Strona główna

Strategia rozwoju gminy kosakowo


Pobieranie 1.09 Mb.
Strona1/6
Data18.06.2016
Rozmiar1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6
STRATEGIA ROZWOJU

GMINY KOSAKOWO

NA LATA 2007 - 2013
GMINA KOSAKOWOKOSAKOWO 2007


Spis treści

Spis treści 2

WPROWADZENIE 5

I. ANALIZA STRATEGICZNA 5

1. Analiza otoczenia strategicznego gminy 5

1.1.Makrootoczenie 5

1.1.1. Polityka i legislacja 6

1.1.2. Ekonomia 10

1.1.3. Procesy społeczne 17

1.1.4. Czynniki technologiczne 222. Analiza potencjału strategicznego gminy 25

2.1. Gmina i społeczność lokalna 25

26

2.1.1.Rys historyczny 27Pierwsze wzmianki o terenach dzisiejszej gminy Kosakowo pojawiły się w zapisach historycznych pochodzących z XIII w., kiedy to księżna Zwinisława za zgodą małżonka Mściwoja I przekazała całą Kępę Oksywską (Terra Oxiwia) zakonowi Norbertanek z Żukowa. O dalszych dziejach tych ziem decydował Świętopełk II w 1224 r. zmieniając decyzję swych rodziców i darując północną część Kępy Cystersom z Oliwy. W dokumencie owej darowizny pierwszy raz wymienione zostały nazwy poszczególnych miejscowości tego terenu m.in. Kosakowa - Kossakewitz. Wkrótce Cystersi założyli w miejscowości Mosty ośrodek administracyjno - gospodarczy – „grangię" - obejmującą swym zasięgiem obszar od Rewy, Mechelinki, aż po Kosakowo, Dębogórze i Rumię. Zbudowali też letnią rezydencję opata wraz z kaplicą. 28

Panowanie krzyżackie rozciągnęło się na lata 1309-1466. W tych czasach terenami nadmorskimi zarządzał Urząd Rybacki (fischmeisteramt), który miał siedzibę w Pucku.


Po nastaniu Rzeczpospolitej nastąpił krótki okres stabilizacji, podczas którego bogaciła się szlachta i klasztory. Jednak w czasie wojen następowała ruina całej gospodarki.
Po pierwszym rozbiorze Polski dokonano sekularyzacji dóbr klasztornych. Władze pruskie na bazie organizacji Cystersów powołały „Królewską Domenę Rentową" wcielając w nią Gdynię i Grabówek. W roku 1819 domenę przeniesiono do Sopotu. W tym okresie najprawdopodobniej zbudowany został pałac i zabytkowa aleja lipowa w Mostach.
Po odzyskaniu niepodległości i zaślubinach z morzem 10 lutego 1920 r. powołano do życia powiat pucki, który w 1926 roku nazwano morskim. 28

Nieznana jest data rozpoczęcia chrystianizacji ziem dzisiejszej gminy Kosakowo. Pierwsza historyczna wzmianka o kościele w Oksywiu pochodzi z 1224 r. Cała Kępa Oksywska podlegała temu kościołowi. W roku 1915 w Pierwoszynie utworzono kurację z kuratusem ks. Alojzym Kaszubowskim, wyłączając ją z parafii oksywskiej. Budowę kościoła rozpoczęto natomiast w oddalonym o pół kilometra Kosakowie. W roku 1928 powstała tu plebania i cmentarz, siedem lat później budowę zakończono. W roku 1935 bp chełmiński Stanisław Okoniewski konsekrował nowy kościół parafialny. 28

Po zajęciu tych ziem w 1939 roku przez hitlerowców nastąpił okres terroru (Piaśnica): zmuszanie do przyjęcia list narodowościowych niemieckich, pobór młodych ludzi do Wermachtu. Samoobroną ludności stały się organizacje ruchu oporu. Jedna z takich grup pod nazwą: „Grupa Dębogórska" Gryfa Pomorskiego pod dowództwem Bernarda Grablowskiego działała w Dębogórzu. W związku z wyjątkowo intensywnymi walkami na Kępie Oksywskiej, kościół został w dużym stopniu zniszczony, a ksiądz Alojzy Kaszubowski zamordowany w Piaśnicy. Pozostałości murów Niemcy rozebrali w 1941 r., podczas budowy lotniska projektowanego po przeciwnej stronie kościoła. W latach okupacji parafia w Kosakowie nie istniała. Kępa Oksywska wyzwolona została dopiero w początkach kwietnia 1945. Po zakończeniu wojny ludność miejscowa zbudowała kościółek. Kościół funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Na szczególną uwagę zasługuje znajdująca się w jego wnętrzach Droga Krzyżowa z więźniami Stutthofu w tle. Na cmentarzu parafialnym w Kosakowie znajduje się kwatera 120 poległych żołnierzy polskich z tego okresu. Bohaterskie czyny upamiętniają także pomniki w Kosakowie naprzeciw Urzędu Gminy i w Mostach obok zabytkowego pałacu.
W latach 1945-1954 powiat morski swą siedzibę miał w Wejherowie. Od 1954 roku Puck stał się znowu miastem powiatowym, pozostał nim aż do kolejnych zmian administracyjnych. W 1989 wraz gmina Kosakowo stała się w pełni funkcjonującą jednostką samorządową wchodzącą w skład województwa pomorskiego. 29

2.1.2.Środowisko naturalne 291147 34

2.1.3.Mieszkańcy i problemy społeczne 34

2.1.4.Infrastruktura społeczna 43

2.1.4.1.Ochrona zdrowia 43

2.1.4.2.Edukacja i kultura 43

2.1.4.3.Sport 44

2.1.4.4.Obiekty dziedzictwa kulturowego 45

2.1.5.Infrastruktura techniczna 45

2.1.5.1.Zaopatrzenie w energię 45

2.1.5.2.Gazownictwo 46

2.1.5.3.Zaopatrzenie w wodę 46

2.1.5.4.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 46

2.1.5.5.Gospodarka odpadami stałymi 47

2.1.5.6.Telekomunikacja 47

2.1.6.Infrastruktura drogowa i transport 48

2.1.6.1.Sieć drogowa i infrastruktura towarzysząca 48

2.1.6.2.Komunikacja 48

2.1.7.Gospodarka 48

2.1.7.1.Rolnictwo 48

2.1.7.2.Pozarolnicza działalność gospodarcza 51

Kosakowo (gmina wiejska) 54

Kosakowo (gmina wiejska) 55

2.1.8.Turystyka 55

2.2.Zasoby urzędu gminy 57

2.2.1.Zasoby finansowe 57

2.2.1.1.Struktura dochodów gminy Kosakowo w latach 2003-2006. 57

Największy procent dochodów gminy stanowiły dochody własne, na kolejnym miejscu znajdowała się subwencja ogólna oraz dotacje celowe. Należy uznać, że takie ukształtowanie struktury dochodów jest korzystne, bowiem to dochody własne są źródłem finansowania zadań własnych danej jednostki samorządu terytorialnego i to na ich wysokość gmina ma możliwość oddziaływania. Im większy udział mają one w budżecie tym łatwiejszy i bardziej przewidywalny jest proces prognozowania budżetu. Wzrostowi dochodów własnych sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej możliwy do osiągnięcia m.in. w wyniku realizacji inwestycji służących lokowaniu nowej oraz dalszemu rozwojowi istniejącej działalności gospodarczej oraz rozwojowi mieszkalnictwa. Procesy te z kolei w dłuższym okresie czasu zwiększają bazę podatkową. 58

Dochody własne 58

2.2.1.2.Wydatki budżetu gminy Kosakowo w latach 2003-2006. 63

2.2.1.3.Wyniki budżetów gminy w latach 2003-2006. 64

2.2.2.Zasoby kadrowe 65

2.2.3.Zasoby organizacyjne 733. Pozycjonowanie strategiczne gminy i kierunki rozwoju 75

3.1.Identyfikacja i analiza szans i zagrożeń 76

3.2.Identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron gminy 77

3.3.Określenie pozycji strategicznej gminy 79II.MISJA GMINY 79

III.CELE STRATEGICZNE 80

IV.MONITOROWANIE REALIZACJI STRATEGII 82

SPIS TABEL 84

SPIS WYKRESÓW 86

SPIS RYSUNKÓW 88


  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość