Strona główna

Stowarzyszenia „Poszkodowani Wierzyciele Amber Gold


Pobieranie 38.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar38.05 Kb.
REGULAMIN

Stowarzyszenia „Poszkodowani Wierzyciele Amber Gold”


ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Poszkodowani Wierzyciele Amber Gold”. W dalszej części regulaminu będzie ono nazywane „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, realizującym cele niezarobkowe, opierającym działalność na pracy społecznej swoich członków.
3. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej, ale dla realizacji wybranych celów regulaminowych, organizacja może także działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieograniczony.
7. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o Stowarzyszeniach, zamieszczonych w Dzienniku Ustaw nr 20, pozycja 104, wraz z późniejszymi zmianami (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zawartych w Rozdziale 6. Stowarzyszenie zwykłe, w treści artykułów: 40 – 43), jak również zapisów niniejszego regulaminu.
8. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki na swoją działalność – tylko ze składek członkowskich
9.Stowarzyszenie może używać odznaki i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Stowarzyszenie nie może tworzyć struktur regionalnych w postaci oddziałów terenowych, kół i przedstawicielstw.
11.Przedstawicielem Stowarzyszenia, upoważnionym przez uczestników zebrania założycielskiego do zarejestrowania organizacji oraz jej ewentualnego wyrejestrowania, jest pani Ivonna Reutt, zamieszkała w Warszawie, przy ul. Malborskiej, 03 – 286 Warszawa.
12. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeżeli działa na szkodę Stowarzyszenia, bądź rażąco narusza jego interesy.

ROZDZIAŁ II


CELE DZIAŁANIA

13. Podstawowym, szeroko rozumianym zamierzeniem stowarzyszenia jest inicjowanie, realizowanie i opiniowanie wszelkich działań, mających na celu doprowadzenie do odzyskania środków finansowych, utraconych na rzecz upadłej Amber Gold sp. z o. o.
14. Celami uzupełniającymi, dodatkowymi, co wcale nie oznacza, że mało ważnymi, są:
a) Prowadzenie takich przedsięwzięć, możliwych do realizacji przez organizację, które będą zmierzać do wykazania odpowiedzialności i współodpowiedzialności, osób i instytucji, które przyczyniły się swoimi działaniami lub zaniechaniem wymaganych działań – do straty, którą ponieśli członkowie stowarzyszenia, ale także do ustalenia winy tych osób i ukarania ich.
b) Pozyskiwanie dla idei stowarzyszenia – ludzi polityki i mediów, którzy mogliby pomóc w realizacji jego zamierzeń.
c) Praca nad zmianą niekorzystnego wizerunku przeciętnego poszkodowanego, niestety dość skutecznie wykreowanego przez nieprzychylne media i równie nieprzychylnych polityków.
d) Dbałość o stały rozwój stowarzyszenia, pozyskiwanie i obejmowanie swoim działaniem nowych członków organizacji.
e) Sprzyjanie integracji grup powództw zbiorowych, działających w ramach stowarzyszenia, z jednoczesnym objęciem wszelkimi możliwymi formami działania, tych osób, które planują (albo już realizują), indywidualne działania prawne w sprawie lub nie prowadzą żadnych działań własnych w tym zakresie, poza uczestniczeniem w postępowaniu upadłościowym, realizowanym przez syndyka.
f) Propagowanie idei bezpiecznego inwestowania.

ROZDZIAŁ III


METODY DZIAŁANIA

15. Reprezentowanie poszkodowanych wobec instytucji publicznych.
16. Wszechstronna pomoc świadczona wszelkimi dopuszczalnymi prawem środkami – osobom i grupom osób, członków stowarzyszenia – w dochodzeniu ich roszczeń od osób i instytucji, które przyczyniły się do powstania strat na skutek tak zwanej „afery Amber Gold”.
17. Poszukiwanie nowych dróg postępowania prawnego w sprawie; rekomendowanie wybranych powództw, ale również negatywne opiniowanie takich, w których szansa na ewentualny sukces wydawać się będzie wyraźnie mniejsza od ponadprzeciętnego ryzyka niepowodzenia.
18. Wyszukiwanie i opiniowanie kancelarii prawnych, które mogłyby i chciały – podjąć się przygotowania i wdrażania powództw zbiorowych, wnoszonych w związku ze „sprawą Amber Gold”, zarówno przeciwko Skarbowi Państwa, jak również przeciwko innym instytucjom (w tym: finansowym), którym można przypisać współodpowiedzialność za straty wynikłe na skutek tej afery. Opiniowanie poziomu i struktury kosztów przypisywanych postępowaniom.
19. Pozyskiwanie dla konkretnych celów stowarzyszenia, kwalifikowanej pomocy prawnej, zarówno odpłatnej, jak również i tej nieodpłatnej, na przykład w formie bezpłatnych porad prawnych.
20. Pozyskiwanie dla idei stowarzyszenia, przychylności tych stron krajowej sceny politycznej, którym działanie na rzecz organizacji poszkodowanych może przysporzyć popularności.
21Spotkania z politykami i przekonywanie ich do powrotu do idei powołania do życia inicjatywy w postaci sejmowej komisji śledczej w sprawie „afery Amber Gold”.
22. Kierowanie (wysyłanie, wręczanie osobiste), wszelkiego rodzaju pism, petycji i monitów w sprawie – mających na celu, chociażby tylko przeciwstawienie się naturalnej „śmierci medialnej” afery, w związku z upływem czasu.
23. Sprawowanie nadzoru ze strony stowarzyszenia, nad postępowaniem syndyka masy upadłości, po upadłej Amber Gold sp. z o. o.
24. Sprawowanie nadzoru ze strony stowarzyszenia, nad postępowaniem karnym przeciwko małżeństwu Plichtów.
25. Stałe rozwijanie dla potrzeb stowarzyszenia – strony internetowej, na której jego członkowie powinni znajdować wszelkie informacje na temat przygotowywanych i prowadzonych działań, jak również mieć możliwość własnego wypowiadania się na przynależnym do strony forum.
26. Inicjowanie i uczestniczenie w ewentualnych działaniach pozaprawnych (pozaprawnych, to nie znaczy: bezprawnych), takich chociażby jak uczestnictwo w wybranych manifestacjach.

ROZDZIAŁ IV


CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

27. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być, będąca obywatelem polskim osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych i popierająca cele organizacji.
28. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec, nie posiadający stałego miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
29. Żeby stać się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, należy złożyć pisemną deklarację oraz uwiarygodnić fakt swojego poszkodowania w „aferze Amber Gold”.
30. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
31. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
32. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
33. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu,
b) wykreślenia przez zarząd:

z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,


z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,


na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

c)utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
34. Osoba wykluczona (pozbawiona członkostwa), ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA35.Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) zarząd,
c) komisja rewizyjna.
36. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
37. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
38. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile jego regulamin nie stanowi inaczej.
39 W Walnym Zebraniu, biorą udział członkowie zwyczajni, którzy dysponują głosem stanowiącym.
40.Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
41. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
42. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane jest raz na rok przez zarząd organizacji. Termin i miejsce obrad, podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia, zarząd – co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem zebrania.
43. Informacja podana będzie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie stowarzyszenia, pocztą elektroniczną oraz jeśli członek stowarzyszenia wykażę pisemnie taką wolę, to równiż telefonicznie oraz listownie za pośrednictwem poczty.
44. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez zarząd: 1) z jego inicjatywy, 2) na wniosek komisji rewizyjnej lub 3) na pisemny wniosek co najmniej 25 % uprawnionych do głosowania, oraz przy zachowaniu 20% frekwencji członków zwyczajnych, upoważnionych do głosowania, przy czym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zarząd Stowarzyszenia ma prawo do rekomendowania Walnemu Zebraniu Członków, jego ważności - nawet przy 15% frekwencji uprawnionych do głosowania.
45. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej 25% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, oraz przy zachowaniu 20% frekwencji członków zwyczajnych, upoważnionych do głosowania, przy czym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zarząd Stowarzyszenia ma prawo do rekomendowania Walnemu Zebraniu Członków, jego ważności - nawet przy 15% frekwencji uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
46. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100, to decyzją zarządu, uczestnictwo w Walnym Zebraniu, może być realizowane poprzez wyłonienie delegatów wyłonionych spośród członków Stowarzyszenia i reprezentujących ich w trybie określonym przez zarząd. Delegaci muszą mieć pisemne upoważnienie do reprezentacji innych członków Stowarzyszenia
47. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian regulaminu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie absolutorium członkom zarządu na wniosek komisji rewizyjnej oraz członkom komisji rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia i innych sprawozdań władz.
f) rozpatrywanie postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszena i przeznaczeniu jego majątku,
i) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,
48. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
49. Zarząd może liczyć do 15 członków. Zależnie od liczebności, mogą tworzyć go: prezes, jeden lub dwóch (dwoje), wiceprezesów, sekretarz oraz skarbnik.
50. Zarząd wybiera się w głosowaniu tajnym na pierwszą kadencję, w trakcie zebrania założycielskiego Stowarzyszenia – spośród członków założycieli
51. W przypadku remisowego wyniku głosowania, prezesowi przysługuje prawo dodatkowego głosu
52. Władze Stowarzyszenia na kolejne kadencje wybiera Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym.
53.Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes.
54. Do kompetencji zarządu należą:
a) uchwalanie wysokości składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,
b) realizacja celów Stowarzyszenia,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
i) przyjmowanie i skreślanie członków.
55. Komisja rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
56. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
57. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrolowanie działalności zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
c) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
58. Komisja rewizyjna ma prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz zebrania jego zarządu.
59. W sytuacji, w której w czasie trwania kadencji, skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, może nastąpić jego uzupełnienie w drodze dokooptowania, którego dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
60. Zarząd Stowarzyszenia, w trakcie kadencji – ma prawo do dokooptowania do swojego składu dodatkowych osób, do regulaminowego stanu 15 członków tego organu, włącznie.
ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

61. Majątek Stowarzyszenia powstaje wyłącznie ze składek członkowskich.
62.Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia, mogą być przechowywane na rachunku bankowym.
63. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
64. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje zarząd.
65. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, zwłaszcza w sprawach majątkowych – wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, działających łącznie.

ROZDZIAŁ VII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

66. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej 25 % uprawnionych do głosowania, oraz przy zachowaniu 20% frekwencji członków zwyczajnych, upoważnionych do głosowania, przy czym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zarząd Stowarzyszenia ma prawo do rekomendowania Walnemu Zebraniu Członków, jego ważności - nawet przy 15% frekwencji uprawnionych do głosowania.

67. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


68. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Warszawa, 19 października 2013 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość