Strona główna

Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych do 2015 roku


Pobieranie 266.32 Kb.
Strona1/4
Data20.06.2016
Rozmiar266.32 Kb.
  1   2   3   4


KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN NADZALEWOWYCH W ELBLĄGU

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej (Phare)



Strategia Rozwoju

Obszaru Gmin Nadzalewowych

do 2015 roku

Elbląg, listopad 2000



Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych:

 • Roman Pawłowski


Zarząd Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych:

 • Marek Gliszczyński – Przewodniczący

 • Edward Bednarz – Członek

 • Zbigniew Gzowski – Członek


Eksperci:

 • prof. dr inż. arch. Jerzy Kołodziejski

 • prof. dr hab. Krzysztof Luks

 • inż. Anna Talaga

 • mgr inż. arch. Barbara Bańkowska

 • mgr inż. arch. Jacek Bocheński


Konsultacja:

 • Irena Derewecka


Kierownik Biura Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych:

 • Michał Oliwiecki

Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych do 2015 roku” została przyjęta w dniu 17 listopada 2000 r. uchwałą nr X/45/00 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu



Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych 82-300 Elbląg, ul. Portowa 1

www.zalew.org.pl e-mail: zalew@zalew.org.pl

Telefon: (055) 232-95-03 Fax: (055) 234-46-31

Spis treści
Wprowadzenie 4
1. Uwarunkowania zewnętrzne
1.1. Położenie geograficzne 8

1.2. Podstawowe zasady i instrumenty wspierania rozwoju regionalnego.

Możliwości finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych 9

1.3. Wnioski do strategii rozwoju obszaru Gmin Nadzalewowych wynikające

ze Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko–Mazurskiego i Pomorskiego 10
2. Synteza diagnozy
2.1. Położenie. Ogólna charakterystyka obszaru 15
2.2. Sieć osadnicza – cechy charakterystyczne miast i gmin wiejskich 19
2.3. Demografia. Rynek pracy 25

2.3.1. Demografia 25

2.3.2. Rynek pracy 26
2.4. Ocena stanu gospodarki 27

2.4.1. Przemysł 27

2.4.2. Turystyka i rekreacja 27

2.4.3. Rolnictwo 28

2.4.4. Leśnictwo 28

2.4.5. Gospodarka rybacka; rybołówstwo 29

2.4.6. Porty 29

2.4.7. Multimedialny węzeł transportowy w Elblągu 30

2.4.8. Obsługa komunikacyjna obszaru gmin Zalewu Wiślanego 31

2.4.9. Gospodarka wodno-ściekowa 34


2.5. Analiza SWOT 35
3. Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych
3.1. Wizja. Cele strategiczne. Priorytety. Zadania 39
3.2. Wykaz przedsięwzięć – zadań do Kontraktów Wojewódzkich

(finansowania ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej) 58
ANEKS

1. Źródła finansowania programów II

2. Wybrane dane statystyczne dla gmin za 1998 r. XIII

Wprowadzenie

Zalew Wiślany i jego otoczenie: Mierzeja Wiślana, Żuławy Wiślane, Wysoczyzna Elbląska i Nizina Staropruska, tworzą jedyny w swoim rodzaju kompleks przyrodniczo-krajobrazowy. Z kompleksem tym nierozerwalnie wiążą się dużej wartości przyrodniczej obszary po drugiej stronie granicy państwowej Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Opracowanie „Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych” obejmuje tereny polskie, na które składają się: zbiornik Zalewu Wiślanego i jego otoczenie lądowe. Jest to spójny naturalny obszar funkcjonalny. Podmiotowo obejmuje gminy położone wokół Zalewu Wiślanego, a mianowicie miasta: Braniewo, Elbląg i Krynicę Morską; gminy miejsko-wiejskie: Frombork, Nowy Dwór Gdański i Tolkmicko oraz gminy wiejskie: Braniewo, Elbląg, Stegna i Sztutowo. Tworzą one (bez Braniewa) Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych. Związek powołano w roku 1996 w celu prowadzenia wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i rozwiązywania problemów ograniczających rozwój gospodarczy obszaru.

Prowadzenie spójnej, kompleksowej polityki rozwoju w obszarze Zalewu Wiślanego, graniczącego z Federacją Rosyjską, a po stronie polskiej wchodzącego w skład dwóch województw (pomorskie i warmińsko–mazurskie), trzech powiatów oraz dziesięciu gmin, jest niezwykle trudne. Splatają się tu interesy różnych grup społecznych, poszczególnych obywateli, podmiotów gospodarczych, instytucji rządowych, służb specjalnych, a nawet dwóch państw. Rozwiązywanie podstawowych problemów na tym obszarze uczestnicy życia społecznego i gospodarczego postrzegają bardzo często w zupełnie odmienny sposób. W tej sytuacji potrzeba opracowania wspólnego dokumentu planistycznego dla tego obszaru była oczywista.

Decyzję o przystąpieniu do prac nad opracowaniem Strategii Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych podjęło w dniu 29 marca 1999 r. Podjęcie prac nad przygotowaniem spójnego, kompleksowego dokumentu planowania strategicznego dla obszaru funkcjonalnego Zalewu Wiślanego i jego bezpośredniego otoczenia poprzedzono konsultacjami z liderami samorządów lokalnych, władzami samorządowymi województw pomorskiego i warmińsko–mazurskiego i wojewodami tych województw.

Jednocześnie podjęto starania o pozyskanie środków finansowych na realizację części zadań związanych z pracami nad Strategią. Władze Związku wspólnie z Zarządem Miejskim w Elblągu, w wyniku złożonej aplikacji do Programu Phare’97 Inicjatywy Proeuropejskie, takie wsparcie finansowe uzyskały. Dofinansowanie to dotyczyło Projektu: „Warsztaty – Strategia rozwoju miasta Elbląga oraz obszaru gmin Zalewu Wiślanego, uwzględniając uwarunkowania ekologiczne, jako podstawa wykorzystania instrumentów polityki przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej”. Dzięki temu wsparciu możliwe było opracowanie i opublikowanie tego bardzo ważnego dla dalszego harmonijnego rozwoju obszaru, dokumentu.

Wypracowanie wspólnego dokumentu stanowiącego podstawę kształtowania rozwoju tego obszaru nadzalewowego, ma szczególne znaczenie w sytuacji prawnej i instytucjonalnej, jaka kształtuje się w wyniku wejścia w życie Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Dokumenty planowania strategicznego sporządzone w ramach województw samorządowych stanowić będą podstawy formalne i merytoryczne do podejmowania konkretnych przedsięwzięć w ramach polityki regionalnej państwa wspomaganej instrumentami przedakcesyjnymi, a w przyszłości funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.

Prace nad dokumentem „Strategia...” rozpoczęto w I kwartale 2000 roku. Poprzedzono je rozpoznaniem sytuacji społecznej, demograficznej i gospodarczej w gminach. Wszystkie gminy uczestniczyły w tych pracach poprzez przekazanie materiałów informacyjnych (ankiety), a także bezpośrednio poprzez udział w „Warsztatach budowania Strategii”. Zasady prowadzenia prac nad dokumentem „Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych do 2015 r.” uwzględniały wymogi, jakie wynikają z umowy zawartej z Funduszem Współpracy – Jednostką Zarządzającą Programem Inicjatywy Proeuropejskie. Stosownie do tego, przestrzegane były następujące zasady:



 • partnerstwa, tj. szerokiego udziału społeczności lokalnej w procesie budowy dokumentu;

 • dodatkowości, tj. finansowego udziału wszystkich uczestników;

 • programowania, tj. wykorzystania dotychczasowego dorobku analitycznego i planistycznego, zarówno poszczególnych gmin, jak też opracowań dla Zalewu Wiślanego,

 • subsydialności.

W ramach prac prowadzonych nad Strategią przeanalizowano i wykorzystano dostępne opracowania naukowe, analityczne i planistyczne dotyczące Zalewu Wiślanego i jego otoczenia, będące w posiadaniu gmin, województw i placówek naukowo-badawczych oraz fundacji. Wykorzystany został przede wszystkim materiał badawczy: „Opracowanie podstaw procesu aktywizacji regionu elbląskiego w aspekcie transportu rzecznego, rekreacji i rybołówstwa” wykonany przez Instytut Morski w Gdańsku oraz opracowanie: „Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi Zalewu Wiślanego ZZOP”, wykonane w ramach porozumienia rządowego. Jednocześnie, prawie równolegle, prowadzone były prace nad sporządzeniem strategii rozwoju gospodarczego województw warmińsko–mazurskiego i województwa pomorskiego. Ustalenia tych dokumentów uwzględniono w sformułowaniach celów strategicznych oraz zadań.

Dla potrzeb przygotowania tego dokumentu sporządzone zostały także odrębne opracowania eksperckie:



 • prof. dr hab. Krzysztof Luks - Problemy rozwoju gmin nadzalewowych – Wnioski do strategii – Ekspertyza (transport).

 • Prof. Jerzy Kołodziejski, dr Andrzej Pyszkowski, dr hab. Jacek Szlachta – Problemy rozwoju miasta – założenia; Wnioski do strategii rozwoju Elbląga – Ekspertyza.

 • Inż. Anna Talaga – Ocena stanu wyjściowego – uwarunkowania, problemy rozwoju, analiza SWOT – obszaru gmin Zalewu Wiślanego. Ekspertyza.

 • Mgr inż. arch. Jacek Bocheński - Uwarunkowania przestrzenne zagospodarowania obszarów nadzalewowych.

Podstawowy wkład merytoryczny, w części zasadniczej do dokumentu „Strategia...”,wypracowany został podczas „warsztatów” budowania strategii w czerwcu 2000 r. W warsztatach budowania strategii udział wzięli liderzy życia gospodarczego i społecznego oraz władze samorządowe gmin lub ich przedstawiciele, dyrektorzy departamentów polityki rozwoju regionalnego urzędów marszałkowskich województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdańsku, przedstawiciele władz powiatów oraz liderzy instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

W pracach „Warsztatu budowania Strategii” wzięło udział 45 osób.

Uczestników warsztatu problemowego podzielono na trzy zespoły robocze:


 • Zespół 1 – Mierzeja Wiślana (przedstawiciele gmin: Stegna, Sztutowo),

 • Zespół 2 – gminy żuławskie z ośrodkami węzłowymi Elbląg i Nowy Dwór Gdański – (gminy Elbląg, m. Elbląg, Urząd Morski),

 • Zespół 3 – gminy przyzalewowe (gminy: Braniewo, Tolkmicko, m. Braniewo).

Prace w każdym z zespołów prowadzone były przy bezpośrednim udziale moderatora – eksperta mgr inż. arch. Barbary Bańkowskiej, a ich rezultatem było wypracowanie:

 • wiodących głównych problemów dla poszczególnych obszarów,

 • wspólnych celów, priorytetów rozwoju, określenie najważniejszych „kluczowych”, („magicznych”) miejsc obszaru.

Wyniki prac zespołów prezentowano na sesjach ogólnych i po dyskusji z udziałem wszystkich uczestników warsztatów, weryfikowano lub przyjmowano je jako wspólne. Wypracowany tą drogą dokument stanowi odrębne opracowanie. Dokument ten wykorzystany został jako podstawa wypracowania wizji, przyjęcia celów strategicznych, kierunków działań oraz zadań (przedsięwzięć realizacyjnych).

Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych” stanowić winna podstawę formalną i merytoryczną do podejmowania wspólnych przedsięwzięć przez samorządy gmin wspierane decyzjami władz samorządowych obu województw: warmińsko–mazurskiego oraz pomorskiego. Dokument ten stanowić powinien podstawę wspierania działań samorządów lokalnych, gmin obszaru Zalewu Wiślanego. Natomiast nie zastępuje on „Strategii rozwoju” poszczególnych gmin ani też nie ogranicza działań władz samorządowych.

Przyjęte w „Strategii...” przedsięwzięcia mają na celu zrównoważony rozwój obszaru. Zabezpieczają one:


 • zachowanie unikalnych walorów środowiska przyrodniczego oraz poprawę jego stanu tam, gdzie zostało zdegradowane,

 • stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez inwestycje w infrastrukturze transportowej i technicznej,

 • pełniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego.

Kolejne działania o podstawowym znaczeniu dla rozwoju obszaru, muszą się odnosić do sprawnej realizacji przedsięwzięć opisanych w „Strategii...”.

1. Uwarunkowania zewnętrzne


1.1. Położenie geograficzne

Obszar Zalewu Wiślanego leży w Basenie Morza Bałtyckiego. W początkach lat 90-tych w basenie Morza Bałtyckiego nawiązana została międzynarodowa współpraca. Zobowiązuje ona do rozwoju przestrzennego, zgodnego z zasadami „Wizji i Strategii wokół Bałtyku – 2010” (VASAB – 2010) przy zachowaniu równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym a zasobami środowiska.

Istotne postanowienia tego dokumentu dotyczą:


 • współpracy przygranicznej, nakierowanej na rozwój infrastruktury, ochrony środowiska i współpracę gospodarczą,

 • prowadzenia długofalowej gospodarki zasobami naturalnymi,

 • planowania przestrzennego na wybrzeżach,

 • rozwoju europejskiej sieci urbanistycznej,

 • rozwoju sieci infrastrukturalnych na poziomie europejskim.

Szanse, możliwości rozwoju wynikające z tego położenia, warunkują:

 • Położenie w ogólnoeuropejskim systemie powiązań ekologicznych ECONET (bogate zasoby przyrodnicze i estetyczne, mało spotykane w Europie bogactwo fauny, flory i bioklimatu), także w obszarze funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski oraz postulowanego Zielonego Pierścienia Europy.

 • Położenie w zasięgu oddziaływania dużych portów morskich oraz aglomeracji Gdańska, Kaliningradu (Federacji Rosyjskiej), także ośrodka wojewódzkiego Olsztyna. Łatwy dostęp do potencjału naukowego, kulturowego i społeczno–gospodarczego oraz na wysokim poziomie usług.

 • Położenie w strefie nadmorskiej, o nagromadzonym bogactwie potencjałów (przyroda, krajobraz, bioklimat, zasoby wód mineralnych i termalnych).

 • Położenie w strefie przygranicznej. Istniejąca i nadal rozbudowywana infrastruktura graniczna, pozwala na rozwój współpracy transgranicznej i obsługę współpracy międzynarodowej.

 • Położenie w korytarzach regionalnych głównych szlaków komunikacyjnych drogowych, kolejowych i wodnych (o znaczeniu międzynarodowym i krajowym).



1.2. Podstawowe zasady i instrumenty wspierania rozwoju regionalnego. Możliwości finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych
W ramach polityki regionalnej rządu, a także polityki przedakcesyjnej Unii Europejskiej, uruchamiane są instrumenty wspomagania rozwoju lokalnego. Kontekst integracji z Unią Europejską będzie miał w tym przypadku duże znaczenie. Z punktu widzenia porządku prawnego, podstawę wspomagania stwarza „Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego” oraz dokumenty rządowe dotyczące planowania strategicznego.

Celem ogólnym polityki regionalnej w Unii Europejskiej jest dążenie do zmniejszania różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi rejonami państw członkowskich. Nadmierne różnice w poziomie życia i rozwoju gospodarczego mogą stanowić poważną barierę w procesach integracyjnych. Polityka regionalna oparta jest na zasadach partnerstwa i współfinansowania pomiędzy Unią a władzami centralnymi i regionalnymi danego państwa. W procesy realizacji bezpośrednio włącza się samorząd lokalny.

Zasada ta ma również odbicie w ustawodawstwie polskim. Dotyczy to przede wszystkim polityki regionalnej państwa. Zgodnie z ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, celami polityki regionalnej są m.in.:


 • pobudzanie wspólnot regionalnych i lokalnych do samodzielnego rozwiązywania problemów rozwojowych, przy wykorzystaniu zasobów lokalnych,

 • pobudzanie inwestycji oraz podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w regionach i jednostkach samorządu terytorialnego,

 • korygowanie różnic w poziomach rozwoju poszczególnych obszarów kraju i wyrównywanie szans obywateli państwa bez względu na miejsce zamieszkania.

Przygotowanie się od strony programowej, także instytucjonalno–organizacyjnej i finansowej do wykorzystania nowych możliwości uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego, skierowanego na pobudzanie rozwoju lokalnego, zarówno ze środków krajowych, jak też Unii Europejskiej, będzie stanowić szansę rozwoju obszaru Zalewu Wiślanego.

Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego określa przedmiotowo zadania, na jakie budżet państwa będzie udzielał dofinansowania. Należą do nich:



 1. Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (MSP), innowacje gospodarcze, transfer technologii.

 2. Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju.

 3. Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy (dotacje dla przedsiębiorstw).

 4. Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych.

 5. Przedsięwzięcia w zakresie edukacji, w tym edukacja dorosłych.

 6. Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego.

 7. Inwestycje poprawiające stan środowiska.

 8. Rozwój instytucji działających na rzecz pobudzania aktywności i wspomagania działań samorządowych wspólnot regionalnych i lokalnych.

 9. Studia i badania.

 10. Inne zadania wspierające rozwój regionalny.


1.3. Wnioski do strategii rozwoju obszaru Gmin Nadzalewowych wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko–Mazurskiego i Pomorskiego

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Problematyki rozwoju gmin obszaru województwa położonego na styku z Zalewem Wiślanym nie wyodrębnia.

Nie mniej, zarówno w części diagnostycznej, jak też strategicznej tego dokumentu, podstawowe problemy oraz zadania, warunkujące rozwój gmin tego obszaru są uwzględnione.

Istotne znaczenie ma podkreślenie znaczenia



Elbląga jako węzłowego ośrodka rozwoju obszaru Zalewu Wiślanego; rozwój portu Elbląg, dróg wodnych, turystyki oraz ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Elbląga.
Ważne znaczenie będą miały przyjęte w „Strategii...” działania zmierzające do:

 • stałej dbałości o tor wodny przez Zalew Wiślany i rozwój portu w Elblągu”,


Infrastruktura graniczna dostosowana

do potrzeb wymiany handlowej i turystyki

„Działające obecnie przejścia graniczne:



 • morskie – Elbląg, Frombork,

wymagają rozbudowy i modernizacji zwiększającej zakres ich działania.

Wykonanie projektowanej drogi ekspresowej relacji Elbląg – Grzechotki oraz przejścia granicznego w Grzechotkach daje szansę aktywizacji gospodarczej północno–zachodniej części województwa. Funkcję gospodarczą morskiego portu w Elblągu wzmocni rozbudowa morskiego przejścia granicznego wraz z budową terminalu dla odpraw statków handlowych. Rozwój lądowych i morskich przejść granicznych zapewni swobodny przepływ turystów.


Maksymalne i dynamiczne

wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu
Zrealizowanie tak zdefiniowanego celu operacyjnego wymaga szeregu następujących działań:

 • zwiększenia aktywności turystycznej rejonu Zalewu Wiślanego oraz jeziora Drużno,

 • utrzymanie sprawności i kompleksowego zagospodarowania osobliwości w skali europejskiej, jaką jest Kanał Elbląsko-Ostródzki z połączeniem do Jeziora Jeziorak wraz z przylegającymi terenami.

Nadrzędnym działaniem będzie stworzenie infrastruktury pożądanej dla rozwoju turystyki, tj.:

 • rozbudowa bazy noclegowej o zróżnicowanym standardzie, polegająca na zwiększeniu bazy noclegowej o najwyższym standardzie, budowie hoteli dwugwiazdkowych i kempingów oraz standaryzacji agroturystyki,

 • poprawa zagospodarowania i oznakowania tras turystycznych,

 • ujednolicenie znakowania dróg i identyfikowanych atrakcji turystycznych,

 • poprawa stanu technicznego dróg,

 • urządzanie ścieżek rowerowych,

 • urządzenie miejsc postoju i odpoczynku turystów przy drogach i trasach rowerowych,

 • kontynuacja i intensyfikacja prac nad utrzymaniem czystego i bezpiecznego środowiska przez:

  • stałą kontrolę i ocenę obiektów turystycznych i środowiska, likwidację pól namiotowych nie spełniających standardów,

  • poprawę infrastruktury nabrzeży.

Poprzez prace nad Zintegrowanym Zarządzaniem Obszarami Przybrzeżnymi Zalewu Wiślanego region warmińsko–mazurski wpisuje się w Program Bałtycki na Rzecz Ochrony Środowiska.
Strategia rozwoju województwa pomorskiego”

Problematyki obszaru Zalewu Wiślanego imiennie szerzej nie wyróżnia. Jednak w części strategicznej dokumentu zapisano cele i zadania dotyczące obszaru gmin nadzalewowych. A oto ważniejsze z nich przyporządkowane priorytetom i celom:



Unowocześnienie tradycyjnych sektorów gospodarki

 • Rewaloryzacja techniczna i gospodarcza obszarów wiejskich, szczególnie Żuław i Powiśla, w celu maksymalnego wykorzystania ich właściwości przyrodniczych do produkcji żywności.

 • Wspieranie hodowli ryb i rybactwa śródlądowego, zwłaszcza na obszarach małej aktywności gospodarczej.

 • Doprowadzenie do pełnego otwarcia polskich akwenów Zalewu Wiślanego dla żeglugi morskiej.

 • Wspieranie rybołówstwa dalekomorskiego, bałtyckiego i przybrzeżnego wobec wyzwań konkurencyjności, także w związku z przystąpieniem do UE.

Rozwój usług, transportu i turystyki

 • Wspieranie i rozwój instytucji oraz imprez kulturalnych rangi krajowej i międzynarodowej, zwłaszcza bałtyckiej.

 • Wspieranie rozwoju turystyki miejskiej i krajoznawczej, uwzględniając przede wszystkim wykorzystanie unikatowych krajowych i europejskich walorów Ziemi Pomorskiej, w tym atrakcyjności Żuław Wiślanych i Mierzei Wiślanej.

 • Poszerzenie funkcji turystycznych małych portów. Rozwój marin, przybrzeżnej żeglugi pasażerskiej i śródlądowej oraz innych form turystyki morskiej.

 • Popieranie inicjatyw samorządowych i prywatnych zmierzających do przedłużenia sezonu, w szczególności poprzez budowę parków wodnych, rozwój usług leczniczych i sanatoryjnych oraz rozwój całorocznej bazy hotelowej.

 • Wspieranie rozwoju agroturystyki, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych.

 • Kształcenie kadr dla turystyki i agroturystyki, z uwzględnieniem edukacji ekologicznej.

 • Stworzenie sieci tras dla turystyki rowerowej.

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej

 • Kreowanie atrakcyjnych przybrzeżnych stref miejskich (tzw. waterfrontów).

Wsparcie i stopniowe przekształcanie słabych strukturalnie obszarów wiejskich

 • Tworzenie pozarolniczych źródeł utrzymania na wsi i w małych miastach.

 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej

 • Modernizacja i podniesienie znaczenia dróg krajowych numer 6, 7, 22.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej

 • Wspieranie modernizacji i rozbudowy infrastruktury małych portów.

Wspieranie różnorodności kulturowej regionu

 • Pielęgnowanie walorów krajobrazów historycznych regionu m.in. Żuław, Powiśla i strefy przymorskiej.

Zwiększanie roli i znaczenia województwa pomorskiego w Regionie Morza Bałtyckiego

 • Aktywne uczestnictwo w pracach Euroregionu Bałtyk i Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego.

 • Wspieranie przedsięwzięć rozwijających wielopłaszyznową i wielopodmiotową współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego (np. VASAB 2010, HELCOM, Ars Baltica, Social Hansa, Baltic 21, Związek Miast Bałtyckich).

 • Dążenie do uzyskania członkostwa w Komitecie Bałtyckim Konferencji Peryferyjnych Regionów Morskich.

 • Tworzenie warunków do efektywnego wykorzystania funduszy pomocowych finansujących współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego (np. INTERREG).



Natomiast w cz. II Strategii – Pomorski Region Funkcjonalny, Studium Strategiczne” wyodrębnia problem integracji zagospodarowania Zalewu Wiślanego.

Autorzy Strategii, powołując się na studia diagnostyczno – koncepcyjne, określają obszar funkcjonalny Zalewu Wiślanego jako „Ekoregion Zalewu Wiślanego” (EZW), przyjmując następujące uzasadnienie:



 1. „Proces integracji Polski z Europą będzie stwarzał coraz korzystniejsze uwarunkowania zewnętrzne rozwoju, pobudzanie zainteresowania krajów Europy zachodniej unikalnymi walorami rekreacyjnymi Zalewu Wiślanego. Popyt na usługi rekreacyjne będzie głównym źródłem rozwoju gospodarczego tego obszaru”.

Do podstawowych warunków uruchomienia tego procesu należy zaliczyć:

 • dogodne powiązania komunikacyjne EZW z Europą Zachodnią,

 • wysoki standard ekologiczny całego regionu związanego przyrodniczo i funkcjonalnie z Zalewem Wiślanym i jego wykorzystanie w europejskim i krajowym systemie ekologicznym.

Perspektywa rozwoju tego obszaru zaproponowana w „Strategii Województwa Pomorskiego” ma charakter „Wizji” – z możliwością realizacji w bliższej, nieokreślonej perspektywie czasowej.

Świadomość takiej szansy, nakazuje jednak podejmowanie takich działań i zadań, które wpływałyby na rozwój gospodarczy i ekonomiczny, nie naruszając podstawowych wartości obszaru.


2. Synteza diagnozy
2.1. Położenie. Ogólna charakterystyka obszaru

Obszar objęty opracowaniem „Strategia...” obejmuje polską część zbiornika wodnego Zalew Wiślany oraz miasta i gminy położone nad Zalewem. Powierzchnia obszaru wynosi 1.534 km2. Obszar zamieszkuje ogółem 206,3 tys. ludności.

Z miast największą powierzchnię zajmują: Krynica Morska – 10 204 ha, Elbląg – 7 952 ha, natomiast najmniejszą powierzchnię zajmuje Tolkmicko – 228 ha.

Średnia powierzchnia gmin wiejskich wynosi 18 956 ha, przy czym największą jest gmina Braniewo – 30 693 ha, a najmniejszą gmina Sztutowo – 10 749 ha.

Obszar opracowania stanowi jedyny w swoim rodzaju kompleks przyrodniczo-krajobrazowy, o wybitnych zasobach przyrodniczych w skali europejskiej, bardzo wrażliwy na antropopresję.

W opracowaniach eksperckich, dokumentach planowania strategicznego uznawany jest za atrakcyjny strategiczny obszar „Ekoregion Zalewu Wiślanego” w jednoczącej się Europie Bałtyckiej.

Dla potrzeb tego dokumentu przyjęto nazwę roboczą „obszar gmin nadzalewowych (Zalewu Wiślanego).

Obszar ten jest niejednorodny. Wyraźnie wyróżniają się zróżnicowania przestrzenne. Tereny względnie jednorodne można podzielić na następujące jednostki:



 • akwen Zalewu Wiślanego,

 • Mierzeja Wiślana,

 • Żuławy Wiślane,

 • Wzniesienie Elbląskie,

 • obszar północno – wschodni (braniewski).

Głównym bogactwem tego obszaru są zasoby krajoznawcze, na które składają się:

 • zasoby przyrodnicze,

 • zasoby krajobrazowe,

 • zasoby kulturowe.
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość