Strona główna

Sprostowanie


Pobieranie 22.57 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.57 Kb.
Węgorzewo, dnia 25.04.2014 r.

SPROSTOWANIE

Dotyczy: postępowania nr SP-25/2014, pakiet nr 7 owoce i warzywa

W przekazanym przez komisję przetargową „Ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” na dostawy żywności dla Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie z dnia 24.04.2014 r. zakradła się oczywista omyłka dotycząca wyboru PHU „LEGA” Hurtownia Owocowo-Warzywna Andrzej Grabowski na dostawcę owoców i warzyw, a jednocześnie w „Zawiadomieniu o odrzuceniu oferty”, oferta tegoż Wykonawcy w oparciu o przesłanki art. 89 ust. 1 pkt. 2 została odrzucona.

W związku z powyższym rozstrzygnięcie komisji z dnia 24.04.2014 r., dotyczące pakietu nr 7 zostaje unieważnione, a komisja powtarza czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW

Zamawiający wzywa PHU „LEGA” Hurtownia Owocowo-Warzywna Andrzej Grabowski do uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w SIWZ rozdz. 5 ust. 3 tj.  1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
    do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy (lub uaktualnione przez odpowiedni, uprawniony do ich wystawienia organ), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  3. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Żądane dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez PHU „LEGA” warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Termin dostarczenia do Zamawiającego w/w dokumentów do 28.04.2014 r.
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Andrzej ŻYCKI


  1. Życki Tel. 512 33 77 87

Dnia 25.04.2014 r.

Węgorzewo, dnia 24.04.2014 r.


Numer sprawy: SP - 25/2014

OGŁOSZENIE


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że wybrano do realizacji dostaw żywności dla Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie oferty złożone przez n/w Wykonawców:Pakiet nr 1 artykuły spożywcze różne:

PAKROM sp.j. J. Romejko, K. Kraj ul. Suwalska 25, Giżycko - za ogólną wartość 152 985,93 zł brutto, ocena 100 punktów – ofertę wybrano do realizacji zamówienia.

wpłynęła jedna oferta na pakiet nr 1.


Pakiet nr 2 pieczywo

SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul Zamkowa 12, Węgorzewo - za ogólną wartość 106 028,25 zł brutto, ocena 100 punktów – oferta wybrana do realizacji zamówienia.

Wpłynęła jedna oferta.


Pakiet nr 3 mięso i wędliny

Sklep Mięsno Wędliniarski Maryla Żołądek, ul. Armii Krajowej 2E, Węgorzewo; za ogólną wartość 293 887,65 zł brutto, ocena 100 punktów – oferta wybrana do realizacji zamówienia.
Pozostałe oferty:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego DYCZEWSCY, ul. Buczka 60A, 16-400 Suwałki – za ogólną wartość 299 675,25 zł brutto, ocena 98,07 punktów .


FRANKO DYSTRYBUCJA sp z o.o. Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok, Hurtownia Drobiu Mięsa i Wędlin; za 312 703,65 zł brutto, ocena 93,98 punktów.
SOKOŁÓW sp. akcyjna, Aleja 500-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski; za ogólną wartość 344 501,12 zł brutto, ocena 85,31 punktów.
MONA-KONTRA, ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki; za ogólną wartość 335 832,00 zł brutto, ocena 87,51 punktów.
Razem wpłynęło pięć ofert na pakiet nr 3.
Pakiet nr 4 nabiał i produkty mleczne

MONA KONTRA Sp z o.o., ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki; za ogólną wartość 97 067,25 zł brutto, ocena 100 punktów – oferta wybrana do realizacji zamówienia.

Razem na pakiet nr 4 wpłynęła jedna oferta.


Pakiet nr 5 ryby i mrożonki

ABER Sp z o.o. Oddział w Olsztynie, ul. Sprzętowa 3, 10-407 Olsztyn - za ogólną wartość 32 548,64 zł brutto, ocena 100 punktów – oferta wybrana do realizacji zamówienia.

Wpłynęła jedna oferta.


Pakiet nr 6 drób

Sklep Mięsno Wędliniarski Maryla Żołądek, ul. Armii Krajowej 2E;, Węgorzewo za ogólną wartość 39 548,25 zł brutto, ocena 100 punktów. - oferta wybrana do realizacji zamówienia.
Pozostałe oferty:

FRANKO DYSTRYBUCJA sp z o.o.. Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok, Hurtownia Drobiu Mięsa i Wędlin; - za ogólną wartość 40 633,95 zł brutto, ocena 97,33 punktów.


MONA KONTRA Sp z o.o., ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki; za ogólną wartość 41 982,15 zł brutto, ocena 94,20 punktów

Razem na pakiet nr 6 złożono trzy oferty.


Pakiet nr 7 owoce i warzywa

P.H.U. LEGA Hurtownia Owocowo-Warzywna Andrzej Grabowski ul. Suwalska 5, Gajewo: za ogólną wartość 77 371,00 zł brutto, ocena 100 punktów – oferta wybrana do realizacji.


Pozostałe oferty:

F.H.U. CYTRUS 2 Jarosław Dzwonkowski, ul. Mickiewicza 39A, 12-200 Pisz: za ogólną wartość 112 733,92 zł brutto, ocena 68,63 punkty.
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
P.H.U. LEGA Hurtownia Owocowo-Warzywna Andrzej Grabowski w złożonej ofercie nie umieścił następujących dokumentów żądanych przez Zamawiającego:

  • aktualnego odpisu z rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

  • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

  • zaświadczenia z ZUS

W związku z powyższym oferta P.H.U. LEGA zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Andrzej ŻYCKI

  1. Życki Tel. 512 33 77 87

Dnia 24.04.2014 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość