Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Lokalna Strategia RozwojuPobieranie 0.99 Mb.
Strona1/11
Data18.06.2016
Rozmiar0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania

Razem dla Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

2008 – 2015

Listopad 2008

Autorzy:
Uczestnicy spotkań i warsztatów analizujących potencjał i definiujących kierunki rozwoju obszaru LGD Razem dla Rozwoju

Uczestnicy Grupy Roboczej opracowującej dokument Lokalnej Strategii Rozwoju:

Mariusz Bieniek, Wyszogród

Wiesław Gruszczyński, Wilkanowo

Małgorzata Jeziak, Bodzanów

Beata Kamińska, Bulkowo

Marcin Kuczkowski, Radzanowo

Monika Maron-Kozicińska, Radzanowo

Edyta Matczak, Pilichowo

Michał Stefaniak, Gałki
Koordynatorzy procesu opracowania LSR i aktywizacji społeczności lokalnej:

Ireneusz Kamiński

Mariusz Bieniek

Moderator i redaktor merytoryczny LSR:

Ireneusz Kamiński, firma EUKON - rozwój lokalny, projekty europejskie i współpraca międzynarodowa
SPIS TREŚCI


 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD) Razem dla Rozwoju jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju
 1. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności ....................................................................................................x
 1. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy............................................................................x
 1. Cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje..................x
 1. Misja Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju................................x
 1. Spójność specyfiki obszaru z celami Lokalnej Strategii Rozwoju.............x
 1. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju............................x
 1. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju............................................................x


 1. Procedura oceny zgodności operacji z LSR, procedura wyboru operacji przez LGD, procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie LSR”, kryteria, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji i procedura zmiany tych kryteriów.................................x
 1. Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju dla każdego roku jej realizacji...x
 1. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR..............................x
 1. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR...........................................x
 1. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej....................x
 1. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi...................x
 1. Planowane działania, przedsięwzięcia lub operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR.............................................................................................................x
 1. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich.....................................................................................................x
 1. Załączniki do LSR......................................................................................x 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania (LGD) Razem dla Rozwoju jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju
  1. Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

a) Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju


b) Status prawny: stowarzyszenie
c) Data wpisu do KRS: 24.04.2006 r.
d) Numer KRS: 0000255645


  1. Opis procesu budowania partnerstwa

Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju powstała w rezultacie realizacji przez gminy Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo z Powiatu Płockiego projektu w ramach Schematu I Programu Pilotażowego Leader+. Utworzyli ją mieszkańcy tych gmin – uczestnicy szkoleń i warsztatów dotyczących zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz mieszkańcy dwóch kolejnych gmin Powiaty Płockiego: Małej Wsi i Wyszogrodu, które - zainteresowane celami projektu – postanowiły dołączyć do tej inicjatywy, jak również pojedyncze osoby zamieszkałe poza tym obszarem, ale związane z nim swoimi korzeniami i działalnością zawodową. Członkowie – założyciele LGD reprezentowali wszystkie trzy sektory: publiczny, prywatny i społeczny oraz istotną część społeczności lokalnych (sołectw) obszaru Partnerstwa. Grupa ukonstytuowała się w formie prawnej stowarzyszenia na spotkaniu założycielskim w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w dniu 17.03.2006 roku i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie w dniu 24.04.2006 r. W wyniku głosowania, spośród kilku zgłoszonych propozycji, uczestnicy spotkania wybrali dla niej nazwę Razem dla Rozwoju, jako nawiązującą do projektu zrealizowanego w ramach Schematu I Pilotażowego Programu Leader+, który dał jej początek oraz jako trafnie oddającą ideę, która była powodem jej powstania.

Następnie, w okresie 1.04.2007 28.03.2008 r. LGD z powodzeniem zrealizowała Schemat II PPL+, co spopularyzowało cele programu Leader+ wśród mieszkańców i poskutkowało znacznym poszerzeniem szeregów członkowskich grupy. Rezultatem efektywnej realizacji Schematu II był także akces do LGD Razem dla Rozwoju – mimo konkurencyjnych zaproszeń - dwóch kolejnych gmin z dwóch sąsiednich powiatów: Czerwińska nad Wisłą (Powiat Płoński) i Zakroczymia (Powiat Nowodworski).
W sumie LGD obejmuje swoim działaniem 7 gmin: pięć – w Powiecie Płockim i po jednej: w Powiecie Płońskim i Powiecie Nowodworskim i liczy aktualnie 57 członków.  1. Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD


Charakterystyka członków
LGD może posiadać następujące kategorie członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie, nie pozbawione praw publicznych osoby fizyczne i osoby prawne, identyfikujące się z jego celami i deklarujące udział w ich realizacji, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 roku.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

W chwili obecnej (stan na 31.10.2008 r.) w skład LGD Razem dla Rozwoju wchodzą następujący członkowie:
Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa członka LGD

Sektor, z jakiego pochodzi

Rodzaj prowadzonej działalności

Funkcja w strukturze LGDGmina Bodzanów (Powiat Płocki)


Publiczny

Administracja - jednostka samorządu terytorialnego

CzłonekGmina Bulkowo (Powiat Płocki)


Publiczny

Administracja - jednostka samorządu terytorialnego

CzłonekGmina Czerwińsk nad Wisłą (Powiat Płoński)

Publiczny

Administracja - jednostka samorządu terytorialnego

CzłonekGmina Mała Wieś (Powiat Płocki)


Publiczny

Administracja - jednostka samorządu terytorialnego

CzłonekGmina Radzanowo (Powiat Płocki)


Publiczny

Administracja - jednostka samorządu terytorialnego

CzłonekGmina Wyszogród (Powiat Płocki)

Publiczny

Administracja - jednostka samorządu terytorialnego

CzłonekGmina Zakroczym (Powiat Nowodworski)


Publiczny

Administracja - jednostka samorządu terytorialnego

CzłonekMonika Maron - Kozicińska

Gospodarczy

Działalność usługowa

Skarbnik w Zarządzie LGDMałgorzata Jeziak

Społeczny

-

Sekretarz w Zarządzie LGDMariusz Bieniek

Gospodarczy

Działalność usługowa

Prezes w Zarządzie LGDMichał Stefaniak

Społeczny

OSP w Gałkach (Gmina Mała Wieś)

Członek Zarządu LGDIreneusz Kamiński

Gospodarczy

Działalność usługowa

Członek Zarządu LGDEwa Bożena Zajączkowska

Społeczny

-

Członek RadyAndrzej Pielat

Społeczny

-

CzłonekApolinary Gruszczyński

Społeczny

-

CzłonekWojciech Zmysłowski

Publiczny

Wójt Gminy Mała Wieś

CzłonekWiesław Gruszczyński

Gospodarczy

Działalność usługowa

Członek RadyAdam Jakubiak

Gospodarczy

Działalność usługowa

CzłonekArkadiusz Jeznach

Gospodarczy

Działalność usługowa

Członek RadyMichał Walerysiak

Publiczny

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

CzłonekSylwester Ziemkiewicz

Społeczny

-

CzłonekJan Staniszewski

Społeczny

-

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGDAndrzej Kłodawski

Publiczny

Gmina Radzanowo

CzłonekMarcin Kuczkowski

Publiczny

Gmina Radzanowo

Członek RadyStanisław Sztendur

Publiczny

Wójt Gminy Bulkowo

Członek RadyBeata Kamińska

Społeczny

-

CzłonekWojciech Kamiński

Gospodarczy

Działalność usługowa

CzłonekLuiza Wierzbińska

Społeczny

-

Członek RadyMagdalena Gruszczyńska

Społeczny

-

CzłonekEdyta Matczak

Społeczny

-

CzłonekZdzisław Leszczyński

Społeczny

-

Członek RadyJanina Głowacka

Społeczny

-

CzłonekMagdalena Winosławska

Społeczny

-

CzłonekMałgorzata Fotek

Społeczny

-

CzłonekAneta Chmielewska

Społeczny

-

Członek RadyJadwiga Ruszczyk

Społeczny

-

Członek RadyKrzysztof Michalak

Społeczny

-

CzłonekMarcin Kopera

Społeczny

-

CzłonekPaweł Kłobukowski

Gospodarczy

Działalność usługowa

Członek RadyTomasz Koziciński

Gospodarczy

Działalność usługowa

CzłonekStanisław Pross

Społeczny

-

CzłonekAgnieszka Koziczyńska

Społeczny

-

CzłonekMieczysław Józwiak

Społeczny

-

CzłonekJadwiga Klusiewicz

Społeczny

-

Członek RadyEdyta Krukowska

Społeczny

-

CzłonekRobert Zych

Społeczny

-

Członek RadyJarosław Dorobek

Publiczny

Wójt Gminy Bodzanów

CzłonekHenryk Ruszczyk

Publiczny

Burmistrz Gminy Zakroczym

CzłonekKrzysztof Czerwiński

Społeczny

-

Członek RadyMarek Wąsowski

Społeczny

-

CzłonekTadeusz Pokorski

Publiczny

Wójt Gminy Radzanowo

CzłonekJarosław Wojciech Kiełbasiński

Społeczny

-

Członek RadyAneta Czerwińska

Społeczny

-

CzłonekMałgorzata Kochanowska

Społeczny

-

CzłonekJan Kochanowski

Społeczny

-

CzłonekIwona Wąsowska

Społeczny

-

CzłonekMaria Lidia Sarzalska

Społeczny

-

CzłonekStanisław Jachowicz

Społeczny

-

CzłonekMonika Jeziak

Gospodarczy

Działalność usługowa

Członek


Zasady i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Razem dla Rozwoju
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju jest – zgodnie z przepisami dotyczących stowarzyszeń - organizacją otwartą na nowych członków. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej zwykłą większością głosów.
Utrata członkostwa następuje na skutek: 1/ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 2/ wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu niepłacenia składek za okres pół roku, na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, 3/ śmierci członka, 4/ likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych i wspierających zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków (WZC) w ciągu 21 dni od przyjęcia wiadomości o wykluczeniu. Uchwała WZC jest ostateczna i powinna być podjęta w najkrótszym możliwym terminie. Od momentu podjęcia uchwały przez Zarząd do podjęcia uchwały przez WZC prawa członkowskie członka Stowarzyszenia będącego jej przedmiotem podlegają zawieszeniu.

  1. . Struktura ciała decyzyjnego - Rady

Organem LGD Razem dla Rozwoju, do którego wyłącznej kompetencji (zgodnie z Art. 15, ust. 2, pkt. 4 Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 roku) należy wybór projektów do zrealizowania w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, jest Rada. Rada pełni także funkcję doradczą w procesie aktualizacji kierunków rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia, zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków spośród uczestników WZC. Także odwołanie członków Rady wymaga decyzji WZC.


Zgodnie z § 21, ust. 4 statutu Stowarzyszenia LGD Razem dla Rozwoju, Rada liczy od 10 do 18 członków.
Skład Rady z wykazaniem jego reprezentatywności dla składu Partnerstwa
Rada Stowarzyszenia LGD Razem dla Rozwoju aktualnie liczy 14 członków, reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy, w tym wszystkie siedem gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD Razem dla Rozwoju. Sektor społeczny i gospodarczy reprezentuje 8 osób, tj. 57 % składu Rady. W skład Rady wchodzą następujące osoby:


Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentowany przez członka Rady podmiot

Reprezentowana przez członka Rady gmina

Reprezentowany przez członka Rady sektor

1.

Luiza Wierzbińska

-

Gmina Bodzanów

Społeczny

2.

Zdzisław Leszczyński

-

Gmina Bodzanów

Społeczny

3.

Stanisław Sztendur

Gmina

Gmina Bulkowo

Publiczny

4.

Aneta Chmielewska

-

Gmina Bulkowo

Społeczny

5.

Arkadiusz Jeznach

Firma usługowa.

Gmina Czerwińsk nad Wisłą

Gospodarczy

6.

Jarosław Wojciech Kiełbasiński

Gmina

Gmina Czerwińsk nad Wisłą

Publiczny

7.

Ewa Bożena Zajączkowska

Gmina

Gmina Mała Wieś

Publiczny

8.

Wiesław Gruszczyński

Firma Usługowa

Gmina Mała Wieś

Gospodarczy

9.

Krzysztof Czerwiński

-

Gmina Radzanowo

Społeczny

10.

Marcin Kuczkowski

Gmina

Gmina Radzanowo

Publiczny

11.

Paweł Kłobukowski

Firma handlowa

Gmina Wyszogród

Gospodarczy

12.

Jadwiga Klusiewicz

-

Gmina Wyszogród

Społeczny

13.

Jadwiga Ruszczyk

-

Gmina Zakroczym

Społeczny

14.

Robert Zych

-

Gmina Zakroczym

Społeczny


  1. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego


Zasady i procedury funkcjonowania LGD
Podstawowe zasady funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju określa statut Stowarzyszenia. Zasady te są zgodne z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855 z późn. zmianami), Ustawą z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 roku, nr 64, poz. 427) oraz Rozporządzeniem Rady (WE) numer 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dziennik Urzędowy UE L 277 z dnia 21.10.2005 roku, s. 1).
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in.: uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Rady, uchwalanie zmian Statutu, opiniowanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, uchwalanie regulaminu Rady, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
Organem zarządzającym Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania jest Zarząd. Do kompetencji Zarządu należy m.in.: kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie procesem opracowywania, aktualizacji i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, zaciąganie zobowiązań majątkowych, utworzenie Biura Stowarzyszenia, powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego biura.

Procedury funkcjonowania Zarządu LGD są zdefiniowane w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu (załącznik) oraz w opisie Systemu Zarządzania i Współpracy LGD Razem dla Rozwoju (załącznik). W pierwszym przypadku dotyczą one między innymi: struktury, kompetencji i zadań Zarządu, sposobu składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, sposobu pracy Zarządu, w tym przeprowadzania posiedzeń, podejmowania uchwał, podziału zadań w Zarządzie, postępowania w razie konfliktu interesów członka Zarządu z interesem Stowarzyszenia, relacje Zarządu z Biurem LGD. Natomiast System Zarządzania i Współpracy LGD opisuje sposoby komunikacji w Zarządzie oraz Zarządu z członkami LGD, planowania działań LGD, zapisu i oceny realizacji zdań oraz integrowania członków i inicjowania współpracy w ramach LGD. Zawiera też wzory dokumentów niezbędnych, bądź przydatnych w procesie zarządzania Lokalną Grupą.


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków, występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Rada jest organem decyzyjnym, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór projektów do finansowania (zgodnie z Art. 15, punktem 2, ustępem 4 Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 roku), mających być realizowanych w ramach opracowanej przez Związek Lokalnej Strategii Rozwoju.
Zasady powołania i odwoływania członków Rady
Zgodnie z § 21, ust. 3 statutu Stowarzyszenia LGD Razem dla Rozwoju Radę wybiera Walne Zebranie Członków spośród członków Zebrania. Także odwołanie członków Rady wymaga decyzji Walnego Zebrania. Kandydaci do Rady mogą zgłaszać się samodzielnie lub być proponowani przez innych uczestników WZC. Członkami Rady nie mogą zostać członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Razem dla Rozwoju. Członkiem Rady nie może być także pracownik Biura LGD. Zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu LGD, kadencja Rady trwa 2 lata.
Zgodnie z Art. 15, ust. 3 Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 roku oraz z § 21, ust. 5 statutu LGD, co najmniej połowę członków Rady Stowarzyszenia LGD Razem dla Rozwoju muszą stanowić partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet. W związku z powyższym przy wyborze Rady stosuje się następującą procedurę: 1/ najpierw wybierani są przedstawiciele sektorów: społecznego i gospodarczego, dla których zarezerwowano 50% + 1 miejsce w Radzie. Następnie skład Rady uzupełniany jest przez wybór przedstawicieli wszystkich trzech sektorów, w tym sektora publicznego.

Wybrani przez WZC członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady.

Wybór członków Rady odbywa się w głosowaniu jawnym i wymaga bezwzględnej większości głosów (§ 16, ust. 5 statutu LGD). Odwołanie członka Rady, zgodnie z § 18, ust. 7 wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie i bez względu na liczebność w drugim terminie WZC.

W przypadku zmniejszenia się składu Rady w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Rady,


z zachowaniem parytetu sektorów określonego powyżej. Liczba członków Rady powołanych
w drodze kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Rady.
W razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Rady, w szczególności, gdy wniosek dotyczy jego gminy, bądź podmiotu, który reprezentuje, a także w przypadku ubiegania się przez tego członka o wybór jego operacji w ramach działania 4.1 Wdrażanie LSR, stosuje się przewidzianą procedurę dotyczącą wyłączenia tego członka Rady od udziału w wyborze operacji.

Szczegółowy sposób działania Rady określa Regulamin Rady uchwalany przez Walne Zebranie Członków, stanowiący załącznik nr 2 do Wniosku o wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.Procedura wyłączenia członka Rady z udziału w wyborze operacji
Każdy z wybranych przez WZC członków Rady jest zobligowany do złożenia na ręce Przewodniczącego Rady oświadczenia (wg przygotowanego i załączonego do LSR wzoru) o swojej bezstronności w procesie oceny i wyboru operacji.

Członkowie Rady LGD Razem dla Rozwoju, reprezentujący podmioty ubiegające się o wybór operacji w ramach działania 4.1 Wdrażanie LSR, nie mogą brać udziału w ocenie tych operacji.

W razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności Członka Rady w procesie wyboru innych operacji (np. dotyczących reprezentowanej przez niego Gminy), Przewodniczący Rady ma prawo odsunąć tego Członka Rady od oceny tych operacji. W przypadku decyzji Przewodniczącego o odsunięciu od oceny innych niż własne operacji, Członek Rady może zażądać w tej sprawie decyzji Rady. Rada podejmuje taką decyzję niezwłocznie po wniesieniu żądania Członka.

W przypadku podjęcia wątpliwości co do bezstronności któregoś z członków Rady i efektywnego zastosowania procedury wykluczenia członka Rady z procesu oceny i wyboru, głosowanie nad operacją związaną z wykluczonym członkiem powtarza się.


Procedura odwołań od decyzji Rady
Gdy Rada podejmie decyzję o niewybraniu danej operacji do dofinansowania, bądź z powodu jej niezgodności z LSR, bądź z powodu zbyt niskiej wartości operacji wg kryteriów lokalnych, LGD informuje natychmiast na piśmie listem poleconym (i ewentualnie równolegle poczta elektroniczną) wnioskodawcę o takiej decyzji. W piśmie tym LGD podaje też przyczyny niewybrania operacji: powody niezgodności z LSR, bądź też ocenę punktową dla poszczególnych kryteriów oceny. Do pisma załącza się także listę wybranych operacji w danej kategorii wraz z przyznaną punktacją. Jednocześnie informuje się w nim wnioskodawcę, że ma on prawo odwołania się od decyzji Rady. Odwołanie powinno być złożone osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną w Biurze LGD, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma LGD powiadamiającego o decyzji Rady.
Po wpłynięciu odwołań i upłynięciu okresu odwoławczego (ok. 10 dni od wysłania powiadomień) odbywa się ponowne posiedzenie Rady, rozpatrujące wnioski o przyznanie pomocy, co do których złożono odwołanie. Jeżeli w jego rezultacie odwołanie rozpatrzono pozytywnie - z odpowiednią liczbą punktów kwalifikującą wniosek do wpisania na listę operacji wybranych, może to spowodować skreślenie z listy operacji o mniejszej liczbie punktów. W takiej sytuacji Rada podejmuje uchwałę aktualizującą listę operacji wybranych oraz niewybranych, a LGD wysyła pisma informujące o niewybraniu operacji do wnioskodawców, którzy zostali usunięci z listy operacji wybranych ze względu na zbyt niską liczbę uzyskanych punktów na skutek odwołań.

Ponieważ takie rozwiązanie może spowodować niekończący się proces odwoławczy, rozwiązaniem alternatywnym (do decyzji Rady) może być: 1/ nieusuwanie innych operacji z listy wybranych, ale zmniejszenie kwoty dotacji dla wszystkich operacji, 2/ nieusuwanie innych operacji z listy wybranych, a sfinansowanie operacji dopisanej do listy z przewidzianej puli rezerwowej dla danej kategorii operacji.


W przypadku ponownego negatywnego rozpatrzenia odwołania, LGD niezwłocznie informuje na piśmie wnioskodawcę o wyniku, wraz z jego uzasadnieniem. Informuje także wnioskodawcę, że powtórna decyzja Rady o niewybraniu danej operacji do dofinansowania jest - w przypadku konkursu LGD - ostateczna, ale że możliwe jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zależnie od kategorii operacji).

Funkcjonowanie Biura LGD Razem dla Rozwoju
Zgodnie ze Statutem LGD Zarząd LGD może powołać Biuro. Biuro Stowarzyszenia jest jego jednostką administracyjną, kierującą pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi. Sposoby funkcjonowania Biura LGD Razem dla Rozwoju opisuje Regulamin Organizacyjny Biura Stowarzyszenia LGD Razem dla Rozwoju (załącznik), opisy stanowisk w Biurze LGD, precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (załącznik) oraz Procedura naboru pracowników LGD (załącznik) określająca sposoby pozyskiwania pracowników oraz wymogi wobec nich – w odniesieniu do poszczególnych stanowisk.

 1. Definicja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności  1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD

W skład Stowarzyszenia LGD Razem dla Rozwoju wchodzą i, jako takie, objęte są Lokalną Strategią Rozwoju LGD, następujące gminy:


Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród - należące do Powiatu Płockiego,

Czerwińsk nad Wisłą – należąca do Powiatu Płońskiego,

Zakroczym - należąca do Powiatu Nowodworskiego.
Wyszogród i Zakroczym są gminami miejsko-wiejskimi. Pozostałe pięć gmin to gminy wiejskie.

2.2. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze i kulturowe
Uwarunkowania przestrzenne

Obszar LGD Razem dla Rozwoju ma kształt wydłużony. Położony jest wzdłuż Wisły, po jej północnej stronie, a jego oś jest zbliżona do kierunku Wschód-Zachód i ma długość ok. 70 km. Graniczy on z następującymi jednostkami terytorialnymi:

- od północy: z gminami: Bielsk i Staroźreby w Powiecie Płockim, gminami: Dzierzążnia, Naruszewo i Załuski w Powiecie Płońskim,

- od wschodu: z gminą Pomiechówek i miastem Nowy Dwór Mazowiecki w Powiecie Nowodworskim,

- od południa (przez Wisłę): z gminami: Czosnów i Leoncin w Powiecie Nowodworskim, gminami: Młodzieszyn, Tułowice i Iłów w Powiecie Sochaczewskim,

- od południowego-zachodu: z gminami: Słubice (przez Wisłę) i Słupno w Powiecie Płockim,

- od zachodu: z miastem Płock i gminą Stara Biała w Powiecie Płockim.
Powierzchnia obszaru objętego LSR wynosi 782,57 km2 (Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2007).
Osią komunikacyjną obszaru jest biegnąca równoleżnikowo droga krajowa nr 62: Strzelno – Włocławek – Płock – Wyszków, na odcinku między Płockiem a Zakroczymiem. Poza nią obszar przecinają inne ważne drogi - wszystkie o przebiegu południkowym: nr 7 relacji Warszawa – Gdańsk (wschodni kraniec obszaru – gminę Zakroczym), nr 50 (środkową część obszaru – gminę Wyszogród) – stanowiąca obwodnicę Warszawy dla ruchu tranzytowego oraz nr 60 relacji Płock – Ostrów Mazowiecka (zachodni kraniec obszaru - w gminie Radzanowo)

Uwarunkowania geograficzne
Pod względem fizyczno – geograficznym obszar Partnerstwa płożony jest w obrębie dwóch mezoregionów (wg klasyfikacji J. Kondrackiego, 2002): zachodniej części Kotliny Warszawskiej (rozszerzenia doliny Wisły) oraz południowej części Wysoczyzny Płońskiej. Wysoczyzna Płońska znajduje się na północ od Kotliny Warszawskiej i przedstawia równinę morenową urozmaiconą łańcuchem wzgórz morenowych i kemowych, ciągnących się równolegle do Wisły poniżej ujścia Narwi. Jest to więc obszar pod względem ukształtowania powierzchni zróżnicowany, co wynika z jego położenia w strefie marginalnej jednego ze stadiałów zlodowacenia środkowopolskiego (stadiał Wkry). Kotlina Warszawska na interesującym nas obszarze obejmuje praktycznie północną część doliny Wisły, a więc na ogół bardzo wąski pasek terenu pomiędzy rzęką o stokiem wysoczyzny. Na prawie całym obszarze wyraźne jest peryglacjalne złagodzenie form. Można tu wyróżnić obszar wysoczyzny, równiny sandrowe i dolinę Wisły. Różnica wysokości między korytem Wisły a kulminacją moreny akumulacyjnej wynosi ponad 80 m. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest wysoka skarpa wiślana, zaczynająca się kilka kilometrów na zachód od Wyszogrodu (od której pochodzi nazwa miasta: „wysoki gród”) i ciągnąca aż po wschodnią granicę obszaru w gminie Zakroczym.
Uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe
Na znacznej, zwłaszcza wysoczyznowej, części obszaru Partnerstwa przeważa glina morenowa, na podłożu której rozwinęły się bardzo dobre i dobre gleby klasy II-IVa. Na dużych połaciach terenu występują bardzo dobre gleby kompleksów pszennego dobrego oraz kompleksu pszennno-żytniego, wytworzone najczęściej z piasków gliniastych mocnych /niekiedy lekkich/ na glinie. Są to z reguły gleby bielicowe i brunatne, a w obniżeniach terenu oraz w sąsiedztwie cieków również czarne ziemie właściwe, niekiedy zdegradowane. Na pozostałej części wysoczyzny gleby pszenno-buraczane ustępują miejsca kompleksom gleb żytnich. Są to gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego, kl. IVa i IVb oraz tych samych klas gleby kompleksu żytniego dobrego.

Na obszarach niżej położonych, charakteryzujących się długotrwałym nadmiernym uwilgotnieniem przeważają gleby kl. IVa i IVb /niekiedy kl. III lub V/ zaliczane do kompleksów zbożowo-pastewnych: mocnego oraz słabego.

Duże, zwarte powierzchnie gleb II-IV klasy bonitacyjnej, tylko w niedużej części zmeliorowane lub zdrenowane, tworzą bazę dla intensywnej produkcji rolnej.

Niewielkie fragmenty terenu położone głównie w strefie przykrawędziowej doliny Wisły oraz na obszarze terasy nadzalewowej zajmują słabe gleby kl. V i VI, kompleksu żytniego słabego i żytnio-łubinowego, wytworzone z piasków, niekiedy ustępujące miejsca wyżej opisanym glebom kompleksu żytniego dobrego, kl. IVa-V oraz glebom kl. IVb, wytworzonym z piasków na glinie. W pierwszym przypadku są to głównie gleby brunatne wyługowane, w drugim również bielicowe. Większą mozaiką kompleksów glebowo-rolniczych odznaczają się terasy zalewowe Wisły, gdzie występują mady rzeczne, na ogół bardzo żyzne. Grunty orne występują głównie na terasie zalewowej wyższej, na niższej przeważają użytki zielone.


Bogactwa naturalne.

Baza surowcowa obszaru LGD jest uboga. Występują tu jedynie złoża piasku, żwiru i pospółki (dość liczne wyrobiska) oraz, nie najlepszej jakości, nie eksploatowane złoże iłów warwowych – surowca przydatnego do produkcji cegieł, pustaków, sączków i elementów dachowych (w gminie Bodzanów). Na granicy gmin Bodzanów i Bulkowo (Łętowo) i w gminie Radzanowo występuje torf.


Wody.

Przez teren LGD Razem dla Rozwoju przepływa wspomniana rzeka Wisła (stanowiąca jego południową granicę) oraz szereg niewielkich jej prawych dopływów, m.in.: Mołtawa, Ryksa (22,9 km), Struga z Gawarkiem (w gm. Wyszogród i Czerwińsk), ciek bez nazwy płynący przez Goławin (gm. Czerwińsk) i Struga (w gm. Zakroczym). Ich doliny cechują podwyższone walory przyrodnicze i krajobrazowe, chociaż tereny te są o wiele intensywniej wykorzystywane rolniczo niż dolina Wisły na omawianym odcinku. Brak jest większych zbiorników wodnych, największym jest Jezioro Białobrzeskie (10 ha) w gminie Bodzanów o charakterze starorzecza Wisły.


Lasy.

Pochodną relatywnie dobrej jakości gleb na terenie działania LGD Razem dla Rozwoju jest bardzo niskie zalesienie. Ogólna powierzchnia lasów na obszarze wynosi niecałe 70 km2, co daje wskaźnik lesistości 8,9% (obliczenia własne na podst. Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007). Jest to wartość ponad 3-krotnie niższa od średniej krajowej (29%) i prawie 3-krotnie niższa od średniej dla Mazowsza. Największe kompleksy leśne występują wzdłuż rzeki Wisły w gminach Bodzanów (lesistość 16,45%), Mała Wieś (16,87%) i Wyszogród (9,7%). W drzewostanie dominuje sosna, ale obok niej spotkać można brzozy, dęby, świerki, olchy itp. W większości są to siedliska boru świeżego i świeżego mieszanego, rzadziej boru suchego z fragmentami lasu świeżego i lasu mieszanego oraz lasu mieszanego wilgotnego i olsu. Lasy te w większości należą do Skarbu Państwa i są zarządzane przez Nadleśnictwo Płock. Nadleśnictwo prowadzi również w miejscowości Miszewo Murowane Ośrodek Rehabilitacji Zwierzyny Leśnej. Na pozostałym obszarze nie ma większych powierzchni leśnych, a zadrzewienia występują jedynie w grupach i kępach drzew, ciągach ekologicznych, które stanowią obramowania cieków i zbiorników wodnych oraz jako zadrzewienia przydrożne.


Ochrona przyrody.

Prawie 250 km2 - blisko 1/3 powierzchni obszaru (31,9%) jest objęta prawną ochroną jako obszary wartościowe przyrodniczo. Wchodzi ona w skład Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Wisła jako rzeka i jej dolina są unikatowym obiektem przyrodniczym. Na odcinku od Sandomierza do Płocka stanowi ważny w skali europejskiej korytarz ekologiczny i szlak wędrówek ptaków. Z tego względu transport i osadzanie się rumoru rzecznego w korycie tej nieuregulowanej rzeki są pozytywnymi procesami środowiskotwórczymi. Powodują zachowanie i odbudowę siedlisk lęgowych, żerowania i odpoczynku wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym głównie ptaków siewkowatych. Do ochrony ptactwa wodno-błotnego i jego siedlisk zobowiązują Polskę międzynarodowe konwencje, a zwłaszcza ratyfikowana konwencja RAMSAR. Odcinek Wisły w gminach Wyszogród, Mała Wieś i Bodzanów jest częścią ostoi awifauny „Dolina Wisły Środkowej” (Dęblin – Płock), ważnej w skali europejskiej.

Najistotniejszym zasobem przyrodniczym obszaru jest Wisła jako rzeka i jej dolina. Wyznacza ona jego południową granicę. Dolina Wisły na odcinku od Sandomierza do Płocka stanowi ważny w skali europejskiej korytarz ekologiczny i szlak wędrówek ptaków. Z tego względu transport i osadzanie się rumoru rzecznego w korycie tej nieuregulowanej rzeki są pozytywnymi procesami środowiskotwórczymi. Powodują zachowanie i odbudowę siedlisk lęgowych, żerowania i odpoczynku wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym głównie ptaków siewkowatych. Do ochrony ptactwa wodno-błotnego i jego siedlisk zobowiązują Polskę międzynarodowe konwencje, a zwłaszcza ratyfikowana konwencja RAMSAR. Odcinek Wisły w gmin: Zakroczym, Czerwińsk, Wyszogród, Mała Wieś i Bodzanów jest częścią ostoi awifauny „Dolina Wisły Środkowej” (Dęblin – Płock), ważnej w skali europejskiej.

.Wisła zachowuje tu naturalny charakter rzeki roztokowej z licznymi wyspami, poczynając od łach piaszczystych po dobrze uformowane wyspy porośnięte roślinnością zielną. Największe z wysp są pokryte zaroślami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z terasą zalewową zajmują intensywnie eksploatowane zarośla wikliny, łąki i pastwiska oraz fragmenty dawnych lasów łęgowych. Zalesienie tego obszaru stanowią lasy iglaste i lasy liściaste. Znajdują się tu również wydmy, piaszczyste plaże, siedliska łąkowe i zaroślowe, wrzosowiska, zarośla, itp.

Tereny te są ostoją ptasią o randze europejskiej, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych. Występują tu co najmniej 22 gatunki ptaków. W okresie lęgowym obszar zasiedla nie mniej niż 1% populacji krajowej następujących gatunków: brodziec piskliwy, krwawodziób, mewa czarnogłowa, mewa pospolita, ostrygojad, płaskonos, podgorzałka, podróżniczek, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, śmieszka, zimorodek, biegus, kulik. W okresie wędrówek w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian czarny (do 245 osobników). Zimą występuje tu co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego czapli siwej i krzyżówki, gągoł i bielczek. Ptaki wodno-błotne występują w tym okresie w koncentracjach powyżej 20.000 osobników.

Na obszarze proponowanym do systemu Natura 2000 znajdują się następujące rezerwaty przyrody: Kępa Antonińska (475,0 ha), Kępa Rakowska (120,0 ha), Kępa Wykowska (248,0 ha), Łachy Brzeskie (476,3 ha), Ławice Troszyńskie (114,0 ha), Ruska Kępa (15,3 ha), Wyspy Białobrzeskie (140,0 ha), Wyspy Zakrzewskie (310,0 ha), Wyspy Smoszewskie, Wikliny Wiślane, Zakole Zakroczymskie.

Licznie na obszarze objętym LSR występują parki podworskie, w których występują cenne – z racji ich rzadkości lub wieku - okazy drzew. Uzyskują one status parku zabytkowego podlegającego ochronie poprzez uznanie go za zabytek i wpisanie do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mimo tej ochrony prawnej, parki te zostały w dużej mierze bardzo zdewastowane w okresie PRL. Jest ich w sumie kilkadziesiąt. Część z nich, uzyskawszy nowych właścicieli, powoli odzyskuje swoją świetność.


Ponadto 67 obiektów na obszarze zostało uznanych za pomniki przyrody, głównie ożywionej. Są to pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje oraz głazy narzutowe. Wśród nich jest dąb „Chrobry” w Białobrzegach (gm. Bodzanów) o obwodzie 870 cm i wysokości ok. 25 m – największy w Powiecie Płockim, a być może także na Mazowszu.
Zanieczyszczenie środowiska.

Wody rzeki Wisły kontrolowane są regularnie w 10 punktach pomiarowo-kontrolnych w województwie mazowieckim, w tym m.in. w punkcie Wyszogród, a następnie w punkcie Płock. Najgorzej, w ciągu całego roku, przedstawia się stan zanieczyszczeń bakteriologicznych (sanitarny). Poza tym, w okresie letnim charakteryzuje je zbyt wysoka trofia (zawartość chlorofilu „a”). Z tego względu wody te zalicza się do tzw. pozaklasowych, w sytuacji, gdy inne wskaźniki mieszczą się w III, II, a nawet I klasie. Jest to efekt odprowadzania nieoczyszczonych ścieków z terenu Warszawy oraz spływu powierzchniowego (zanieczyszczenia rolnicze i komunikacyjne, jak również przyjmowania zanieczyszczonych w podobny sposób wód jej dopływów.

Na obszarze Partnerstwa nie występują ekstremalne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza, a na stan czystości atmosfery wpływ mają emitory z kotłowni gospodarstw domowych opalanych głównie węglem kamiennym oraz emitory z kotłowni budynków użyteczności publicznej. Na stan powietrza oddziałują także źródła komunikacyjne. Wysokie zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów (przede wszystkim tlenki węgla, tlenki azotu, węglowodory lotne) występuje na skrzyżowaniach głównych ulic miejscowości, przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Emisja komunikacyjna jest bardzo nierównomierna, zależna od pory dnia i roku, związana ściśle z natężeniem pojazdów. Sytuacja w tym zakresie znacząco się pogorszyła w ostatnich latach, zwłaszcza na drodze nr 62, która się stała szlakiem tranzytowym na odcinku między Wyszogrodem a Zakroczymiem.

Pewną rolę w zanieczyszczeniu środowiska w zachodniej części obszaru (gminy: Radzanowo, Bodzanów) odgrywa emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez Polski Koncern Naftowy „Orlen” S.A. w Płocku oraz samo miasto Płock.

Na obszarze Partnerstwa nie ma przemysłowych źródeł hałasu. Uciążliwość akustyczną stanowią natomiast drogi, w tym zwłaszcza droga nr 62 Płock-Warszawa i droga nr 50 Wyszogród – Płońsk. Mogą one też być powodem wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.


: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Nazwa instytucji oraz kraj, z którego delegacja przybywa
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 1224/52/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2011 r. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn
mazovia -> Uchwała Nr 80/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
mazovia -> Nazwa przedsiębiorstwa (organizacji)
mazovia -> 30 stycznia 2008 r., Warszawa, Pałac Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14. 9: 30 – 10: 00– Rejestracja
mazovia -> Egipt 1022 osoby
mazovia -> Nie wyśmiewaj małego ziarenka, pewnego dnia będzie ono drzewem… przysłowie angolskie o rolnictwie ekologicznym dla nauczycieli
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 166/320/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego
mazovia -> Stowarzyszenie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 210/6/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy