Strona główna

Streszczenia Przeglądu Górniczego nr 5/2011 BaicI.,Witkowska-Kita B


Pobieranie 25.89 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.89 Kb.
Streszczenia Przeglądu Górniczego nr 5/2011
BaicI .,Witkowska-Kita B.

Wkład Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego Oddziału Zamiejscowego IMBiGS w racjonalizację gospodarki odpadami, w tym odpadami wydobywczymi w Polsce

Przegląd Górniczy 2011 nr 5 str. 3-5

Problematyka odpadów wymaga kompleksowego podejścia w myśl zasad zrównoważonego rozwoju i eliminacji strat w gospodarce w trakcie całego procesu produkcyjno- konsumpcyjnego, od etapu pozyskania surowców, poprzez przetwarzanie i produkcję wyrobów, sferę konsumpcji i ponownego odzysku lub unieszkodliwiania zużytych materiałów. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego już w latach 90. ubiegłego stulecia włączył się aktywnie w działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową związaną z szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Jednak największy rozwój w tej dziedzinie gospodarki rozpoczął się w 2002 roku Było to spowodowane włączeniem w struktury IMBiGS – Instytutu Gospodarki Odpadami w Katowicach i utworzeniem w jego miejsce Centrum Gospodarki Odpadami Oddziału Zamiejscowy IMBiGS – CGO (obecnie Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego).
Góralczyk S.,Olszewski M.

Europejska innowacyjna polityka dotycząca surowców mineralnych Propozycje nowych obszarów badawczych

Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy Komisja Europejska opublikowała szereg dokumentów nawiązujących bądź bezpośrednio, bądź pośrednio do priorytetów zawartych w Inicjatywie, które określają całokształt warunków funkcjonowania sektora surowców mineralnych w Polsce i Europie. W dniu 04.03.2010 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię Europa 2020 zmierzającą do wyjścia z kryzysu i mającą przygotować europejską gospodarkę na wyzwania następnego dziesięciolecia. Komisja określiła trzy najważniejsze czynniki wzrostu, których realizację zapewnią konkretne działania na szczeblu unijnym i krajowym:

– inteligentny wzrost (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego),

– zrównoważony wzrost (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności), – wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem). Ustalono pięć celów, które określają, gdzie UE powinna się znaleźć przed 2020 r., które posłużą do oceny postępów w realizacji strategii. Dwa z nich bezpośrednio wpływają na politykę surowcową UE:

– przeznaczenie na inwestycje w badania i rozwój 3 % PKB Unii;

– określenie celów „20/20/20” w zakresie klimatu i energii.

Kolejnym istotnym dokumentem był Komunikat KE wydany na początku października 2010 r. zatytułowany „Projekt przewodni strategii Europa 2020 – Unia innowacji”. W jego streszczeniu można przeczytać, iż w warunkach ograniczonych publicznych środków budżetowych, zasad niczych zmian demograficznych i rosnącej światowej konkurencji, konkurencyjność Europy, możliwości stworzenia milionów nowych miejsc pracy w miejsce tych utraconych w wyniku kryzysu oraz nasz przyszły poziom życia w ogóle zależą od unijnych zdolności do sprzyjania innowacjom w zakresie produktów i usług oraz procesów i modeli biznesowych i społecznych.

UKD: 622.333’17-049.7:622.7.097-026.4:628.471-043.86:622.333-027.332:62-043.86Góralczyk S., Baic I.

Diagnoza stanu obecnego rozwoju technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego.

Przegląd Górniczy 2011 nr 5 str. 10-13Słowa kluczowe: odpady z górnictwa węgla kamiennego, technologie przetwarzania odpadów, foresight

W artykule przedstawiono diagnozę stanu obecnego rozwoju technologii gospodarczego wykorzystania odpadów z górnictwa węgla kamiennego, określono kryteria oceny innowacyjności stosowanych obecnie rozwiązań technologicznych oraz analizę SWOT na poziomie instytucjonalnym i technologicznym.


UKD: 622.7.097:622.333’17-044.3:001.894-044.3:628.477-044.3

BaicI.,Witkowska-Kita B.,Lutyński A.,Kozioł W.,Blaschke W. Piotrowski Z.

Ocena innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego – metoda Delphi

Przegląd Górniczy 2011 nr 5 str. 14-17Słowa kluczowe: odpady wydobywcze z górnictwa węgla kamiennego, metoda Delphi
UKD: 622.333’17:62-043.86:005.82-026.48:001.895

Baic I.,Witkowska-Kita B.,Lutyński A.,Blaschke W., Kozioł., Piotrowski Z.

Ocena wpływu wybranych czynników na rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego – metoda krzyżowej analizy wpływów

Przegląd Górniczy 2011 nr 5 str. 18-24Słowa kluczowe: odpady wydobywcze z górnictwa węgla kamiennego, metoda krzyżowej analizy wpływów

W artykule przedstawiono wyniki krzyżowej analizy wpływu wybranych czynników na rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego. Procedura krzyżowej analizy wpływów została wsparta oprogramowaniem MICMAC, co pozwoliło na wyłonienie zbiorów czynników o największej sile zwrotnych oddziaływań. Łącznie analizowano sześć zestawów macierzy, w tym pięć macierzy z grup technologicznych i jedna macierz horyzontalna reprezentująca czynniki celów strategicznych.

UKD: 622.7.097:622.333’17-044.3:001.895-044.3:628.477-044.3

Piotrowski Z.,Kozioł W.,Pomykała R..,Witkowska-Kita B.,Baic I.,Lutyński A.,Machniak Ł., Blaschke W.

Ocena innowacyjności technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego – metoda AHP1

Przegląd Górniczy 2011 nr 5 str. 25-31Słowa kluczowe: odpady górnicze, innowacyjność, technologie zagospodarowania odpadów

W referacie przedstawiono sposób eksperckiej oceny innowacyjności wytypowanych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego metodą analizy hierarchicznej problemu (AHP). Metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) jest jedną z wielokryterialnych metod hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych. Umożliwia ona dekompozycję złożonego problemu decyzyjnego oraz utworzenie rankingu finalnego dla skończonego zbioru wariantów. W referacie zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy hierarchicznej problemów przeprowadzonej w ramach projektu Foresight OGWK w odniesieniu do kryteriów ogólnych parami ze względu na innowacyjność technologii, kryteriów szczegółowych (subkryteriów) parami oraz zdefiniowanych technologii względem kryteriów szczegółowych.

UKD: 622.333(438):622.7:622’17:622.799-044.3

Sobko W.,Baic I.

Inwentaryzacja i identyfikacja ilościowa depozytów mułów węglowych

Przegląd Górniczy 2011 nr 5 str. 32-35Słowa kluczowe: górnictwo węglowe, węgiel kamienny, przeróbka węgla kamiennego, muły węglowe, odpady pogórnicze

Działalność górnictwa węgla kamiennego jest nierozerwalnie związana z wytwarzaniem odpadów. Do nich należą również muły węglowe zdeponowane w środowisku. Dzisiejszy stan wiedzy z dziedziny górnictwa, a ściślej z jej działu jakim jest przeróbka kopalin stałych umożliwia uzyskanie z depozytów mułów węglowych cennego paliwa energetycznego. W artykule omówiono wyniki prac związanych z inwentaryzacją i identyfikacją depozytów mułów węglowych [1].


UKD: 622.333’17:622.7.097-021.4:622.766-021.4

Blaschke W., Baic I., Szafarczyk J.

Prognozowanie parametrów jakościowych odpadów powstających podczas grawitacyjnego wzbogacania węgli kamiennych

Przegląd Górniczy 2011 nr 5 str. 36-40Słowa kluczowe:węgiel kamienny, wzbogacanie, jakość odpadów

W artykule zasygnalizowano problem przewidywania parametrów jakościowych odpadów wydzielanych w trakcie wzbogacania węgli kamiennych. Odpady są źródłem surowców skalnych powszechnie wykorzystywanych w różnych gałęziach gospodarki. Jakość odpadów ma znaczenie dla poszczególnych ich użytkowników. W obecnych warunkach przemysłowych nie prognozuje się zawartości poszczególnych składników trafiających do odpadów. Ogranicza to możliwości ich oferowania poszczególnym zainteresowanym. Autorzy stwierdzają możliwość opracowania metody prognozowania określonych parametrów jakościowych odpadów.


UKD: 622.74-021.4:622’17-021.4:622.333:622.751-021.4:622.7.097

Blaschke W., Róg L., Ostatkiewicz A.

Jakość produktów odpadowych wydzielanych w procesach wzbogacania energetycznego węgla kamiennego

Przegląd Górniczy 2011 nr 5 str. 42-46Słowa kluczowe: badanie jakości odpadów węglowych, przeróbka węgla kamiennego, kontrole produktów odpadowych węgla energetycznego

W procesach wzbogacania surowego węgla wydzielane są produkty zwane odpadami. Mogą one być produktami handlowymi. Zależy to od ich właściwości fizykochemicznych. W artykule omówiono miejsca wydzielania produktów odpadowych w procesach przeróbki węgla kamiennego. Na przykładzie węgla energetycznego typu 32 pokazano rezultaty kompleksowego badania składników jakościowych we frakcjach gęstościowych. Zakładając, że produkty odpadowe wydzielane będą przy gęstościach 2,0 lub 1,6 g/cm3, wyznaczono parametry jakościowe takich produktów. Pokazano, że istnieje możliwość, na podstawie badań laboratoryjnych, analizowania teoretycznych parametrów jakościowych produktów odpadowych. badanie jakości odpadów węglowych, przeróbka wegla kamiennego, kontrole produktów odpadowych węgla energetycznego

UKD: 622.333’17-044.3:622.75/.77-021,4:622.7.097-021.4:622’17-047.72

Blaschke W., Baic I., Grudziński Z.

Wstępne badania nad możliwością przewidywania parametrów jakościowych odpadów powstających w procesach wzbogacania węgli kamiennych

Przegląd Górniczy 2011 nr 5 str. 47-50Słowa kluczowe: produkty odpadowe przy wzbogaceniu kopalin, prognoza jakości odpadów węgla kamiennego

W artykule przedstawiono metodę przewidywania parametrów jakościowych produktów odpadowych w zależności od wskaźników dokładności wzbogacania. Wskaźnikiem tym jest rozproszenie prawdopodobne. Przyjmując założenie, że poszczególne ziarna urobku węglowego rozkładają się wg rozkładu normalnego (Gaussa) można obliczyć, ile ziarn o danej gęstości trafi do jednego lub drugiego produktu wzbogacania. Całkowa krzywa Gaussa jest traktowana jako krzywa rozdziału. Jej rzędne pokazują prawdopodobieństwo trafienia ziarn, o określonej gęstości, do produktów odpadowych. W wyniku przeprowadzonych obliczeń pokazano, jak znacznie zmieniają się parametry jakościowe produktów odpadowych w miarę pogarszania się dokładności wzbogacania.


UKD: 544.01:552.333.5:553.532:622.353.2:551.593.63-043.2

Góralczyk S.,Filipczyk M.

Problematyka identyfikacji zjawiska zgorzeli słonecznej skał bazaltowych

Przegląd Górniczy 2011 nr 5 str. 51-56Słowa kluczowe: zgorzel słoneczna, bazaltowa, kruszywa bazaltowe, przemiany fazowe.

W artykule przedstawiono zarys problematyki związanej ze zjawiskiem zgorzeli słonecznej skał bazaltowych jako efekt dotychczasowych badań prowadzonych nad tym zjawiskiem w Zakładzie Górnictwa Skalnego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Tematykę podjęto zarówno pod kątem opracowania szybkiej metody identyfikacji zgorzeli w kruszywach bazaltowych, jak również od strony badawczej, rozpoznania i ustalenia genezy samego zjawiska zgorzeli słonecznej. Praca ma charakter przeglądowy.

UKD: 620.92(44):574.3-049.7(44):502.17(44)

Witkowska-Kita B.,Karuga S.

Biomasa źródłem energii w Europie

Przegląd Górniczy 2011 nr 5 str. 57-64Słowa kluczowe:odnawialne źródła energii, biomasa, energetyka

Zapotrzebowanie na energię rośnie wraz z rozwojem cywilizacji, podczas gdy tradycyjne paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa lub gaz ziemny stopniowo się wyczerpują. Temu zjawisku towarzyszy wzrost zanieczyszczenia środowiska. W związku z tym nastąpiło znaczne zainteresowanie wykorzystaniem „energii odnawialnej”. W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące ilości biomasy wytwarzanej w krajach Unii Europejskiej, jak również dotyczące jej ilości wykorzystywanej do celów energetycznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość