Standard wymagań edukacyjnych – technika II rok naukiPobieranie 75.86 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar75.86 Kb.
STANDARD WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH – TECHNIKA - II rok nauki

Zakres edukacyjny mechaniki i postępu technicznego.


konieczne (2)

podstawowe (3)

rozszerzające (4)

dopełniające (5)

Ponadpodstawowe (6)

Należy spełnić wymagania na 5Rola techniki we współczesnym świecie.

uczeń powinien umieć:

Wymienić w swym najbliższym otoczeniu dziedziny życia, w których

Znajdują zastosowania rozwiązania techniczne. Podać przykłady.

Wymienić różne rodzaje potrzeb adresowanych do techniki zarówno

przez indywidualne osoby, jak i przez całe społeczności (np. potrzeba

eliminacji niebezpieczeństwa deformacji szyn kolejowych pod

wpływem temperatury).
Wyjaśnić pojęcie problemu do rozwiązania.
Wymienić zasoby (ludzkie i materialne) niezbędne do rozwiązania problemu technicznego.

Wymienić kilka wielkich wynalazków, które

w znaczący sposób wpłynęły na dalszy kierunek rozwoju technicznego

(np. wynalazek druku, maszyny parowej, żarówki, diody, tranzystora,

komputera).


uczeń powinien umieć:

Omówić rozwiązanie problemu technicznego – wymienić pozytywne

i możliwe negatywne (ekologiczne, ekonomiczne, etyczne, ergonomiczne

itp.) skutki rozwiązania problemu.


Wymienić etapy powstawania wyrobu.
Omówić zagrożenia dla środowiska związane z produkcją wyrobu,

jego eksploatację oraz zagospodarowaniem wyrobu po okresie jego eksploatacji (na przykładzie konkretnego wyrobu, np. samochodu).


Wymienić najważniejsze środki transportu poruszające się na

lądzie, w wodzie i w powietrzu.

Określić prawdopodobne kierunki postępu technicznego w komunikacji

i telekomunikacji.


Wyjaśnić pojęcie humanizacji techniki.
Wyjaśnić zasady ochrony własności przemysłowej.
Omówić rolę Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Omówić prawo ochronne dotyczące znaku firmy, zaprojektować

logo dla najbliżej położonego zakładu przemysłowego.

Wymienić kilka wielkich wynalazków, które

w znaczący sposób wpłynęły na dalszy kierunek rozwoju technicznego

(np. wynalazek druku, maszyny parowej, żarówki, diody, tranzystora,

komputera).

Wymienić kilka nazwisk polskich wynalazców i odkrywców.
Wymienić instytucje, stowarzyszenia i wydawnictwa popierające działalność wynalazczą i innowacyjną.


uczeń powinien umieć:

Wymienić zastosowania techniki w życiu codziennym i w szkole.

Podać przykłady problemów do rozwiązania – technicznych i nietechnicznych (np. jak zwalczać dealerów narkotyków).
Wymienić możliwe ujemne skutki produkcji na przykładzie konkretnego, które trudno jest z góry przewidzieć.

Określić prawdopodobne kierunki postępu technicznego w inżynierii materiałowej (nanomateriały, kompozyty), wyjaśnić pojęcie nanotechnologii.


Wyjaśnić cel wprowadzenia ochrony własności przemysłowej.
Wymienić kilka wielkich wynalazków, które

w znaczący sposób wpłynęły na dalszy kierunek rozwoju technicznego

oraz określić przybliżony czas ich powstania i wymienić nazwiska wynalazców.


uczeń powinien umieć:

Wykonać pomoc dydaktyczną na temat: Roli techniki we współczesnym świecie. (album).
Techniki wytwarzania, materiały i surowce

uczeń powinien umieć:

omówić cechy charakterystyczne metali;

wymienić najczęściej stosowane w technice metale

i ich stopy oraz inne materiały;

omówić wybrane pomiary wielkości mechanicznych.


uczeń powinien umieć:

omówić pojęcie technologii jako techniki wytwarzania

wyrobów;

wymienić części składowe procesu produkcyjnego

i procesu technologicznego


uczeń powinien umieć:

omówić podstawowe techniki wytwarzania w przemyśle

metalowym – kształtowanie wyrobów metodami:

odlewania, obróbki plastycznej (np. kucia) i obróbki

skrawaniem oraz procesy technologiczne łączenia;
opisać cykl produkcyjny konkretnego wyrobu;

opracować (na podstawie podręcznika oraz źródeł

pochodzących z Internetu) informację o wybranych

metalach i ich stopach;


omówić rodzaje drewna stosowane w technice oraz

sposoby łączenia elementów drewnianych (pośrednie

i bezpośrednie);
omówić dobór materiałów konstrukcyjnych na konkretne

wyroby z uwzględnieniem ich właściwości technicznych

(jak: twardość, odporność na korozję, wytrzymałość mechaniczna, przewodność elektryczna

itp.) oraz aspektu ekonomicznego (materiały drogie,

deficytowe)


uczeń powinien umieć:

dokonywać porównania różnych materiałów przeznaczonych

do produkcji tego samego wyrobu (np. ramy

rowerowej) pod względem gęstości materiału, odporności

na korozję itp.;

rozpoznawać podstawowe rodzaje tworzyw sztucznych

na podstawie próbek lub gotowych wyrobów

(pleksiglas, polichlorek winylu, styropian), omawiać

ich zastosowanie w technice;

ogólnie omówić nowoczesne materiały stosowane w technice (np. kompozyty).Tematyka żywieniowa


konieczne (2)

podstawowe (3)

rozszerzające (4)

dopełniające (5)

Ponadpodstawowe (6)

Należy spełnić wymagania na 5Historia sztuki kulinarnej świata i polskie obyczaje kulinarne.

uczeń powinien umieć:

opisać, jak odżywiał się człowiek pierwotny;

wymienić tradycyjne polskie potrawy wigilijne i wielkanocne.


uczeń powinien umieć:

opowiedzieć, jak utrwalano żywność w czasach prehistorycznych;


ocenić znaczenie odkrycia ognia w życiu człowieka;


uczeń powinien umieć:

przedstawić samodzielnie nabyte informacje, o tym

kto, kiedy i gdzie wprowadził metodę termicznego

utrwalania żywości lub inną;


zdobyć informacje związane ze sztuką kulinarną wybranego

kraju europejskiego i przedstawić je w klasie;

zwyczaje żywieniowe swojego regionu.


uczeń powinien umieć:

przygotować i zaprezentować na forum klasy samodzielnie

wybrany temat związany ze zwyczajami żywieniowymi

człowieka, np. kiedy zaczęto uprawiać zboże

i hodować zwierzęta lub najnowsze metody utrwalania

żywności, lub inne;

objaśnić dietę śródziemnomorską i

piramidę żywieniową.


Żywienie a zdrowie.

uczeń powinien umieć:

nazwać składniki odżywcze; wymienić produkty zawierające białka;

wymienić produkty zawierające tłuszcze;

wymienić produkty zawierające węglowodany;

wymienić witaminy rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach;

podać przykłady składników mineralnych z grup: makroelementów i mikroelementów;
uczeń powinien umieć:

porównać swoją masę ciała z normami i wyciągnąć właściwe wnioski; ułożyć jadłospis

wyjaśnić, jaką rolę w organizmie pełnią białka; witaminy, tłuszcze węglowodany oraz sole mineralne


uczeń powinien umieć:

obliczyć swoje całodzienne zapotrzebowanie energetyczne

i podzielić je na poszczególne posiłki;

porównać wartości odżywcze poszczególnych grup produktów spożywczych;

obliczyć, korzystając z tabel, potrzeby pokarmowe w zależności od wieku, płci i aktywności fizycznej;

uzasadnić potrzebę planowania jadłospisów; zaproponować, jak dbać o właściwą masę ciała.uczeń powinien umieć:

wyjaśnić, jakie mogą być konsekwencje niedoboru

składników odżywczych w organizmie;

opisać skutki niedoboru składników mineralnych i błonnika w organizmie;

wyjaśnić, na czym polega oznaczanie wartości energetycznej pokarmu;

wyjaśnić, czym grozi zbyt duża, a czym zbyt mała masa

ciała;

przekonać o potrzebie spożywania pokarmów zgodniez potrzebami organizmu.

Planowanie, zakupy, przechowywanie i obróbka produktów spożywczych.

uczeń powinien umieć:

wymienić zasady przechowywania żywności
uczeń powinien umieć:

wymienić informacje zamieszczane na opakowaniach

produktów spożywczych, które mają szczególnie istotne

znaczenie dla zdrowia człowieka;

planować, a potem robić zakupy żywnościowe;

wymienić kolejne czynności przy obróbce wstępnej, np. warzyw;

uwzględnić sezonowość występowania świeżych warzyw

i owoców;

planować pracę podczas obróbki produktów spożywczych i sporządzania posiłków;


uczeń powinien umieć:

wymienić i analizować informacje, które są najczęściej zamieszczane

na opakowaniach produktów spożywczych;

dokonywać właściwych wyborów produktów spożywczych;

zidentyfikować informacje zawarte na paragonie

otrzymanym przy okazji robienia zakupów;

uzasadnić potrzebę planowania zakupów żywności


uczeń powinien umieć:

wyjaśnić pojęcie i rolę tzw. informacji żywieniowej;

dowieść korzyści z czytania informacji zawartych na

etykietach opakowań produktów;

wyszczególnić, jak postępować z żywnością w czasie jej kupowania, przenoszenia do domu, przechowywania i sporządzania potraw;

zaproponować, jak zapobiegać marnotrawstwu żywności w gospodarstwie domowym;

przedstawić problem niedożywienia i głoduZakres wychowanie komunikacyjne.


konieczne (2)

podstawowe (3)

rozszerzające (4)

dopełniające (5)

Ponadpodstawowe (6)

Należy spełnić wymagania na 5Przepisy ruchu drogowego.

uczeń powinien umieć:

znać przepisy dotyczące ruchu pieszych i stosować je w praktyce.uczeń powinien umieć:

powinien znać przepisy dotyczące ruchu pieszych,

stosować je w praktyce i umieć wyjaśnić potrzebę ich przestrzegania.


uczeń powinien umieć:

powinien znać przepisy dotyczące ruchu pieszych,

stosować je w praktyce, umieć wyjaśnić potrzebę przestrzegania

ich i prawidłowo reagować na łamanie przepisów

przez młodszych kolegów

Drogi

uczeń powinien umieć:

powinien wiedzieć, na których drogach zabroniony

jest ruch pieszych i umieć wyjaśnić, dlaczego.


uczeń powinien umieć:

na których drogach zabroniony jest ruch pieszych i umieć uzasadnić potrzebę wprowadzania takich ograniczeń.

musi wiedzieć, jaki wpływ na drogę hamowania pojazdu ma rodzaj nawierzchni jezdni.


uczeń powinien umieć:

wyjaśnić, jaki wpływ na drogę hamowania pojazdu ma rodzaj nawierzchni jezdni

określić cechy dobrej i złej nawierzchni jezdni.

powinien dodatkowo rozumieć potrzeby i problemy

różnych grup ludzi niepełnosprawnych, związane z ruchem drogowym.

Powstawanie wypadków drogowych,

uczeń powinien umieć:

wyjaśnić, w jaki sposób organizm człowieka reaguje na alkohol i narkotyki oraz jaki wpływ ma to na bezpieczeństwo ruchu drogowego.uczeń powinien umieć:

wyjaśnić, w jaki sposób organizm człowieka reaguje na alkohol i jaki wpływ ma to na bezpieczeństwo ruchu drogowegouczeń powinien umieć:

wyjaśnić związki przyczynowo- skutkowe między wpływem środków masowego przekazu a kształtowaniem odpowiednich postaw


Motorower

uczeń powinien umieć:

powinien wiedzieć, jakie jest obowiązkowe wyposażenie jednośladów, umieć wyjaśnić jego znaczenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowegouczeń powinien umieć:

wyjaśnić, jaki wpływ mają poszczególne układy pojazdu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym na drogę hamowania pojazduuczeń powinien umieć:

wyjaśnić, jaki wpływ na poziom degradacji środowiska ma wadliwe działanie poszczególnych układów pojazdu


Bezpieczeństwo , postępowanie na miejscu wypadku.

uczeń powinien umieć:

wyjaśnić, w jaki sposób kolor ubrania wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i w jakich warunkach dzieci zobowiązane są donoszenia elementów odblaskowych.

prawidłowo wezwać pomoc, przestrzegać zasady nieprzeszkadzania osobom udzielającym pomocy.

powinien rozumieć potrzebę udzielania pomocy przedlekarskiej i potrzebę nawiązania kontaktu z osobami poszkodowanymi; powinien umieć ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznejuczeń powinien umieć:

wyjaśnić, dlaczego dzieci do 15. roku życia zobowiązane są nosić elementy odblaskowe;

jak należy umieścić bagaż w pojeździe, aby nie stwarzał zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

do kogo odnosi się powiedzenie „bądź widoczny na drodze”.

umieć zabezpieczyć miejsce wypadku.

powinien dodatkowo umieć wyjaśnić, jak zatamować krwotok z kończyn dolnych i górnych w sposób bezpieczny dla poszkodowanego i ratującego.
uczeń powinien umieć:

wyjaśnić rolę mierników radarowych jako środka prewencji na

drogach,

wymienić czynniki mające wpływ na bezpieczeństwa drogach.

ocenić stan poszkodowanych

powinien dodatkowo umieć wyjaśnić, jak przeprowadzić

sztuczne oddychanie w sposób bezpieczny dla poszkodowanego i ratującego.

Zakres edukacyjny elektrotechnika i elektronika.


konieczne (2)

podstawowe (3)

rozszerzające (4)

dopełniające (5)

Ponadpodstawowe (6)

Należy spełnić wymagania na 5Wytwarzanie energii elektrycznej.

uczeń powinien umieć:

wymienić dwa rodzaje przewodników i trzy rodzaje izolacji stosowanych w urządzeniach elektrycznych;

narysować symbole ogniwa elektrycznego i baterii

wie jakie są sposoby wytwarzania energii elektrycznej, jakie są rodzaje prądu elektrycznego,uczeń powinien umieć:

rozpoznać dwa rodzaje przewodników prądu elektrycznego i trzy rodzaje izolatorów oraz wymienić urządzenia

elektryczne, w których są stosowane;

opisać najprostszą prądnicę;

wyjaśnić zasadę wytwarzania prądu elektrycznego

w prądnicy;

opisać budowę ogniwa galwanicznego Volty;

podać przykłady zastosowania baterii słonecznej;

wykonać rysunek poglądowy ogniw połączonych szeregowo i równolegle.


uczeń powinien umieć:

wyjaśnić, czym są przewodniki elektryczności i izolatory, od czego zależy rezystancja i co to jest przebicie.

wie co to jest opór elektryczny

potrafi narysować schemat prostego układu elektrycznego. zna przeznaczenie przyrządów pomiarowych tj.: woltomierz, amperomierz, omomierz.

wie, które sposoby otrzymywania energii elektrycznej są ekologiczne,
wie, jak przesyła się energię elektryczną.uczeń powinien umieć:

określić rodzaje elektrowni analizując jej wady i zalety,


określić związek pomiędzy oszczędzaniem energii elektrycznej a zanieczyszczeniem środowiska,

zna prawo Ohma, potrafi obliczyć natężenie prądu


Opracowano na podstawie:

Witold Bober, E. Królicka, D. Łazuchiewicz, Technika: program nauczania w klasach 1-3 gimnazjum;

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.E. Królicka, D. Łazuchiewicz, B. Rakowiecka, W. Jędrzejczyk, K. Okraszewski

Propozycja Przedmiotowego Systemu Oceniania.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy