Strona główna

Stanisław Prutis urodził się 15 marca 1948 r w Kraskowie koło Kętrzyna. Egzamin dojrzałości złożył w 1965 r w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie


Pobieranie 8.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.41 Kb.
O Jubilacie
Stanisław Prutis urodził się 15 marca 1948 r. w Kraskowie koło Kętrzyna. Egzamin dojrzałości złożył w 1965 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Następnie podjął studia prawnicze w Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył w 1969 r. z tytułem magistra prawa. Rozpoczął tam pracę asystenta w Instytucie Prawa Cywilnego i do 1972 r. prowadził zajęcia z prawa cywilnego materialnego i procesowego, a równoległe odbywał aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym.

Pod opieką promotora profesora Andrzeja Stelmachowskiego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 1977 r. , na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Regulacja prawna prostych form kooperacji rolników indywidualnych w PRL” uzyskał stopień doktora, po czym w 1988 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Pozycja prawna państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Ewolucja rozwiązań”, stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Za rozprawę habilitacyjną Stanisław Prutis w 1989 r. otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej. Od 1999 r. jest tytularnym profesorem nauk prawnych.

Profesor Stanisław Prutis od 1972 r. do chwili obecnej pracuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – najpierw jest starszym asystentem, od 1977 r. adiunktem, następnie od 1988 r. docentem, potem, od 1990 r., profesorem nadzwyczajnym, zaś od 2001 r. profesorem zwyczajnym. Profesor Stanisław Prutis pełnił w latach 1996 – 2005 funkcję Dziekana Wydziału Prawa. Obecnie jest członkiem Senatu Uniwersytetu w Białymstoku.

Profesor jest współautorem mającego wiele wydań podręcznika „Prawo rolne” (noszącego w wydaniu pierwszym z 1994 r. tytuł „Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej”), którego redaktorami byli: najpierw profesor Andrzej Stelmachowski, a obecnie profesor Paweł Czechowski. O znaczeniu tego fundamentalnego dla doktryny prawa rolnego dzieła niech świadczy fakt, że jest to podręcznik ogólnopolski, będący najważniejszym źródłem nauczania prawa rolnego na wszystkich polskich uniwersyteckich wydziałach prawa. Liczne i cytowane wypowiedzi profesora Stanisława Prutisa, ogłoszone w postaci monografii, komentarzy, artykułów, glos i eksperckich opinii składają się na dorobek w postaci 130 naukowych publikacji.

Pełnił rolę promotora ponad 500 prac magisterskich i ponad 200 prac licencjackich. Jest ponadto promotorem 7 doktorów nauk prawnych. Aktualnie jest opiekunem 6 doktorantów w ramach Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa UwB.

Prof. Stanisław Prutis jest także członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, pełniąc funkcję jego wiceprzewodniczącego. Jubilat jest także członkiem Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego. Jest ponadto założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Iuridica Agraria”, wydawanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także członkiem kolegium (rady naukowej) takich uznanych pism naukowych, jak „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, „Białostockie Studia Prawnicze”, „Casus”, „Przegląd Prawa Rolnego”, „Samorząd Terytorialny”.


Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną profesor Stanisław Prutis pełnił ważne i odpowiedzialne funkcje w służbie publicznej. W 1990 r. był Delegatem Rządu do spraw samorządu terytorialnego w województwie białostockim, uczestnicząc we wcielaniu w życie jednej z polskich wielkich reform ustrojowych, polegającej na przywróceniu samorządności lokalnej na poziomie gminnym. Następnie w latach 1990 – 1994 był wojewodą białostockim. Swoją wiedzą i doświadczeniem w powyższej mierze służył w latach 1995 – 2001 będąc członkiem Programu Reformy Administracji Publicznej w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie i współautorem wielu opublikowanych projektów badawczych. Wreszcie od 1994 r. do chwili obecnej, jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

Znana i godna szacunku jest także społeczna działalność Jubilata. Profesor Stanisław Prutis był członkiem i doradcą NSZZ „Solidarność” na Podlasiu, w tym organizatorem Związku w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Między innymi za to „zapłacił” internowaniem w okresie stanu wojennego. Za swoją działalność naukową, publiczną i społeczną został uhonorowany licznymi odznaczeniami, medalami i orderami; między innymi w 2011 r. odznaczony został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość