urząd Miasta Opola
).

Projekt zrealizowany z sukcesem.

Ta XVIII Kapliczka posadowiona jest na posesji prywatnej, co nie przeszkodziło w realizacji zadania.
Ponadto TPO złożyło, jak co roku, wnioski do budżetu miasta na 2010 rok.


 1. Zabezpieczenie środków finansowych na ratowanie cennych zabytkowych kamienic, zlokalizowanych przy ul. Reymonta, Żeromskiego, przy Pl. Kopernika, czy innych miejscach miasta.

Koszt zadania szacuje się na ok. 1 500 000 zł. (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Realizacja tego zadania może odbyć się drogą konkursową dla organizacji pozarządowych, w ramach miejskiego planu rewitalizacji (mieszkańcy czekają na taki plan).

Należy tu zauważyć niebagatelne znaczenie tego zadania dla promocji miasta
i podniesienia jego turystycznej atrakcyjności.


Wniosek w tej sprawie składamy kolejny raz.


 1. Utworzenie i prowadzenie kolejnego Domu Dziennego Pobytu.

Koszt zadania szacuje się na ok. 300 tyś. zł..

Domy Dziennego Pobytu, to najlepsza forma pomocy i pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, potrzebującymi, niezaradnymi życiowo, samotnymi. To także wielka radość dla aktywności seniorów miasta Opola.

Wnioski w tej sprawie składamy od lat.

W budżecie miasta na 2010 rok zaplanowano środki finansowe na przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie remontu obiektu, przy
ul. Piotrkowskiej, przeznaczonego na uruchomienie kolejnego Domu Dziennego Pobytu. 1. Zabezpieczenie środków finansowych na zróżnicowaną promocję miasta.

Koszt zadania szacuje się na ok. 700 tyś. zł..

Oczywistym jest, że nie załatwi się promocji tylko poprzez wydawnictwa i skromne broszury. Jednym z najbardziej widocznych sposobów wydaje się być wyeksponowanie zabytków Opola, poprzez ciekawą organizację historycznych szlaków, co przyciągnęłoby turystów i inwestorów.

Promocja miasta to także promocja regionu.

Wniosek w tej sprawie składamy kolejny raz.


 1. Zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie programu (z udziałem mieszkańców miasta Opola), dla uczczenia uroczystych obchodów 50 rocznicy Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, która przypada w 2013 roku.

Koszt zadania szacuje się na ok. 1 000 000 zł. (milion złotych).

Obchodzona 45 – rocznica KFPP, w 2008 roku była doskonałą okazją do pokazania miasta, jego rozwoju, w kontekście tradycji, gościnności, wrażliwości na promocję polskiej piosenki.

Możliwość zaproszenia laureatów kolejnych Festiwali, ich twórców, reżyserów, scenarzystów, ogłoszenia konkursów dla mieszkańców Opola, przygotowania Mini – Festiwali, z finałem w 2013 roku.

To tylko propozycje.

Wniosek w tej sprawie składamy kolejny raz.


  1. Komisje i Zespoły działające przy TPO:
 • Klub Przyjaciół Stanisławowa i innych Miast Kresowych,

 • Klub Przyjaciół Potsdamu,

 • „Grupa 45” – mieszkańcy Opola, którzy przyjechali w 1945 roku,

 • Męski Zespół Wokalny „CAMERTON”.
  1. Działania Zarządu TPO na przestrzeni 2009/2010 roku:


BIURO


 • wyposażono siedzibę Biura TPO na ul. Krawiecką 13,

 • wynajęto dodatkowe pomieszczenia na salę konferencyjną
  i podręczny magazyn,

 • uruchomiono stronę internetową TPO: www. ………………….


IMPREZY – SPOTKANIA
Rok 2009 to wydarzenia organizowane z inicjatywy TPO i przy współpracy z innymi podmiotami.


 • 14 stycznia 2009 roku – zorganizowano wieczór wspomnień z okazji
  10
  rocznicy śmierci Jerzego Grotowskiego (dla mieszkańców Opola) –
  o Jego niezwykłej postaci, zasadach tworzenia przez Niego teatru „laboratorium”, o próbie odpowiedzi na pytanie:
  Co jest „twarzą”, a co „maską” miasta Opola; spotkanie odbyło się w Pubie „Maska”
  i „Laboratorium”, gdzie kiedyś mieścił się legendarny Teatr 13 Rzędów
  ,

 • w styczniu 2009 roku Męski Zespół Wokalny TPO „Camerton” wziął udział
  w koncercie Kolęd, w Muzeum Śląska Opolskiego – koncert dla mieszkańców miasta Opola,

 • w lutym 2009 roku – współorganizowanie wystawy zdjęć Katarzyny Krauze,
  pn. „Opole w obiektywie Katarzyny Krauze”,

 • w lutym 2009 roku – wsparcie Śląskiego Festiwalu Piosenki, organizowanego przez Hufiec ZHP Opole,

 • w kwietniu 2009 roku – ufundowanie nagród książkowych dla laureatów Międzyszkolnej Olimpiady Wiedzy o Świecie Starożytnym, organizowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 im. Karola Musioła w Opolu,

 • w kwietniu 2009 roku – uroczyste pożegnanie Grupy Harcerzy, biorącej udział
  w międzynarodowym „Marszu Żywych” w Oświęcimiu (ufundowanie flagi Opola, prowiantu, gadżetów TPO, koszulek z napisem: „Kocham Opole”,

 • w maju 2009 roku – współorganizowanie XI Dni Seniora,

 • w maju 2009 roku – współorganizowanie Wojewódzkiego Pikniku w Winowie,
  z okazji Światowego Dnia Inwalidy,

 • 22 października 2009 roku – ufundowanie nagrody dla artysty – dr Edwarda Szczapowa, w Salonie Jesiennym 2009, za „…talent, wrażliwość, konsekwencję w realizacji drogi twórczej, opartej na solidnym warsztacie malarskim…”,

 • w październiku 2009 roku – udział Zarządu TPO w pracach komisji konkursowej,
  w PSP Nr 5, w konkursie im. Karola Musioła; konkurs rozstrzygnięto
  22 października 2009 roku; jury w składzie którego, ze strony TPO, udział wzięli: wiceprezes Lucyna Hasiak i członek TPO: Andrzej Przebindowski – przyznało
  I miejsce uczennicy klasy VIb Patrycji Banach (honorowane 1000 zł.) oraz wyróżnienia: Dominice Jabrzemskiej – Kokot z kl. VId i Wojciechowi Milczarskiemu z kl. VIb,

 • 24 października 2009 roku – Męski Zespół Wokalny „Camerton” dał koncert
  w Służewskim Domu Kultury (Służew – Warszawa), z okazji uroczystości poświęconych pamięci Stefana Starzyńskiego (70-rocznica aresztowania),
  z ogromnym sukcesem,

 • w styczniu 2010 roku Męski Zespół Wokalny TPO „Camerton” wziął udział
  w koncercie Kolęd, w Muzeum Śląska Opolskiego – koncert dla mieszkańców miasta Opola, a także w wielu podobnych koncertach (kolędowanie) na zaproszenia w mieście Opolu i w województwie.


INNE DZIAŁANIA


 • organizowanie cyklicznych spotkań, w Klubie „U Papy Musioła”, dla „Grupy 45”, tj. opolan, którzy przyjechali do naszego miasta w 1945 roku,

 • współorganizowanie comiesięcznych „Wypraw Krajoznawczych”, gdzie głównym organizatorem jest Stowarzyszenie „Poznaj swój kraj” (Koło Opole),

 • współudział w licznych zdarzeniach, mających miejsce na terenie miasta Opola; na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie części artystycznej obchodów Rocznicy Niepodległości, w dniu 11 listopada 2009 roku (koncert pieśni patriotycznych), dedykowanej dla mieszkańców Opola, z pięknym śpiewaniem pieśni przez mieszkańców wraz z Zespołem „Cmerton”

 • realizacja projektu pn.: „Remont murowanej kapliczki – dzwonnicy (z 1756 roku) wraz z konserwacją drewnianej rzeźby polichromowanej św. Jana Nepomucena, na posesji, przy ul. Partyzanckiej 60B w Opolu” – zadanie realizowane przy współudziale Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w wyniku konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych
  w dziedzinie opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego (ogłoszonego w roku 2009, przez Urząd Miasta Opola).
 1. Propozycja pracy na kolejny okres sprawozdawczy 2010/2011 – główne zamierzenia:
  1. Realizacja wniosków z Walnego Zebrania Członków (sprawozdawczego) TPO.

  2. Cykliczne spotkania z mieszkańcami, w ramach działalności Klubów, działających przy TPO, z zapraszaniem do udziału również władz wykonawczych i stanowiących (uchwałodawczych) miasta Opola.

  3. Całoroczna kontynuacja projektu: „Opolska Wyprawa Krajoznawcza”, organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem „Poznaj swój kraj” (Koło
   w Opolu).

  4. Spotkanie noworoczne Członków TPO, połączone z Koncertem Kolęd
   w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalnego „Camerton”.

  5. Koncert kolęd i pastorałek w Muzeum Śląska Opolskiego – dedykowany przez TPO dla mieszkańców Opola; koncert w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalnego „Camerton”.

  6. Uroczyste obchody z okazji 5-lecia współpracy Klubu Przyjaciół Podstamu, działającego przy TPO, z Klubem Przyjaciół Opola, działającym
   w Podstamie.

  7. Plener malarski dla twórców z Potsdamu i Opola, w ramach działalności, przy TPO, Klubu Przyjaciół Podstamu.

  8. Koncert dla mieszkańców Opola, z okazji 5-lecia działalności Męskiego Zespołu Wokalnego „Camerton” TPO.

  9. Udział w „Nocy Kultury”, w nocy z 5 na 6 czerwca 2010 roku, przy udziale najemców lokali, będących własnością TPO, tj. „Klubu u Papy Musioła”
   i „Opolskiej Księgarni Naukowo – Literackiej”.

  10. Współorganizowanie Konkursu im. Karola Musioła, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5, tym razem w połączeniu z obchodami 105 rocznicy urodzin Karola Musioła (okolicznościowy koncert).

  11. Współorganizowanie corocznych imprez dla mieszkańców Opola:

– XII Dni Seniora, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,

– Światowy Dzień Inwalidy, ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  1. Propagowanie idei TPO wśród dzieci, młodzieży, seniorów Opola – poprzez współpracę z Hufcem ZHP Opole – Miasto, podczas (organizowanych przez

  2. Zorganizowanie wystawy, w Muzeum Śląska Opolskiego, ze zbiorów TPO, prezentującej pierwsze 10-lecie Krajowych Festiwali Polskiej Piosenki; planujemy cykl wystaw w następnych latach.

To zadanie wprowadzamy ponownie, ponieważ nie udało się go zrealizować
w 2009 roku, ze względu na trwające prace remontowe w nowych pomieszczeniach TPO, przeprowadzkę oraz kapitalny remont parteru obiektu, w którym znajduje się nasze biuro – a to uniemożliwiło przegląd dokumentów archiwalnych i wybór materiałów do wystawy.


  1. Nawiązanie współpracy z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
 1. Sprawy finansowe:

Wyniki finansowe za rok 2009 przedstawiały się następująco:


Wpływy: 186 555,90 zł., co w porównaniu do 2008 dało wzrost o 4,8 %.

Koszty: 170 191,93 zł., w porównaniu do roku 2008 nastąpił spadek – 81,7 %.
Wynik dodatni: 16 363,97 zł., dodajmy, że w roku 2008 wynik był ujemny
i wynosił: -30 320,86 zł..

W dochodach ogółem największy udział stanowiły wpływy z tytułu wynajmu Klubu „U Papy Musioła” i wynosiły: 102 072,00 zł., co stanowi 54,7 % udziału, natomiast dochody z wynajmu lokalu użytkowego na „Opolską Księgarnię Naukowo – Literacką” wynosiły: 57 000,00 zł. i stanowiły 30,6 % udziału.

Ponadto Towarzystwo otrzymało dotację z Urzędu Miasta Opola, w wysokości 11 360,00 zł., tj. 6,1 % udziału w dochodach ogółem.


 1. Wpływy z tytułu składek 1 250,00 zł..

 2. Naliczone i wyegzekwowane

odsetki od najemców Klubu,

za nieterminowe opłacanie czynszu 6 587, 21 zł.. 1. Nagroda dla Zespołu „Camerton” 6 000,00 zł..

 2. Rozliczenie remontu elewacji

budynku przy ul. Szpitalnej 5 1 450,00 zł..

 1. Prowizje bankowe 0,60 zł..

Koszty, w porównaniu do 2008 roku, były niższe o 18,3% tj. o 38 060,33 zł.. Istotny wpływ na ich spadek miało zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia o 49,5%, które wynosiły 7 134,07 zł..

Obniżono koszty wynikające z organizacji narad, posiedzeń, czy zebrań TPO
o 36,7% i wynosiły 3 800,00 zł..

Opłaty pocztowe i telefoniczne obniżono o 19,2% do wysokości 4 932,65 zł.. Znacząco zmniejszono koszty związane z płacami z umów na prace zlecone


i o dzieło; wynosiły one 10 690,00 zł. i były niższe o 48% – w porównaniu do 2008 roku, które wynikały ze specyfiki zadań programowych obchodów 45-lecia TPO.

Natomiast duży wzrost zanotowano w opłatach czynszowych, bo aż o 70,9%


i wynosiły 14 391,00 zł. (nowe pomieszczenia i nowe warunki).

Pozostałe koszty ukształtowały się na poziomie, jak w 2008 roku.

Podkreślenia wymaga spadek wydatków finansowych na działalność statutową, które w roku 2009 wynosiły tylko 1 943,00 zł., podczas gdy w 2008 roku wysokość ich uzyskała poziom 51 729,28 zł..

Przypomnijmy, że na tak wysoki poziom kosztów, w 2008 roku, miały wpływ głównie wydatki na organizację imprez z okazji obchodów 45- rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Opola, w tym odsłonięcie pomnika Karola Musioła.

Ponadto w związku z wypowiedzeniem Towarzystwu umowy najmu, nastąpiła zmiana jego siedziby, z ul. Sempołowskiej 2, na ul. Krawiecką 13, co wiązało się z koniecznymi wydatkami, dotyczącymi remontu pomieszczeń oraz transportu wyposażenia do nowej siedziby.

TPO realizowało także II część projektu remontu elewacji kamienicy przy ul. Szpitalnej 5.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Opola pozytywnie ocenił gospodarkę finansową, prowadzoną w 2009 roku.
Odrębne zadania finansowane z pieniędzy przeznaczonych przez Urząd Miasta Opola:


 1. W 2009 roku – realizacja projektu pn.: „Remont murowanej kapliczki – dzwonnicy (z 1756 roku) wraz z konserwacją drewnianej rzeźby polichromowanej św. Jana Nepomucena, na posesji, przy
  ul. Partyzanckiej 60B w Opolu”
  zadanie realizowane przy współudziale Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w wyniku konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego (ogłoszonego w roku 2009, przez Urząd Miasta Opola).

Projekt zrealizowany z sukcesem.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie – Zarząd TPO liczy na to, że przez następny rok Członkowie Towarzystwa chętnie uczestniczyć będą we wszystkich, statutowych przedsięwzięciach naszej organizacji, a w szczególności: popularyzacji Opola, troski o jego wygląd i zachowanie piękna jego architektury, wspierania młodzieży, artystów naszego miasta oraz społeczności i środowiska lokalne – w realizacji twórczych, ciekawych projektów i programów.

Zarząd TPO chce nadal pozyskiwać nowe, wartościowe osobowości – ludzi


z autorytetem.

W dalszym ciągu pragniemy być Towarzystwem elitarnym, oddziałującym na środowiska kulturotwórcze, ale i ściśle z nimi współpracującym – dla dobra mieszkańców miasta Opola.

W imieniu Zarządu Towarzystwa
Prezes TPOHalina Żyła
Opole, 24 kwietnia 2010 r.


Załącznik Nr 1

do sprawozdania z działalności

Towarzystwa Przyjaciół Opola

za okres od 23.05.09 do 24.04.10.STAN CZŁONKÓW TPO – NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2010 ROKU


   1. Członkowie zwyczajni
 1. Bartusz Joachim

 2. Basińska— Miazga Halina

 3. Bielecka Wanda

 4. Bilik Lucjusz

 5. Błachut Stanisław

 6. Bogacz Józef

 7. Borawski Zdzisław

 8. Borkowski Władysław

 9. Brudziński Władysław

 10. Budkiewicz Ryszard

 11. Budkiewicz Urszula

 12. Burian – Karłub Małgorzata

 13. Chmielewski Zbigniew

 14. Chorzewska Maria

 15. Chorzewski Antoni

 16. Chorzewska — Leuter Izabela

 17. Chrabołowska Jolanta

 18. Chrzanecka Helena

 19. Chrzanecki Roman

 20. Chwist Anna

 21. Cichalewski Władysław

 22. Ciszewski Jan

 23. Ciura Ryszard

 24. Czech Jarosława

 25. Czok Walter

 26. Czerwiński Ryszard

 27. Dobiała Danuta

 28. Domański Stanisław

 29. Dominiak Elżbieta

 30. Durecki Romuald

 31. Dworecka Krystyna

 32. Dyszlewska Teresa

 33. Folmer Jerzy

 34. Flaczyńska – Sporek Jadwiga

 35. Gajek Aniela

 36. Gawlas Elżbieta

 37. Goliszewska Helena

 38. Goluch Zbigniew

 39. Grajcar Jerzy

 40. Grzybek Lesław

 41. Gurgul Wojciech

 42. Hasiak Łucja

 43. Hendzel Władysław

 44. Hlawacz Roman

 45. Jankowska – Lechka Adela

 46. Jędrzejewska Irena

 47. Jędrzejewski Władysław

 48. Jurkiewicz Pelagia

 49. Jurowicz Grażyna

 50. Kaliszan Elżbieta

 51. Kalita Irena

 52. Karłub Marcin

 53. Karoński Wojciech

 54. Kazior Jadwiga

 55. Klimczyk Barbara

 56. Kłoda Teresa

 57. Kołodziejska Jolanta

 58. Kocowska Halina

 59. Korol Józef

 60. Kowalski Kazimierz

 61. Kozak Małgorzata

 62. Koziarz Zbigniew

 63. Kozok Aleksandra

 64. Krawczyk Robert

 65. Krowicki Bogusław

 66. Księżarek Piotr

 67. Księżarek Zdzisława

 68. Kubicki Janusz

 69. Kuto Elżbieta

 70. Kwatek — Hoffman Mirosława

 71. Kwiatek Helena

 72. Lach Albin

 73. Laitl Anna

 74. Laitl Bogusław

 75. Lenart — Juszczewska Krystyna

 76. Lesińska Elżbieta

 77. Leszczyńska Barbara

 78. Leszyc Kazimiera

 79. Linder Stanisław

 80. Łukowska Eligia

 81. Markiewicz Zdzisław

 82. Maślak Mieczysław

 83. Matejuk — Bilińska Romana

 84. Matwiejczuk Wanda

 85. Mendel Henryk

 86. Michalska Anna Maria

 87. Michlik Kazimierz

 88. Michlik Teresa

 89. Miklis Leokadia

 90. Mikosza Andrzej

 91. Mikulski Jerzy

 92. Miński Piotr

 93. Mitis Marek

 94. Mironowicz Witold

 95. Młyńczyk Anna

 96. Moskal Franciszek

 97. Musiał Tomasz

 98. Mzyk Halena

 99. Namysło Andrzej

 100. Namysło Piotr

 101. Nicieja Halina

 102. Nicieja Stanisław Sławomir

 103. Paszkowska Czesław

 104. Paszkowski Ewa

 105. Pędzich Witold

 106. Pilarski Jan

 107. Pilarski Wojciech

 108. Pisarski Leszek

 109. Piwowarska Zofia

 110. Pixa Józef

 111. Pokuszyński Zbigniew

 112. Poleszuk Wiesław

 113. Połacik Elżbieta

 114. Popielarczyk Zygmunt

 115. Prokop Jan

 116. Przebindowska Maria

 117. Przebindowski Andrzej

 118. Przybyła Jerzy

 119. Przybysz Marian

 120. Ptasińska Danuta

 121. Raczyńska Krystyna

 122. Rapiński Andrzej

 123. Ratuszny Danuta

 124. Ratuszny Paweł

 125. Rogowska Barbara

 126. Rogoża Tadeusz Jacek

 127. Rogoża Urszula

 128. Romaniuk Barbara

 129. Rosiak Ewa

 130. Rozmarynowska Teresa

 131. Rzęsikowska Janina

 132. Rzońca Jan

 133. Sadowska Emilia

 134. Schmidt Bronisław

 135. Siemaszko Andrzej

 136. Skupiński Wojciech

 137. Sokołowski Jan

 138. Sosnowski Joachim

 139. Sośniak Hanna

 140. Stawowy Wojciech

 141. Sułek Witold

 142. Synowiec Andrzej

 143. Szpakowska – Jałocha Aleksandra

 144. Szwedowski Jerzy

 145. Śmielewski Sławomir

 146. Świderska Alina

 147. Świrski Ryszard

 148. Świtalski Arkadiusz

 149. Świtalska Beata

 150. Tabiś Józefa

 151. Hasiak – Terpiłowska Danuta

 152. Terpiłowski Lesław

 153. Trychan Jacek

 154. Tworkowski Lesław

 155. Urbański Mieczysław

 156. Wakuła Jerzy

 157. Wakuła Wiktoria

 158. Wantuła Jan

 159. Wasiewicz Anna

 160. Wiemy Henryk

 161. Witowski Tadeusz

 162. Wodecka Halina

 163. Zajączkowska Urszula

 164. Zardzewiały Jan

 165. Zastawny Józef

 166. Zawiślańska Elżbieta

 167. Ziemba Jan

 168. Żyła Halina


II. Członkowie wspierający


 1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Opolu, ul. Hubala 2,

 2. Fundacja — Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
  w Opolu, ul. Szymanowskiego 1.

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z działalności

Towarzystwa Przyjaciół Opola

za okres od 23.05.09 do 24.04.10.

   1. Odeszli (zmarli) następujący członkowie TPO:
 1. Wedemski Bogdan,

 2. Wirski Stanisław.
   1. Zgodnie z § 12, ust. 5, pkt. b) Statutu TPO (uchwała Zarządu z dnia 23 marca 2009 r. – wykluczenie) – członkami TPO przestali być:
 1. Granat Janusz,

 2. Hubert Tadeusz,

 3. Kowal Mirosław,

 4. Świderska Lucyna (na własną prośbę).

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z działalności

Towarzystwa Przyjaciół Opola

za okres od 23.05.09 do 24.04.10.

 1. Przyjęto nowych członków:
 1. Bielecka Wanda,

 2. Chwist Anna,

 3. Ciura Ryszard,

 4. Dyszlewska Teresa,

 5. Flaczyńska – Sporek Jadwiga,

 6. Gajek Aniela,

 7. Jankowska – Lechka Adela,

 8. Jurkiewicz Pelagia,

 9. Księżarek Piotr,

 10. Księżarek Zdzisława,

 11. Kuto Elżbieta,

 12. Laitl Anna,

 13. Moskal Franciszek,

 14. Nicieja Halina,

 15. Nicieja Stanisław Sławomir,

 16. Pędzich Witold,

 17. Rogoża Urszula,

 18. Świrski Ryszard,

 19. Świtalski Arkadiusz,

 20. Świtalska Beata.


Załącznik Nr 4

do sprawozdania z działalności

Towarzystwa Przyjaciół Opola

za okres od 23.05.09 do 24.04.10.Uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu TPO w okresie 23.05.2009r. — 24.04.2010r.:


 1. Uchwała w sprawie wynajęcia dodatkowych pomieszczeń dla potrzeb działalności TPO (archiwum zbiorów, sala konferencyjna).

 2. Uchwała w sprawie ufundowania nagrody dla artysty biorącego udział
  w „Salonie Jesiennym 2009”, w wysokości 1 500,00 zł..

 3. Uchwała w sprawie ufundowania nagród dla uczestników konkursu pn.: „Co bym zrobił, gdybym był Prezydentem Miasta Opola”, organizowanym corocznie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5, im. Karola Musioła, w Opolu (za I miejsce – 1 000,00 zł. oraz wyróżnienia, w postaci nagród książkowych – 500,00 zł.).

 4. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków TPO nowych osób.Uchwały podjęte przez Zarząd TPO w okresie 23.05.2009r — 24.04.2010r.:


 1. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków TPO nowych osób.

 2. Uchwała w sprawie udostępnienia wybranych materiałów do pracy doktorskiej (ze zbiorów archiwalnych TPO).

 3. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków TPO nowych osób.

 4. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w TPO.

 5. Uchwała w sprawie wykluczenia z członkowstwa w TPO (zgodnie ze statutem).

 6. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków TPO nowych osób.

 7. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2010 rok.

 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia terminu i porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPO w 2010 roku.

 9. Uchwała w sprawie przyjęcia programu działania w 2010 roku.

 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia materiałów na Walne Zebranie Sprawozdawcze TPO.

 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wydatków na wykonanie koszulek firmowych TPO.

 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wydatków na zakup albumu: „Moszna – pierwszy z siedmiu cudów Opolszczyzny” (do celów reklamowych i na nagrody w konkursach).


_____________________________________________________________________________________________

2009 – Roczne Sprawozdanie

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Opola

(opracowanie własne)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość