Strona główna

Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Toruń


Pobieranie 140.81 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar140.81 Kb.


_____________________________ __ /A
GMINA MIASTA TORUŃ

Urząd Miasta Torunia

ul. Wały Generała Sikorskiego 8

87-100 Toruń

przy prowadzeniu i konsultacji

Stowarzyszenia Architektów Polskich

Oddział Toruń


ul. Łazienna 4

87-100 Toruń

ogłasza konkurs międzynarodowy na

opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego

p.n. „Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu

na cele kulturalno-kongresowe – wielofunkcyjna sala koncertowa”

Regulamin konkursu opracowany na podstawie Prawa zamówień publicznych – Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. (teks jednolity : Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity : Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655.

Dodatkowe akty prawne :

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze zm.);

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631);

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

 Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo­daro­waniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r Nr 80, poz. 717, ze zm.);

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 ze zm.);

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150);

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

 Inne obowiązujące przepisy mające zastosowanie do przedmiotu konkursu.

SPIS TREŚCI - Regulamin konkursu :

Część A

I. Postanowienia ogólne. Ustalenia formalno-prawne str. 3 1. Nazwa i adres organizatora konkursu – Zamawiającego 3

 2. Forma konkursu 3

 3. Przedmiot konkursu 4

 4. Język 5

 5. Terminy 5

 6. Sposób porozumiewania się Prowadzącego z uczestnikami konkursu 5

 7. Związanie regulaminowe 6

 1. Opis przedmiotu konkursu 6

 2. Kwalifikacje uczestników 9

 3. Sposób opracowania i składania prac konkursowych 12

  1. Materiały wyjściowe do projektowania oraz wymagania Prowadzącego

i Organizatora konkursu 12

  1. Forma opracowania części graficznej prac konkursowych 13

  2. Forma opracowania części opisowej prac konkursowych 13

  3. Forma elektroniczna opracowania prac konkursowych 13

  4. Oznaczenia prac konkursowych 14

V. Ocena prac konkursowych 14

 1. Tryb oceny prac konkursowych 14

 2. Kryteria oceny 15

 3. Ogłoszenie wyników 15

VI. Nagrody i wyróżnienia 15

VII. Sąd konkursowy 17

VIII. Prawa autorskie 17

IX. Środki ochrony prawnej, przysługujące uczestnikom konkursu 18

X. Wymogi formalne oraz istotne postanowienia umowy 18


 1. Wymogi formalne wobec autora wybranej pracy konkursowej 18

 2. Istotne postanowienia umowy w sprawie wykonania projektu 20

Załączniki do części A

 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 23

 2. Wykaz dokumentów załączonych do wniosku : 24

2a. Wykaz osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika 25

2b. Lista osób wchodzących w skład zespołu projektowego 26

2c. Oświadczenia o spełnieniu warunków Regulaminu konkursu 27

2d. Zestawienie wykonanych przez Uczestnika konkursu prac projektowych 29

2e. Oświadczenie dotyczące praw autorskich 30

2f. Oświadczenie dotyczące o związaniu Regulaminem konkursu 31

3. Karta identyfikacyjna 32

Część B


 1. Program użytkowy – Załącznik nr B1

 2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – Załącznik nr B2

 3. Inwentaryzacja urbanistyczna – Załącznik nr B3

 4. Dokumentacja fotograficzna – Załącznik nr B4

 5. Inwentaryzacja dendrologiczna – Załącznik nr B5

 6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 – Załącznik nr B6

 7. Stan prawny nieruchomości – Załącznik nr B7

 8. Wymagania Zamawiającego dotyczące widowni, sceny i urządzeń technologicznych – Załącznik nr B8

Część C

Płyta DVD – w formie plików cyfrowych


REGULAMIN KONKURSU – CZĘŚĆ A

opracowany na podstawie Prawa Zamówień Publicznych – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późniejszymi zmianami – tekst jednolity : Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, art. 110-127)

I. Część ogólna – ustalenia podstawowe przyrzeczenia publicznego 1. Nazwa i adres organizatora konkursu - Zamawiającego

 Organizatorem konkursu jest Zamawiający :

Gmina Miasta Toruń

Urząd Miasta Torunia

ul. Wały Generała Sikorskiego 8

87-100 Toruń

tel. : (0-56) 611-88-40

fax : (0-56) 611-88-42

strona internetowa : www.um.torun.pl

e-mail : wiir@um.torun.pl

 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Konsultantem i Prowadzącym konkurs jest mgr inż. Marcin Maksim, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

 Konsultant i Prowadzący konkurs :

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Toruń

ul. Łazienna 4

87-100 Toruń

tel/fax : (0-56) 621-02-88

e-mail : torun@sarp.org.pl

 Sekretariat organizacyjny konkursu z ramienia SARP – Konsultanta i Prowadzącego konkurs :

mgr inż. arch. Maria Czernichowska – SARP O/Wybrzeże

Pomorska Okręgowa Izba Architektów

mgr inż. arch. Katarzyna Zając – SARP O/Toruń 1. Forma konkursu

Konkurs organizowany jest jako otwarty, jednoetapowy z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego i urbanistycznego w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”.

Konkurs zostanie unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub Sąd konkursowy stwierdzi, że żadna praca nie spełnia wymagań regulaminu konkursu. Decyzję o unieważnieniu konkursu podejmie kierownik Organizatora konkursu lub osoba przez niego upoważniona – na wniosek Sadu konkursowego, a ogłoszenie przedstawi Prowadzący konkurs. 1. Przedmiot konkursu

3.1. Nazwa konkursu

Konkurs na twórcze prace projektowe : opracowanie projektu koncep-cyjnego architektoniczno-urbanistycznego p.n. „Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno-kongresowe – wielofunkcyjna sala koncertowa”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 74222000-1 – usługi projektowania architektonicznego.

3.2. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu działki w granicach oznaczonych na mapie w załączniku nr B6 niniejszego Regulaminu i wielofunkcyjnej sali koncertowej.

Program użytkowy (Załącznik nr B1), stanowiący wytyczne do opracowania projektu, określa przedmiot zamówienia jako salę koncertową o rozszerzonej wielofunkcyjności, spełniającej potrzeby organizacji nie tylko koncertów, ale także spektakli baletowych i teatralnych, musicali, szeregu innych imprez, ale także ma służyć jako centrum kongresowe i wystawowe.

Obiekt hotelowo-kongresowy z niezbędnym zapleczem gastronomicznym, parkingami i infrastrukturą techniczną stanowi zadanie studialne dla warunków konkursu - zarówno pod względem parametrów gabarytowych, jak i lokalizacji – w zakresie możliwym do wprowadzenia na terenie Jordanek, przy współdziałaniu z wielofunkcyjną salą koncertową. W rozwiązaniu koncepcyjnym będą musiały tez być uwzględnione ustalenia merytoryczne inwestorskie, wytyczne konserwatorskie oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jordanek, wg informacji zawartej w Programie użytkowym.

3.3. Cel konkursu

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania koncepcyjnego projektu architektoniczno-urbanistycznego pod względem funkcji i formy – zarówno bryły obiektu sali wielofunkcyjnej, jak i zagospodarowania całego zespołu urbanistycznego.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie projektanta, zespołu projektowego, który zgodnie z Pzp art. 67 ust. 1 oraz art. 111 ust. 1 pkt 3 – otrzyma zapro-szenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie :

 dokumentacji projektowej, tj. wielobranżowego projektu architekto-niczno-urbanistycznego dla sali koncertowej wielofunkcyjnej z zagospodarowaniem terenu Jordanek w Toruniu, wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę;

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

 projektów wykonawczych;

 przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji techni-cznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

zgodnie z warunkami określonymi w „Postanowieniach istotnych dla Zamawiającego i zapisach przyszłej umowy o prace projektowe”, zawartymi w punkcie X niniejszego Regulaminu konkursu.


 1. Język

4.1. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

4.2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, oświadczenia, doku-menty potwierdzające spełnienie warunków konkursu oraz posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej, należy składać w języku polskim.

4.3. Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w innym języku niż język polski, powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie powinno zostać potwierdzone własnoręcznym podpisem Uczestnika.

4.4. Pracę konkursową należy opracować w języku polskim.

Dopuszcza się opracowanie pracy konkursowej w języku angielskim.

4.5. Korespondencja pomiędzy Organizatorem i Uczestnikami konkursu może być prowadzona w języku polskim i angielskim.

4.6. Przewód sądowy będzie prowadzony w języku polskim.

5. Terminy

5.1. Ogłoszenie konkursu maj 2008 r.

5.2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

09.06.2008 r. do godz. 1700 (2008-06-09T17:00:00+02)

5.3. Termin składania prac konkursowych

19.08.2008 r. do godz. 1700 (2008-08-19T17:00:00+02)

5.4. Ogłoszenie wyników konkursu 16.09.2008 r.

5.5. W uzasadnionych przypadkach Organizator konkursu może dokonać zmia-ny terminów, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu.

6. Sposób porozumiewania się Prowadzącego z Uczestnikami konkursu

6.1. Informacji o konkursie udziela Sekretariat konkursu.

6.2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres Sekretariatu konkursu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Toruń

ul. Łazienna 4

87-100 Toruń

z dopiskiem „KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU JOR-DANEK W TORUNIU – WIELOFUNKCYJNA SALA KONCERTOWA”

6.3. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się z prośbą o wyjaśnienie postano-wień niniejszego Regulaminu do Prowadzącego konkurs pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, na adres i nr faksu Sekretariatu konkursu, w terminach określonych poniżej (decyduje termin wpływu korespondencji do Sekretariatu konkursu):


  1. nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,

b) nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania prac konkur-sowych.

Prowadzący konkurs będzie przekazywał odpowiedzi pisemnie i drogą elektroniczną.

6.4. Informacje o konkursie znajdować się będą również na stronach: www.um.torun.pl

6.5. Udzielone przez Prowadzącego konkurs wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie konkursu wraz ze zmianami terminów są wiążące dla Uczestników konkursu.

6.6. O miejscu i godzinie ogłoszenia wyników konkursu Prowadzący poinfor-muje na swojej stronie internetowej : www.um.torun.pl

7. Związanie regulaminem

Prowadzący konkurs oświadcza w imieniu Organizatora konkursu, że są zwią-zani niniejszym Regulaminem konkursu.

Prowadzący konkurs i Organizator konkursu nie biorą odpowiedzialności za skutki postępowania Uczestnika konkursu niezgodne z wymogami Regulaminu konkursu.

II. Opis przedmiotu konkursu


 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji na zadanie pod nazwą „ZAGOSPODAROWANIE TERENU JORDANEK NA CELE KULTURALNO-KONGRESOWE – WIELOFUNKCYJNA SALA KONCERTOWA W TORUNIU”

Obszar opracowania oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej, stano-wiącej Załącznik B6 Regulaminu.

 1. Obszar opracowania konkursowego objęty jest miejscowym planem zagospo-darowania przestrzennego „Jordanki” w zakresie pomiędzy ulicami Wały Gen.Sikorskiego, Czerwona Droga, Al. Jana Pawła II oraz Muzeum Etnograficznym w Toruniu – Uchwała Nr 811/05 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2005 r. (publikacja Dz.Urz.Woj. Nr 89, poz. 1663).

 2. Teren przewidziany pod powyższą inwestycję położony jest w centrum Torunia i otoczony ulicami :

 od północy – Czerwona Drogą,

 od wschodu – Al. Solidarności i Placem Teatralnym,

 od południa – ul. Wały Gen. Sikorskiego,

 od zachodu – Al. Jana Pawła II.

Teren od strony południowo-wschodniej i południowej jest zabudowany budynkami :

 Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Teatralnym 2,

 Banku Gospodarki Żywnościowej przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 15,

 Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 13.

Na terenie przeznaczonym pod budowę sali koncertowej znajduje się budynek Międzyszkolnego Klubu Sportowego, korty tenisowe przykryte powłoką pneumatyczną, parking i drogi wewnętrzne. Budynek MKS oraz urządzenie terenu – przewidziane jest do likwidacji.

Inwentaryzacja urbanistyczna istniejącej zabudowy – Załącznik nr B3. 1. Uwarunkowania wynikające z istniejącej zieleni

Drzewostan zakwalifikowany jako wartościowy starodrzew stanowi zieleń częś-ciowo urządzonego parku wzdłuż ulic Czerwona Droga i Aleja Jana Pawła II.

Rosną tu :

kasztanowce pospolite,

 grupa wiekowych cisów,

 okazy akacji białej,

 grupa dębów szypułkowych,

 wierzby.

Załączona (Załącznik nr B5) inwentaryzacja dendrologiczna – opracowana w marcu 2008 r. na podstawie materiałów z kwietnia 2005 r.

W opracowaniu tym (część opisowa) podano najcenniejszy drzewostan do za-chowania.

Pozostały drzewostan, uzasadniony rozwiązaniem architektoniczno-urba-nistycznym, może ulec likwidacji z ewentualnym przesadzeniem, z zaleceniem maksymalnego poszanowania.

Uwaga : podane w tekście rozbieżności pomiędzy numeracją drzew na planie, a tabelą opisową – wynikają ze znacznego usunięcia drzewostanu, głównie w związku z budową Centrum Sztuki Współczesnej.


 1. Warunki fizjograficzne na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (załącznik nr B2) z grudnia 2007 r.

  1. Z odwiertów wykonanych na siatce terenu planowanej lokalizacji budynku sali koncertowej do głębokości ok. 4,8-7,0 m ppt – występują nasypy niebudowlane i grunty organiczne (piaski, próchnica i namuły). Są one niejednorodne i jako grunty słabonośne nie nadają się do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

  2. Zwierciadło wody podziemnej I poziomu wodonośnego – na większości terenu ma charakter swobodny oraz napięty (rejon występowania namułów – otw. nr 1, 4, 5 i 6).

Swobodne zwierciadło wody podziemnej I poziomu wodonośnego zalega na głębokości ok. 5,0 – 7,0 m, tj. na rzędnej ok. 46,30 m npm. Woda podziemna i przebiegający kanał „B” stanowić będą utrudnienie przy robotach ziemnych.

Dostarczona Uczestnikom konkursu dokumentacja geologiczno-inżynierska – szczegółowo precyzuje istniejące warunki, określa możliwości i sugeruje rozwiązania odnośnie odwodnienia i wymiany gruntu. 1. Uwarunkowania wynikające z istniejącej infrastruktury technicznej

Kolizje projektowanej wielofunkcyjnej sali koncertowej wystąpią na trasie :

 skanalizowanej odnogi Strugi Toruńskiej,

 ciepłociągu (2c x 250) zasilającego budynek Urzędu Wojewódzkiego oraz bu-dynki Starówki toruńskiej,

 linii energetycznej niskiego napięcia oraz oświetlenia terenu,

 gazociągu  80 mm,

 kabla telefonicznego operatora Netii,

 wodociągu Dn25 i Dn50.


 1. Teren opracowania jest własnością Gminy Miasta Torunia oraz Skarbu Państwa – wg oznaczeń na mapie i zapisów w tabelce stanu prawnego nieruchomości – Załącznik nr B7 do Regulaminu.

 2. Program wielofunkcyjny sali koncertowej i zagospodarowanie terenu Jordanek określono w „Programie zagospodarowania terenu Jordanek na cele kultural-no-kongresowe – wielofunkcyjna sala koncertowa”, stanowiącym Załącznik nr B1 do Regulaminu.

Wymagane jest opracowanie kompleksowej koncepcji architektoniczno-urba-nistycznej z uściśleniem programu, uwzględniającej nawiązanie do otoczenia. Dokumentacja fotograficzna otoczenia projektowanego terenu – jest zawarta w załączniku nr B4 do Regulaminu.

 1. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wraz z zagospodarowaniem terenu – bez realizacji wymaganej infrastruktury technicznej terenu i bez uwzględnienia kosztów wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych – Organizator określa na 105,8 mln PLN (sto pięć milionów osiemset tysięcy złotych) brutto – koszt ustalono w kwietniu 2008 r.

Wartość zamówienia, polegającego na opracowaniu projektu budowlanego i projektów wykonawczych, wykonanych na podstawie wybranej do realizacji pracy konkursowej, nie powinna przekroczyć 7 mln PLN brutto.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu oraz materiały niezbędne do projektowania, a także szczegółowe wymagania i zalecenia Organizatora konkursu znajdują się w częściach B oraz w formie plików cyfrowych na płycie DVD w części C niniejszego Regulaminu.

Części A, B i C stanowią integralna całość Regulaminu konkursu.

III. Kwalifikacja Uczestników

1. Udział w konkursie:

1.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-nostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełnią warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszym Regulaminie.

1.2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty spełniające jednocześnie nastę-pujące wymagania:

a) posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym prowadzą działalność lub posługują się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia (w przypadku zespołów projektowych wymóg posiadania uprawnień musi spełniać przynajmniej jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie),

b) dysponują osobami, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rze-czypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,

c) dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania pra-cy konkursowej, a następnie – w przypadku wyboru ich pracy — do wykonania zamówienia na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wyko-nanie pracy konkursowej, a następnie – w przypadku wyboru ich pracy — wykonanie zamówienia na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji,

e) wykonali przynajmniej jeden projekt wielofunkcyjnego obiektu uży-teczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 5.000 m2 powierzchni całkowitej, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania konkursowego,

w przypadku zespołów projektowych wymóg ten musi spełniać przynajmniej jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie,

f) nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania oraz z mającego po nim nastąpić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Z udziału w konkursie zostaną wykluczone :

a) osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu konkursu,

b) osoby biorące udział w organizacji konkursu,

c) Członkowie Sądu konkursowego powołani do rozstrzygnięcia konkursu,

d) Uczestnicy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie za-mówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony z konkursu. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu.

Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu.

3. Procedura kwalifikacji do udziału w konkursie.

3.1. Przed złożeniem pracy konkursowej, podmioty zainteresowane wzięciem udziału w konkursie zobowiązane są do złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, wg Załącznika nr 1 do części A Regulaminu, wraz z następującymi dokumentami:

a) wykaz i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika konkursu (wg Załącznika nr 2a do części A Regulaminu),

b) lista osób wchodzących w skład zespołu projektowego, ze wskazaniem projektanta wiodącego; wszystkie osoby umieszczone na liście członków zespołu zobowiązane są do potwierdzenia udziału w konkursie własnoręcznym podpisem (wg Załącznika nr 2b do części A Regulaminu),

c) oświadczenie, że Uczestnik dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, wiedzą, potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, a następnie zamówienia na dokumentację projektową dotyczącą przedmiotu konkursu, jak również, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie tej pracy konkursowej i zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (wg Załącznika nr 2c do części A Regulaminu), z dokumentem stwierdzającym (w oryginale lub kopii poświadczonej przez Uczestnika konkursu za zgodność z oryginałem) posiadanie przez Uczestnika konkursu (lub projektanta wiodącego) uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie bez ograniczeń (tj. dokumentem potwierdzającym członkostwo Uczestnika konkursu w Okręgowej Izbie Architektów lub w przypadku Uczestników konkursu prowadzących działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w zagranicznej organizacji odpowiadającej polskiej Izbie Archi-tektów),

d) wykaz wykonanych przez Uczestnika konkursu prac projektowych – przynajmniej jednej pracy projektowej obiektu wielofunkcyjnego użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5.000 m2, zaprojektowanego w ciągu ostatnich 3 lat od daty wszczęcia postępowania konkursowego; w przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, powyższy warunek będzie należycie spełniony, gdy wykaże to jeden z Uczestników (wg Załącznika nr 2d do części A Regulaminu). Do powyższego wykazu należy dołączyć portfolio prezentujące zaprojektowane obiekty np. z pozytywną opinią zleceniodawcy,

e) zobowiązanie, że przy tworzeniu koncepcji Uczestnik nie naruszy praw autorskich osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej oraz, że będą mu przysługiwały wszystkie prawa do projektu zgłoszonego w niniejszym konkursie, a także Oświadczenie o zezwoleniu na prezentację całości pracy konkursowej podczas wystawy pokonkursowej wraz z możliwością reprodukcji i publikacji z wykorzystaniem dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów projektowych) i również o przekazaniu Organizatorowi konkursu praw do korzystania z koncepcji w zakresie wskazanym w punkcie VIII niniejszego Regulaminu (wg Załącznika nr 2e do części A Regulaminu),

f) oświadczenie Uczestnika konkursu o związaniu niniejszym Regula-minem oraz o akceptacji warunków zawartych w Regulaminie konkursu (wg Załącznika nr 2f do części A Regulaminu),

g) aktualny odpis (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu) z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (w przypadku Uczestników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mają to być odpisy z odpowiedników rejestrów polskich, prowadzonych w kraju zamieszkania lub siedziby danego podmiotu; jeżeli w danym kraju tego typu rejestry nie są prowadzone, wówczas Uczestnik powinien złożyć Oświadczenie, że w kraju, w którym ma on miejsce zamieszkania lub siedzibę, nie jest wymagane zgłoszenie prowadzonej przez niego działalności do rejestru lub ewidencji).

3.2. Dokumenty wymienione w punkcie III.3.1. (tj. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami), należy złożyć w formie spiętej, w zamkniętej kopercie formatu A-4, w kolejności określonej w „Wykazie załączonych dokumentów” (wg Załącznika nr 2 do części A Regulaminu) i dostarczyć do Siedziby Prowadzącego konkurs, albo za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres wskazany w punkcie I niniejszego regulaminu, tj. Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Toruń, ul. Łazienna 4, 87-100 Toruń.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie powinien stanowić pierwszą stronę spiętych dokumentów.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Uczestnika konkursu lub pełnomocnika oraz napis „KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU JORDANEK W TORUNIU – WIELOFUNKCYJNA SALA KONCERTOWA”, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ PRZED 09.06.2008 r. do godziny 17oo (2008-06-09T17:00:00+02)”.

3.3. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przy-gotowaniem i złożeniem Wniosku.

3.4. Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek przed upływem terminu składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia Wniosku z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA / WYCOFANIE – WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA ZAGOSPO-DAROWANIE TERENU JORDANEK W TORUNIU – WIELOFUNKCYJ-NA SALA KONCERTOWA”.

3.5. Ostateczny termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, wraz z wymaganymi dokumentami, określony w punkcie I.7. niniejszego Regulaminu upływa 09.06.2008 o godzinie 17oo (2008-06-09T17:00:00+02). Decyduje data wpływu wniosku do siedziby Prowadzącego konkurs. Wnioski, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane (z zastrzeżeniem art. 27 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Odbiór nie rozpatrzonych wniosków będzie możliwy w ciągu 3 miesięcy. Po upływie tego terminu nieodebrane wnioski zostaną zniszczone.

3.6. Kwalifikacji Uczestników konkursu, w imieniu Organizatora konkursu dokonają przedstawiciele Sądu konkursowego i Sekretariat organizacyjny konkursu, sprawdzając dołączone do Wniosku Załączniki, dokumenty, kopie dokumentów i kwalifikując do konkursu Uczestników spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie (z zastrzeżeniem art.26 Prawa zamówień publicznych ust. 3,4).

3.7. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie, Uczestnicy zakwalifikowani przez Sąd Konkursowy, zostaną zaproszeni przez Prowadzącego konkurs do składania prac konkursowych. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią wymagań określonych w Regulaminie konkursu będą podlegać wykluczeniu.

3.8. Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika (osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika) uprawnionego do złożenia w jego imieniu Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami niniejszego Regulaminu konkursu (Załącznik nr 2a do części A Regulaminu konkursu).

3.9. W przypadku, gdy Uczestnik konkursu ustanowi pełnomocnika (osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika), wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu (Załącznik nr 2a do części A Regulaminu konkursu).

3.10.W przypadku zmiany składu zespołu projektowego w trakcie niniejszego konkursu zmiana Uczestnika nie może dotyczyć osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie bez ograniczeń lub legitymującej swoim dorobkiem udział w konkursie zespołu projektowego.

IV. Sposób opracowania i składania prac konkursowych


1. Materiały wyjściowe do projektowania oraz wymagania Organizatora konkursu związane z przedmiotem konkursu zawarte zostały w części B Regulaminu oraz w formie plików cyfrowych na płycie DVD w części C Regulaminu.

2. Forma opracowania części graficznej prac konkursowych :

2.1. Koncepcję należy przedstawić:

a) na 6 lekkich, sztywnych planszach w formacie 1,0 x 0,7 m, zakompo-nowanych do ekspozycji w prostokącie 3,0 x 1,4 m,

b) w formie wydruku na papierze - w formacie A3.

2.2. Część graficzna opracowania powinna obejmować :

a) koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500;

b) rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:250 (na rzutach należy wpisać nazwy i powierzchnie poszczególnych pomieszczeń),

c) charakterystyczne elewacje i przekroje w skali 1:250;

d) widok z lotu ptaka projektowanego założenia urbanistycznego;

e) perspektywy budynku z wybranych kierunków oznaczonych na mapie w dokumentacji fotograficznej numerami 1, 14, 16, 20, 21;

f) wybrane detale.

Wszystkie opisy rysunków i komentarze na planszach należy wykonać w języku polskim. Dopuszcza się wykonanie opisów i komentarz w języku angielskim.

3. Forma opracowania części opisowej prac konkursowych (w języku polskim) :

3.1. Opis należy umieścić w formie oprawionego zeszytu na maksymalnie 10 ponumerowanych stronach formatu A4.

3.2. Część opisowa powinna zawierać:

a) uzasadnienie przyjętej koncepcji urbanistycznej i architektonicznej,

b) bilans powierzchni w tabeli programowej oraz bilans terenu,

c) uzasadnienie przyjętych rozwiązań technicznych i materiałowych,

d) określenie przewidywanej wartości netto maksymalnego, planowa-nego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy (szacunkowa wartość kosztorysowa inwestycji).

4. Forma elektroniczna opracowania prac konkursowych :

Uczestnicy zobowiązani są do przekazania Organizatorowi konkursu zawartości opracowania w postaci zapisu elektronicznego na płycie CD lub DVD, które powinno być złożone w zamkniętej, odrębnej kopercie opisanej zgodnie z punktem IV.5.2 i IV.5.5.

Wersja elektroniczna opracowania powinna zawierać :

a) rysunki projektu w formacie DWG, DXF lub DGN,

b) teksty w formacie DOC lub RTF,

c) zestawienia powierzchni w formacie XLS,

d) plansze projektu w formacie PDF lub TIF, w rozdzielczości 600 dpi,

e) wizualizacje w formacie PDF lub TIF, w rozdzielczości 600 dpi,

f) makieta 3D budynku w postaci filmu AVI, mpeg o rozdzielczości min. 640x480. Zalecana rozdzielczość (standard DVD) 720x480 lub 720x576.

5. Oznaczenie prac konkursowych :

5.1. Na żadnej z plansz opracowania graficznego czy stronie opisu pracy kon-kursowej, jak i jej opakowaniu, nie można umieszczać opisów lub znaków graficznych, umożliwiających identyfikację autora pracy przed rozstrzyg-nięciem konkursu.

Prace konkursowe zawierające oznaczenia, o których mowa powyżej, nie będą podlegać dalszej ocenie w ramach konkursu i zostaną odrzucone.

5.2. Praca konkursowa (opakowanie zewnętrzne, wszystkie jej plansze oraz część opisowa i elektroniczna) musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym, dowolnie wybranym przez Uczestnika konkursu, w prawej górnej części planszy, opisu i płyty.

Numer ten – wraz z oznaczeniem Uczestnika konkursu — powinien zostać umieszczony na karcie identyfikacyjnej (wg Załącznika nr 9 do części A niniejszego Regulaminu), którą należy dołączyć do pracy konkursowej w kopercie z napisem „KARTA IDENTYFIKACYJNA”, zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

5.3. Prace konkursowe należy składać na adres Prowadzącego konkurs, wskazany w punkcie I niniejszego Regulaminu do dnia 19.08.2008 r. do godz. 17OO (2008-08-19T17:00:00+02), przy czym decyduje data wpływu pracy konkursowej do siedziby Prowadzącego konkurs.

Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu dokonanym przez Sąd konkursowy.

5.4. Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich otwarcie i zapoznanie się z zawartością bez pozostawienia oznak otwarcia opakowania.

5.5. Opakowanie musi zostać opisane hasłem: „KONKURS NA ZAGOSPODA-ROWANIE TERENU JORDANEK W TORUNIU – WIELOFUNKCYJNA SALA KONCERTOWA”, a także zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ PRZED 19.08.2008 r. do godz. 17OO (2008-08-19T17:00:00+02)” oraz oznakowane numerem identyfikacyjnym (jak wszystkie elementy pracy konkursowej).

5.6. W przypadku dostarczenia pracy konkursowej za pomocą poczty lub poczty kurierskiej, nadawcą przesyłki (dla zachowania poufności) musi być osoba trzecia.

5.7. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem pracy konkursowej. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

V. Ocena prac konkursowych

1. Tryb oceny prac konkursowych

1.1. Oceny prac konkursowych dokona Sąd konkursowy.

1.2. Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs i wybiera spośród prac konkursowych najlepszą pracę konkursową lub najlepsze prace konkursowe, a w szczególności:

a) wskaże prace nagrodzone wraz z rodzajem i wysokością przyznanej nagrody lub wskaże na odstąpienie od przyznania określonej nagrody lub nagród, gdy prace konkursowe nie będą spełniały wymagań określonych w Regulaminie konkursu,

b) sporządzi informacje o pracach konkursowych,

c) przygotuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu,

d) przedstawi wyniki konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Organiza-tora konkursu.

1.3. Po rozstrzygnięciu Sąd konkursowy dokona identyfikacji wszystkich prac przyporządkowując je poszczególnym Uczestnikom w oparciu o numer umieszczony na karcie identyfikacyjnej.

2. Kryteria oceny

Ocena prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:


   1. czytelność idei – 40%,

   2. walory rozwiązań w skali przestrzeni urbanistycznej – 20%,

   3. walory rozwiązań w skali architektonicznej – 40%.

3. Ogłoszenie wyników konkursu

3.1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu, Prowadzący konkurs i Organizator zawiadomią Uczestników konkursu o wynikach oraz przeka-że im informacje dotyczące nagrodzonych prac z podaniem imienia i nazwiska (firmy), adresu (siedziby) oraz otrzymanych ocen, informując jednocześnie o czasie trwania i miejscu wystawy prac konkursowych.

Ponadto ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Toruniu www.um.torun.pl oraz odrębnie podane do publicznej wiadomości.

3.2. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16.09.2008 roku.

3.3. W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy konkursowej, taka praca zostanie odrzucona (w przypadku nagrodzenia takiej pracy, nagroda nie zostanie wypłacona).

3.4. Po rozstrzygnięciu konkursu, prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie.

3.5. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród, będą mogły zostać ode-brane przez Uczestników konkursu, za pokwitowaniem. Odbiór prac będzie możliwy w terminie do 3 miesięcy od zakończenia wystawy prac konkursowych. Jeżeli Uczestnik konkursu nie odbierze złożonej przez siebie pracy w powyższym terminie, Organizator konkursu będzie uprawniony do jej zniszczenia po upływie obligatoryjnego okresu archiwizacji.

3.6. Prace konkursowe, którym przyznano nagrody i wyróżnienia zostają za-trzymane i stają się własnością Organizatora konkursu.

VI. Nagrody i wyróżnienia

1. Organizator konkursu może przyznać nagrody dla jednej, dwóch, lub trzech prac konkursowych oraz wyróżnienia pieniężne.

2. Organizator konkursu może przyznać nagrody pieniężne w łącznej wysokości 180.000 zł PLN (stu osiemdziesięciu tysięcy złotych) w tym :

 pierwsza nagroda – 60.000 zł PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych),

 druga nagroda – 40.000 zł PLN (czterdzieści tysięcy złotych),

 trzecia nagroda – 30.000 zł PLN (trzydzieści tysięcy złotych),

 wyróżnienia – 5 wyróżnienia po 10 000 zł PLN (dziesięć tysięcy złotych).

3. Niezależnie od nagród pieniężnych, Organizator konkursu przyzna w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych autorom jednej nagrodzonej, najwyżej ocenionej pracy konkursowej nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej.

4. Jeżeli Uczestnik nie spełni warunków niezbędnych do zawarcia umowy lub umowa nie zostanie zawarta w ciągu 4 miesięcy z przyczyn niezależnych od Organizatora - negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki będą prowadzone z Uczestnikiem kolejnej nagrodzonej pracy.

5. Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do nego-cjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej, wg pkt 3.3. niniejszego Regulaminu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Organizatora) w celu zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz uzgodnionych w trakcie negocjacji.

6. W razie przyznania nagród równorzędnych Organizator konkursu przyzna w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych autorom nagrodzonych (równorzędnych) prac nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch Uczestników wybranych prac konkursowych na udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej.

7. W razie nie przyznania żadnej lub jednej z nagród, bądź przyznania nagród równorzędnych, Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i wyróżnień w ramach preliminowanej sumy nagród pieniężnych.

8. Wypłaty nagród pieniężnych i wyróżnień uwarunkowane jest złożeniem repar-tycji, tzn. listy osób przewidzianych do odbioru wypłat. Lista repartycji musi być podpisana przez wszystkich członków zespołu biorącego udział w konkursie. Formularz repartycji zostanie przesłany nagrodzonym Uczestnikom po rozstrzygnięciu konkursu. Wszystkie nagrody i wyróżnienia będą wypłacone zgodnie z listą repartycji w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu i nie dłuższym niż 2 miesiące od rozstrzygnięcia konkursu.


 1. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 lub 6 powyżej, Organizator konkursu zaprosi wybranych Uczestników do negocjacji warunków udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

VII. Sąd konkursowy

1. W skład Sądu konkursowego wchodzą:

1/ mgr inż. arch. Adam Popielewski: Przewodniczący, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia

2/ mgr Rafał Pietrucień, Zastępca Prezydenta Torunia

3/ mgr Zbigniew Derkowski, Dyrektor Wydz. Kultury Urzędu Miasta Torunia

4/ mgr Paweł Dudzik, Dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej

5/ osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6/ dr inż. arch. Stanisław Dopierała – SARP O/Wybrzeże

Pomorska Okręgowa Izba Architektów

7/ prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus – SARP O/Poznań

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów

8/ mgr inż. arch. Piotr Koziej – SARP O/Toruń

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów

9/ dipl. ing. arch. Stefan Scholz – AK, Izba Zawodowa Architektów Niemiec

10/ mgr inż. arch. Piotr Wędrychowicz – SARP O/Poznań

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów

2. Funkcję przewodniczącego Sądu konkursowego pełnić będzie:

mgr inż. arch. Adam Popielewski.

Funkcję zastępcy przewodniczącego Sądu pełnić będzie sędzia wybrany na pierwszym posiedzeniu Sądu konkursowego.

Funkcję Sędziego referenta pełnić będzie: dr inż. arch. Stanisław Dopierała.

3. Sąd konkursowy podejmie decyzje w obecności co najmniej połowy jego człon-ków. Decyzje Sądu podejmowane będą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, zadecyduje głos Przewodniczącego Sądu.

4. Do zadań Sądu konkursowego należy w szczególności:

 ocena spełniania przez Uczestników konkursu wymagań określonych w Re-gulaminie konkursu,

 ocena prac konkursowych,

 wybór najlepszych prac konkursowych,

 opracowanie informacji o pracach konkursowych,

 przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu.

VIII. Prawa autorskie

1. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw autorskich Uczestników konkursu.

2. Organizator konkursu ma prawo do prezentacji wszystkich prac, bez zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia dla Uczestników konkursu.

3. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze wszystkich otrzymanych prac konkursowych na następujących polach eksplo-atacji : 1. zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,

b) publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, dla celów promocyjnych Organizatora konkursu, w katalogu konkursowym oraz w ośrodkach masowego przekazu, a także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

4. Organizator konkursu nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych, z których korzystać może na następujących polach eksploatacji :

a) wskazanych w pkt 3 powyżej,

b) w stosunku do pracy wybranej do realizacji – opracowywaniu utworu, jego adaptacji lub przeróbce wg wskazań Organizatora konkursu, z których każde zostanie powierzone autorowi utworu, także w zakresie sporządzenia utworów zależnych,

c) wykonywaniu robót budowlanych wg projektów sporządzonych na pod-stawie utworu i opracowań zależnych.

IX. Środki ochrony prawnej przysługujące Uczestnikom konkursu

1. Uczestnikom konkursu, przysługują ośrodki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych (protest, odwołanie, skarga), z zastrzeżeniem że ośrodki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia Sądu konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.

2. Uczestnik konkursu może wnieść protest na treść ogłoszenia o konkursie – w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Uczestnik konkursu może wnieść protest na postanowienia Regulaminu kon-kursu - w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych.

4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Prowadzącego kon-kurs w imieniu Organizatora konkursu w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

5. Od rozstrzygnięcia protestu można wnieść odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Prowadzącemu konkurs w imieniu Organizatora konkursu.

6. Na wyrok oraz postanowienie Krajowe Izby Odwoławczej kończące postę-powanie przysługuje skarga do Sądu Okręgowego, właściwego dla siedziby Organizatora konkursu.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowe Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

X. Wymogi formalne oraz istotne wymagania umowne

1. Wymogi formalne wobec autora – wykonawcy wybranej pracy konkursowej.

1.1. Dla zawarcia z autorem – wykonawcą wybranej pracy umowy w sprawie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Jordanek w Toruniu – wielofunkcyjnej sali koncertowej, będzie on musiał spełniać wymogi wskazane w przepisie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie będzie mógł podlegać wykluczeniu z postępowania na mocy przepisu art. 24 tej ustawy. W tym celu autor wybranej pracy będzie zobowiązany potwierdzić spełnianie wymogów wskazanych w postanowieniu punktu III.1. niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie następujących, aktualnych oświadczeń i dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania, tzn. przekazaniem zaproszenia do negocjacji o udzielenie zamówienia,

b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub potwierdzającego odpowiednio, że Uczestnik konkursu (Wykonawca) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania konkursowego, tzn. przekazaniem zaproszenia do negocjacji o udzielenie zamówienia,

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania, tzn. przekazaniem zaproszenia do negocjacji o udzielenie zamówienia,

d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określo-nym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania, tzn. przekazaniem zaproszenia do negocjacji o udzielenie zamówienia,

e) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

f) dowód złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wyso-kości około 5 % ceny podanej w ofercie.

1.2. W przypadku Uczestników konkursu mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, zamiast powyższych dokumentów konieczne będzie przedłożenie :

a) dokumentu lub dokumentów, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania, tzn. przekazania zaproszenia do negocjacji o udzielenie zamówienia, w kraju, w którym Uczestnik konkursu (Wykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że :

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że Uczestnik kon-kursu (Wykonawca) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania, tzn. przekazania zaproszenia do negocjacji o udzielenie zamówienia,

c) zaświadczenia właściwego organu Sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania, tzn. przekazania zaproszenia do negocjacji o udzielenie zamówienia.

d) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowa-dzonej działalności gospodarczej,

e) dowód złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wyso-kości około 5 % ceny podanej w ofercie.

Uwaga : Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu (Wykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, dokumenty te zastępuje się dokumentem zawierającym Oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem Sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu (Wykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania, tzn. przekazania zaproszenia do negocjacji o udzielenie zamówienia.

2. Istotne wymagania umowne w sprawie wykonania projektu (zamówienia)

2.1. Przedmiotem umowy w sprawie zamówienia będzie :

– wykonanie dokumentacji projektowej, tj. wielobranżowego projektu architektoniczno–budowlanego wielofunkcyjnej sali koncertowej i zagospodarowania terenu Jordanek w Toruniu wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę,

– wykonanie projektów wykonawczych w tym informację dotyczącą bez-pieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

– wykonanie przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

– uzyskanie pozwolenia na budowę,

– przeniesienie na Organizatora konkursu praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji oraz sprawowanie przez autora doku-mentacji nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

2.2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie koncepcji architekto-niczno-urbanistycznej wielofunkcyjnej sali koncertowej i zagospodarowa-nia terenu Jordanek w Toruniu, stanowiącej wybraną pracę konkursową, jednakże Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego zlecenia wykonawcy wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian w stosunku do tej koncepcji na etapie opracowania projektu budowlanego, jeżeli uzna to za celowe z uwagi na warunki realizacji lub przeznaczenie obiektu.

2.3. Kompletny projekt wielofunkcyjnej sali koncertowej i zagospodarowania terenu Jordanek w Toruniu zostanie sporządzony przez Wykonawcę w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ewentualne zastosowanie szczególnych warunków zlecenia może spowodować przedłużenie opracowania do 10 miesięcy, nie później niż do września 2009 r.

2.4. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie umowy, tj. w szczegól-ności wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, o których mowa w pkt. 2.1. oraz pełnienie nadzorów autorskich, strony ustalą w odrębnym postępowaniu w drodze zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Suma wynagrodzenia za wymienione w pkt 2.1. prace, dojazdy, transport, diety, uczestnictwo w radach technicznych, nadzór, noclegi, uzgodnienia projektu, itp., nie powinna przekroczyć 7 mln PLN brutto.

2.5. Autor – wykonawca zobowiąże się, że wykonanie umowy zostanie powie-rzone wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

2.6. Autor (zespół projektowy) oświadczy, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz, że przy wykonywaniu umowy nie naruszy żadnych praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

2.7. Autor (zespół projektowy) przeniesie na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na następujących polach eksploatacji, wymienionych w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 06.90.631 z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami), dotyczących w szczególności :

a) realizacji projektu,

b) utrwalania,

c) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,

d) wprowadzania do obrotu,

e) wykonania lub zlecania innym podmiotom opracowań zależnych, przy zachowaniu osobistych praw autorskich – autora koncepcji,

f) publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wysta-wie lub ekspozycji, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

g) wprowadzania poprawek w trakcie budowy, nie naruszających w spo-sób istotny założeń przestrzennych projektu,

h) wprowadzania zmian w wystroju wnętrza.

Przeniesienie powyższych praw na Organizatora konkursu nastąpi z chwilą dokonania przez Organizatora konkursu odbioru poszczególnych opracowań.

2.8. Projektantowi zapewnia się nieograniczone w czasie prawo do korzystania w kraju i poza jego granicami, wyłącznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych i promocyjnych, z projektów będących przedmiotem praw autorskich na polach, o których mowa w pkt. 2.7., lit. b), c), f) i g) bez prawa pobierania wynagrodzenia lub innych bezpośrednich korzyści z tego tytułu przez Projektanta lub osobę trzecią.

2.9. Uczestnik postępowania, którego praca konkursowa została wybrana jest zobowiązany do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpo-wiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością, na kwotę co najmniej 1 000 000 zł PLN (jeden milion złotych), obejmującą okres od rozpoczęcia realizacji projektu do chwili wygaśnięcia rękojmi za wady projektu.

2.10.Projektant odpowiadać będzie z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne utworu, natomiast za wady wykonanego na podstawie jego projektu ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego.

2.11. Do obowiązków Uczestnika, którego praca konkursowa została wybrana (wybrany Uczestnik) należeć będzie w szczególności :

a) opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę,

b) opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego w sposób zgod-ny z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisa-mi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy Technicznej, uzyskanie dla nich wymaganych przepisami prawa, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami, wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich,

c) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót,

d) uzgodnienia dot. zakupu materiałów dokonywanych przez Organi-zatora konkursu, umożliwiające drogę przetargową,

e) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań osobom wyznaczonym do kierowania projektem przez Organizatora konkursu,

f) zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w Oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,


 1. dostarczenie Organizatorowi konkursu wykonanej dokumentacji w liczbie pięciu egzemplarzy, w tym również na nośniku elektronicznym w formacie DWG, DXF lub DGN (rysunki) oraz DOC, PDF lub RTV (teksty),

 2. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości około 5% ceny podanej w ofercie.

Niniejszy Regulamin konkursu

z załącznikami zatwierdzam

Toruń, dnia ....... maja 2008 roku
_____________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin konkursu p.n. „Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno-kongresowe – wielofunkcyjna sala koncertowa” – maj 2008 r.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość