Strona główna

Sylabus przedmiotu 2011/2012 Historia języka francuskiego II


Pobieranie 28.39 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.39 Kb.

Załącznik nr 5

SYLABUS PRZEDMIOTU 2011/2012Historia języka francuskiego II


Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu


Historia języka francuskiego II

Kod przedmiotu

0400-FS1-3SGHs 0400-FP1-3SGHs

Nazwa kierunku

Filologia francuska

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii

Język przedmiotu

Francuski

Charakterystyka przedmiotu

  • treści kształcenia: treści kierunkowe

  • typ przedmiotu : obowiązkowy dla specjalizacji językoznawczej

Rok studiów/ semestr


III rok studiów, semestr 5 i 6

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

30 godzin, zajęcia typu konwersatoryjnego

Punkty ECTS

2

Prowadzący


Prof. dr hab. Krzysztof Bogacki

Założenia i cele przedmiotu

Efekty nauczania przedmiotu (KRK)Celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii rozwoju języka francuskiego nabytej na zajęciach Historia języka francuskiego cz. I. Oczekiwanymi efektami są:

  • Umiejętność praktyczna poprawnego zinterpretowania średnio trudnych tekstów starofrancuskich (dopuszczalny słownik starofrancuski)

  • Znajomość podstawowych faktów historycznych mających wpływ na rozwój języka francuskiego (prawodawstwo, powołanie do życia Akademii Francuskiej, ważniejsze wydarzenia kulturalne itd.)

  • Znajomość najstarszych słowników i gramatyk języka francuskiego

  • Umiejętność oceny działań podejmowanych przez pisarzy, gramatyków i filozofów na rzecz obrony języka francuskiego

  • Umiejętność oceny pozycji współczesnej francuszczyzny wśród innych języków.
Wymagania wstępne


Kurs łaciny klasycznej (30 godz.) lub zajęcia z łaciny w szkole średniej. Zaliczenie I części Historii Języka Francuskiego.

Treści merytoryczne przedmiotu

Ewolucja łaciny mówionej i początki języków romańskich. Zmiany miejsca akcentu. Substrat, superstrat, adstrat. Ewolucja słownictwa.

Pojęcie Romanii: Romania Wschodnia i Zachodnia – zasięg terytorialny i główne cechy różnicujące język. Krótka prezentacja zasięgu terytorialnego francuszczyzny w dobie współczesnej.

Elementy geografii językowej: langue d’oc vs. Langue d’oil.

System fonetyczny języka starofrancuskiego (langue d’oïl): ewolucja spontaniczna, ewolucja uwarunkowana. Palatalizacja i nazalizacja: typy zmian, etapy ewolucji. Zmiany fonetyczne jako czynnik wyzwalający ewolucję morfologiczną.

Kategorie gramatyczne języka starofrancuskiego i współczesnej francuszczyzny, różnice i kontynuacja.

Elementy historii zewnętrznej języka francuskiego. Akt z Villers-Cotterets. Utworzenie Akademii Francuskiej. Pierwsze słowniki i gramatyki języka francuskiego. Gramatyka Port-Royal widziana oczami współczesnego językoznawcy. Wielcy reformatorzy języka na przestrzeni wieków: od Malherbe i Vaugelas do współczesnych reform ortografii.

Lektorium wybranych tekstów starofrancuskich: Chanson de Roland, Fabliaux, Roman de Renard, Roman de la Rose, Marie de France, Christine de Pisan, akty notarialne, fragmenty gramatyki Cottgrave’a.


Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
Ocena ciągła. Każda nieobecność (także usprawiedliwiona) pociąga za sobą konieczność udowodnienia w trakcie krótkiej rozmowy, że cały materiał omówiony na opuszczonych zajęciach został przez studenta opanowany. Nie otrzymają zaliczenia słuchacze, którzy opuścili 50% zajęć. Na zakończenie zajęć przewidziano zaliczenie polegając na odpowiedzeniu na 15 pytań testowych. Próg zaliczenia – 8 trafnych odpowiedzi.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Literatura podstawowa :

Bogacki Krzysztof (2003), Anthologie de l’ancien français, LEKSEM, Łask

Bogacki Krzysztof, Giermak-Zielińska Teresa (1999), Introduction à la grammaire de l’ancien français, Publications de l’Institut de Philologie Romane, Université de Varsovie, Warszawa

Buridant Claude (2000), Grammaire nouvelle de l’ancien français, SEDES

Marie-Josée de Saint-Robert, La politique de la langue française, coll. Que sais-je? n° 3572, PUF, 2000
Literatura uzupełniająca :

Caput, J.-P., La langue française. Histoire d’une institution, t. I, 1972,  t. II, 1975, Larousse, Paris

Dauzat Albert, Dubois Jean, Mitterand Henri (1971), Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Larousse, Paris

Greimas Algirdas Julien (1987), Dictionnaire de l’ancien français, Larousse, Paris

Picoche J., Marchello-Nizia Ch., Histoire de la langue française, Nathan, Paris 1998

Allières, Jacques. La formation de la langue française, Paris, P.U.F., coll. Que sais-je?, n° 1907, 1982, 128 p.

Anglade, Joseph. Grammaire élémentaire de l'ancien français, Paris, Armand Colin, 1965, 248 p.

Balibar, Renée et Dominique LAPORTE. Le français national, Paris, Hachette, 1974, 224 p.

Barlow, Julie et Jean-Benoît NADEAU. La grande aventure de la langue française. De Charlemagne au Cirque du Soleil, Montréal, Québec Amérique, 2007, 538 p.

Bourciez, Édouard. Précis historique de phonétique française, Paris, 1958, Klincksieck, 235 p.

Brunot, Ferdinand et Charles BRUNOT. Précis de grammaire historique de la langue française, Paris, Masson et Cie, 1949, 642 p. 

Calvet, Louis-Jean. La guerre des langues et les politiques linguistiques, Paris, Hachette Littératures, coll. Pluriel, 1999, 294 p.

Caput, Jean-Pol. La langue française, histoire d'une institution, tome I, Paris, Larousse, 1972, 319 p.

Caput, Jean-Pol. La langue française, histoire d'une institution, tome II, Paris, Larousse, 1975, 288 p.

Chaurand, Jacques. Histoire de la langue française, Paris, P.U.F., coll. "Que sais-je?", n° 167, 1969, 128 p.

Chervel, André. Et il fallut apprendre ŕ écrire ŕ tous les petits Français, Paris, Payot, Paris, 1977, 306 p.

Cohen, Marcel. Histoire d'une langue, le français, Paris, Éditions sociales, 1967, 513 p.

Crépin, André. Le plurilinguisme de l'Angleterre médiévale dans Carnet d'atelier de sociolinguistique, no 7, université de Picardie, Amiens, 2007.

Delage, Raymond. Introduction ŕ l'ancien français, Paris, Société d'édition d'enseignement supérieur, 1962, 174 p.

Denis, Roland. Les vingt sičcles du français, Montréal, Fides, 1949, 439 p.

Désirat, Claude et Tristan Hordé. La langue française au 20e sičcle, Paris, Bordas, 1976, 252 p.

Duché, Jean. Mémoires de Madame la Langue française, Paris, Éditions Olivier-Orban, 1985, 272 p.

Grenier, Albert. Les Gaulois, Paris, Payot, 1970, 336 p.

Guiraud, Pierre. L'ancien français, Paris, P.U.F., coll. "Que sais-je?", n° 1056, 1965, 128 p.

Guiraud, Pierre. Le moyen français, Paris, P.U.F., coll. "Que sais-je?", n° 1086, 1966, 127 p.

Guiraud, Pierre. Les mots étrangers, Paris, P.U.F., coll. "Que sais-je?", n° 1166, 1965, 127 p.

Haudry, Jean. Les Indo-Européens, Paris, P.U.F., coll. "Que sais-je?", n° 1965, 1981, 128 p.

Herman, Joseph. Le latin vulgaire, Paris, P.U.F., coll. "Que sais-je?", n° 1247, 1970, 127 p.

Lecherbonnier, Bernard. Pourquoi veulent-ils tuer le français?, Paris, Albin Michel, 2005, 250 p.

Leclerc, Jacques. Qu'est-ce que la langue?, Laval (Québec), Mondia Éditeur, 1989, 460 p.

Legrand-Gelber, Régine. "Le langage humain, sa nature" dans Linguistique, Paris, P.U.F., 1980, p. 13-54.

Piganiol, André. La chute de l'Empire romain, Nouvelles Éditions de Marabout, Verviers (Belgique), 1982, 316 p.

Ploetz, Karl. Calendrier de l'histoire universelle, Marabout, Université Verviers (Belgique), 1974, 349 p.

Rey, Alain, Gilles Siouffi et Frédéric Duval. Mille ans de langue française: histoire d'une passion, Paris, Éditions Perrin, 2007, 1465 p.

Thevenot, Émile. Les Gallo-Romains, Paris, P.U.F., coll. "Que sais-je?", n° 314, 1972, 126 p.

Vendryes, Joseph. Le langage, introduction linguistique à l'histoire, Paris, Albin Michel, 1968, 444 p.

Walter, Henriette. L’aventure des langues en Occident, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. "Le livre de poche", 1994, 595 p. 

Walter, Henriette. L’aventure des mots français venus d’ailleurs, Paris, Éditions Robert Laffont, 1997, 345 p.

Walter, Henriette. Honni soit qui mal y pense, Paris, Éditions Robert Laffont, 2001, 364 p.  

Wionet, Chantal. Les langues régionales au XVIIe siècle : Memento mori dans Marges linguistiques, Université d'Avignon & METADIF (France), novembre 2005.Wolff, Philippe. L'éveil intellectuel de l'Europe, Seuil, Paris, 1971, 255 p.
………………………………. podpis osoby składającej sylabus


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość