Surowce naturalnePobieranie 11.86 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.86 Kb.
SUROWCE NATURALNE

 1. Technologiczne kryteria klasyfikacji surowców naturalnych

 2. Wybrane procesy technologiczne pozyskiwania paliw i surowców dla przemysłu chemicznego

1. Podstawowe surowce naturalne (ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny)

a) Klasyfikacja rop naftowych ze względu na gęstość, zawartość siarki oraz zawartość składników grupowych. Podstawowe właściwości fizykochemiczne rop naftowych

b) Systematyka technologiczna węgli (typy węgli, składniki węgli, asortyment węgli). Podstawowe właściwości fizykochemiczne węgli.

c) Klasyfikacja gazów ziemnych ze względu na skład, składniki węglowodorowe i nie węglowodorowe gazów ziemnych. Podstawowe właściwości fizykochemiczne gazów ziemnych. Liczba Wobbego, definicja i sens fizyczny

2. Przerób ropy naftowej; destylacja, procesy pogłębionej przeróbki ropy naftowej

3. Procesy przemysłu rafineryjnego dla pozyskiwania paliw: hydrorafinacja, reforming, hydrokraking, kraking katalityczny

Kraking katalityczny


 1. Kraking termiczny kraking katalityczny: typowe surowce, parametry procesu, produkty

 2. Mechanizm reakcji krakingu termicznego i krakingu katalitycznego, porównać skład produktów

 3. Konwersja składników grupowych frakcji ropy naftowej w procesie krakingu

 4. Przebieg procesu przemysłowego. Wpływ rozwiązań aparaturowych reaktora na wydajność produktów procesu krakingu katalitycznego

Reforming

 1. Surowiec i jego przygotowanie do reformingu

 2. Przebieg procesu przemysłowego. Instalacje z ciągłą cyrkulacją i regeneracją katalizatora, instalacje z cykliczną regeneracją katalizatora

 3. Rozwiązania technologiczne dla produkcji komponenta benzyn o małej zawartości benzenu

Hydrokraking

a) Surowiec i przebieg procesuHydrorafinacja,

 1. Podstawowe reakcje zachodzące w tym procesie (konwersja heterozwiązków, konwersja węglowodorów aromatycznych)

 2. Wpływ temperaturowego zakresu wrzenia frakcji na parametry procesu hydrorafinacji

4. Przykładowa struktura produkcji paliw w rafinerii

5. Biopaliwa (I i II-giej generacji), Technologiczne rozwiązania otrzymywania biopaliw z udziałem procesów wodorowych (Technologia NExBTL, wsad olejów roślinnych na instalację hydrotreatingu)

6. Procesy przemysłu rafineryjnego dla pozyskiwania surowców do syntez

a) Wytwarzanie węglowodorów aromatycznych (reforming i ekstrakcyjne wydzielanie węglowodorów aromatycznych, hydrodealkilowanie węglowodorów alkiloaromatycznych, piroliza frakcji oleju napędowego)

b) Procesy wytwarzania węglowodorów olefinowych (piroliza olefinowa), surowce warunki procesu, względny udział węglowodorów olefinowych.

7. Procesy alkilowania 1. Alkilowanie i-butanu olefinami C3-C4, wykorzystanie produktu jako komponenta benzyn

 2. Alkilowanie benzenu α-olefinami (alkilowanie benzenu propylenem) propylobenzen (kumen)

Kumenowa metoda produkcji fenolu; utlenienie kumenu → rozkład wodoronadlenku kumenu do fenolu i acetonu.

 1. Alkilowanie benzenu α-olefinami (alkilowanie benzenu etylenem); etylobenzen

Wykorzystanie etylobenzenu (Odwodornienie etylobenzenu → styren )

 1. O-alkilowanie izobutylenu metanolem (zastosowanie MTBE)

8. Wykorzystanie etylenu do syntez

 1. Otrzymywanie etanolu. Proces pośredniej i bezpośredniej hydratacji etylenu. Porównanie procesów. (Inna metoda otrzymywania etanolu). Najważniejsze zastosowania etanolu.

 2. Chlorek winylu. Trzy koncepcje syntezy chlorku winylu: oksychlorowanie etylenu, bezpośrednie chlorowanie etylenu, z uzyciem etylenu i acetylenu)

 3. Otrzymywanie kwasu octowego i bezwodnika octowego. Najważniejsze zastosowania

 4. Otrzymywanie glikolu etylenowego. Integracja produkcji tlenku etylenu i glikolu etylenowego

9. Wykorzystanie propylenu do syntez

 1. Chlorek allilu- epichlorohydryna – glicerol

 2. Utlenianie propylenu do akroleiny. Produkcja kwasu akrylowego

10. Wykorzystanie węgla.

a) Energetyczne wykorzystanie węgla

b) Chemiczna przeróbka węgla; koksowanie (wykorzystanie produktów), upłynnianie, zgazowanie (rozwiązania technologiczne procesu zgazowania, kierunki wykorzystania gazu procesowego)

11. Gaz ziemny - procesy oczyszczania i wykorzystania 1. Odgazolinowanie gazu ziemnego. Cel i schemat technologiczny

 2. Osuszanie gazu ziemnego, cel i główne metody oraz ich efekty

 3. Osuszanie gazu w instalacjach kolumnowych za pomocą glikoli

 4. Osuszanie gazu metodami adsorpcyjnymi

 5. Metody odsiarczania gazu ziemnego (wymienić)

 6. Metody absorpcyjne odsiarczania gazu ziemnego (etanoloaminy)

 7. Wytwarzanie gazu syntezowego z gazu ziemnego

12. Podać przykłady procesów zintegrowanych (ze względu na wytwarzane produkty uboczne, ze względu na surowce, produkt
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy