StacjonarnePobieranie 0.52 Mb.
Strona1/8
Data19.06.2016
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej

Rok akademicki: 2012/2013

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA ( 2 letnie MAGISTERSKIE)

StacjonarneSpecjalność: KOMUNIKACJA KULTUROWA I MEDIA


Układ przedmiotów (kolejność i numeracja): zgodnie z siatką studiów  1. Przedmioty kształcenia ogólnego i kierunkowego (1-14)

Translatorium języka nowożytnego (1)

Moduł literaturoznawczy (2-7)

Moduł językoznawczy (8-10)

Moduł kulturoznawczy (11-12)

Metodologie badań (13)

Seminarium magisterskie (14)  1. Przedmioty specjalnościowe (15-31)

Moduł: teoria kultury i mediów (15-19)

Moduł: komunikacja (20-24)

Moduł: analizy i warsztaty (25-31)
Przedmioty kształcenia ogólnego i kierunkowego (1-14)
1.


Nazwa przedmiotu

Translatorium języka nowożytnego

Język wykładowy:

Semestr, poziom i typ studiów

2 i 3 , studia II stopnia

Liczba punktów ECTS: s.2- 2p. (15 g. zajęć+35 g. pracy własnej), s 3- 2p. (15 g. zajęć+35 g. pracy własnej)

Profil kształcenia

profil: ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia


forma zajęć: konwersatorium 30 godzin

sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną

Autor programu:

mgr Andrzej Wątroba

Prowadzący zajęcia:
Sposób walidacji efektów kształcenia

Czytanie ze zrozumieniem i analiza tekstów – terminologiczna, semantyczna i formalnojęzykowa. Praktyczne ćwiczenia tłumaczeniowe – tłumaczenie pisemne z wykorzystaniem tekstu modelowego. Analiza błędów w tłumaczeniu.


I. Cele kształcenia:

W efekcie zajęć student powinien znać: • podstawowe pojęcia dotyczące teorii i praktyki przekładu międzyjęzykowego • źródła anglojęzycznej terminologii informacji naukowej, bibliotekoznawstwa


i nauk pokrewnych • słowniki językowe tłumaczeniowe i poprawnościowe. W efekcie zajęć student powinien umieć: • posługiwać się odpowiednimi źródłami do tłumaczenia na język polski: źródłami leksykograficznymi, terminograficznymi, realioznawczymi i tekstami modelowymi • przeprowadzić poprawną analizę terminologiczną, semantyczną oraz formalnojęzykową tekstu • zidentyfikować
i rozwiązać problemy tłumaczeniowe występujące w tekście • wyodrębnić i poprawnie zinterpretować elementarne cząstki znaczeniowe (jednostki tłumaczeniowe) tekstu angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz dokonać adekwatnego przekładu na język polski. W efekcie zajęć student powinien: • akceptować różnice angielskiego i polskiego systemu językowego na poziomie leksykalnym, frazeologicznym, morfologicznym i syntagmatycznym • dostrzegać prymat funkcjonalnego użycia terminu w tekście nad użyciem słownikowym • akceptować konieczność stałego rozwijania kompetencji w zakresie języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego
i rosyjskiego • dokonać własnej oceny wykonanego zadania • wyciągać wnioski z popełnionych błędów.
II. Efekty kształcenia:

  • zna podstawowe pojęcia dotyczące teorii i praktyki przekładu międzyjęzykowego

  • umie posługiwać się odpowiednimi źródłami do tłumaczenia na język polski (leksykograficznymi, terminograficznymi, realioznawczymi i tekstami modelowymi)

  • przeprowadzić poprawną analizę terminologiczną, semantyczną oraz formalnojęzykową tekstu

  • identyfikuje i rozwiązuje problemy tłumaczeniowe występujące w tekście

  • wyodrębnić i poprawnie zinterpretować elementarne cząstki znaczeniowe (jednostki tłumaczeniowe) tekstu angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz dokonać adekwatnego przekładu na język polski

  • akceptuje konieczność stałego rozwijania kompetencji w zakresie języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego

  • dokonuje własnej oceny wykonanego zadania

  • wyciąga wnioski z popełnionych błędów.


III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu. Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe. Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna. Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie. Metody podające - wykład informacyjny.

Czytanie ze zrozumieniem i analiza tekstów – terminologiczna, semantyczna i formalnojęzykowa. Praktyczne ćwiczenia tłumaczeniowe – tłumaczenie pisemne z wykorzystaniem tekstu modelowego. Analiza błędów w tłumaczeniu.
IV. Treści programowe:

Podstawowe pojęcia dotyczące języków specjalistycznych oraz teorii i praktyki przekładu międzyjęzykowego (komponenty języka specjalistycznego i typologia tekstów; zjawisko interferencji językowej w tłumaczeniu; tłumaczenie jako proces i jako tekst; pojęcie i zasady ekwiwalencji na poziomie leksykalnym, semantycznym, stylistycznym, pragmatycznym i formalnym; pojęcie jednostki tłumaczeniowej; strategie i techniki tłumaczeniowe). Źródła anglojęzycznej terminologii informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i nauk pokrewnych oraz słowniki językowe tłumaczeniowe


i poprawnościowe. Różnice angielskiego i polskiego systemu językowego na poziomie leksykalnym, frazeologicznym, morfologicznym i syntagmatycznym. Najczęściej występujące problemy tłumaczeniowe. Czytanie ze zrozumieniem i analiza tekstów – terminologiczna, semantyczna
i formalnojęzykowa. Praktyczne ćwiczenia tłumaczeniowe – tłumaczenie pisemne z wykorzystaniem tekstu modelowego. Analiza błędów w tłumaczeniu.
V. Literatura podstawowa:

1. H. Dzierżanowska, Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego. Warszawa 1990, s. 77-129;

2. A. Dickel, Rodzaje ekwiwalencji przekładowej tekstów specjalistycznych. W: Języki specjalistyczne

3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych, B. Z. Kielar, S. Grucza. Warszawa 2003,


s. 134-146;

4. M. Mocarz, Problem jednostki tłumaczenia w tekstach specjalistycznych. W: Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu, P. Mamet. Katowice 2003, s. 215-222.


VI. Literatura uzupełniająca:

1. U. Dąbska-Prokop, Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa 2000;

2. K. Hejwowski, Tekstualizm a funkcjonalizm – kwestia odpowiedzialności tłumacza. W: Teoria
i dydaktyka przekładu, K. Hejwowski. Olecko 2003, s. 189-202;

3. K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa 2006;

4. B. Kielar, Zarys translatoryki. Warszawa 2003, s. 149-153;

5. Z. Kozłowska, Przekład tekstów naukowych – z problematyki nauczania. W: Przyczynki do teorii


i metodyki kształcenia nauczycieli języków obcych i tłumaczy w perspektywie wspólnej Europy, Franciszek Grucza. Warszawa 1993, s. 59-68;

6. W. A. Pytel, Identyfikatory semantyczne tekstów specjalistycznych. W: Języki specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych, Barbara Z. Kielar, Sambor Grucza. Warszawa 2003, s. 59-73;

7. K. Dziewańska, Słowniki specjalistyczne informacji naukowej i dziedzin pokrewnych z językiem polskim i angielskim. Bibliografia 1979-2007. Kraków 2008, maszyn.

Moduł literaturoznawczy (2-7)2.

Nazwa przedmiotu

Tradycje biblijne i antyczne w literaturze i kulturze polskiej

Język wykładowy: polski


Semestr, poziom i typ studiów

II stopnia/ 1rok/2semestr

Liczba punktów ECTS: 2 pkt / 15 godzin ćwiczeń + 35 godzin na przygotowanie zagadnień na ćwiczenia, lekturę, pracę pisemną (esej)

Profil kształcenia

Profil: ogólnoakademicki

Wymagania wstępne

wiedza w zakresie historii literatury polskiej, podstawowa znajomość kultury antycznej, toposów biblijnych

Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia


forma zajęć:

ćwiczenia 15 godzinsposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Autor programu:

dr Katarzyna Janus

Prowadzący zajęcia:

dr Katarzyna Janus, prof. AJD dr hab. Robert Zawadzki, dr Beata Łukarska

Sposób walidacji efektów kształcenia

Stworzenie szablonu eseju weryfikującego nabytą wiedzę i umiejętności


I. Cele kształcenia: Przedstawienie roli i znaczenia Biblii i kultury antycznej w dziejach cywilizacji
i kultury światowej, europejskiej i polskiej. Przejawy niektórych nawiązań, reminiscencji, wpływów Biblii i kultury antycznej we współczesnej kulturze i literaturze. Charakterystyka zjawisk wielostronnego, wzajemnego oddziaływania Biblii oraz myśli i dzieł pisarzy antycznych na kulturę umysłową Europy, w tym również Polski; określenie roli i wkładu Biblii i antyku w cywilizację
i kulturę Europy.

II. Efekty kształcenia:

- w zakresie wiedzy: Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu Biblii i literatury antycznej; zna terminologię literaturoznawczą i kulturoznawczą, rozumie znaczenie refleksji literaturoznawczej i kulturoznawczej.

- w zakresie umiejętności: Posiada umiejętność tworzenia różnych typów opracowań pisemnych dotyczących zagadnień szczegółowych literaturoznawstwa i kulturoznawstwa; posiada rozbudowaną umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych dotyczących zagadnień literaturoznawczych
i kulturoznawczych; potrafi zabrać głos w dyskusji dotyczącej zagadnień w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, a także w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin, potrafi formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych
i światopoglądowych.

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: Efektywnie organizuje własną pracę
i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania, jest odpowiedzialny za trafność przekazywanej wiedzy, w pracy badawczej cechuje go uczciwość i rzetelność.
III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Aktywizowanie studentów podczas zajęć. Konserwatoria obejmujące program przedmiotu; lektura, analiza, interpretacja, konsultacje indywidualne. Ocena aktywności na zajęciach oraz pracy pisemnej (eseju).
IV. Treści programowe: Geneza, czas, powstawanie Biblii. Twórcy Biblii. Przekłady Biblii na język polski. Rola tych przekładów. Oddziaływania Biblii na kulturę europejską i polską. Biblijne inspiracje w literaturze i kulturze polskiej. Rola i znaczenie świata antycznego. Język grecki i łaciński. Religie świata antycznego. Znaczenie mitologii. Forma i treść literatury świata antycznego. Filozofia. Sokrates. Platon. Arystoteles. Humanitas Graeca et Romana jako siły witalnej polskiej kultury umysłowej i estetycznej. Zagadnienie aktu twórczego w tradycji antycznej, biblijnej oraz
w wybranych utworach polskich autorów na przestrzeni wieków, antyczne i biblijne toposy, rewokacje, reminiscencje w literaturze i kulturze polskiej.
V. Literatura podstawowa: Biblia a literatura, red. S Sawicki i J. Gotfryd, Lublin 1986.;T. Zieliński, Po co Homer?. Świat antyczny a my. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970; T. Sinko, Antyk
w literaturze polskiej. Wybór i opracowanie T. Bieńkowski, Warszawa, 1988.; S. Stabryła, Antyk we współczesnej literaturze polskiej, Kraków 1980.; Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945- 1975, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983.; S. Stabryła, Hellada i Roma. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1976- 1990; K. Bukowski, Biblia a literatura polska. Antologia, Warszawa 1990.
VI. Literatura uzupełniająca: R. Brandstaetter, Krąg biblijny, Warszawa 1986. A. Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002; K. Kumaniecki, J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974.

Z. Kubiak, Przestrzeń dzieł wiecznych. Eseje o tradycji kultury śródziemnomorskiej, Kraków 1993; „Religijne Tradycje Literatury Polskiej”, t. 1-5, red. Stefan Sawicki, Lublin 1990-95; L. Winniczuk, Od starożytności do współczesności, Warszawa 1981.3.

Nazwa przedmiotu

Krytyka literacka

Język wykładowy: polski

Semestr, poziom i typ studiów

semestr 3, studia drugiego stopnia;

Liczba punktów ECTS: 2

(Uczestnictwo w zajęciach: 1 punkt; indywidualne przygotowanie do zajęć: 1 punkt)Profil kształcenia

profil: ogólnoakademicki

Wymagania wstępne

umiejętność analizy tekstu literackiego; student powinien interesować się aktualnym dyskursem krytycznym i śledzić wypowiedzi krytyczne, ukazujące się w różnego typu mediach (prasa, Internet, telewizja); znajomość bieżących wydarzeń artystycznych i podstawowych zjawisk współczesnej kultury literackiej.

Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia


forma zajęć: ćwiczenia (15 godzin);

sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Autor programu:

dr Elżbieta Wróbel

Prowadzący zajęcia:

dr Elżbieta Wróbel

Sposób walidacji efektów kształcenia

punktowanie aktywności studenta podczas zajęć; test z wiedzy i umiejętności; indywidualna rozmowa ze studentem


I. Cele kształcenia: rozszerzenie wiedzy o literaturze polskiej XX wieku; ukazanie funkcji krytyki literackiej na tle historii literatury oraz wobec innych działów literaturoznawczych; wyposażenie studenta w odpowiednią (zgodną z programem studiów) wiedzę z zakresu literaturoznawstwa.
II. Efekty kształcenia:

- w zakresie wiedzy:

- zdefiniuje funkcje krytyki literackiej;

- omówi dorobek wybranych krytyków literackich (wskazanych listą lektur);

- uporządkuje główne nurty w krytyce pierwszego trzydziestolecia XX wieku.

- w zakresie umiejętności:

-samodzielnie zdobywa i selekcjonuje wiedzę z dostępnych źródeł informacji.

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

- doskonali umiejętność twórczej współpracy w zespole;

- potrafi formułować krytyczne sądy, logicznie je argumentując;

- kształtuje własne upodobania kulturalne; kształtuje postawę odpowiedzialności za formułowane publicznie opinie;

- kształtuje postawy tolerancji wobec odmienności poglądów Innych.


III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę; punktowa ocena aktywności studenta na zajęciach (dojrzałość intelektualna wypowiedzi; samodzielność w formułowaniu własnych poglądów; sposób odwołania się do źródeł i literatury krytycznej; kolokwium ustne kończące zajęcia).
IV. Treści programowe: Funkcje krytyki literackiej na tle historii literatury polskiej. Programowa opozycyjność krytyki wobec tradycyjnego modelu literatury polskiej (Stanisław Brzozowski i jego kontynuatorzy). Najwybitniejsze postaci polskiej krytyki; zasadnicze dyskusje, spory i debaty krytyczne XX wieku. Analiza utworu literackiego w perspektywie dyskursu krytycznego. Podstawowe gatunki wypowiedzi krytycznej.
V. Literatura podstawowa: Badania nad krytyką literacką, seria I, red. J. Sławiński, Wrocław 1974; „Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, red. M. Wyka, Kraków 2004; D. Skórczewski, Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu, Kraków 2002; Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy, pod red. A. Brodzkiej-Wald i T. Żukowskiego, Warszawa 2003.
VI. Literatura uzupełniająca: S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, t.1: Studia o strukturze duszy kulturalnej, oprac. tekstu J. Bahr, współpraca S. Góra, Kraków 2001; Głowiński M., Ekspresja
i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej
, Kraków 1997; K. Irzykowski, Wybór pis krytycznoliterackich, oprac. W. Głowala, Wrocław 1975; T. Żeleński (Boy), Pisma, t. 4, Brązownicy
i inne szkice o Mickiewiczu
, wstęp M. Janion, Warszawa 1956;

4.

Nazwa przedmiotu

Literatura polska do 1939 r. (III)

Język wykładowy: polski

Semestr, poziom i typ studiów

semestr 1, 2, 3 - studia drugiego stopnia

Liczba punktów ECTS: 5 (semestr 1- 1 punkt: uczestnictwo w ćwiczeniach i przygotowywanie się do zajęć; semestr 2 – 1 punkt: uczestnictwo w ćwiczeniach i przygotowanie się do zajęć: semestr 3 ­ - 3 punkty: uczestnictwo w ćwiczeniach, przygotowanie się do zajęć i do egzaminu)

Profil kształcenia

profil: ogólnoakademicki

Wymagania wstępne

dobra znajomość podstawowych zagadnień historycznoliterackich lat 1864-1918

Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia


forma zajęć: ćwiczenia 45 godzin

sposób zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń na ocenę; egzamin na ocenę

Autor programu:

dr hab., prof. AJD Elżbieta Hurnik, dr hab., prof. AJD Ireneusz Sikora

Prowadzący zajęcia:
Sposób walidacji efektów kształcenia

kolokwium, ocena aktywności studenta na zajęciach, sposobu analizy tekstów, ocena z pracy pisemnej


I. Cele kształcenia:

Celem zajęć jest poznanie nowatorskich, oryginalnych zjawisk literackich piśmiennictwa artystycznego lat 1864-1918. Zapowiedzi awangardowych tendencji literatury I połowy XX wieku. Dwujęzyczność pisarzy pozytywistycznych i młodopolskich. Niepowtarzalne artystyczne „zjawiska osobne”.


II. Efekty kształcenia:

- w zakresie wiedzy: student pogłębia swoją wiedzę na temat zjawisk literackich w latach 1864-1918, dostrzega nowatorstwo utworów literackich na tle epoki, potrafi wyodrębnić w kulturze danego okresu tendencje awangardowe;

- w zakresie umiejętności: student potrafi wskazać związki piśmiennictwa danego okresu z ogólnymi tendencjami estetycznymi; rekonstruuje zjawiska nowatorskie, sprawnie posługuje się terminologią
z zakresu teorii i historii literatury i kultury;

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: student jest odbiorcą literatury i kultury świadomym złożoności wszelkich zjawisk, potrafi formułować własne sądy na temat literatury
i fenomenów kulturowych, w historii literatury i kultury poszukuje treści humanistycznych.

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:

ocena z kolokwium, aktywności na zajęciach, umiejętności przeprowadzania analizy tekstów, ocena pracy pisemnej (interpretacja tekstu literackiego), sprawdzającej samodzielność i dojrzałość intelektualną studenta.IV. Treści programowe:

Lektura biografii artystycznych zapomnianych a oryginalnych twórców z lat 1864-1918; eksplikacja fragmentów dzieł z wyeksponowaniem ich nowatorskich tendencji; konteksty estetyczne


i filozoficzne; tradycjonalizm i nowatorstwo literackie.
V. Literatura podstawowa:

W. Ratajczak, Literatura polska XIX wieku, Poznań 2008; E. Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914), Warszawa 2000; H. Ratuszna, Błysk obrazu. Z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze Młodej Polski, Toruń 2009; Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, część II, oprac. A.W. Labuda, Wrocław 1999.VI. Literatura uzupełniająca:

Poezja II połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska), wstęp, wybór tekstów i oprac. J. Bajda, Wrocław 2007; Wokół twórczości drugiego pokolenia pozytywistów polskich, pod red. A. Mazur, Opole 2004; Stulecie Młodej Polski, Studia pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995; Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, Seria 1-2, pod red. H. Kirchner i Z. Żabickiego, Wrocław 1972-1974.

5.


Nazwa przedmiotu

Polska literatura współczesna i najnowsza

Język wykładowy: polski

Semestr, poziom i typ studiów

Semestr 1 i 2, II stopień, studia stacjonarne

Liczba punktów ECTS: 8 (4 – semestr1+4 – semestr 2), w tym: w semestrze 1: 2 punkty za udział w zajęciach i systematyczne przygotowanie się do nich oraz 1 punkt za powtórzenie i uaktualnienie wiedzy do kolokwium, tak samo w semestrze 2 oraz 3punkty za pomyślne przygotowanie się do egzaminu

Profil kształcenia

profil: ogólnoakademicki
Wymagania wstępne

Student posiada wiedzę z zakresu wiedzy o literaturze i kulturze – na poziomie studiów I stopnia, zna specyfikę epok wcześniejszych, rozpoznaje różne epoki i nurty literackie, posiada umiejętność analizy
i interpretacji tekstów literackich, potrafi dokonywać porównania stanowisk badawczych, ma umiejętność analizy oraz syntezy zjawisk literackich i stanowisk badawczych

Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia


forma zajęć: ćwiczenia, 30 godz. (dwa semestry)

sposób zaliczenia: zaliczenie na stopień

Autor programu:

dr Grażyna Pietruszewska-Kobiela

Prowadzący zajęcia:

dr Grażyna Pietruszewska-Kobiela

Sposób walidacji efektów kształcenia

Obecność na zajęciach, systematyczne poszerzanie wiedzy ,ocena aktywności w czasie zajęć, stosowanie odpowiedniej terminologii, powoływanie się na najnowsze stanowiska badawcze, ocena z kolokwium – omówienie indywidualnych osiągnięć, ocena z egzaminu
  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy