Studia podyplomowe „ichtiologia I akwakultura”Pobieranie 46.77 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar46.77 Kb.
Studia podyplomowe „ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA”

Cel studiów
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich, pracujących (lub przygotowujących się do podjęcia pracy) w Polskim Związku Wędkarskim, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w organizacjach rządowych i samorządowych zajmujących się problematyką rybacką.
Rodzaj i czas trwania studiów
Studia dwusemestralne w systemie niestacjonarnym (zajęcia raz w miesiącu, w soboty i niedziele).

W całym okresie studiów odbędzie się 10 zjazdów dydaktycznych i dodatkowo jeden zjazd przeznaczony na obronę pracy dyplomowej.

Łączna ilość godzin dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów wyniesie 160 godzin.
Przewidywana liczba uczestników - 20 osób

Planowany termin rozpoczęcia zajęć październik 2013 r.


Zasady rekrutacji
Kryterium rekrutacji jest kolejność zgłoszeń do 25 września 2013 roku.
Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia;

  • kwestionariusz osobowy;

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

  • dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisane na odwrocie),

  • kserokopia dowodu osobistego – strony 1, 2, 3 i 6 jeśli wydany przed 01.01 2001 r. lub strony 1 i 2 nowego dowodu.

  • wniesiona opłata za studia - opłata za każdy semestr wynosi 1700 zł


Zasady ukończenia studiów
Zaliczenie przedmiotów objętych tokiem nauczania oraz obrona pracy dyplomowej.
Kierownik Studiów: dr hab. Małgorzata Woźniak, prof. UWM

malgorzata.wozniak@uwm.edu.pl, tel. (089) 524 5125,

Sekretarz Studiów: Krystyna Dąbrowska krysia@uwm.edu.pl, tel. (089) 524 5605Program kształcenia

Studia Podyplomowe „Ichtiologia i akwakultura”


Lp.

Przedmiot

Treści kształcenia

1

WYBRANE ZAGADNIENIA Z BIOLOGII RYB


biomanipulacja, znakowanie ryb, badania telemetryczne w ichtiologii, szacowanie liczebności populacji


2

ROZRÓD RYB Z PODSTAWAMI ENDOKRYNOLOGIImanipulacja płcią, stymulacja dojrzewania płciowego, przechowywanie gamet (krótko- i długoterminowe), ocena jakości gamet, wpływ środowiska na rozród ryb

3

OCHRONA I RESTYTUCJA ICHTIOFAUNY


ryby chronione, programy restytucyjne w Polsce


4

MONITORING ICHTIOFAUNYmonitoring ichtiofauny w ramach Dyrektywy Unijnej

5

PASZOZNAWSTWOpasze jednorodne, pasze formowane, produkcja pasz, metody oceny pasz

6

ŻYWIENIE RYBzasady racjonalnego żywienia, receptury pasz, choroby wywołane niewłaściwym żywieniem

7

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KARPIA


podstawy chowu i hodowli karpia w stawach ziemnych (kategorie stawów, obsady ryb, nawożenie, żywienie, uprawa stawów, zabiegi profilaktyczne i podnoszące kulturę stawów, chów ryb w polikulturach

8

TECHNOLOGIA PRODUKCJI RYB ŁOSOSIOWATYCHwymogi środowiskowe pstrągów,.zarys metod chowu i hodowli pstrąga tęczowego (stawy betonowe i ziemne, obsady ryb, przepływy, rozród, żywienie)

9

TECHNOLOGIA PRODUKCJI JESIOTRÓWróżnorodność ryb jesiotrowatych – stanowisko systematyczne, biologia gatunku i występowanie ryb jesiotrowatych, wybrane metody produkcji ryb jesiotrowatych, zastosowanie metod genetycznych w nowoczesnej hodowli ryb jesiotrowatych
10

TECHNOLOGIA PRODUKCJI WĘGORZAstanowisko systematyczne, biologia gatunku, występowanie, wybrane metody produkcji11

TECHNOLOGIA PRODUKCJI RYB ATRAKCYJNYCH WĘDKARSKO

technologia produkcji materiału zarybieniowego podstawowych gatunków ryb atrakcyjnych wędkarsko: sandacza, szczupaka, suma, lina, karpia, bolenia i innych


12

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHORÓB RYB i RAKÓWnowe jednostki chorobowe ryb, choroby zakaźne zwierząt akwakultury podlegające obowiązkowi zwalczania, infekcje wirusowe, grzybicze, parazytozy ryb, ochrona zdrowia raków; dżuma i inne grzybice raków, infekcje bakteryjne i wirusowe raków, manipulacje genomowe a ochrona zdrowia ryb


13

PRZEPISY ZOOSANITARNE

W AKWAKULTURZEśrodki do znieczulania ogólnego stosowane u ryb, dezynfekcja –podstawowe zasady i wskazówki praktyczne

14

CHÓW RAKÓW

systematyka raków występujących w Polsce, biologia raków rodzimych i introdukowanych, wymagania środowiskowe raków, produkcja materiału zarybieniowego raków

15

Urządzenia przemysłowe w akwakulturze


zabezpieczenia stosowane w pracy obiegów zamkniętych, filtracja wody w akwakulturze, sterylizacja wody w obiegach zamkniętych, budowa obiektów akwakulturowych i ich wyposażenie: wylęgarnie, podchowalnie, obiekty sadzowe

16

JAKOŚĆ WODY W RYBACTWIEkryteria jakości wody, wpływ gospodarki rybackiej na środowisko, metody oczyszczania wód poprodukcyjnych

17

PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJI REKREACYJNEJ JEZIOR

podział oraz charakterystyka zasobów wodnych na tle ich funkcji rekreacyjnej, uwarunkowania rekreacyjnego użytkowania wód powierzchniowych, typologia rekreacyjno-użytkowa brzegów naturalnych i sztucznych zbiorników z analizą modelu strefowego ich użytkowania rekreacyjnego.


18

PRAWO WODNE I RYBACKIEuwarunkowania prawne działalności rybackiej i wędkarskiej, operat rybacki

19

POLITYKA RYBACKA UEpodstawy prawne regulujące wspólną politykę UE w sektorze rybackim, cele i zadania Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) oraz Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (EFR), strategia rozwoju, priorytety i zasady finansowania sektora rybackiego z funduszy UE

20

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W RYBACTWIE


pojęcie inwestycji rybackich, efefektywność, sprawność, miary i wskaźniki efektywności, wprowadzenie do inwestycji w akwakulturze, sprawozdania księgowe i finanse, biznes plan, struktura biznes planu, cele i funkcje biznes planu. Biznes plan-PO-RYBY, analiza SWOT.

21

PRZETWÓRSTWO RYB


ocena jakości surowca, systemy zapewniania jakości, wybrane zagadnienia z przetwórstwa ryb

22

CHÓW I HODOWLA RYBzajęcia terenowe - gospodarstwa rybackie, łowisko specjalne

23


SEMINARIA DYPLOMOWE


zapoznanie z zasadami przygotowywania prac dyplomowych, korzystania ze zbiorów biblioteki, omawianie wyników, przygotowanie prezentacji

: uploads -> files
files -> Regulamin udzielania stypendióW na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2006/2007
files -> Chronologia litwy
files -> Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu określający zasady refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
files -> Moduł I obszar b zadanie nr 1, Obszar c zadanie nr 1
files -> Akwakultura i bezpieczeństwo żywności program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia I. Wymagania ogólne
files -> Wydział Nauk o Środowisku Egzamin dyplomowy Studia stacjonarne II stopnia kierunek: Rybactwo specjalność: akwakultura I akwarystyka
files -> Rybactwo, specjalność „akwakultura i akwarystyka” studia stacjonarne drugiego stopnia A. Przedmioty podstawowe
files -> Rybactwo, specjalność „akwakultura i akwarystyka” program studiów stacjonarnych drugiego stopnia I. Wymagania ogólne
files -> Oferta montażu systemu automatyki domowej fibaro szanowni Państwo
files -> Chronologia białoruska (1985-2009) Oleh Boryniak, rocznik X
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy