Strona główna

Statut szkoły podstawowej w rudzie strawczyńskiej


Pobieranie 88.35 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar88.35 Kb.
STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RUDZIE STRAWCZYŃSKIEJ

             

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20.06.2003 r. - znowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18.11.2014 r.

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

&1

Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej jest szkołą publiczną.&2

Nazwa szkoły jest używana  w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używana jest nazwa: ”Szkoła  Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej”.

&3

Siedzibą szkoły jest Ruda Strawczyńska.&4

Do obwodu szkoły należą wsie: Ruda Strawczyńska i Akwizgran. Szkoła też przyjmuje dzieciz innych obwodów.

&5

Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat. Szkoła prowadzi też oddział przedszkolny realizujący roczne przygotowanie przedszkolne.&6

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Strawczyn, która odpowiada za działalność szkoły.

&7

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach.ROZDZIAŁ II.

 Cele i zadania szkoły

&8

1. Szkoła działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, aktów wykonawczych z ustawy wydanych na jej podstawie.

&9

1. Realizuje cele i zadania w oparciu o program wychowawczy szkoły, program profilaktykidostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska, a w szczególności:

1) zadania dydaktyczno- wychowawcze szkoła realizuje w klasach I-III poprzez kształcenie zintegrowane i edukację wczesnoszkolną, a w klasach IV-VI poprzez nauczanie przedmiotowe,

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności  przygotowujących  do sprawdzianu po klasie VI, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i  umożliwiających  absolwentom kontynuowanie nauki w gimnazjum,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów,  stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

5) zapewnia opiekę w czasie przewozu dzieci do szkoły,

6) umożliwia rozwój zainteresowań,

7) gwarantuje przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka: politycznych, socjalnych i kulturalnych.

&10

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  językowej  i religijnej poprzez:

1) treści wychowania patriotycznego na lekcjach,

2) apele i uroczystości  organizowane z okazji świąt i rocznic państwowych,

3) spotkania z kombatantami, władzami lokalnymi,

4) kształtowania poszanowania symboli narodowych,

5) wdrażanie postaw tolerancji religijnej. 

&11

1. Szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

1) pomoc nauczycieli i wychowawców w rozwiązaniu trudnych problemów uczniów,

2) dbałość o integrację uczniów w zespole klasowym,

3) wskazywanie braków w wiadomościach uczniów i sposobów ich usunięcia,

4) pomoc uczniom w nauce w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

5) kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu podjęcia odpowiednich działań,

6) pedagogizację rodziców.

&12


1. Szkoła uwzględnia specjalne potrzeby edukacyjne uczniów oraz sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami trwałymi, jeśli tacy są w szkole,  poprzez:

1) organizowanie nauczania indywidualnego,

2) organizowanie nauczania zindywidualizowanego,

3) kontakty z metodykami do spraw nauczania specjalnego,

4) realizację zaleceń lekarzy specjalistów i poradni,

5) przestrzeganie zaleceń lekarzy specjalistów,

6) dostosowanie miejsca i sprzętu,

7) stosowanie odpowiedniej gimnastyki,

8) motywacyjny system wspierania.

&13


1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

1) organizowanie wycieczek krajoznawczych,

2) rozwój czytelnictwa,

3) organizację konkursów,

4) działalność organizacji szkolnych,

5) organizację kół zainteresowań.

          &14

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności poprzez:

1) organizację właściwych warunków w szkole,

2) dostosowanie ławek i krzesełek do wzrostu ucznia,

3) zachowanie przerw międzylekcyjnych,

4) racjonalne rozłożenie planu pracy ucznia,

5) zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, ogrzewania i czystości pomieszczeń.

&15

1. Szkoła prowadzi zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne.

2. W czasie zajęć nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych opiekę nad uczniem sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w czasie zajęć nadobowiązkowych – nauczyciel dyżurujący zgodnie z grafikiem sporządzonym przez dyrektora szkoły.

&16


1. Szkoła odpowiada za:

1) bezpieczeństwo dzieci od momentu przyjścia do szkoły do momentu wyjścia,

2) dowóz dzieci do i ze szkoły zgodnie z regulaminem,

3) opiekę nauczycieli podczas lekcji zgodnie z planem lekcji i księgą zastępstw,

4 ) opiekę ciągłą nad uczniami z klas I-III zgodnie z regulaminem,

5) opiekę nauczycieli dyżurujących podczas przerw zgodnie z harmonogramem,

6) opiekę nad uczniami klasy przedszkolnej w sposób ciągły sprawuje wychowawca, w razie nieobecności wychowawcy - nauczyciel zastępujący na zlecenie dyrektora,

7) egzekwowanie opieki dorosłych w drodze do i ze szkoły;

8) czas trwanie zajęć w klasach IV-VI wynosi 45 minut, w oddziale przedszkolnym od 30 do 60 minut, w klasach I-III ustala nauczyciel.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak: realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, realizacja programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych, możliwe jest ustalenie innej liczebności grup lub długości trwania lekcji i przerw.

&17

1. Szkoła sprawuje szczególną opiekę nad uczniami będącymi w trudnych warunkach  rodzinnych i losowych poprzez:

1) bieżące rozpoznanie sytuacji przez wychowawcę i zastosowanie wspólnie z dyrektorem form opieki i pomocy,

2) stosowanie ulg i zwolnień z niektórych obowiązków,

3) zapewnienie uczniom posiłku,

4) występowanie do instytucji o pomoc finansową, doraźną i stałą,

5) występowanie w uzasadnionych przypadkach do sądu rodzinnego o wsparcie tej rodziny.ROZDZIAŁ III.

Organy szkoły i ich kompetencje

&18


1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski.

&19


  1. Szkołą kieruje dyrektor szkoły.

2. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

&20


  1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

 

2. W przypadku nieobecności dyrektora w szkole obowiązki przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.

&21

1. Do zadań dyrektora szkoły należy:

1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich wykorzystanie,   

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) zatwierdzanie w szkole programów szkoły.

 

2. W uzasadnionych przypadkach, np. za wykroczenia przeciw życiu, zdrowiu i mieniu, na wniosek dyrektora szkoły uczeń może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.3. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej.

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

&22


1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

2. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planu pracy szkoły,

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych szkoły,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

     4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych

     i opiekuńczych,

5) programy nauczania.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut szkoły.

5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W takich przypadkach organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

9. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał należących do kompetencji rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonywania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

 10. Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego uchwala program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny.

&23


1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady wyboru i działania rady rodziców określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5. Tryb wyboru rady rodziców uchwala ogół rodziców szkoły.

&24


1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z nauczycielami.

2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania na pierwszym zebraniu ogólnym z zagadnieniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole,

2) zapoznania się z zasadami oceniania, klasyfikowania, promocji ucznia,

3) uzyskiwania informacji o postępach i zachowaniu dziecka, a w szczególności o jego brakach

 i niedociągnięciach. Informacji udziela wychowawca klasy lub na jego prośbę nauczyciel

danego przedmiotu,

4) uzyskiwania informacji i porad na temat dalszego kształcenia dziecka,

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

3. Rodzice mają obowiązek:

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem godności dziecka,

2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci,

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informowanie wychowawcy o przyczynach nieobecności i usprawiedliwianie ich w terminie 14 dni,

4) uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcą co najmniej raz w roku,

5) odpowiadać finansowo za zniszczenie przez dziecko mienia szkoły.

&25

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

 

2. Zasady wybierania i działalności samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu powszechnym i tajnym.

 

3. Samorząd uczniowski ma prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) jawnej i umotywowanie oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) redagowania i wydania gazetki szkolnej,

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z   własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) wyboru nauczyciela na opiekuna samorządu.

&26

1. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi:

1) organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swych kompetencji,

2) dyrektor wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z prawem, lecz z zachowaniem trybu określonego w ustawie o systemie oświaty,

3) sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły rozwiązuje zespół powołany przez dyrektora szkoły (nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczniowie, nauczyciel-rodzice),

4) sytuacje konfliktowe między radą pedagogiczną a dyrektorem, rodzicami a dyrektorem rozstrzyga mediator (np. przedstawiciel organu prowadzącego).

&27


1. Organy współpracują, przekazują sobie informacje na piśmie w formie planów pracy, protokołów, wyciągów z protokołów lub sprawozdań;

1) dyrektor przedkłada radzie pedagogicznej projekt planu pracy, uwzględniając jej uwagi

i opinie,

2) rada rodziców przedkłada plan działania na piśmie,

3) samorząd uczniowski przedkłada dyrektorowi plan na piśmie.

 

ROZDZIAŁ IV.Organizacja szkoły

&28


1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

&29


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa               

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

&30


 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określanych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania, programem wybranym z zestawów programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.      

&31


1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone programem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel w koordynacji z planem określającym czas trwania lekcji w danym dniu.

&32

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach godzina lekcyjna może trwać   od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

    4. Zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć (spowodowane m.in. nieobecnością nauczyciela) wprowadzane są zarządzeniem dyrektora szkoły. Nauczyciel-wychowawca każdorazowo informuje o zmianie uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów). Informację tę umieszcza w zeszycie korespondencji.

&33


  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

  1. Godzina lekcyjna zajęć, o których mowa w pkt.1, trwa 45 minut.

3.  Zajęcia kół zainteresowań są prowadzone w grupach międzyklasowych lub klasowych.

4. Liczba uczestników kół wynosi nie mniej niż 12 uczniów.

&34


 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

&35


Szkoła zapewnia uczniom posiłek.

&36


Funkcjonowanie biblioteki określa regulamin biblioteki.

&37


1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteki,

3) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

4) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.

&38


1. Za przyprowadzanie do szkoły i odbieranie dzieci do lat 10 odpowiadają rodzice.

2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły,  szkoła organizuje opiekę.

3. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi sprawuje nauczyciel zgodnie z harmonogramem.

ROZDZIAŁ V.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

&39


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Zasady  zatrudniania pracowników obsługi zawarte są w zakresie czynności i Regulaminie Pracy.

&40

  1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.2. Do zadań i obowiązków nauczycieli należą:

1) opieka i nadzór nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych,

 2) uzyskanie w miarę możliwości  informacji od rodziców o stanie zdrowia powierzonych jego opiece dzieci,

3) dbałość o właściwą postawę dziecka przy siedzeniu,

4) prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej,

5) znajomość grup dyspanseryjnych,

6) stosowanie zabezpieczeń i asekuracji podczas ćwiczeń gimnastycznych,

7) przeciwdziałanie zagrożeniom powodowanym przez uczniów,

8) dbałość o prawidłowy stan oświetlenia pomieszczenia, w którym są prowadzone zajęcia,

9) udzielenie pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwanie pomocy medycznej,

10) zgłaszanie dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa ucznia oraz zaistniałych w czasie zajęć wypadków,

11) troska o wyposażenie w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne oraz utrzymanie ich w należytym stanie,

12) zgłaszanie dyrektorowi szkoły uszkodzeń sprzętu szkolnego,

13) wnioskowanie o kierowanie uczniów  za zgodą rodziców na badania specjalistyczne oraz uwzględnianie zaleceń poradni w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

3. Nauczyciel dba  o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez:

1) systematyczne przygotowanie się do zajęć,

2) stosowanie właściwych metod uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,

3) różnicowanie wymogów stawianych uczniom,

4) informacyjne, motywacyjne, wspomagające ocenianie postępów w nauce i zachowaniu uczniów,

5) opracowanie wymagań edukacyjnych,

6) dokonanie właściwego wyboru programów nauczania dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów,

7) doskonalenie i podnoszenie swoich kwalifikacji.

 

4. Realizując program dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy nauczyciele odpowiadają służbowo przed dyrektorem za:

1) jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jej efekty,

2) stan urządzeń, sprzętu i środków dydaktycznych mu przydzielonych,

3) bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w zajęciach.

 

5. Nauczyciele odpowiadają służbowo i dyscyplinarnie przed władzami szkoły oraz cywilnie lub karnie za:

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i dyżurów mu przydzielonych,

 2) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkoły wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

6. Zadaniem nauczyciela jest wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.

&41

  1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych lub wychowawcy mogą tworzyć zespół. Powołuje go dyrektor szkoły na mocy zarządzenia na początku roku szkolnego.2. Pracą zespołu  kieruje przewodniczący powołany na wniosek zespołu przez dyrektora szkoły.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania,

3) korelowanie treści nauczania przedmiotów  pokrewnych w celu uwzględnienia całości podstawy programowej,

4) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczyciela,

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

6) opiniowanie programów nauczania.

&42


1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami poprzez:

1) stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań  uczniów.

2. Wychowawca w celu realizacji zdań:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów  w celu  współpracy z nimi w działaniach wychowawczych i opiekuńczych,  włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

3. Wychowawca troszczy się o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki w nauce poprzez:

1) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie,

2) interesowanie się postępami uczniów w nauce,

3) analizowanie przyczyn niepowodzeń w nauce,

4) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły,

5) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji,

6) wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród uczniów więzi koleżeństwa i przyjaźni,

7) wyrabianie u uczniów współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy,

8) wdrażanie postępowania zgodnego z zasadami regulaminu uczniowskiego,

9) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia.4. Wychowawca współdziała z rodzicami w sprawach opieki wychowawczej poprzez:                           

1) utrzymywanie stałego kontaktu w sprawach postępów w nauce i zachowania się uczniów  (nie rzadziej niż raz na kwartał),

2) indywidualne rozmowy z rodzicami,

2) w razie potrzeby odwiedzanie za zgodą rodziców uczniów w domu i zapoznanie się z ich warunkami domowymi,

3) zapraszanie rodziców do szkoły z okazji różnych uroczystości,

4) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich,

5) kontrole niespełniania obowiązku szkolnego.

   &43


1. Zadaniem bibliotekarza jest:

 1) systematyczna praca z księgozbiorem, jego opracowanie i uaktualnianie według potrzeb,

 2) uzupełnianie księgozbioru według zapotrzebowania i warunków finansowych szkoły,

 3) dbałość o księgozbiór i pomieszczenie biblioteczne,

4)  systematyczne i cykliczne prowadzenie lekcji bibliotecznych dla wszystkich klas,

5) prowadzenie akcji popularyzujących czytelnictwo.2. Biblioteka szkolna działa w oparciu o wewnętrzny regulamin  i plan pracy zatwierdzony przez dyrektora.

  &44


1. W szkole zatrudnia się sprzątaczkę (woźną) . Osoba ta podlega przepisom prawa pracy i innym zarządzeniom, dotyczącym tej grupy pracowniczej.

 

2. Do zadań sprzątaczki (woźnej) należy w szczególności:

1) troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez sprawną organizację pracy w oparciu o przestrzeganie przepisów porządkowych, BHP, p.poż.,

2) rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, zgodnie z przydziałem czynności i poleceniami przełożonego,

3) przestrzeganie Regulaminu Pracy i zarządzeń dyrektora szkoły w sprawie   bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

4) poszanowanie mienia szkolnego,

5) przestrzeganie tajemnicy służbowej,

6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

7) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi.

ROZDZIAŁ  VI.

Uczniowie szkoły

&45


1. Do szkoły może być zapisany uczeń posiadający świadectwo promocji do danej klasy, a do klasy pierwszej -  uczeń zapisany do szkoły w swoim  lub innym obwodzie szkolnym. Zapisu ucznia do klasy pierwszej dokonuje się na podstawie zaświadczenia o ukończeniu oddziału przedszkolnego.

2. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 rok życia.

 

3. Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły także w ciągu roku szkolnego. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły.4. Do szkoły uczęszczają dzieci od szóstego do dwunastego roku życia lub od siódmego do trzynastego roku życia.

5. Dopuszcza się wydłużenie okresu uczęszczania dziecka do szkoły aż do jej ukończenia.

7. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 lat.

&46


1. Statut określa prawa dziecka z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia.

2. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

3) korzystania z pomocy doraźnej,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych –  jeśli tym nie narusza dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8) pomocy w przypadkach trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologicznego – pedagogicznego,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć,

11) zrzeszania się w organizacjach szkolnych działających na terenie szkoły.

 

3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzic/opiekun ma prawo złożyć odwołanie do dyrektora szkoły. 

&47


1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie oraz:

1) ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych,

2) przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia innych,

3) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,

4) dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,

5) zachowania ciszy na korytarzu podczas trwania lekcji,

6) przebywania podczas zajęć lekcyjnych tylko na terenie szkoły,

7) wyłączania telefonów komórkowych podczas trwania lekcji,

8) przebywania podczas lekcji w określonej sali pod opieką nauczyciela,

9) punktualnego i systematycznego uczęszczania na lekcje,

10) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad,

11) uzupełniania braków wynikających z absencji,

12) starannego prowadzenia zeszytów przedmiotowych zgodnie z wymogami nauczyciela,

13) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,

14) pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

15) dbania o sprzęt i pomocy naukowe,

16) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych,

17) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwu i niszczeniu majątku szkolnego,

18) noszenia estetycznego stroju i dbania o swój wygląd oraz higienę osobistą,

19) ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przez zniszczeniem lub kradzieżą.

 

2. Zasady korzystania z telefonów  komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

1) uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na własną odpowiedzialność,

2) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły,

3) telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach, można z niego korzystać wyłącznie na przerwach,

4) nie wolno fotografować, nagrywać i filmować uczniów nauczycieli oraz innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody,

5) nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego, dotyczy to nagrań zarówno telefonem, jak i dyktafonem, odtwarzaczem MP czy innym urządzeniem,          

6) w czasie lekcji nie można korzystać ze słuchawek,

7) sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej.3. W  przypadku naruszania powyższych ustaleń uczeń zostaje ukarany jedną z kar ze Statutu Szkoły.

4. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.     

3.Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole:

1) podstawą sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50% obecności na poszczególnych zajęciach edukacyjnych,

2) w przypadku, gdy uczeń nie jest klasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów, może ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego,

3) jeżeli nieobecności są nieusprawiedliwione dyrektor szkoły ma prawo odmówić zgody na egzamin klasyfikacyjny,

4) każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona w ciągu 14 dni od powrotu ucznia do szkoły,

5) jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na okres dłuższy niż 14 dni, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować o tym wychowawcę klasy,

6) w przypadku, gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione,

7) w przypadku, gdy uczeń ma więcej niż 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych (lub spóźnień) otrzymuje ocenę z zachowania nie wyższą niż dobra,

8) w przypadku nieobecności ucznia w wymiarze powyżej 14 dni nieusprawiedliwionych, niezależnie od sankcji zawartych w statucie, wdrażane są procedury związane z wypełnieniem obowiązku szkolnego,

9) zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego z całości lub części roku szkolnego winny być dostarczone nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza.

&48

1. Nagrody może uzyskać zespół klasowy, zespół uczniów lub uczeń.

2. Nagrody mogą być przyznane za:

a) bardzo dobre wyniki klasyfikacji,

b) 100% frekwencję,

c) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

d) wzorową postawę,

e) wybitne osiągnięcia,

f) dzielność i odwagę.

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców bądź nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. Rodzaje nagród uczniowskich:

a) pochwała wychowawcy klasy wpisana do zeszytu klasowego,

b) pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,

c) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora szkoły do rodziców,

d) dyplom uznania,

e) nagroda rzeczowa,

f) nadanie tytułu Absolwenta Szkoły (uczniowie klas IV-VI),

g) przyznanie odznaki Brązowej, Srebrnej lub Złotej Sowy (uczniowie klas I-III).

 

5. Dyrektor szkoły lub wychowawca, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może przyznać nagrodę w innej formie.

&49

1. Kary może otrzymać zespól klasowy, zespół uczniów lub uczeń.

2. Kary mogą być przyznane za:

a) wszelkie czyny, które noszą znamiona wandalizmu, chuligaństwa oraz stanowią zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych osób,

b) stosowanie przemocy, dręczenia fizycznego i psychicznego,

c) kradzież,

d) brutalne zachowanie się wobec innych osób,

e) używanie wulgarnego języka,

f) używanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, palenie papierosów oraz uczestniczenie w jakichkolwiek innych przejawach patologii,

g) stwierdzoną nieusprawiedliwioną absencję,

h) systematyczne spóźnienia,

i) zakłócanie pracy na zajęciach lekcyjnych.

 

3. Kara może być udzielana w następującej formie:

a) wpisem uwagi do zeszytu klasowego,

b) upomnieniem wychowawcy klasy,

c) pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie/szkole funkcji,

d) upomnieniem udzielonym ustnie przez dyrektora szkoły,

e) obniżeniem oceny klasyfikacyjnej ze sprawowania, do najniższej włącznie (w kl. IV-VI),

f) zawieszeniem prawa uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,

g) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły,

h) zakazem udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych,

i) pisemnym powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów o zachowaniu ucznia,

j) nakazem naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy szkody wyrządzonej umyślnie,

k) przeniesieniem do innej szkoły, np. za popełnienie przestępstwa, udział w zajęciach organizowanych przez szkołę w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, narażenie na niebezpieczeństwo innych uczniów.

 

4. Uczeń zostaje ukarany zgodnie z wagą przewinienia.

 

 5. O zastosowaniu kar szkoła ma obowiązek pisemnego poinformowania rodziców/prywatnych opiekunów. 

6. Uwagę do zeszytu klasowego może wpisać każdy nauczyciel szkoły. Pozostali pracownicy szkoły oraz inne osoby mogą poinformować wychowawcę klasy o nagannym zachowaniu, a ten podejmuje decyzję o ewentualnym wpisie do zeszytu klasowego bądź podjęciu innych kroków.

 

7. Decyzję w sprawach określonych w punkcie 3b), 3c) podejmuje wychowawca klasy. Odwołanie od tej kary składa się do dyrektora szkoły.

 

8. Decyzję w sprawach określonych w punkcie 3d) – k) podejmuje dyrektor szkoły, a odwołanie składa się do  Rady Pedagogicznej. W przypadku przeniesienia do innej szkoły wymagana jest opinia Kuratora Oświaty.

 

9. W przypadku naruszenia praw rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary nałożonej na ucznia. Odwołanie powinno być wniesione na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od dnia, w którym poinformowano ucznia o karze.

 

11. Wniesienie  odwołania powoduje zawieszenie stosowania kary do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

 

12. Decyzję rozstrzygającą podejmuje dyrektor szkoły lub Rada Pedagogiczna. Dyrektor szkoły może również zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

 

13. O decyzji powiadamiani są rodzice/prawni opiekunowie w formie pisemnej.

ROZDZIAŁ VII.

Postanowienia końcowe

                                                                         &50

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                                         &51                   1.Szkoła jest jednostką budżetową.

 

2.Obsługę administracyjno – ekonomiczną prowadzi Referat Oświaty Spraw Obywatelskich

i Organizacyjnych w Strawczynie zgodnie ze swoim statutem uchwalonym przez Radę Gminy w Strawczynie w dniu 22.12.1995r. z póź. zmianami.

 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

&52

1. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone z inicjatywy:

a) dyrektora szkoły,

b) rady pedagogicznej (co najmniej 1/3 jej członków),

c) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

d) organu prowadzącego szkołę.

2. Zmiany w statucie przygotowuje i  uchwala rada pedagogiczna.

3. Zmiany w statucie przedstawia się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu szkołę.

4. Po wprowadzeniu zmiany w statucie szkoły dyrektor może opracować na potrzeby szkoły tekst ujednolicony.

5. Po pięciokrotnej nowelizacji statutu opracowuje się tekst jednolity. Dyrektor szkoły może zdecydować o opracowaniu tekstu jednolitego na podstawie zarządzenia.

 

                                                                     &53

 

Obowiązkiem nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej jest zapoznanie sięi przestrzeganie postanowień statutu szkoły.

 


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość