Strona główna

Streszczenia ukd 622. 333(438. 142): 622. 012. 22(438. 142): 622. 031. 2: 622. 273. 23: 622. 285


Pobieranie 35.58 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar35.58 Kb.
STRESZCZENIA

UKD 622.333(438.142):622.012.22(438.142):622.031.2: 622.273.23:622.285


Stopa Z., Chmielewski J., Kozek B.

Koncentracja wydobycia w ścianach o wysokości poniżej 2,0 m na przykładzie eksploatacji pokładu 385/2 w kopalni „Bogdanka”.

Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 1÷8, 6 rys., 4 tabl., bibliogr. 7 poz.Górnictwo podziemne. Węgiel kamienny. Lubelskie Zagłębie węglowe. Eksploatacja cienkich pokładów. koncentracja wydobycia.

Scharakteryzowano warunki geologiczno-górnicze oraz dwa kombajnowe kompleksy ścianowe pracujące w kopalni „Bogdanka” przy wybieraniu pokładu 385/2, którego miąższość w rejonie eksploatacji wynosi od 1,6 m do 2,0 m. Pokład ten eksploatowany jest w polu V od 1997 r., gdzie obecnie uruchomiona została kolejna szósta ściana oraz w polu IV, w którym pierwsza ściana uruchomiona w grudniu 2005 r., pracowała do stycznia 2007 r. Obydwa kompleksy ścianowe wyposażone są w obudowy zmechanizowane Glinik oraz kombajny ścianowe

firmy Joy. W artykule przedstawiono uzyskiwane wyniki produkcyjne, które w polu V dochodzą do 10 000 Mg na dobę urobku węglowego, a w pierwszej ścianie w polu IV były jeszcze wyższe. W marcu 2006 r. ściana ta uzyskała miesięczny postęp 407 m, a średnie wydobycie dobowe w tym miesiącu wyniosło około 15 000 Mg urobku węglowego

UKD 622.831.325: 519.6: 622.867: 622.273: 622.272.632


Konopko W.

Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji złoża w górotworze skłonnym do tąpań.

Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 8÷13, 3 rys., bibliogr. 15 poz.Bezpieczeństwo Pracy. Zagrożenia tąpaniami. Metodyka eksploatacji podziemnej.

Omówiono niezbędny zakres badań i działań techniczno-organizacyjnych, których spełnienie przy projektowaniu i realizacji robót górniczych może zapewnić bezpieczeństwo pracy pomimo wysokiego stanu zagrożenia tąpaniami obiektywnie istniejącego w danych warunkach geologiczno-górniczych w wyodrębnionej parceli obszaru górniczego. Podano algorytm działań w tym zakresie.

UKD 550.348.4: 550.34.034(438.23): 622.333(438.23): 622.831.32:553.94(438.23)
Stec K.

Aktywność sejsmiczna Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – 30 lat ciągłej obserwacji przez Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną.

Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 14÷22, 9 rys. 1 tabl., bibliogr. 41 poz.Górnośląskie Zagłębie Węglowe. Aktywność sejsmiczna. Eksploatacja górnicza. Parametry sejsmologiczne. Obserwacje sejsmiczne. Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna.

W artykule przedstawiono charakterystykę aktywności sejsmicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) indukowanej działalnością górniczą kopalń, opartą na systematycznej obserwacji prowadzonej przez Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną Głównego Instytutu Górnictwa. Na podstawie rejestrowanych sejsmogramów w sposób ciągły opracowywany jest bank danych zawierający podstawowe parametry sejsmologiczne wstrząsów górotworu o energii sejsmicznej E ≥ 105 J, takie jak: data i czas wystąpienia zjawiska, energia wstrząsu, magnituda, nazwa kopalni, współrzędne epicentrum. Dane z banku danych z lat 1974÷2006, który liczy 65 165 wstrząsów,

wykorzystywane są do badań związanych z szeroko pojętą analizą stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach oraz oceną dynamicznych oddziaływań drgań wywoływanych wstrząsami na powierzchniowe środowisko naturalne w GZW. Poziom intensywności zjawisk sejsmicznych, które występują w kilku rejonach (niecka bytomska, siodło główne, niecka kazimierzowska, niecka główna oraz niecka jejkowicka i sfałdowania Jastrzębia) jest bardzo zróżnicowany, od wstrząsów niewyczuwalnych przez ludzi, do silnych o charakterze słabych

trzęsień Ziemi.

UKD 622.012.22: 622.451: 622.453: 622.44: 621.63.001.5
Kolarczyk M., Pach G., Oleksy M.

Szczególny przypadek doboru spiętrzeń dwóch wentylatorów głównych w obliczeniach wymuszonego rozpływu powietrza w kopalni.

Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 22÷28, 6 rys., 4 tabl., bibliogr. 15 poz.Kopalniana sieć wnetylacyjna. Wentylatory główne. Dobór spiętrzeń wentylatora. Kopalnie podziemne.

W obliczeniach wymuszonego rozpływu powietrza w projektowanej lub w istniejącej kopalnianej sieci wentylacyjnej (tzw. regulacja sieci) między innymi wyznacza się potrzebne spiętrzenia wentylatorów głównych oraz parametry regulatorów rozpływu. W sieciach pasywnych bez prądów zależnych i z tymi prądami zagadnienie to zostało już opracowane. Między innymi dąży się do minimalizacji mocy wentylatorów głównych. W sieciach z prądami zależnymi, występującymi w strefie zużytej pomiędzy podsieciami wentylatorów głównych, nie można stosować znanych metod – występuje konieczność opracowania nowego sposobu przeprowadzania obliczeń. W artykule przedstawiono najprostszy przypadek doboru spiętrzeń dwóch wentylatorów głównych, gdzie oprócz wyznaczania drogi szczególnej, na przykład najtrudniejszej, występuje konieczność rozdziału powietrza do tych wentylatorów i minimalizacji ich mocy. Przypadki bardziej złożone wymagają stosowania bardziej szczegółowej optymalizacji.

UKD 519.272: 550.34.034: 550.344.5„313”: 551.242.1: 550.34.06„ 313”: 622.831.322
Bańka P., Jaworski A.

Odtwarzanie i prognozowanie parametrów drgań gruntu wywołanych wstrząsami górotworu.

Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 29÷37, 5 rys., 3 tabl., bibliogr. 7 poz.Wstrząsy górotworu. Przyspieszenia drgań gruntu. Modele regresji. Energia wstrząsów. Sieci sesjmologiczne. Roboty górnicze.

W artykule omówiono problemy związane z odtwarzaniem i prognozowaniem pól maksymalnych amplitud składowych poziomych przyspieszeń drgań gruntu wywoływanych silnymi wstrząsami górotworu. Przedstawiono sposoby wykorzystania danych empirycznych, uzyskiwanych z rozbudowywanych sieci powierzchniowych stanowisk obserwacyjnych, do tworzenia modeli regresji wiążących energie wstrząsów i ich odległości epicentralne z parametrami drgań gruntu. Dla wybranego, silnie zagrożonego sejsmicznie rejonu eksploatacji,

odtworzono rozkłady maksymalnych przyspieszeń drgań gruntu generowanych najsilniejszymi wstrząsami. Przeanalizowano błędy wykonanych oszacowań. Wyznaczone równanie regresji zastosowano również do prognozy maksymalnych przyspieszeń drgań gruntu, jakie mogą być wywołane wstrząsami towarzyszącymi projektowanym robotom górniczym.

UKD 662.642: 621.311.22/.23(438). „ 312” + „ 313”: 620.92(438):502.5


Kasztelewicz Z.

Stan przygotowania polskich elektrowni opalanych węglem brunatnym do wzrastających wymagań ochrony środowiska.

Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 37÷50, 6 rys., 9 tabl., bibliogr. 5 poz.Elektrownie opalane węglem brunatnym. Ochrona środowiska. Węgiel brunatny.

W artykule przedstawiono polskie elektrownie pracujące na węglu brunatnym. Opisano kalendarium powstania, dotychczasowe dokonania modernizacyjne w zakresie poprawy ich sprawności technicznej, jak też w polu ochrony środowiska. Omówiono zamierzenia inwestycyjne w poszczególnych elektrowniach.

UKD 662.642.003.13: 338.52: 338.834.2: 621.311.22/ .23(438): 658.8.031:658.8.036.5
Jurdziak L.

Cena węgla brunatnego jako cena transferowa – Aspekt ekonomiczny.

Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 51÷56, 3 rys., bibliogr. 12 poz.Węgiel brunatny. Elektrownie opalane węglem brunatnym. Ceny transferowe.

W pracy zwrócono uwagę na istnienie więzów ekonomicznych pomiędzy kopalnią a elektrownią, wynikających z ich funkcjonowania w bilateralnym monopolu. Zastosowanie optymalizacji kopalń odkrywkowych pozwala, poprzez wybór optymalnego wyrobiska docelowego dla różnych cen węgla, na maksymalizację łącznego zysku w długim okresie. Zysk ten będzie stały niezależnie od przyjętej ceny węgla nawet, jeśli cena transferowa będzie różnić się od ceny optymalnej wyznaczającej to wyrobisko. Zaproponowano zastosowanie teorii gier do

analizy sytuacji negocjacyjnej oraz wykorzystanie schematu arbitrażowego Nasha do wyznaczania cen transferowych węgla. Wpływ wyboru ceny węgla na podział zysku pomiędzy obie strony w obszarze krzywych kontraktu (pomiędzy cenami wyznaczającymi progi rentowności kopalni i elektrowni dla każdego z wygenerowanych wyrobisk) zademonstrowano na wykresie podziału zysku z wykorzystaniem poziomic cen węgla. Umożliwiają one zbadanie sprzeczności racjonalności grupowej i indywidualnej oraz określenie zachęty kopalni do oportunizmu (wyborze wyrobiska maksymalizującego zysk kopalni). Zachęta do oportunizmu maleje wraz ze wzrostem ceny węgla, co powinno skłaniać elektrownię do ustępstw cenowych. Brak kooperacji i walka o cenę węgla może prowadzić do realizacji wariantu suboptymalnego w sensie Pareto – eksploatacji mniejszego wyrobiska niż optymalne dla całego układu, dlatego jedynie integracja pionowa obu podmiotów może zagwarantować maksymalizację łącznego zysku.

UKD 662.642.003.4: 338.834.2: 338.52: 621.311.22/ .23(438): 658.8.036.5


Jurdziak L.

Cena węgla brunatnego jako cena transferowa. Aspekt prawny – sposób ustalania cen.

Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 57÷63, 5 rys., bibliogr. 14 poz.Węgiel brunatny. Elektrownie opalane węglem brunatnym. Ceny transferowe.

W artykule opisano różne sposoby „rynkowego” ustalania cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, przewidziane przez ustawodawcę w celu wyznaczenia dochodów podatników. Metody te (m.in. porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odprzedaży, metoda rozsądnej marży/„koszt plus”), omówiono pod kątem ich przydatności do wyznaczenia ceny węgla brunatnego. Specyfika bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni powoduje, że z proponowanych metod wyznaczania cen transferowych jedynie zasada podziału zysku (jedna z metod zysku transakcyjnego obejmująca również metodę marży transakcyjnej netto) wydaje się odpowiednia do tego celu i to zarówno jako analiza rezydualna, jak i analiza udziału. Omówiono przepisy dotyczące zawierania „Uprzednich porozumień cenowych” i wskazano na potencjalną przydatność związanych z nimi procedur i zasad postępowania przy prowadzeniu negocjacji cen węgla. Podkreślono specyfikę ustalania sprawiedliwej ceny węgla brunatnego, pozostawiając omówienie aspektu ekonomicznego tego zagadnienia na później.

UKD 519.68: 622.236.24.001.57: 622.261.2: 622.232.8.004.13: 622.012.12.22
Dolipski M., Cheluszka., P., Sobota P.

Kryteria doboru głowic urabiających dla energooszczędnych kombajnów chodnikowych.

Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 64÷70, 11 rys.Energooszczędność. Kombajny chodnikowe. Kopalnie podziemne. Głowice urabiające. Modele matematyczne.

W artykule omówiono problematykę doboru głowic urabiających kombajnu chodnikowego do określonych warunków geologiczno-górniczych. Ponieważ układ urabiania kombajnu chodnikowego jest obiektem dynamicznym, podlegającym działaniu silnych wymuszeń drgań generowanych procesem urabiania skały, dobór stereometrii głowic urabiających realizowany powinien być z wykorzystaniem

procedury studium dynamiki. Podstawą oceny przydatności głowic o określonej stereometrii do danych warunków eksploatacyjnych, w oparciu o sformułowane kryteria, jest symulacja komputerowa procesu urabiania, w której wykorzystane są zweryfikowane doświadczalnie modele matematyczne układu urabiania kombajnu chodnikowego.

UKD 622.271(438.312) «313»: 622.28(438.312): 622.366.1(438.312): 502.5: 622.882.2


Haładus A., Kulma R.

Skutki hydrogeologiczne proponowanych sposobów likwidacji wyrobiska poeksploatacyjnego siarki Piaseczno koło Tarnobrzega.

Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 71÷81, 5 rys., 2 tabl., bibliogr. 9 poz.Likwidacja kopalń odkrywkowych. Obliczenia prognostyczne.

Spośród licznych działań kończących wydobycie siarki ze złoża w rejonie Tarnobrzega, sposób przeprowadzenia likwidacji wyrobiska pogórniczego w Piasecznie stał się głównym problemem technologicznym wymagającym rozwiązania. Przesądzone zostało utworzenie zbiornika wodnego w miejsce wyrobiska pogórniczego. Czynnikiem decydującym o jakości wody w przyszłym zbiorniku rekreacyjnym jest ograniczenie dopływu zanieczyszczonych wód podziemnych z piętra neogeńskiego. Długoterminowe prognozy stanów wód podziemnych w piętrach holoceńskim i neogeńskim oraz wielkości dopływów do zbiornika zostały oparte na wynikach badań wykonanych na modelu

hydrogeologicznym Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Przyjęte założenia zakładają napełnienie zbiornika do wysokości 146,0 m n.p.m. oraz wykonanie systemu melioracyjnego (pięciu rowów sieci podstawowej) na terenach otaczających. Spośród możliwych działań osłonowych w otoczeniu wyrobiska rozpatrzono możliwość izolacji wychodni serii chemicznej na skarpach lub wykonanie pionowej przegrody przeciwfiltracyjnej.

UKD 622.007.2(438): 378.662.2(079.5)(438: 311.213.3: 323.3(079.5): 371.8/055.1(079.5)


Gadowska K., Martyka J.

Prestiż dozoru a decyzja o pracy w zakładzie górniczym.

Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 82÷89, 4 tabl., bibliogr. 3 poz.Studenci. Dozór górniczy. Prestiż zawodu. Ankiety sondażowe. Uczelnie górnicze.

Artykuł poświęcony jest prestiżowi społecznemu przypisywanemu dozorowi górniczemu w kontekście deklaracji studentów ostatniego roku wydziału górniczego co do podejmowania pracy na tych stanowiskach. Prezentowane w nim dane empiryczne pochodzą z sondażu socjologicznego przeprowadzonego wśród studentów dwóch uczelni kształcących przyszłe kadry górnicze – Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


Informacje :

IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych (konf. nauk.-techn.). Prz. Gór. 2007, T.63, nr 7-8, s. 90.

IX Konferencja Górnicze Dziedzictwo Kulturowe i Rewitalizacja Terenów Poprzemysłowych (ZG - SITG). Prz. Gór. 2007, T. 63, nr 7-8, s. 91.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość