Strona główna

Statut zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w częstochowie rozdział I postanowienia ogólne § 1


Pobieranie 118.99 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar118.99 Kb.
STATUT

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W CZĘSTOCHOWIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1.

Statut opracowano na podstawie: 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

 4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

 5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r., w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.),

 6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),

 7. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ II

NAZWA SZKOŁY§ 2.

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie Aleja Jana Pawła II 95 – zwany dalej „Zespołem” - obejmuje szkoły:

 1. Szkołę Podstawową nr 40 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 95,

 2. Miejskie Przedszkole nr 2, Aleja Jana Pawła II 95.

 1. Nazwa Zespołu brzmi:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Aleja Jana Pawła II 95

42 - 217 Częstochowa


 1. Ustalona nazwa Zespołu jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy: "Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie".

 2. Nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły. Szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Szkoła Podstawowa nr 40

im. Stefana Żeromskiego

Aleja Jana Pawła II 95

42 - 217 Częstochowa


 1. Nazwa przedszkola wchodzącego w skład zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tego przedszkola. Przedszkole wchodzące w skład zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Miejskie Przedszkole nr 2

Aleja Jana Pawła II 95

42 - 217 Częstochowa§ 3.

  1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia:

 1. o szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Częstochowie,

 2. o Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć połączone rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu,

 3. o Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć połączone rady rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu,

  1. Organ prowadzący szkołę: Miasto Częstochowa.

  2. Organ nadzorujący szkołę: Śląski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ III

INNE INFORMACJE O SZKOLE§ 4.

 1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat. W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian.

 2. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3 – 6 lat, w wyjątkowych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

 3. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne szkoły służą do realizacji zadań statutowych.

ROZDZIAŁ IV

CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU§ 5.

 1. Szkoła podstawowa i przedszkole realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych.

 2. Zespół stwarza warunki do komplementarnego rozwoju dzieci i uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

 3. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania, kształcenia oraz opieki nad uczniami.

 4. Zespół Szkół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

§ 6.

  1. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoły wchodzące w skład Zespołu w szczególności:

 1. kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów poprzez:

  1. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;

  2. realizowanie "Programu wychowawczego Zespołu";

 1. upowszechniają zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

 2. kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);

 3. umożliwiają uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego oraz samorządów uczniowskich obu szkół;

 4. szanują indywidualność uczniów oraz ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

 5. budzą szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Zespołu Szkół i społeczności lokalnej;

 6. wdrażają do dyscypliny i punktualności.

  1. Zespół wypracowuje i realizuje "Program wychowawczy" uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i samorządem uczniowskim Szkoły Podstawowej nr 40 im. Stefana Żeromskiego.


§ 7.

  1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Zespół w szczególności:

 1. zapewnia dzieciom możliwość zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb;

 2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

 4. rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 5. zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom potrzebującym wsparcia specjalistów;

 6. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencji) niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

 7. pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez:

  1. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;

  2. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;

 8. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych;

 9. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych.

  1. Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla szkoły podstawowej.

  2. Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie oraz odpłatnie w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

  3. Zespół zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

§ 8.

   1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości poprzez:

 1. system stypendiów socjalnych;

 2. umożliwienie spożywania posiłków;

 3. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

 4. prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

   1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Częstochowie oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

   2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

  1. ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

  2. sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki, uczniami przez kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne oraz respektowanie i realizowanie zaleceń poradni.

   1. W klasach nadzór podczas zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel danego przedmiotu, natomiast w czasie przerw - nauczyciel pełniący dyżur.

   2. W czasie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę nadzór nad uczniami pełni nauczyciel prowadzący te zajęcia lub osoba upoważniona.

   3. Dyżury nauczycielskie w trakcie przerw międzylekcyjnych pełnione są w oparciu regulamin i plany dyżurów.

   4. W Zespole nauczanie odbywa się w języku polskim, zgodnie z ramowym planem nauczania oraz podstawą programową.

§ 9.

Podstawą działalności szkoły są: 1. podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz wychowania przedszkolnego,

 2. szkolny zestaw programów nauczania, wychowania przedszkolnego i podręczników szkolnych,

 3. zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne,

 4. program wychowawczy,

 5. program profilaktyki,

 6. ramowe i szkolne plany nauczania,

 7. ramowe plany wychowania przedszkolnego,

 8. obowiązujące zasady klasyfikowania i promowania uczniów,

 9. zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

 10. arkusz organizacyjny Zespołu na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

§ 10.

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale. Nauczyciel ten zwany jest dalej "wychowawcą".

 2. Wychowawstwo klasy może pełnić nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi.

 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały cykl nauczania w szkole.

 4. Nauczyciel może pełnić funkcję wychowawcy jednego oddziału. Drugie wychowawstwo można przyznać nauczycielowi za jego zgodą.

 5. Nauczyciel wychowawca przygotowuje plan pracy wychowawcy klasowego na podstawie szkolnego programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki i realizuje go po zaopiniowaniu przez przedstawicieli rodziców danego oddziału.

ROZDZIAŁ V

ORGANY SZKOŁY§ 11.

Organami szkoły są: 1. dyrektor Zespołu,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców,

 4. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 40 im. Stefana Żeromskiego.

DYREKTOR SZKOŁY

§ 12.

  1. Działalnością Zespołu kieruje dyrektor.

  2. Do kompetencji dyrektora Zespołu należy:

 1. kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie jej na zewnątrz;

 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Zespole;

 3. sprawowanie opieki nad uczniami Zespołu oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 4. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

 5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;

 6. wykonanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

 7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

 8. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

 9. odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminu, o których mowa § 4 ust. 1 i 2;

 10. tworzenie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

 11. administrowanie danymi osobowymi pracowników.

  1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor Zespołu w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.

  1. Dyrektor Zespołu ma prawo:

 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu,

 2. przyjmowania dzieci i uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola wchodzących w skład Zespołu,

 3. oceny pracy nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

 4. udzielania pomocy metodycznej i merytorycznej w sprawach wychowawczych,

 5. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Zespołu i jego funkcjonowania bieżącego,

 6. podpisywania dokumentów i korespondencji,

 7. wydawania zarządzeń w sprawach warunków pracy uczniów, nauczycieli, pracowników administracji oraz dotyczących ich bezpieczeństwa.

  1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły oraz społecznością lokalną.

WICEDYREKTOR SZKOŁY

§ 13.

 1. W przypadkach określonych w ustawie o systemie oświaty w Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.

 2. Dyrektor Zespołu ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor szkoły.

 4. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 5. Dyrektor Zespołu powierza i odwołuje pracownika z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

ROZDZIAŁ VI

RADA PEDAGOGICZNA§ 14.

  1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

  2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu, który prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie posiedzenia i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

  3. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.

  4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

  5. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodnie ze statutem szkoły.

  6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

  7. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:

 1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 2. w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

 3. w miarę bieżących potrzeb.

  1. Rada Pedagogiczna oprócz posiedzeń plenarnych odbywa posiedzenia szkoleniowe, a także pracuje w zespołach wychowawczych, zespołach przedmiotowych lub innych zespołach problemowo – zadaniowych powołanych z inicjatywy dyrektora Zespołu. Pracą ww. zespołów kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu zadaniowego.

  2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę oraz na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

  3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu.

  1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 2. projekt planu finansowego Zespołu;

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 4. propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

  2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

  3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

  4. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej z listą obecności jej członków podpisuje protokolant, przewodniczący oraz członkowie Rady.

  5. Członkowie rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

  6. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

  7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala zmiany do Statutu.

  8. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek zapoznawania się z protokołami Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ VII

RADA RODZICÓW§ 15.

  1. W Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

  2. W skład Rady Rodziców Zespołu wchodzi: po jednym przedstawicielu każdego oddziału szkoły podstawowej i przedszkola, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

  3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

  4. Rada Rodziców Zespołu uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy;

 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli oddziałów – o których mowa w ust. 2 – do Rady Rodziców Zespołu.

  1. Rada Rodziców Zespołu może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.

  2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7, należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

  1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli,

  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, który poleca wykonać dyrektorowi Zespołu organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole;

 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.

  1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

  2. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.4.

ROZDZIAŁ VIII

SAMORZĄD UCZNIOWSKI§ 16.

 1. Połączenie w Zespół Szkoły Podstawowej nr 40 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie z Miejskim Przedszkolem nr 2 w Częstochowie nie narusza odrębności samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej.

 2. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 40 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie jest jedynym organem Zespołu reprezentującym ogół uczniów szkoły podstawowej.

 3. Zasady wybierania i działania organów Szkoły Podstawowej nr 40 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie określają regulaminy uchwalone przez ogół uczniów szkoły podstawowej w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 4. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 40 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie tworzą przedstawiciele wszystkich klas szkoły podstawowej.

 5. W pracach Samorządów, o których mowa w ust. 2 i 3 biorą udział opiekunowie (nauczyciele).

 6. Samorząd, o którym mowa w ust. 2 i 3 przedstawiają Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

 2. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 3. prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 4. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 5. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 6. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Zespołu.

§ 17.

Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania i przestrzegania swoich kompetencji. Ich sprawność i realizację zadań zapewnia i umożliwia dyrektor Zespołu poprzez: 1. zapewnienie każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty oraz Statucie,

 2. rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,

 3. zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły w podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach .

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA SZKOŁY§ 18.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.§ 19.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu, uwzględniający szkolne plany nauczania, opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.§ 20.

Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.§ 21.

  1. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

  2. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

  3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

  4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

  5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

  6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III oraz w oddziałach przedszkolnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy wymiar czasu zajęć.

  7. Oddział można dzielić na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  8. Niektóre zajęcia np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

§ 22.

Liczbę uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych określają odrębne przepisy.§ 23.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem a poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą.§ 24.

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice mają prawo do:


 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Zespole,

 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także przeprowadzania sprawdzianów oraz egzaminów.

 3. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 4. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

§ 25.

 1. W Zespole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie. Życzenie, o którym mowa jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zoatać zmienione.

 2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 3. W sytuacji niemożności zorganizowania w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcji religii i etyki na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, uczniom zapewnia się opiekę lub zajęcia wychowawcze.

§ 26.

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły: 1. tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem:

  1. równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

  2. różnorodności zajęć w każdym dniu,

  3. niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów, dla których program tego wymaga,

 2. budynki szkoły i tereny szkoły powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe,

 3. uczniom przebywającym w czasie przerw w budynku szkolnym lub na świeżym powietrzu zapewnia się nadzór nauczycielski,

 4. dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkolne, jeśli wystąpią warunki określone w obowiązujących przepisach,

 5. w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsc zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora Zespołu,

 6. nauczyciele zobowiązani są do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 7. w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych, przy wyjściu czy wyjeździe z uczniami w obrębie tej samej miejscowości lub poza nią nadzór nad uczniami sprawuje uprawniona do tego osoba.

§ 27.

 1. Dla uczniów oddziałów , którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), szkoła organizuje świetlicę. Szkoła ma prawo wymagać okazania do wglądu zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie rodziców lub zaświadczenia o aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub zaświadczenia wydanego przez uczelnię (szkołę) ze wskazaniem trybu studiów (nauki).

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 3. Pierwszeństwo w uczestniczeniu w zajęciach świetlicowych mają uczniowie klas I-III wraz z rodzeństwem

§ 28.

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 2. Udostępnianiem zbiorów biblioteka obejmuje wszystkich uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników Zespołu oraz w miarę możliwości rodziców .

 3. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin.

 4. Inwentaryzacja zbiorów jest przeprowadzana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

§ 29.

Prace organizacyjne biblioteki szkolnej obejmują: 1. gromadzenie zbiorów i ich udostępnianie na miejscu w pomieszczeniach czytelniano – bibliotecznych lub na zewnątrz,

 2. ewidencję zbiorów,

 3. opracowanie biblioteczne zbiorów,

 4. selekcję zbiorów,

 5. konserwację zbiorów,

 6. organizację warsztatu informacyjnego,

 7. organizację udostępniania zbiorów,

 8. planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.

ROZDZIAŁ X

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY§ 30.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi oraz pedagoga szkolnego.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 31.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.§ 32.

Do zadań nauczyciela należy: 1. realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, oddziałach, klasach i zespołach,

 2. osiąganie w stopniu optymalnym celów szkoły ustalonych w programach i w planie szkoły,

 3. wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej; wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły,

 4. wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; szanowanie godności ucznia,

 5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

 6. informowanie rodziców i uczniów, a także Rady Pedagogicznej o osiągnięciach edukacyjnych uczniów,

 7. branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

 8. prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

 9. realizowanie zapisów regulaminów wewnętrznych obowiązujących w szkole.

§ 33.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 2. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora Zespołu, na wniosek zespołu.

§ 34.

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności tworzenie warunków wspomagających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 3. Wychowawca zobowiązany jest prawidłowo prowadzić dokumentację przebiegu nauczania klasy i każdego ucznia /dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne/, przestrzegając terminów wyznaczonych przez dyrektora Zespołu.

 4. Wychowawca w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów.

 5. Wychowawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, a także uzgadniania konieczności kierowania ucznia na specjalne badania psychologiczno – pedagogiczne.

§ 35.

 1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

 2. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka.

 3. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga sprawuje dyrektor Zespołu.

 4. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

 1. ścisła współpraca z wychowawcą klasy,

 2. rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

 3. rozpoznanie sposobu spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

 4. pomoc w stworzeniu uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

 5. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

 6. prowadzenie działalności informacyjnej o szkodliwości alkoholu, narkotyków i nikotyny na organizm człowieka,

 7. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

 8. organizowanie pomocy materialnej,

 9. organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

 10. posiadanie rocznego planu pracy wynikającego z konkretnych potrzeb opiekuńczo-wychowawczych szkoły i przestrzegania jego realizacji,

 11. utrzymywanie kontaktów z uczniami i ich rodzicami,

 12. składanie okresowej informacji radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów,

 13. prowadzenie ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wyrównawczej itp.

ROZDZIAŁ XI

UCZNIOWIE§ 36.

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza się w oparciu o zapisy statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Szkoły Podstawowej nr 40 w Częstochowie.

 2. Rekrutację do przedszkola przeprowadza się w oparciu o zapisy statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Miejskiego Przedszkola nr 2 w Częstochowie.

 3. uchylony

4. uchylony

5. uchylony .§ 37.

Uczeń ma prawo do : 1. korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowe,

 2. opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w szkole, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

 3. korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej w ramach środków posiadanych przez szkołę,

 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

 5. swobody wyrażania myśli i przekonań (bez naruszania dobra innych osób), rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 7. pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce,

 8. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zawodowego,

 9. korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych.

§ 38.

Uczeń ma obowiązek : 1. dbać o własne życie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo,

 2. aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 3. realizować plan lekcji lub zajęć,

 4. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 5. przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 6. przestrzegać regulamin uczniowski.

§ 39.

Za wzorową pracę i zachowanie uczeń może otrzymać: 1. pochwałę nauczyciela-wychowawcy,

 2. pochwałę dyrektora szkoły,

 3. list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,

 4. za dobrą naukę i aktywny udział w różnych pracach szkoły uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową.

§ 40.

Za niewłaściwe zachowanie i lekceważenie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany: 1. upomnieniem wychowawcy klasy,

 2. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

 3. naganą z powiadomieniem rodziców,

 4. przeniesieniem przez Śląskiego Kuratora Oświaty do innej szkoły (na wniosek dyrektora szkoły).

§ 41.

Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo w ciągu 14 dni odwołać się od kary: 1. nałożonej przez nauczyciela przedmiotu do wychowawcy klasy,

 2. nałożonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 42.

  1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.

  3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę szkoły.

§ 43.

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.§ 44.

 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zespół jest jednostką budżetową.

 3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 45.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie Zespołu i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły

 2. Jeśli w Zespole nie działa rady szkoły, statut Zespołu uchwala rada pedagogiczna.

 3. Po wprowadzeniu kilku zmian do statutu dyrektor Zespołu ustala jednolity tekst statutu.

§ 46.

W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół: Szkoły Podstawowej nr 40 im. Stefana Żeromskiego i Miejskiego Przedszkola nr 2.

Przepisy wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną t.j. 24.02.2014r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Barbara Mędrzyk

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość