Strona główna

Studium wykonalności dla projektu: obsługa osiedla tarchomin komunikacją tramwajową tom I – częŚĆ opisowa wykonawca


Pobieranie 3.01 Mb.
Strona1/41
Data19.06.2016
Rozmiar3.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa


STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU:
OBSŁUGA OSIEDLA TARCHOMIN KOMUNIKACJĄ TRAMWAJOWĄ
TOM I – CZĘŚĆ OPISOWA


Wykonawca:


FaberMaunsell Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 133/113, 02–304 Warszawa

T. + 48 22 822 00 51 F + 48 22 822 01 08 www.fabermaunsell.com

Marzec 2006

SPIS TREŚCI


1 WSTĘP 11

1.1 Podstawa opracowania 11

1.2 Cel i zakres opracowania 11

1.3 Układ raportu 112 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 13

2.1 Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie 13

2.2 Podstawowe informacje o Projekcie 33

2.3 Umowa o Świadczenie Usług Publicznych. 41

2.4 Zidentyfikowane problemy. 42

2.5 Komplementarność z innymi działaniami. 43

2.6 Analiza instytucjonalna i wykonalność projektu. 44

2.7 Trwałość projektu. 443 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 46

3.1 Analiza układu komunikacji zbiorowej w obszarze oddziaływania projektu 46

3.2 Charakterystyka i ocena istniejących tras tramwajowych 61

3.3 Charakterystyka ruchowa korytarza 814 WARIANTY BUDOWY TRASY TRAMWAJOWEJ 117

5 ANALIZA TECHNICZNA 129

5.1 Zakres analizy i przyjęte założenia 129

5.2 Nowy tabor tramwajowy 129

5.3 Infrastruktura torowa – analiza wariantów 133

5.4 Zaplecze techniczne taboru przeznaczonego do obsługi tras 149

5.5 Przystanki – analiza wariantów 150

5.6 Energetyka trakcyjna – analiza wariantów 157

5.7 Kolizje z infrastrukturą techniczną - analiza wariantów 161

5.8 System informacji pasażerskiej – analiza wariantów 164

5.9 Sterowanie ruchem – analiza wariantów 170

5.10 Podstawowe problemy realizacyjne 175

5.11 Koszty 177

5.12 Zestawienie zadań inwestycyjnych i kosztów 188

5.13 Harmonogram inwestycji w ujęciu kwartalnym 1916 OCENA Z PUNKTU WIDZENIA CELÓW POLITYKI STRUKTURALNEJ UE 203

6.2 Cele polityki spójności w latach 2007 – 2013 203

6.3 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 204

6.1 Fundusz Spójności (FS) 205

6.2 Ocena projektu z punktu widzenia polityki spójności UE 205

6.3 Zgodność z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 oraz projektem Programów Operacyjnych 2067 ANALIZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 209

7.1 Cel i zakres analizy 209

7.2 Zgodność inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego dzielnicy i kategoria przedsięwzięcia 209

7.3 Występowanie kolizji z obiektami przyrodniczymi 210

7.4 Występowanie kolizji z obiektami prawnie chronionymi 210

7.5 Inne kolizje: 210

7.6 Ocena efektu środowiskowego, który wywoła budowa i eksploatacja trasy tramwajowej, 210

7.7 Wariant odniesienia 212

7.8 Odniesienie do obszarów specjalnej ochrony Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313), 2000 - Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) 213

7.9 Wnioski i zalecenia 2148 ANALIZA RUCHU 216

8.1 Wstęp 216

8.2 Obszar analiz 216

8.3 Model sieci transportowej 216

8.4 Założenia do wykonania prognoz przewozów – rozwój sieci transportowej 216

8.5 Założenia do wykonania prognoz przewozów – zmiany w układzie linii autobusowych 218

8.6 Modele ruchu prognozowanego 224

8.7 Rozkład przestrzenny ruchu wewnętrznego osób 224

8.8 Rozkład ruchu na sieć transportu zbiorowego 224

8.9 Rozkład ruchu indywidualnego 225

8.10 Wyniki prognoz przewozów w odniesieniu do całego systemu komunikacji zbiorowej. 226

8.11 Wyniki prognoz przewozów pasażerskich w odniesieniu do tras tramwajowych do Tarchomina 2329 ANALIZA OPCJI 257

9.1 Analiza ekonomiczna 257

9.2 Analiza wrażliwości 266

9.3 Wielokryterialna analiza wariantów modernizacji 269

9.4 Uzasadnienie wyboru wariantu 272

9.5 Analiza finansowa 273

9.6 Rozpoznanie stanu własności gruntów 278

10 PODSUMOWANIE KONCEPCJI BUDOWY TRASY 280

10.1 Wstęp 280

10.2 Postulowany wariant budowy trasy 281

10.3 Zakres budowy i modernizacji infrastruktury torowej 284

10.4 Zakres budowy i modernizacji zasilania energetycznego 286

10.5 Zakres budowy i modernizacji przystanków 287

10.6 Sterowanie ruchem tramwajów 288

10.7 System informacji pasażerskiej 289

10.8 Prognozy przewozów pasażerskich 290

10.9 Zapotrzebowanie na tabor 295

10.10 Koszty inwestycyjne 295

10.11 Możliwość etapowania i harmonogram wdrożenia 296

10.12 Analiza kosztów i korzyści społecznych 299

10.13 Podstawowe uwarunkowania realizacyjne. 300

SPIS FOTOGRAFII


Fot. 1 - Wagon typu 13N 68

Fot. 2 - Wagon typu 105 N 69

Fot. 3 - Wagon typu 105 NK 69

Fot. 4 - Wagon typu 116N 70

Fot. 5 - Widok na północny fragment pętli tramwajowej na Żeraniu. 119

Fot. 6 Widoczny obszar „wyjścia” trasy tramwajowej z pętli Żerań i kolizja trasy z łącznicą zjazdową z Trasy AK. 119

Fot. 7 Przebieg trasy tramwajowej na zachód od nieczynnego przejścia podziemnego i widok na punkt kolizyjny z wjazdem/wyjazdem na pętlę autobusową na Żeraniu. 119

Fot. 8 Widok na miejsce przekroczenia trasy tramwajowej pod łącznicą wjazdową z ul. Modlińskiej na Most Grota-Roweckiego. 119

Fot. 9 Przebieg trasy tramwajowej wzdłuż zachodniej jezdni ul. Modlińskiej. Widoczna kolizja z wyjazdem z obiektów straży pożarnej. 120

Fot. 10 - Odcinek Konwaliowa - Płochocińska. Przebieg trasy tramwajowej wzdłuż zachodniej jezdni ul. Modlińskiej. Widoczna kolizja z drzewami. 122

Fot. 11 - Ul. Światowida. Widok na skrzyżowanie z ul. Myśliborską. Trasa tramwaju usytuowana po północnej stronie istniejącej obecnie jezdni. 127

Fot. 12 - Ul. Światowida. Widok w kierunku ul. Modlińskiej. Trasa tramwaju usytuowana po północnej stronie istniejącej obecnie jezdni 127

Fot. 13 - Przykład panelu elektronicznego na przystanku w Krakowie – ul. Westerplatte 151

Fot. 14 - Kraków. Przykład panelu elektronicznego w połączeniu z urządzeniem do sprzedaży biletów 152

Fot. 15 - Kraków. Ekran panelu informacyjnego, sprzedaży biletów i doładowania kart parkingowych 152SPIS RYSUNKÓW


Rys. 1 - Usytuowanie tras tramwajowych do Tarchomina na tle Warszawy. 34

Rys. 2 - Schemat przebiegu linii tramwajowych: 16,18,21 62

Rys. 3 - Schemat przebiegu linii tramwajowych: 6,15,17 64

Rys. 4 - Schemat przebiegu linii tramwajowych: 13,22,33 65

Rys. 5 - Zakres terytorialny pierwszego etapu budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie (Źródło ZDM Warszawa). 80

Rys. 6 - Gęstość zaludnienia w dzielnicach m. st. Warszawy w 2002 r. (źródło: SUiKZP m.st. Warszawy) 87

Rys. 7 - Rozmieszczenie ludności wg dzielnic w Warszawie (stan na dzień 30.09.03r.) 89


Rys. 8 - Prognoza rozmieszczenia ludności wg dzielnic w Warszawie – rok 2030 90


Rys. 9 - Wyniki badania liczby pasażerów, w pociągach tramwajowych na odcinku od pętli na Żeraniu do Ronda Starzyńskiego (NS) – dane dla godziny szczytu porannego. 96

Rys. 10 - Wyniki badania liczby pasażerów, w pociągach tramwajowych na odcinku od Ronda Starzyńskiego do pętli na Żeraniu (SN) – dane dla godziny szczytu porannego. 97

Rys. 11 - Wyniki badania liczby pasażerów, w pociągach tramwajowych na odcinku od pętli na Żeraniu do Ronda Starzyńskiego (NS) – dane dla godziny szczytu popołudniowego. 98

Rys. 12 - Wyniki badania liczby pasażerów, w pociągach tramwajowych na odcinku od Ronda Starzyńskiego do pętli na Żeraniu (SN) – dane dla godziny szczytu popołudniowego 99

Rys. 13 - Wymiana pasażerów na przystankach zlokalizowanych pomiędzy pętlą na Żeraniu a Rondem Starzyńskiego – dane dla godziny szczytu porannego 102

Rys. 14 - Wymiana pasażerów na przystankach zlokalizowanych pomiędzy Rondem Starzyńskiego a pętlą na Żeraniu – dane dla godziny szczytu porannego 102

Rys. 15 - Liczba pasażerów korzystających z przystanków zlokalizowanych pomiędzy pętlą na Żeraniu a Rondem Starzyńskiego – dane dla godziny szczytu porannego 103

Rys. 16 - Liczba pasażerów korzystających z przystanków zlokalizowanych pomiędzy Rondem Starzyńskiego a pętlą na Żeraniu – dane dla godziny szczytu porannego 103

Rys. 17 - Średnie czasy wymiany pasażerów na przystankach występujących pomiędzy pętlą na Żeraniu a Rondem Starzyńskiego – dane dla godziny szczytu porannego 103

Rys. 18 - Średnie czasy wymiany pasażerów na przystankach występujących pomiędzy Rondem Starzyńskiego a pętlą na Żeraniu – dane dla godziny szczytu porannego 103

Rys. 19 - Wymiana pasażerów na przystankach zlokalizowanych pomiędzy pętlą na Żeraniu a Rondem Starzyńskiego – dane dla godziny szczytu popołudniowego. 105

Rys. 20 - Wymiana pasażerów na przystankach zlokalizowanych pomiędzy Rondem Starzyńskiego a pętlą na Żeraniu – dane dla godziny szczytu popołudniowego. 105

Rys. 21 - Liczba pasażerów korzystających z przystanków zlokalizowanych pomiędzy pętlą na Żeraniu a Rondem Starzyńskiego – dane dla godziny szczytu popołudniowego. 105

Rys. 22 - Liczba pasażerów korzystających z przystanków zlokalizowanych pomiędzy Rondem Starzyńskiego a pętlą na Żeraniu – dane dla godziny szczytu popołudniowego. 105

Rys. 23 - Średnie czasy wymiany pasażerów na przystankach występujących pomiędzy pętlą na Żeraniu a Rondem Starzyńskiego – dane dla godziny szczytu porannego 105

Rys. 24 - Średnie czasy wymiany pasażerów na przystankach występujących pomiędzy Rondem Starzyńskiego a pętlą na Żeraniu – dane dla godziny szczytu porannego 105

Rys. 25 - Struktura czasu podróżowania tramwajem na trasie od Pętli Żerań do Ronda Starzyńskiego, średnio w całym okresie pomiarowym. 108

Rys. 26 - Struktura czasu podróży dla kierunku od Pętli Żerań do Ronda Starzyńskiego z uwzględnieniem okresów pomiarowych. 108

Rys. 27 - Struktura czasu podróżowania tramwajem na trasie od Ronda Starzyńskiego do pętli Żerań, średnio w całym okresie pomiarowym. 109

Rys. 28 - Struktura czasu podróży dla kierunku od Ronda Starzyńskiego do Pętli Żerań z uwzględnieniem okresów pomiarowych. 110

Rys. 29 - Schemat usytuowania trasy tramwaju w przekroju porzecznym na moście nad kanałem Żerańskim 121

Rys. 30 - Schemat usytuowania trasy tramwaju w przekroju porzecznym na odcinku Kasztanowa - Przaśna 123

Rys. 31 - Schemat usytuowania trasy tramwaju w przekroju porzecznym na odcinku Przaśna – Obrazkowa. 123

Rys. 32 - Schemat przebiegu trasy tramwajowej w wariancie 1 125

Rys. 33 - Schemat usytuowania trasy tramwaju w przekroju porzecznym na odcinku TMP – Światowida 126

Rys. 34 - Schemat usytuowania trasy tramwaju na ulicy Światowida w przekroju poprzecznym. 127

Rys. 35 - Schemat przebiegu trasy tramwajowej w wariancie 2. 128

Rys. 36. Przekrój konstrukcji podsypkowej typu PT 1 – wersja z zabudową z gumowymi wkładkami wibroakustycznymi i zasypką z tłucznia (słupy trakcyjne w międzytorzu). 138

Rys. 37. Przekrój konstrukcji podsypkowej typu PT 2 – wersja z zabudową na przejazdach o konstrukcji typu MU-T 139

Rys. 38. Przekrój konstrukcji podsypkowej typu PT 3 – wersja z zabudową z betonu asfaltowego na przystankach. 140

Rys. 39. Przekrój konstrukcji bezpodsypkowej typu PB 1 w systemie NBS – wersja z zabudową z betonu asfaltowego. 141

Rys. 40. Przekrój konstrukcji bezpodsypkowej typu PB 2 w systemie ERS – szyna w otulinie 142

Rys. 41 - Wymagania dotyczące ukształtowania peronu przystanków. 154

Rys. 42 – Porównanie kosztów wariantów budowy tras tramwajowych. 190

Rys. 43 – Porównanie kosztów wariantów budowy tras tramwajowych bez kosztów zakupu taboru. 191

Rys. 44 - Sieć komunikacji zbiorowej – rok 2031 218

Rys. 45. Liczba pasażerów korzystających z tras tramwajowych: Żerań- Winnica oraz Winnica-Młociny – Winnica (kierunek z Centrum) w poszczególnych wariantach oraz na poszczególnych liniach. Rok 2011 – szczyt poranny. 234

Rys. 46. Liczba pasażerów korzystających z tras tramwajowych: Żerań-Winnica oraz Winnica-Młociny (kierunek do Centrum) w poszczególnych wariantach oraz na poszczególnych liniach. Rok 2011 – szczyt poranny 235

Rys. 47. Średnie długości przejazdów pasażerów tramwaju, na poszczególnych liniach – rok 2011 236

Rys. 48 - Potoki pasażerskie na trasach tramwajowych – wariant W1. Rok 2011, szczyt poranny 239

Rys. 49 - Potoki pasażerskie na trasach tramwajowych – wariant W2. Rok 2011, szczyt poranny 240

Rys. 50. Liczba pasażerów korzystających z tras tramwajowych: Żerań- Winnica oraz Winnica-Młociny – Winnica (kierunek z Centrum) w poszczególnych wariantach oraz na poszczególnych liniach. Rok 2021 – szczyt poranny. 242

Rys. 51. Liczba pasażerów korzystających z tras tramwajowych: Żerań-Winnica oraz Winnica-Młociny (kierunek do Centrum) w poszczególnych wariantach oraz na poszczególnych liniach. Rok 2021 – szczyt poranny. 243

Rys. 52. Średnie długości przejazdów pasażerów tramwaju , na poszczególnych liniach – rok 2021 244

Rys. 53 - Potoki pasażerskie na trasach tramwajowych – wariant W1. Rok 2021, szczyt poranny 247

Rys. 54 -Potoki pasażerskie na trasach tramwajowych – wariant W2. Rok 2021, szczyt poranny 248

Rys. 55. Liczba pasażerów korzystających z tras tramwajowych: Żerań- Winnica oraz Winnica-Młociny – Winnica (kierunek z Centrum) w poszczególnych wariantach oraz na poszczególnych liniach. Rok 2031 – szczyt poranny. 251

Rys. 56. Liczba pasażerów korzystających z tras tramwajowych: Żerań-Winnica oraz Winnica-Młociny (kierunek do Centrum) w poszczególnych wariantach oraz na poszczególnych liniach. Rok 2031 – szczyt poranny 251

Rys. 57. Średnie długości przejazdów pasażerów tramwaju , na poszczególnych liniach – rok 2031 252

Rys. 58 - Potoki pasażerskie na trasach tramwajowych – wariant W1. Rok 2031, szczyt poranny 255

Rys. 59 - Potoki pasażerskie na trasach tramwajowych – wariant W2. Rok 2031, szczyt poranny 256

Rys. 60 - Korzyści użytkowników [mln zł] 265

Rys. 61 - Porównanie kosztów inwestycyjnych i korzyści użytkowników [mln zł] 265

Rys. 62 - Zdyskontowane korzyści netto [mln zł]. 266

Rys. 63 - Graficzne przedstawienie wyników analizy wrażliwości 268SPIS TABEL


Tabela 1 - Ruchliwość osób w podróżach niepieszych (na podstawie WBR 2005). 81

Tabela 2 - Podróże międzydzielnicowe w całej sieci - szczyt poranny - stan istniejący 83

Tabela 3 - Liczby osób dojeżdżających z gmin podwarszawskich do Warszawy 84

Tabela 4 - Liczby osób dojeżdżających z gmin podwarszawskich do Warszawy 85

Tabela 5 - Liczba ludności w dzielnicach Warszawy – stan istniejący i prognoza 88

Tabela 6 - Liczby podróży w poszczególnych środkach transportu 91

Tabela 7 - Transport zbiorowy - pasażero godziny w poszczególnych środkach transportu 91

Tabela 8 - Transport zbiorowy - pasażero kilometry w poszczególnych środkach transportu 91

Tabela 9 - Transport zbiorowy - pojazdo kilometry w poszczególnych środkach transportu 91

Tabela 10 - Transport zbiorowy – dane dotyczące podróży i przesiadek w systemie transportowym 91

Tabela 11 - Zestawienie wyników badania napełnień w komunikacji autobusowej na ciągu ul. Modlińskiej - przekrój Ekspresowa. 93

Tabela 12 - Zestawienie wyników badania napełnień w komunikacji autobusowej na ciągu ul. Modlińskiej - przekrój EC Żerań. 94

Tabela 13 - Zestawienie wyników badania liczby pasażerów dla wszystkich linii i dla obu okresów pomiarowych. Dane w ujęciu godzinowym. 100

Tabela 14 - Trasa tramwajowa pętla Żerań FSO – R. Starzyńskiego. Zestawienie wyników badania wielkości wymiany pasażerów na przystankach – dzień powszedni, szczyt poranny. 102

Tabela 15 - Trasa tramwajowa pętla Żerań FSO – Rondo Starzyńskiego. Zestawienie wyników badania wielkości wymiany pasażerów na przystankach – dzień powszedni, szczyt popołudniowy. 104

Tabela 16 - Wymiana pasażerów na przystankach tramwajowych zlokalizowanych pomiędzy pętlą na Żeraniu a Rondem Starzyńskiego. 106

Tabela 17 - Struktura czasu podróży dla kierunku od Pętli Żerań do Ronda Starzyńskiego z uwzględnieniem okresów pomiarowych. 109

Tabela 18 - Struktura czasu podróży dla kierunku od Ronda Starzyńskiego do Pętli Żerań z uwzględnieniem okresów pomiarowych. 110

Tabela 19 - Zestawienie lokalizacji zespołów przystankowych na trasach tramwajowych: pętla Żerań – pętla Winnica i pętla Winnica - Młociny 155

Tabela 20 - Odległości między przystankami na trasach tramwajowych pętla Żerań – pętla Winnica i pętla Winnica – Młociny – wariant 1 156

Tabela 21 - Odległości między przystankami na trasach tramwajowych pętla Żerań – pętla Winnica i pętla Winnica – Młociny – wariant 2 157

Tabela 22 - Trasy tramwajowe od pętli Żerań do pętli Winnica oraz od pętli Winnica do Młocin – zespoły przystankowe objęte systemem informacji w wariancie 1. 166

Tabela 23 - Trasy tramwajowe od pętli Żerań do pętli Winnica oraz od pętli Winnica do Młocin – zespoły przystankowe objęte systemem informacji w wariancie 2. 166

Tabela 24 - Trasy tramwajowe do Tarchomina. Zestawienie punktów kolizji z układem drogowym oraz zakres zmian w sterowaniu ruchem – wariant 1 172

Tabela 25 - Trasy tramwajowe do Tarchomina. Zestawienie punktów kolizji z układem drogowym oraz zakres zmian w sterowaniu ruchem – wariant 2 173

Tabela 26 - Kolizje trasy tramwajowej z otoczeniem, odcinek od węzła Żerań do TMP - wariant 1 175

Tabela 27 - Kolizje trasy tramwajowej z otoczeniem, odcinek od pętli Żerań do ul. Światowida – wariant 2 176

Tabela 28 - Zestawienie zapotrzebowania na tabor i kosztów zakupu 181

Tabela 29 - Zestawienie porównawcze szacowanych kosztów budowy infrastruktury torowej w poszczególnych wariantach przebiegu trasy (koszty w cenach 2005 r. bez podatku VAT). 182

Tabela 30 - Koszty budowy zespołów przystankowych (w obu kierunkach) - wariant 1 183

Tabela 31 - Koszty budowy zespołów przystankowych (w obu kierunkach) - wariant 2 183

Tabela 32 - Zestawienie porównawcze kosztów budowy infrastruktury trakcyjnej w poszczególnych wariantach przebiegu trasy (koszty w cenach 2005 r. bez podatku VAT) 185

Tabela 33 - Formularz kosztów systemu informacji pasażerskiej – wariant 1. 186

Tabela 34 - Formularz kosztów systemu informacji pasażerskiej – wariant 2. 186

Tabela 35 - Formularz kosztów systemu sterowania ruchem – system detekcji tramwajów w wariancie 1 187

Tabela 36 - Formularz kosztów systemu sterowania ruchem – system detekcji tramwajów w wariancie 2 187

Tabela 37- Zestawienie kosztów inwestycyjnych do roku 2031.Wariant 1. 188

Tabela 38 -Zestawienie kosztów inwestycyjnych do roku 2031. Wariant 2. 190

Tabela 39 - Harmonogram kwartalny. Wariant 1.Dane w tys. zł. 199

Tabela 40 - Harmonogram kwartalny. Wariant 2.Dane w tys. zł. 201

Tabela 41 - Liczba kolizji z drzewami (w wariantach) 210

Tabela 42 - Wyniki oszacowania poziomu natężenia dźwięku 211

Tabela 43 - Oszacowane przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w porze nocnej i dziennej. 212

Tabela 44 – Zmiany w układzie linii autobusowych w dzielnicy Białąłęka. 219

Tabela 45. Liczby podróży w poszczególnych środkach transportu – szczyt poranny 226

Tabela 46. Transport zbiorowy - pasażerogodziny w poszczególnych środkach transportu – szczyt poranny 227

Tabela 47. Transport zbiorowy - pasażerokilometry w poszczególnych środkach transportu – szczyt poranny 227

Tabela 48. Transport zbiorowy - pojazdokilometry w poszczególnych środkach transportu – szczyt poranny 228

Tbela 49. Zestawienie podstawowych parametrów systemu transportu zbiorowego – godzina szczytu porannego 229

Tabela 50. Prognoza liczby pasażerów na odcinkach tras tramwajowych - rok 2011 233

Tabela 51. Prognoza liczby pasażerów w szczycie porannym – rok 2011 234

Tabela 52. Średnie długości przejazdów pasażerów tramwaju – rok 2011 236

Tabela 53. Zestawienie pracy przewozowej na trasach tramwajowych: Żerań – Winnica i Winnica – Młociny. Rok 2011, godzina szczytu porannego (pasażerogodizny) 237

Tabela 54. Prognoza liczby pasażerów na odcinkach tras tramwajowych - rok 2021 – potoki pasażerskie w szczycie porannym. 241

Tabela 55. Prognoza liczby pasażerów szczycie porannym – rok 2021 242

Tabela 56. Średnie długości przejazdów pasażerów tramwaju – rok 2021 243

Tabela 57. Zestawienie pracy przewozowej na trasach tramwajowych: Żerań – Winnica i Winnica – Młociny. Rok 2021, godzina szczytu porannego (pasażerogodziny) 245

Tabela 58. Prognoza liczby pasażerów na odcinkach tras tramwajowych - rok 2031 – potoki pasażerskie w szczycie porannym 249

Tabela 59. Prognoza liczby pasażerów w szczycie porannym – rok 2031 250

Tabela 60. Średnie długości przejazdów pasażerów tramwaju – rok 2031 251

Tabela 61. Zestawienie pracy przewozowej na trasach tramwajowych: Żerań – Winnica i Winnica – Młociny. Rok 2031, godzina szczytu porannego (pasażerogodziny) 253

Tabela 62 - Oszczędności czasu podróży w transporcie zbiorowym. 258

Tabela 63 - Oszczędności czasu podróży w transporcie indywidualnym. 258

Tabela 64 - Koszty eksploatacji pojazdów - transport indywidualny. 258

Tabela 65 - Wartość czasu w zależności od motywacji podróży 259

Tabela 66 - Dobowy rozkład podróży w zależności od motywacji (WBR 2005) 260

Tabela 67 - Prognoza rocznego wzrostu PKB [%]. 260

Tabela 68 - Zestawienie kosztów inwestycyjnych w latach 2007 – 2010, wariant 1 261

Tabela 69 - Zestawienie kosztów inwestycyjnych w latach 2007 – 2010, wariant 2 262

Tabela 70 - Zakupy dodatkowego taboru, wariant 1 i 2 262

Tabela 71 - Wyniki analizy ekonomicznej, wariant 1 [mln zł] 263

Tabela 72 - Wyniki analizy ekonomicznej, wariant 2 [mln zł] 264

Tabela 73 Wyniki analizy ekonomicznej przy kosztach inwestycyjnych większych o 20% od założonych i prognozowanych natężeniach ruchu o 20% mniejszych, wariant 1 [mln zł]. 267

Tabela 74 - Wrażliwość wskaźnika IRR na wielkość kosztów inwestycji i przewozów. 267

Tabela 75 - Wydatki inwestycyjne w ujęciu kwartalnym, wariant 1 273

Tabela 76 - Prognoza bilansu na lata 2006 – 2010 [tys. zł] 273

Tabela 77 - Rachunek zysków i strat [tys. zł] 275

Tabela 78 - Rachunek przepływów środków pieniężnych [tys. zł] 276

Tabela 79 - Zestawienia nakładów inwestycyjnych [tys. zł] 277

Tabela 80 - Struktura kosztu 1 wzkm w 2005 r. 278

Tabela 81 - Struktura własności działek wzdłuż tras tramwajowych do Tarchomina 279


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość