Strona główna

Sygn akt 6/B/UE/2014 Gdańsk, dn. 18. 03. 2014r


Pobieranie 12.68 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.68 Kb.

Sygn. akt 6/B/UE/2014Gdańsk, dn. 18.03.2014r.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego w Gdańsku będącego własnością Gminy Miasta Gdańsk
1. Rodzaj zamówienia: usługi

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.04.2014r. do 31.08.2015r.

(w tym wykonie nowej listy punktów oświetleniowych do dnia 20.11.2014r.)

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku uprzejmie informuje, iż w wyniku oceny ofert Komisja Przetargowa wybrała jako najkorzystniejszą w ww. postępowaniu w ofertę złożoną przez Zakład Usług Elektrycznych Elektromontaże i Pomiary Kontrolno – Ochronne „ELPO” 80-442 Gdańsk, ul. Lelewela 17 a/20.


Cena ofertowa: 391 711,21 zł
Uzasadnienie wyboru:

W/w oferta posiada najniższą cenę ofertową z ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta spełnia wymogi SIWZ i ustawy Pzp.


W związku z art. 92 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Pzp. informujemy, że umowa może zostać zawarta nie wcześniej, niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Zestawienie ofert złożonych w ww. postępowaniu:

1) Zakład Usług Technicznych SIMS - miejsce V

80-803 Gdańsk, ul. Reduta Miejska 1

Cena ofertowa: 868 601,40

2) FBSerwis SA - miejsce IV

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Cena ofertowa: 616 426,80 zł


      1. Zakład Usług Elektrycznych Elektromontaże i Pomiary Kontrolno – Ochronne „ELPO” – miejsce I

80-442 Gdańsk, ul. Lelewela 17 a/20

Cena ofertowa: 391 711,22 zł po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej 391 711,21 zł4)Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Energetyczno – Budowlane „AMPER” Jacek Jakóbczyk

80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 7/35Przedsiębiorstwo Energetyczno – Budowlane „AMPER” Zdzisław Jakóbczyk

80-349 Gdańsk, ul. Chłopska 25Cena ofertowa: 417 422,15 zł

5) Energia Oświetlenie Sp. z o.o. - miejsce II

ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Cena ofertowa: 512 755,02 zł

6) PKP ENERGETYKA Zakład Północny 29 - miejsce III

ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot

Cena ofertowa: 559 827,61 zł:
Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu:

Konsorcjum: 1) Przedsiębiorstwo Energetyczno – Budowlane „AMPER” Jacek Jakóbczyk

80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 7/35, 2) Przedsiębiorstwo Energetyczno – Budowlane „AMPER” Zdzisław Jakóbczyk, 80-349 Gdańsk, ul. Chłopska 25 - na mocy przepisu art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp. - nie wniesiono wadium na pełny okres związania ofertą.Na mocy art. 24 ust. 4 ww. ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość