Strona główna

Sylabus informacje ogólne


Pobieranie 46.4 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar46.4 Kb.
GO- Fonetyka i fonologia języka francuskiego

SYLABUS

  1. Informacje ogólne
Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii

Nazwa kierunku studiów

Filologia, specjalność filologia francuska – nauka języka od podstaw

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu
Język przedmiotu

Polski

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy, MK_4: Blok językoznawczy

Rok studiów /semestr

Rok I, sem. 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykłady – 15, ćwiczenia - 15

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest przedstawienie systemu fonetycznego/fonologicznego współczesnej francuszczyzny. Jest podany opis artykulacyjny wszystkich kategorii głosek francuskich i ich wariantów kontekstowych, oraz schematy intonacyjne. Jest przedstawiony alfabet fonetyczny API i techniki reprezentacji graficznej tekstu mówionego. Ćwiczenia poświęcone są opanowaniu transkrypcji tekstu mówionego w mowie łączonej oraz czytaniu tekstu z transkrypcji, a także stanowią pomoc w doskonaleniu wymowy studentów zarówno w mowie wolnej jak i szybkiej za pomocą różnych technik.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykłady: Egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

iEfekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Student ma wiedzę o miejscu fonetyki w systemie opisu języka i o jej gałęziach

K_W01

2. Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze fonetycznej współczesnego języka francuskiego

K_W04

3. Student ma podstawową wiedzę o systemie fonologicznym współczesnej francuszczyzny

K_W02

4. Student ma wiedzę o systemach transkrypcji fonetycznej

K_W03

5. Student potrafi identyfikować i poprawnie artykułować głoski współczesnej francuszczyzny

K_U01

6. Student potrafi poprawnie realizować podstawowe schematy intonacyjne współczesnej francuszczyzny

K_U01

7. Student umie dokonać poprawnej transkrypcji fonetycznej w systemie API dowolnego tekstu francuskiego

K_U01

8. Student umie dokonać poprawnej transkrypcji fonetycznej w systemie API dowolnego tekstu francuskiego

K_U01

9. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

K_K07

10. Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

K_K01
Punkty ECTS

2

iiBilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach: 15

Przygotowanie do ćwiczeń: 10

Przygotowanie do zaliczenia: 4

Przygotowanie do egzaminu: 4

Udział w konsultacjach: 3

Razem: 51

iiiWskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

31

1,25

o charakterze praktycznym

27

1Data opracowania:

16.06.2014

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. Bohdan Krzysztof Bogacki


SYLABUS

  1. Informacje szczegółowe

Tę część wypełnia każda osoba prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno dla różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).


Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu


Nazwa przedmiotu powinna być zgodna z programem studiów przyjętym przez podstawową jednostkę organizacyjną.

Przy wykładzie monograficznym należy podać jego tytuł.

Kod przedmiotu

Zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania przedmiotów.

Nazwa kierunku

Należy wymienić kierunek studiów, na którym przedmiot jest oferowany.

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Należy wskazać nazwę zgodnie ze Statutem UwB (Wydział, Instytut).

Język przedmiotu

Należy wymienić język, w jakim prowadzony jest przedmiot.

Rok studiów/ semestr


Należy wskazać rok/semestr studiów, na którym dany przedmiot jest oferowany (jeśli przedmiot jest przypisany do roku lub semestru).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

Należy określić liczbę godzin zajęć dydaktycznych oraz wskazać formę prowadzenia zajęć, np. wykład, ćwiczenia, laboratorium itp. Można podać dodatkowe informacje na temat metod nauczania (np. konsultacje, warsztaty grupowe, projekty, prace terenowe itp.).

Liczba punktów ECTS

Podać w wypadku, gdy nie wypełniono części A.

Prowadzący


Należy podać imię i nazwisko oraz stopień/tytuł naukowy osoby (osób) prowadzącej przedmiot i egzaminującej. Jeżeli przedmiot prowadzi więcej osób wg ustalonego wspólnie programu przedmiotu, wszyscy wypełniają jeden sylabus i go podpisują. Jeśli osoby prowadzące przedmiot realizują programy autorskie, to formularz wypełnia każdy oddzielnie.

Treści merytoryczne przedmiotu

Należy podać opis treści przedmiotu (lista zagadnień, tematów, problemów).

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Należy zdefiniować oczekiwane efekty kształcenia (dla formy zajęć – wybrać właściwe z części A) oraz podać metody sprawdzania, czy zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte. Przykładowe sposoby weryfikacji efektów kształcenia: egzamin ustny lub pisemny; zaliczenie ustne lub pisemne; kolokwium; test kontrolny; projekty i ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne; esej/wypracowanie; referat; prezentacja; praca semestralna/roczna/dyplomowa; praktyki; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
Należy określić zasady dopuszczenia do egzaminu, sposób i warunki zaliczenia zajęć, łącznie z określeniem zasad zaliczania nieobecności oraz określeniem liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejWykaz lektur i innych materiałów obowiązujących do zaliczenia przedmiotu.………………………………. podpis osoby składającej sylabus


i Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).

ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.

iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość