Strona główna

Starachowice: Remont drogi powiatowej pn: Wykonanie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0604 t jadowniki Ambrożów w miejscowości Jadowniki. Numer ogłoszenia: 191602 2010; data zamieszczenia: 01. 07. 2010


Pobieranie 17.63 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.63 Kb.
Starachowice: Remont drogi powiatowej pn: Wykonanie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0604 T Jadowniki - Ambrożów w miejscowości Jadowniki.
Numer ogłoszenia: 191602 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach , ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 273 19 72-73, faks (041) 273 19 74.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-starachowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej pn: Wykonanie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0604 T Jadowniki - Ambrożów w miejscowości Jadowniki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: - przedłużenie przepustu pod korona drogi 2xfi 60 - 3 mb - przepusty skrzynkowe pod korona drogi - 2 szt - nasypy - 446 m3 - chodnik z kostki brukowej 6cm - 508,50 m2 - zjazdy z kostki brukowej 8 cm - 148,5 m2 - pobocza z materiału kamiennego zamknięte destruktem 600 m2 - umocnienie skarp nasypu płytami ażurowymi 432 m2 - uzupełnienie nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową KR 2 - 32,85 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przetargu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł slownie złotych: jeden tysiac 00/100

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub odpowiadające im ważne uprawnienia konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń w zakresie dróg, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. (ustawa z dnia 07.lipca 1994r.-Prawo budowlane) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca w wykazie osób wykaże na stanowisko kierownika budowy osobę posiadającą ww. uprawnienia oraz załączy oświadczenie o posiadaniu przez tę osobę uprawnień i przynależność do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dokona oceny spełniania niniejszego warunku na postawie informacji zawartych w złożonych dokumentach spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: - w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT); - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; - oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; - w przypadku nieprzewidzianych sytuacji (losowych, rodzinnych) zmiana osoby na stanowisku kierownika robót. - przedłużenie terminu realizacji w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na realizację zamówieniaIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp-starachowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarzad Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 starachowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarzad Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 starachowice, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość